Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pomocou možností prehrávania v PowerPoint môžete ovládať, ako a kedy sa video zobrazí v prezentácii. Video môžete prehrať v režime zobrazenia na celú obrazovku alebo zmeniť jeho veľkosť na určené rozmery. Môžete tiež ovládať hlasitosť, opakovane prehrávať video (v slučke) a zobraziť ovládacie prvky médií.

Tieto možnosti prehrávania nie sú k dispozícii pre online videá, ako sú napríklad videá z lokality YouTube. Sú k dispozícii len pre videá vložené z počítača, siete alebo OneDrivu.

Ak chcete ovládať spôsob prehrávania videa, použite možnosti na karte Prehrávanie na páse s nástrojmi PowerPoint. Táto karta sa zobrazí na páse s nástrojmi, keď je na snímke vybraté video.

Karta Prehrávanie v časti Nástroje videa na páse s nástrojmi PowerPoint 2016

(Tieto možnosti videa sú k dispozícii po vložení alebo prepojení na videosúbor z počítača.)

Automatické prehrávanie videa v postupnosti kliknutí alebo po kliknutí

Dôležité: Túto možnosť nastavte ešte pred pridaním animácií alebo spúšťačov do videa. Zmenou tejto možnosti odstránite všetky animácie spojené s videom.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

 2. Na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa v zozname Štart vyberte niektorú z možností:

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.

  Možnosť

  Pri prehrávaní videa počas prezentácie

  Automaticky

  Video sa prehrá automaticky po zobrazení snímky.

  Pri kliknutí alebo po kliknutí na položku

  Video sa prehrá len po kliknutí v rámci rámu videa.

  V postupnosti kliknutí

  Video sa prehrá v postupnosti s ďalšími akciami, ktoré ste na snímke naprogramovali (napríklad efekty animácie). Táto možnosť nevyžaduje literálové kliknutie. Video môžete spustiť tak, aby začínalo klikačom alebo akýmkoľvek iným mechanizmom, ktorý aktivuje ďalšiu akciu na snímke (napríklad stlačenie klávesu so šípkou doprava).

  (Táto možnosť je k dispozícii v PowerPoint pre Microsoft 365 aPowerPoint 2019. K dispozícii je aj vo PowerPoint 2016 verzii 1709 alebo novšej.)

  Tip: Počas prehrávania videa ho môžete pozastaviť kliknutím naň. Ak chcete pokračovať v prehrávaní videa, znova naň kliknite.

Prehratie videa na celej obrazovke

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Prehrať na celú obrazovku.

Zmena veľkosti videa

Ak nechcete prehrávať film na celú obrazovku, môžete zmeniť jeho veľkosť na požadované rozmery.

 1. V normálnom zobrazení vyberte video, ktoré chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Úprava formátovania:

  • Kliknite na rohovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby sa zobrazila šípka s dvomi hrotmi, a potom posúvaním myši nastavte veľkosť rámu.

   Rukoväť na zmenu veľkosti v tvare obojstrannej šípky
   • Ak chcete ponechať stred videa na rovnakom mieste, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl. V predvolenom nastavení sa pri takomto posúvaní zachováva pomer strán videa.

   • Väčšina videí s rozlíšením 640 x 480 zvyčajne má pomer strán 4:3, čo je tiež predvolený pomer strán pre PowerPoint 2010 prezentáciách. Predvolený pomer strán prezentácií v PowerPoint 2013 a novších verziách je 16:9. Ak sa pomer strán prezentácie a videa líši, video sa počas prehrávania zobrazí zdeformovane.

  Postup pri zadaní presného pomeru výšky a šírky videa:

  1. V časti Nástroje pre video na karte Formát (PowerPoint 2013 alebo novších verziách) alebo na karte Možnosti (PowerPoint 2010 ) kliknite v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony.

  2. Kliknite na položku Veľkosť a potom v časti Mierka začiarknite políčko Zamknúť pomer strán .

  3. V časti Veľkosť a otočenie zadajte do polí Výška a Šírka alebo v časti Mierka do polí Výška mierky a Šírka mierky požadované percento veľkosti vzhľadom na pôvodnú veľkosť videa.

   Tip: Ak chcete zabrániť vynechaniu videí pri prehrávaní, začiarknite v časti Mierka začiarkavacie políčko Najlepšia mierka pre prezentáciu .

Zobrazenie ukážky videa

 • V normálnom zobrazení kliknite na rám videa.

 • Kliknite na položku Prehrať.

  Možnosť Prehrať sa nachádza tiež v skupine Ukážka a na kartách Formát a Prehrávanie v časti Nástroje pre video.

Nastavenie hlasitosti videa

 • V časti Nástroje pre video kliknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa na položku Hlasitosť a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nízka

  • Stredná

  • Vysoká

  • Stlmiť

   Tip: Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou jazdca hlasitosti na ovládacom paneli prehrávania.

