Obsah
×
Animácie, video a zvuk
Animácie, video a zvuk

Pridanie alebo odstránenie zvuku v powerpointovej prezentácii

Do prezentácie programu PowerPoint môžete pridať zvuk, napríklad hudbu, hovorený komentár alebo zvukové efekty. Ak chcete nahrať a prehrať zvuky, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi.

Váš prehliadač nepodporuje video.

2:00

Pridanie zvuku z počítača

 1. Vyberte položky Vložiť > Zvuk.

 2. Vyberte položku Zvuk v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie zvuku vyberte zvukový súbor, ktorý chcete pridať.

 4. Vyberte položku Vložiť.

Záznam zvuku

 1. Vyberte položky Vložiť > Zvuk.

 2. Vyberte položku Zaznamenať zvuk.

 3. Zadajte názov zvukového súboru, vyberte položku Zaznamenať a potom začnite hovoriť.

  Poznámka: Ak chcete zaznamenať zvuk, mikrofón v zariadení musí byť zapnutý.

 4. Vyberte položku Zastaviť, potom položku Prehrať a skontrolujte nahrávku.

 5. Ak chcete klip zaznamenať znova, vyberte položku Zaznamenať, alebo ak ste s ním spokojní, vyberte položku OK.

 6. Ak chcete klip premiestniť, vyberte ikonu zvuku a presuňte ju na požadované miesto na snímke.

  Ak používate na jednej snímke viaceré zvukové súbory, odporúčame umiestniť ikonu zvuku na rovnaké miesto, aby sa dala jednoducho nájsť.

 7. Vyberte položku Prehrať.

Zmena možností prehrávania

Vyberte ikonu zvuku a potom vyberte kartu Zvukové nástroje – Prehrať. Potom vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

 • Ak chcete zvuk orezať, vyberte položku Orezať a potom pomocou červeného a zeleného jazdca orežte zvukový súbor podľa potreby.

 • Ak chcete nastaviť zosilnenie alebo zoslabnutie zvuku, zmeňte čísla v poliach Trvanie zosilnenia a zoslabnutia.

 • Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku Hlasitosť a potom vyberte požadované nastavenie.

 • Ak chcete vybrať spôsob spustenia zvukového súboru, vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte niektorú možnosť:

  • V postupnosti kliknutí: Zvukový súbor sa prehrá automaticky po kliknutí.

  • Automaticky: Zvuk sa prehrá automaticky, keď prejdete na snímku, na ktorej sa nachádza zvukový súbor.

  • Po kliknutí: Zvuk sa prehrá len po kliknutí na ikonu.

 • Ak chcete nastaviť spôsob prehrávania zvuku v prezentácii, vyberte niektorú možnosť:

  • Prehrávať pri prezeraní snímok: Jeden zvukový súbor sa prehrá pri prezeraní všetkých snímok.

  • Cyklicky opakovať až do zastavenia: Zvukový súbor sa bude cyklicky prehrávať až do manuálneho zastavenia kliknutím na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.

 • Ak chcete, aby sa zvuk plynule prehrával v rámci všetkých snímok na pozadí, vyberte položku Prehrať na pozadí.

Odstránenie zvuku

Ak chcete odstrániť zvukový klip, vyberte ikonu zvuku na snímke a stlačte kláves Delete.

Čo vás zaujíma?

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. V zozname kliknite na položku Zvuk zo súboru alebo Zvuk ClipArt, vyhľadajte a vyberte požadovaný zvukový klip a kliknite na položku Vložiť.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami.

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 4. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Normálnom zobrazení kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať zvuk.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Zvuk.

  Ponuka Zvuk

 3. V zozname kliknite na položku Zaznamenať zvuk.

  Otvorí sa dialógové okno Záznam zvuku.

 4. V dialógovom okne Záznam zvuku kliknite na tlačidlo Záznam Tlačidlo Zaznamenať zvuk v PowerPointe a začnite rozprávať alebo spustite prehrávanie vlastného zvuku.

 5. Po skončení nahrávania kliknite na tlačidlo Zastaviť Tlačidlo Zastaviť v dialógovom okne Záznam zvuku Priraďte záznamu názov.

