Nastavenia mobilnej siete a SIM karty

V nastaveniach Mobilná sieť + SIM môžete ovládať nastavenia mobilnej siete telefónu vrátane mobilného dátového pripojenia. Ak pripojenie funguje požadovaným spôsobom, nie je potrebné meniť žiadne nastavenia. Ak sa však vyskytujú problémy s mobilným pripojením, môže ich vyriešiť zmena jedného alebo viacerých nastavení.

Ak chcete otvoriť nastavenia Mobilná sieť + SIM, v zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie

Settings Icon
> Mobilná sieť + SIM.

Nastavenie Popis

Aktívna sieť

Zobrazuje názov aktívnej mobilnej siete používanej v telefóne.

V telefóne s dvomi SIM kartami toto nastavenie nájdete, keď v nastaveniach Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

Dátové pripojenie

Zapína a vypína mobilné dátové pripojenie. Vypnúť pripojenie môže byť vhodné z rôznych dôvodov, napríklad keď chcete znížiť množstvo prenesených údajov, pretože nemáte neobmedzený dátový balík, alebo chcete, aby batéria vydržala dlhšie.

Telefonické hovory a SMS správy môžete normálne uskutočňovať a odosielať a prijímať, aj keď je pripojenie vypnuté. Nemôžete ale surfovať na webe, vyhľadávať online, prijímať ani odosielať e-maily ani získavať aktuálne informácie pre aplikácie, pokiaľ nie ste pripojení k Wi‑Fi sieti. Keď máte vypnuté mobilné dátové pripojenie, nemôžete odosielať ani prijímať MMS správy, čo sú textové správy, v ktorých sú priložené obrázky alebo iné súbory.

V prípade obmedzeného Wi-Fi pripojenia

Určuje, či sa v telefóne v prípade obmedzeného pripojenia k Wi-Fi sieti použije namiesto Wi-Fi mobilné dátové pripojenie, napríklad v prípade, že telefón je pripojený k Wi-Fi sieti, ale s daným pripojením sa nemôže pripojiť na internet.

 • Používať mobilné dátové pripojenie. Ak je Wi-Fi pripojenie obmedzené, telefón bude používať mobilné dáta, vďaka čomu budete môcť v telefóne ďalej robiť všetko, na čo treba internetové pripojenie. Použije sa dátový balík a môžu sa za to účtovať poplatky.
 • Nepoužívať mobilné dátové pripojenie. Mobilné dáta sa pri obmedzenom Wi-Fi pripojení nepoužijú. V takomto prípade v telefóne nebudete môcť robiť nič, čo si vyžaduje prístup na internet.

Na používanie tohto nastavenia musíte mať v telefóne softvér Windows Phone verzie 8.0.10211.204 alebo novšej.           

Možnosti hlasového roamingu

Určuje, či môžete volať a posielať SMS správy, keď je telefón mimo siete vášho mobilného operátora. Ak ponecháte nastavenie prepnuté na možnosť Nepoužívať roaming, môžete sa vyhnúť poplatkom za hlasový roaming. Keď je nastavená táto možnosť a telefón sa nachádza v roamingovej oblasti, nemôžete volať ani odosielať SMS správy, stále ale môžete prijímať hovory aj SMS správy. Skontrolujte svoj balík telefónnych služieb u mobilného operátora, aby ste mali presné informácie o prípadných ďalších poplatkoch.

Ak povolíte roaming, môžete volať a posielať SMS správy aj mimo siete vášho mobilného operátora. V závislosti od vášho balíka služieb u mobilného operátora je možné, že pri roamingu zaplatíte za tieto hovory a SMS správy viac. Môžete si vybrať, ktorý typ roamingu chcete povoliť – Domáci alebo Domáci + medzinárodný.

SIM karta na dátové pripojenie

Určuje, ktorá SIM karta sa používa na mobilné dátové pripojenie. Môžete vybrať SIM kartu, ktorú chcete používať na mobilné dátové prenosy a znížiť svoje náklady na dátové pripojenie. Dátové prenosy môžu byť napríklad pri používaní jednej SIM karty lacnejšie v porovnaní s druhou SIM kartou.

Toto nastavenie je len vo Windows Phonoch s dvomi SIM kartami a s Windows Phonom 8.1.

Možnosti dátového roamingu

Určuje, či bude dátové pripojenie funkčné, keď sa nachádzate mimo siete svojho mobilného operátora. Ak ponecháte nastavenie prepnuté na možnosť Nepoužívať roaming, môžete sa vyhnúť poplatkom za dátový roaming.

Ak roaming povolíte, môžete používať mobilné dáta, keď sa bude telefón nachádzať v roamingovej oblasti. V závislosti od vášho dátového balíka je možné, že pri roamingu zaplatíte za prenesené údaje viac. Niektorí operátori umožňujú určiť, aký typ roamingu chcete povoliť –Domáci alebo Domáci + medzinárodný.