Skrytie videa, keď sa neprehrá

Počas prezentovania môžete skryť video a zobraziť ho až vtedy, keď ho chcete prehrať. Na spustenie prehrávania by ste však mali vytvoriť automatickú alebo vyžiadanú animáciu, inak sa video počas prezentácie neprehrá. Ďalšie informácie o vytváraní automatických alebo spustených animácií nájdete v téme Animovanie textu alebo objektov.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, keď sa neprehráva.

Cyklické opakovanie videa

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

Posunutie videa dozadu po prehratí

Ak chcete po prehraní počas prezentácie posunúť video dozadu, postupujte takto:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť na začiatok.

Zobrazenie ovládacích prvkov médií

Ak chcete počas prezentácie zobraziť ovládacie prvky médií, postupujte takto:

 • Na karte Prezentácia začiarknite v skupine Nastaviť políčko Zobraziť ovládacie prvky médií .

Ak chcete ovládať spôsob prehrávania videa, použite možnosti na karte Prehrávanie na páse s nástrojmi PowerPoint. Táto karta sa zobrazí na páse s nástrojmi, keď je na snímke vybraté video.

Ovládacie prvky prehrávania videosúboru vloženého z počítača

(Tieto možnosti videa sú k dispozícii po vložení alebo prepojení na videosúbor z počítača.)

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Tip: Túto možnosť nastavte ešte pred pridaním animácií alebo spúšťačov do videa. Zmenou tejto možnosti sa odstránia všetky animácie priradené k videu.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke.

  Možnosti videa

  Obrázok: Zadajte spôsob spustenia videa počas prezentácie

 2. V časti Nástroje pre video na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa v zozname Spustiť vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete prehrať video, keď sa snímka obsahujúca video zobrazí v zobrazení prezentácie , vyberte položku Automaticky.

  • Ak chcete ovládať, kedy chcete spustiť video kliknutím myšou, vyberte položku Pri kliknutí. (Keď prezentujete v zobrazení prezentácie , jednoducho kliknete na rám videa, keď budete pripravení prehrať video.)

   Tip: Počas prehrávania videa ho môžete pozastaviť kliknutím naň. Ak chcete pokračovať v prehrávaní videa, znova naň kliknite.

Prehratie videa na celej obrazovke

Video môžete prehrať tak, že sa zobrazí cez celú snímku (na celú obrazovku) pri prezentovaní prezentácie. V závislosti od rozlíšenia pôvodného videosúboru sa môže obraz pri zväčšení skresliť. Pred vložením do prezentácie si video vždy pozrite, aby ste ho nepúšťali na celú obrazovku, keď je rozmazané alebo skreslené.

Ak nastavíte video tak, aby sa spúšťalo automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám videa mimo snímku do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím videa na celú obrazovku.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na rám videa na snímke, ktoré chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Prehrať na celú obrazovku.

Zmena veľkosti videa

Ak nechcete prehrávať film na celú obrazovku, môžete zmeniť jeho veľkosť na požadované rozmery.

 1. V normálnom zobrazení vyberte video, ktoré chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Úprava formátovania:

  • Kliknite na rohovú rukoväť na zmenu veľkosti, aby sa zobrazila šípka s dvomi hrotmi, a potom posúvaním myši nastavte veľkosť rámu.

   Rukoväť na zmenu veľkosti v tvare obojstrannej šípky
   • Ak chcete ponechať stred videa na rovnakom mieste, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl. V predvolenom nastavení sa pri takomto posúvaní zachováva pomer strán videa.

   • Väčšina videí s rozlíšením 640 x 480 zvyčajne má pomer strán 4:3, čo je tiež predvolený pomer strán pre PowerPoint 2010 prezentáciách. Predvolený pomer strán prezentácií v PowerPoint 2013 a novších verziách je 16:9. Ak sa pomer strán prezentácie a videa líši, video sa počas prehrávania zobrazí zdeformovane.

  Postup pri zadaní presného pomeru výšky a šírky videa:

  1. V časti Nástroje pre video na karte Formát (PowerPoint 2013 alebo novších verziách) alebo na karte Možnosti (PowerPoint 2010 ) kliknite v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony.

  2. Kliknite na položku Veľkosť a potom v časti Mierka začiarknite políčko Zamknúť pomer strán .

  3. V časti Veľkosť a otočenie zadajte do polí Výška a Šírka alebo v časti Mierka do polí Výška mierky a Šírka mierky požadované percento veľkosti vzhľadom na pôvodnú veľkosť videa.

   Tip: Ak chcete zabrániť vynechaniu videí pri prehrávaní, začiarknite v časti Mierka začiarkavacie políčko Najlepšia mierka pre prezentáciu .

Zobrazenie ukážky videa

 • V normálnom zobrazení kliknite na rám videa.

 • Kliknite na položku Prehrať.

  Možnosť Prehrať sa nachádza tiež v skupine Ukážka a na kartách Formát a Prehrávanie v časti Nástroje pre video.

Nastavenie hlasitosti videa

 • V časti Nástroje pre video kliknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa na položku Hlasitosť a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nízka

  • Stredná

  • Vysoká

  • Stlmiť

   Tip: Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou jazdca hlasitosti na ovládacom paneli prehrávania.

Skrytie videa, keď sa neprehrá

Počas prezentovania môžete skryť video a zobraziť ho až vtedy, keď ho chcete prehrať. Na spustenie prehrávania by ste však mali vytvoriť automatickú alebo vyžiadanú animáciu, inak sa video počas prezentácie neprehrá. Ďalšie informácie o vytváraní automatických alebo spustených animácií nájdete v téme Animovanie textu alebo objektov.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Skryť, keď sa neprehráva.

Cyklické opakovanie videa

Ak chcete prehrávať video v slučke stále od začiatku počas prezentácie, môžete použiť funkciu cyklického opakovania.

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

Posunutie videa dozadu po prehratí

Ak chcete po prehraní počas prezentácie posunúť video dozadu, postupujte takto:

 • V časti Nástroje pre video začiarknite na karte Prehrávanie v skupine Možnosti videa políčko Po prehratí previnúť na začiatok.

Zobrazenie ovládacích prvkov médií

Ak chcete počas prezentácie zobraziť ovládacie prvky médií, postupujte takto:

 • Na karte Prezentácia začiarknite v skupine Nastaviť políčko Zobraziť ovládacie prvky médií .

Dôležité:  Office 2007 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Zmena veľkosti filmu

Ak nechcete prehrávať film na celú obrazovku, môžete zmeniť jeho veľkosť na požadované rozmery.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na film, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre film kliknite na karte Možnosti v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

 3. Ak chcete zachovať pomer výšky a šírky filmu, kliknite na kartu Veľkosť a potom v časti Mierka začiarknite políčko Zamknúť pomer strán .

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V časti Veľkosť a otočenie zadajte do polí Výška a Šírka veľkosti.

  • V časti Mierka zadajte do polí Výška a Šírka požadované percento veľkosti vzhľadom na pôvodnú veľkosť filmu.

Tipy    

 • Ak chcete zabrániť vynechaniu filmov pri prehrávaní, začiarknite políčko Najlepšia mierka pre prezentáciu .

 • Veľkosť filmu môžete zmeniť aj presunutím jeho orámovania. Ak chcete ponechať stred filmu na rovnakom mieste, počas presúvania podržte stlačený kláves CTRL. Pri presúvaní Office PowerPoint 2007 predvolene zachováva pomer strán filmu (uzamknutie pomeru strán). Väčšina filmov s rozlíšením 640 x 480 zvyčajne má pomer strán 4:3, čo je tiež pomer strán väčšiny powerpointových prezentácií. Ak sa pomer strán prezentácie a filmu líšia, film bude pri prehrávaní vyzerať skreslene.

Skrytie rámu filmu

Možno budete chcieť, aby bol rám filmu neviditeľný, aby sa nezdalo v prezentácii a aby po prezentácii zmizol zo snímky. Ak nastavíte túto možnosť a možnosť Prehrať na celú obrazovku , film sa na snímke vôbec nezobrazí (hoci sa na snímke môže pred prehraním na celú obrazovku blikať). Ak chcete zabrániť blesku, presuňte rám filmu mimo snímky.

Dôležité     Ak presuniete rám filmu mimo snímky alebo ho skryjete, je potrebné daný film nastaviť na automatické prehrávanie alebo prehrávanie pomocou iného druhu ovládacieho prvku, napríklad spúšťača. Spúšťač je niečo na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktoré spustí akciu, keď naň kliknete.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu začiarknite políčko Skryť počas prezentácie .

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Hoci je rám filmu vždy viditeľný v normálnom zobrazení, môžete ho skryť presunutím snímky mimo snímky.

Oneskorenie spustenia filmu

Nastavenia pri prehrávaní súboru s filmom môžete upraviť. Môžete napríklad začať päť sekúnd do filmu, nie na začiatku filmu.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok karty Animácie

 3. Vpracovná tablaVlastná animácia kliknite na šípku napravo od vybratého filmu a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Ikona filmu, ktorá vyzerá podobne ako symbol na tlačidli prehrávania VCR alebo DVD prehrávača, sa zobrazí nad panelom spúšťača.

  Filmové efekty v zozname pracovnej tably

 4. Kliknite na kartu Efekt a potom v časti Spustiť prehrávanie kliknite na položku Od času a potom zadajte celkový počet sekúnd oneskorenia.

Po prehratie filmu dozadu

Keď nastavíte film tak, aby sa prevíjal, automaticky sa vráti na prvú snímku a po prehratí sa zastaví.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. V časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu začiarknite políčko Po prehraní film posunúť dozadu.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Pozrite tiež

Vytvorenie automatickej prezentácie

Zmena prezentácie na video

Pridanie a prehrávanie zvuku v prezentácii

Nastavenie časovania a rýchlosti prechodu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×