  Ak si chcete nahrávku vypočuť, kliknite na tlačidlo Prehrať Tlačidlo Prehrať v dialógovom okne Záznam zvuku. Ak ste spokojní, kliknutím na položku </c0>OK</c0> záznam uložte a vložte ho na snímku. Ak stále nie ste spokojní, zopakujte kroky 4 a 5.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku spolu s ovládacími prvkami:

  Ikona zvuku a ovládacie prvky

 6. V zobrazení Normálne alebo Prezentácia kliknite na ikonu a kliknutím na položku Prehrať spustite prehrávanie hudby alebo iného zvuku.

 1. Vyberte ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu na snímke.

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať vykonajte v skupine Možnosti zvuku niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil automaticky, keď sa snímka zobrazí, v zozname Spustiť kliknite na položku Automaticky.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip spustil manuálne, keď naň kliknete na snímke, v zozname Spustiť kliknite na položku Pri kliknutí.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával pri klikaní na jednotlivé snímky v prezentácii, v zozname Spustiť kliknite na položku Prehrať popri snímkach.

  • Ak chcete, aby sa zvukový klip prehrával, kým ho nezastavíte, začiarknite políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

   Poznámka: Pri cyklickom opakovaní zvuku sa bude zvuk prehrávať, kým neprejdete na ďalšiu snímku.

 • Na snímke kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Prehratie zvukového klipu

Dôležité: Túto možnosť použite iba v prípade, že ste nastavili automatické prehrávanie zvukového klipu, alebo ste vytvorili iný druh ovládacieho prvku, ako napríklad spúšťač, ktorý umožňuje prehrávať klip kliknutím. (Spúšťač je objekt na snímke, napríklad obrázok, tvar, tlačidlo, odsek textu alebo textové pole, ktorý vykoná akciu, keď naň kliknete.) Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu Ikona zvukového klipu.

 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať začiarknite v skupine Možnosti zvuku políčko Skryť počas prezentácie.

Ak chcete v programe PowerPoint odstrániť hudobný klip alebo iný zvuk, postupujte takto:

 1. Vyhľadajte snímku so zvukom, ktorý chcete odstrániť.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku Ikona zvukového klipu alebo ikonu CD disku Vzhľad ikony a stlačte kláves Delete.

Do prezentácie programu PowerPoint môžete pridať zvuk, napríklad hudbu, hovorený komentár alebo zvukové efekty. Ak chcete nahrať a prehrať zvuky, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi.

Váš prehliadač nepodporuje video.

2:00

Ak chcete do prezentácie pridať hudbu alebo iný zvukový klip, vyberte požadovanú snímku a kliknite na položky Vložiť > Zvuk. Máte možnosť pridať zvuk jednej snímke, automaticky prehrať zvuk pri zobrazení snímky alebo pridať skladbu, ktorá sa bude ako hudba na pozadí prehrávať počas celej prezentácie.

Takisto môžete k celej prezentácii pridať hovorený komentár, ktorý zaznamenáte na karte Prezentácia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zaznamenanie prezentácie.

Pridanie zvuku na jednu snímku

 1. V zobrazení Normálne vyberte požadovanú snímku a potom kliknite na položky Vložiť > Zvuk.

  Ponuka vloženia zvuku s možnosťami zvuku zo súboru a vyhľadávača zvukov
 2. Kliknutím na položku Vyhľadávač zvukov vložte zvuk z iTunes alebo kliknutím na položku Zvuk zo súboru vložte zvukový klip z počítača.

 3. Vyberte zvukový klip. Na karte Formát zvuku vyberte požadované možnosti zvuku.

  Možnosti zvuku na pravej strane karty Formát zvuku
 4. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť alebo upraviť štandardnú ikonu zvukového súboru, použite tlačidlá formátovania obrázkov na karte Formát zvuku a pridajte ikone zvuku rám, orámovanie alebo iné efekty formátovania.

  Ovládanie zvuku s vybratou ikonou reproduktora

Prehratie ukážky zvuku

 • Vyberte ikonu zvuku na snímke a potom kliknite na tlačidlo Prehrať alebo pozastaviť pod ikonou zvuku.

  Ikona Zvuk a ovládacie prvky prehrávania v PowerPointe pre Mac 2011

Automatické prehratie zvuku po zobrazení snímky

Predvolene sa zvuk počas prezentácie prehrá, keď sa naň klikne. Nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa zvuk prehral automaticky hneď po zobrazení snímky, na ktorej sa nachádza.

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v zobrazení Normálne vyberte snímku, ktorej chcete pridať zvukový klip.

 2. Na karte Prehrávanie kliknite vpravo na položky Spustiť > Automaticky.

  Možnosť zvuku na automatické spustenie

Pridanie zvuku, ktorý sa bude prehrávať počas celej prezentácie

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v zobrazení Normálne vyberte prvú snímku prezentácie, ktorej chcete pridať zvukový klip.

 2. Na karte Prehrávanie kliknite vpravo na položku Prehrať cez viacero snímok.

  Možnosť zvuku na neustále prehrávanie hudby pri všetkých snímkach

Pridanie opakovane prehrávaného zvuku

 1. Ak ste tak ešte neurobili, v zobrazení Normálne vyberte snímku, na ktorú chcete pridať zvukový klip.

 2. Na karte Formát zvuku kliknite vpravo na položku Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  (Samostatné použitie tejto možnosti znamená, že zvuk sa bude cyklicky opakovať dovtedy, kým je zobrazená snímka, na ktorej sa nachádza. Pri použití možnosti Cyklicky opakovať až do zastavenia zároveň s možnosťou Prehrať cez viacero snímok sa daný zvuk bude cyklicky opakovať počas celej prezentácie.)

Skrytie ikony zvuku

 1. Kliknite na ikonu zvukového klipu. Ikona zvuku označuje prítomnosť zvukového klipu na snímke v PowerPointe 2016 pre Mac

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint začiarknite na karte Prehrať políčko Skryť počas prezentácie.

  Túto možnosť použite iba v prípade, že nastavíte zvukový klip na automatické prehrávanie. Kým ikonu zvuku nepresuniete mimo snímky, bude sa vždy zobrazovať.

Pozrite tiež

Zaznamenanie prezentácie

Podporované zvukové formáty v službe PowerPoint pre web: MP3, WAV, M4A, AAC a OGA

Maximálna veľkosť zvukového súboru: 16 MB

Pridanie zvuku z počítača

 1. Na karte Vložiť na pravej strane vyberte položku Zvuk.

 2. V Prieskumníkovi prejdite na zvukový súbor, ktorý chcete použiť, a potom vyberte položku Otvoriť.

Zmena možností prehrávania

Vyberte ikonu zvuku a potom vyberte kartu Zvuk alebo kartu Prehrať. Potom vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

 • Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku Hlasitosť a potom vyberte požadované nastavenie.

 • Ak chcete vybrať spôsob spustenia zvukového súboru, vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu Štart a potom vyberte niektorú možnosť:

  • Automaticky: Počas prezentácie sa zvuk prehrá automaticky, keď prejdete na snímku, na ktorej sa nachádza zvukový súbor.

  • Po kliknutí: Počas prezentácie sa zvuk prehrá len po kliknutí na ikonu.

 • Ak chcete vybrať spôsob prehrávania zvuku v prezentácii, vyberte jednu alebo viacero možností v časti Možnosti zvuku:

  • Prehrávať pri prezeraní snímok: Jeden zvukový súbor sa prehrá pri prezeraní všetkých snímok.

  • Cyklicky opakovať až do zastavenia: Zvukový súbor sa bude cyklicky prehrávať až do manuálneho zastavenia kliknutím na tlačidlo Prehrať/Pozastaviť.

  • Skryť počas prezentácie: Ak ste nastavili automatické prehrávanie zvukového klipu, počas prezentácie môžete skryť ikonu zvuku, pretože na ňu nebudete musieť vôbec klikať. 

  • Posunúť dozadu po prehratí: Túto možnosť použite, ak potrebujete prehrať zvukový klip viackrát, pričom stále prezentujete tú istú snímku, ktorá obsahuje tento zvukový klip.

 • Ak chcete, aby sa zvuk plynule prehrával v rámci všetkých snímok na pozadí, vyberte položku Prehrať na pozadí.

Pozrite tiež

Automatické prehrávanie hudby alebo zvukov pri zobrazení snímky 

Prehrávanie hudby v rámci viacerých snímok v prezentácii

Zaznamenanie prezentácie s hovoreným komentárom a časovaním snímok 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×