3G pripojenie

Určuje, či sa bude v telefóne používať 3G lebo 2G mobilné pripojenie.

Ak nastavíte hodnotu Zapnuté

Toggle On Icon
, v telefóne sa v prípade dostupnosti použije 3G pripojenie. Keď nastavíte hodnotu Vypnuté
Toggle Off Icon
, v telefóne sa bude používať 2G pripojenie. Ide o pomalšie mobilné pripojenie, menej však vybíja batériu.

Toto nastavenie je len vo Windows Phonoch s dvomi SIM kartami a s Windows Phonom 8.1.

Obmedzenie dát na pozadí

Znižuje množstvo dát na pozadí, ktoré sa používajú za určitých podmienok, napríklad počas roamingu. Množstvo aplikácií a funkcií sa pravidelne aktualizuje, pričom vy sami nemusíte nič spraviť. Poštová aplikácia môže napríklad každých niekoľko minút kontrolovať poštový server a zisťovať, či nemáte v priečinku doručenej pošty nové správy. Všetky takto používané dáta sa nazývajú dáta na pozadí a môžu spôsobovať problémy, ak sa snažíte neprekročiť dátový limit.

 • Vždy obmedziť dáta na pozadí. V telefóne sa obmedzí používanie dát na pozadí.
 • Obmedziť dáta na pozadí počas roamingu. V telefóne sa obmedzí používanie dát na pozadí, keď sa bude telefón nachádzať v roamingovej oblasti.

Ak niektoré z týchto nastavení zapnete, úlohy na pozadí sa v telefóne vykonajú až po pripojení k Wi-Fi.

Názov SIM karty

Zadajte dostatočne popisný názov SIM karty, podľa ktorého ju ľahko spoznáte.

V telefónoch s dvomi SIM kartami takto jednotlivé karty ľahko rozoznáte, aby ste vedeli, ktorá SIM karta sa používa na mobilné dátové pripojenie a ktorá pri volaní alebo odosielaní SMS správ. Názvy SIM kariet sa zobrazujú na rôznych miestach v telefóne, napríklad na dlaždiciach telefónu, dlaždiciach aplikácie na výmenu správ, v kontaktoch na SIM karte a v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty.

Toto nastavenie nájdete, keď v časti Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty. V telefóne s dvomi SIM kartami ťuknite na položky Nastavenia SIM karty 1 a Nastavenia SIM karty 2 a pomenujte obe SIM karty.

Stav SIM karty

Umožňuje zapnúť a vypnúť SIM kartu. Zapnutú

Toggle On Icon
SIM kartu v telefóne môžete používať na telefonovanie, odosielanie SMS správ a mobilné dáta, ak chcete. Ak ju vypnete
Toggle Off Icon
, nebudete pomocou nej môcť telefonovať, odosielať SMS správy ani používať mobilné dáta. Vypnutím sa však môžete účinnejšie vyhnúť neočakávaným poplatkom a mať výdavky v telefóne lepšie pod kontrolou. Ak je dostupná nejaká Wi-Fi sieť, ku ktorej by ste sa mohli pripojiť, môžete ju použiť na dátové pripojenie.

Toto nastavenie nájdete, keď v časti Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

Toto nastavenie je len vo Windows Phonoch s dvomi SIM kartami a s Windows Phonom 8.1.

Výber režimu

Určuje, ktorý typ mobilnej siete telefón používa. Typy sietí, ku ktorým sa telefón môže pripojiť, závisia od modelu telefónu a mobilného operátora.

Toto nastavenie nájdete, keď v časti Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty.

Najvyššia rýchlosť pripojenia

Určuje najvyššiu rýchlosť pripojenia, ktorú môžete v telefóne používať. Ak vyberiete najvyššiu rýchlosť, telefón bude tento typ mobilného pripojenia používať, keď bude k dispozícii. Ak však bude signál rýchlejšej siete vo vašej oblasti slabší, vyhľadávanie alebo uchovávanie pripojenia k rýchlejšej sieti môže zvýšiť spotrebu batérie.

Po výbere pomalšieho pripojenia sa telefón môže pripojiť k pomalšej mobilnej sieti, ktorá môže mať lepší signál. Môže sa tým tiež predĺžiť výdrž batérie.

Toto nastavenie nájdete, keď v časti Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty.

Typ siete

Určuje, ako sa telefón pokúša pripojiť, keď nie je k dispozícii domáca sieť.

 • Automaticky. Predvolené nastavenie. Telefón sa bude pokúšať pripojiť k najlepšej mobilnej sieti. Ak domáca sieť nebude k dispozícii, telefón sa pokúsi pripojiť k inej dostupnej sieti.
 • Iba domáca sieť. Telefón sa pripojí iba k domácej mobilnej sieti. Takto sa zabráni roamingu, keď domáca sieť nebude k dispozícii.

Toto nastavenie nájdete, keď v časti Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty.

Výber siete

Umožňuje zobraziť zoznam dostupných sietí vo vašej aktuálnej oblasti, ku ktorým sa môžete skúsiť pripojiť. Predvolené nastavenie je Automaticky.

Ak zapnete telefón a zobrazí sa správa, že vybratá sieť nie je k dispozícii, v zozname môžete vybrať inú sieť.

Toto nastavenie nájdete, keď v časti Mobilná sieť + SIM ťuknete na položku Nastavenia SIM karty.

Pridanie APN pre internet

APN (access point name – názov prístupového bodu) pre internet je adresa, ktorú telefón používa na pripojenie na internet. Predvolene sa APN pre internet nastavuje automaticky pri prvom nastavení telefónu.

Ak vaše mobilné dátové pripojenie nefunguje, skúste zadať nový názov internetového prístupového bodu v závislosti od polohy a mobilného operátora. Ak sa s telefónom môžete pripojiť do Wi-Fi siete alebo sa nachádzate v blízkosti počítača, skúste vyhľadať na internete nastavenia APN pre internet svojho mobilného operátora.

Pridanie APN pre internet

Do poľa APN musíte zadať adresu. Ostatné nastavenia sú voliteľné a líšia sa v závislosti od mobilného operátora.

 1. V nastaveniach Mobilná sieť + SIM ťuknite na položky Nastavenia SIM karty > Pridať APN pre internet.

  Ak máte telefón s dvomi SIM kartami, v nastaveniach Mobilná sieť + SIM ťuknite na položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2 v závislosti od toho, ktorú SIM kartu používate na mobilné dátové pripojenie.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite na položku APN a zadajte adresu APN, ktorá sa má používať.
  • Ťuknite na položku Meno používateľa a zadajte meno používateľa mobilného konta.
  • Ťuknite na položku Heslo a zadajte heslo mobilného konta.
  • Ťuknite na položku Typ overenia a potom na spôsob overenia používaný pre mobilné konto.
  • Ťuknite na položku Proxy server (URL) a zadajte adresu proxy servera mobilného konta.
  • Ťuknite na položku Port servera proxy a zadajte číslo portu.
  • Kliknite na položku Typ protokolu IP a vyberte typ IP adresy, ktorá sa má používať.
 3. Ťuknite na položku Uložiť

  Save Icon
  .

Pridanie APN pre MMS

Názov prístupového bodu (APN) pre MMS je adresa, ktorú váš telefón používa na odosielanie a prijímanie MMS správ. APN pre MMS sa nastavuje automaticky pri prvom nastavení telefónu.

Ak nemôžete odosielať alebo prijímať MMS správy, pokúste sa zadať nové APN pre MMS podľa svojej polohy a mobilného operátora. V telefóne alebo počítači sa pokúste vyhľadať na internete nastavenia APN pre MMS svojho mobilného operátora.

Pridanie APN pre MMS

Do polí APN a MMSC (URL) musíte zadať adresy. Ostatné nastavenia sú voliteľné a líšia sa v závislosti od mobilného operátora.

 1. V nastaveniach Mobilná sieť + SIM ťuknite na položky Nastavenia SIM karty > Pridať APN pre MMS.

  Ak máte telefón s dvomi SIM kartami, v nastaveniach Mobilná sieť + SIM ťuknite na položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2 v závislosti od toho, ktorú SIM kartu používate na mobilné dátové pripojenie.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite na položku APN a zadajte adresu APN pre MMS, ktorá sa má používať.
  • Ťuknite na položku Meno používateľa a zadajte meno používateľa mobilného konta.
  • Ťuknite na položku Heslo a zadajte heslo mobilného konta.
  • Ťuknite na položku Typ overenia a potom na spôsob overenia používaný pre mobilné konto.
  • Ťuknite na položku WAP brána (URL) a zadajte adresu WAP brány, ktorá sa má používať.
  • Ťuknite na položku Port WAP brány a zadajte číslo portu WAP brány.
  • Ťuknite na položku MMSC (URL) a zadajte adresu centra MMS (MMSC) svojho mobilného operátora začínajúcu reťazcom http://.
  • Ťuknite na položku Port MMSC a zadajte číslo portu MMSC.
  • Ťuknite na položku Maximálna veľkosť MMS a zadajte maximálnu veľkosť MMS správy v kB, ktorá sa bude dať odoslať.
  • Ťuknite na položku Typ protokolu IP a vyberte typ IP adresy, ktorá sa má používať.
 3. Ťuknite na položku Uložiť

  Save Icon
  .

  

Vlastnosti

ID článku: 10652 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky