Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridanie textu a použitie formátovania v prezentácii. Formátovanie textu v prezentácii PowerPoint zjednodušuje jeho čítanie. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa vytvárať zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy na lepšiu štruktúru prezentácie alebo pridať hypertextové prepojenia na iné zdroje informácií.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

V normálnom zobrazení môžete na snímku pridať obsah.

 1. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + W a potom kláves L. Ozzve sa "Slide pane" (Tabla snímky) a číslo snímky. V JAWS sa ozzve: "Slide area." (Oblasť snímky.) V prípade NVDA sa ozzve: "Slide view" (Zobrazenie snímky).

 2. Ak chcete vybrať snímku, do ktorej chcete pridať text, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nebudete na table miniatúr snímok. Ozzve sa "Thumbnails" (Miniatúry) a potom číslo snímky.

 3. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve číslo a nadpis snímky. Ak sa snímky nachádzajú v rámci sekcií, pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte medzi sekciami a potom stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte sekciu.

 4. Ak chcete aktivovať oblasť úpravy snímky, stlačte kláves F6. V Moderátorovi sa ozzve "Slide pane" (Tabla snímky) spolu s číslom snímky. V JAWS sa ozzve: "Slide area." (Oblasť snímky.) V prípade NVDA sa ozzve: "Slide view" (Zobrazenie snímky).

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na zástupný objekt textu. V Moderátorovi sa zástupné objekty nazývajú textové polia, takže budete počuť napríklad: "Title text box" (Textové pole Nadpis). V JAWS sa ozzve: "Title placeholder." (Zástupný objekt nadpisu.) V NVDA sa ozzve: "Center Title placeholder, shape" (Zástupný objekt názvu na stred, tvar).

 6. Ak chcete nahradiť zástupný objekt textom, stlačením klávesu Enter prejdite do režimu úprav, vyberte celý text a začnite písať.

 7. Ak chcete premiestniť kurzor na ďalší zástupný objekt pre nadpis alebo základný text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

  Poznámka: Môžete tiež stlačením kombinácie klávesov SR + šípka doprava alebo doľava prechádzať medzi zástupnými objektmi a stlačením kombinácie klávesov SR + Enter umiestniť kurzor na koniec vybratého textového poľa.

  Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie zástupné objekty, vo väčšine prípadov sa stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky, aké je v pôvodnej snímke, a aktivuje sa prvý zástupný objekt na novej snímke. Ak má však pôvodná snímka rozloženie Úvodná snímka, nová snímka bude mať rozloženie Nadpis a obsah.

  Poznámka: Ak chcete upraviť text, ktorý ste už pridali do textového poľa, stlačením klávesu Tab sa presuňte do textového poľa a potom stlačením klávesu F2 vyberte celý text a začnite s úpravami. Ak chcete upravovanie zastaviť a znova aktivovať textové pole, stlačte kláves F2 znova.

  Poznámka: Informácie o používaní formátovania znakov pomocou klávesnice, ako je napríklad tučné písmo, podčiarknutie, kurzíva, dolný alebo horný index, nájdete v časti Formátovanie textu v téme Použitie klávesových skratiek pri vytváraní PowerPoint prezentácií.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Pomocou klávesových skratiek môžete vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy. Môžete zmeniť existujúce riadky textu na zoznam, zmeniť štýl odrážok alebo vytvoriť vnorené zoznamy.

Pridávanie odrážok alebo číslovania do textu

 1. V zástupnom objekte textu vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Tip: Ďalšie informácie o výbere textu vo PowerPoint pomocou klávesnice nájdete v časti Výber a úprava textu a objektov v téme Používanie klávesových skratiek pri PowerPoint prezentácií.

 2. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete pridať odrážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom U. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte štýlmi odrážok. Počas prechádzania budete počuť popis štýlu odrážok. Štýl vložíte stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete pridať číslovanie, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom N. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte cez štýly číslovania. Počas prechádzania budete počuť popis štýlu číslovania. Štýl vložíte stlačením klávesu Enter.

 3. Ak chcete vytvoriť ďalšie položky v zozname, umiestnite kurzor na koniec položky zoznamu a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, umiestnite kurzor na koniec poslednej položky zoznamu, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Backspace.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte akýkoľvek text. Po stlačení klávesu Enter sa automaticky vytvorí vyplnená položka zoznamu s odrážkami.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Po stlačení klávesu Enter sa automaticky vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vloženie zarážky pred položky v zozname

 1. Vyberte položky zoznamu, ku ktorým chcete pridať zarážku.

 2. Vyberte, čo chcete robiť:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom A a I.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom A a O.

Zmena farby textu

Môžete zmeniť farbu konkrétnych častí textu v prezentácii.

 1. Vyberte text, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Ak chcete zmeniť farbu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom F a C. Ozzve sa: "Theme colors" (Farby motívu).

 3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na možnosti farieb a odtieňov a potom stlačením klávesu Enter vyberte farbu.

Zmena farby textu hypertextového prepojenia

Farbu textu hypertextového prepojenia môžete zmeniť v rámci celej prezentácie použitím zmien v predlohe snímky.

 1. Predlohu snímky otvoríte stlačenímkombinácie klávesov Alt + W a potom M.

 2. Ak chcete zmeniť farebnú schému predlohy snímky, stlačte kombináciu klávesov Alt + M, potom T, C a C.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: "Hyperlink" (Hypertextové prepojenie). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na možnosti farieb a odtieňov a potom stlačením klávesu Enter vyberte farbu.

 5. Zmeny uložíte stlačením kombinácie klávesov Alt + S.

 6. Ak chcete odísť zo zobrazenia Predloha snímky a vrátiť sa do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + O a potom L.

Zvýraznenie textu

Dôležité časti prezentácie môžete zvýrazniť. Zvýraznené časti upútajú pozornosť vášho publika.

Zvýraznenie textu

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku farby zvýraznenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, T a potom C.

 3. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na možnosti farieb a potom stlačením klávesu Enter vyberte farbu.

Zvýraznenie textu pomocou textových efektov

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku textového efektu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, D, T a X.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Glow" (Žiara), a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete vybrať farbu a variant zvýraznenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie a spolutvorba prezentácií v programe PowerPoint

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Pomocou PowerPoint a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme macOS, môžete pridávať a formátovať text na snímkach a poskytovať publiku dobre štruktúrovanú a jednoducho sledujúciu prezentáciu s príslušnými prepojeniami na ďalšie informácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Ak chcete v normálnom zobrazení vybrať snímku, na ktorú chcete pridať text, opakovane stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "Thumbnail pane" (Tabla miniatúr). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov snímky, ktorú chcete použiť.

 2. Keď ste na správnej snímke, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámila: "Edit text, you are currently on a text area, inside of a text box" (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu, vo vnútri textového poľa). Ak má snímka textové pole pre nadpis snímky, zameranie sa presunie na toto pole.

 3. Ak chcete pridať text, začnite písať. Ak oblasť textu obsahuje zástupný text, budete ho musieť najskôr odstrániť. Po dokončení stlačte kláves Esc.

 4. Na ďalšie textové pole na snímke sa posuniete stlačením klávesu Tab. Ak chcete pridať text, začnite písať. Po dokončení stlačte kláves Esc.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Vytvorte zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy a vytvorte tak štruktúru textu. Môžete existujúce časti textu zmeniť na zoznam alebo vytvárať zoznamy počas písania.

 1. V textovom poli vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať ako zoznam.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vložiť zoznam s odrážkami, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Bullets submenu" (Vedľajšia ponuka Odrážky), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve požadovanú možnosť zoznamu s odrážkami.

  • Ak chcete vložiť číslovaný zoznam, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Numbering submenu" (Vedľajšia ponuka Číslovanie), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve požadovanú možnosť číslovaného zoznamu.

 4. Keď sa nachádzate na možnosti, ktorú chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Vybratý text sa premení na zoznam a zameranie zostane na zozname.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. V textovom poli umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte symbol hviezdičky (*) a stlačte medzerník.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, stlačte kláves Return. PowerPoint automaticky začne zoznam s odrážkami.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. V textovom poli umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte číslo jeden a bodka (1.) a stlačte medzerník.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, stlačte kláves Return. PowerPoint automaticky spustí generovanie zoradeného zoznamu.

Zvýraznenie textu pomocou textových efektov

Text môžete zvýrazniť pomocou textových efektov, ako je napríklad tieň, odraz alebo žiara, a tým upriamiť pozornosť na dôležité body v prezentácii.

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + 1 otvorte tablu Formátovať tvar.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Shape options" (Možnosti tvaru). Potom stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Text options" (Možnosti textu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stlačte raz kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Text effects, tab" (Textové efekty, karta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve textový efekt, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Teraz môžete zadať podrobnosti efektu. Stlačením klávesu Tab môžete prehľadávať podrobnosti v ponuke. Hodnoty môžete zadať alebo ich môžete prehľadávať stlačením klávesu so šípkou nadol. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Textový efekt sa použije na blok textu, ktorý ste vybrali.

 7. Ak chcete zavrieť tablu Formátovať tvar a vrátiť sa do prezentácie, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Close format shape, button" (Zavrieť tvar formátu, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu PowerPoint

Pomocou PowerPoint VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme iOS, môžete pridávať a formátovať text na snímkach a poskytovať publiku dobre štruktúrovanú a jednoducho sledujúciu prezentáciu s príslušnými prepojeniami na ďalšie informácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Ak chcete vybrať snímku, na ktorú chcete pridať text, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve číslo snímky, ktorú chcete pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa "Selected" (Vybraté) a potom číslo a nadpis snímky.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve typ textového poľa a potom "Text box, text field" (Textové pole, textové pole). Ak textové pole už obsahuje text, funkcia VoiceOver tento text prečíta. Ak chcete textové pole vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať text, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte text pomocou klávesnice na obrazovke. Ak sa chcete presunúť na klávesnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Q“. Ak chcete zavrieť klávesnicu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Hide keyboard" (Skryť klávesnicu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole, ťahajte prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámila prvok textového poľa.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Prejdite na textové pole, do ktorého chcete pridať zoznam, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Bullets, button“ (Odrážky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Odrážky.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Číslovanie.

 5. Ak chcete prechádzať možnosťami v ponuke Odrážky aleboČíslovanie, potiahnite prstom doprava. Funkcia VoiceOver pri posúvaní oznamuje možnosti. Keď sa presuniete na možnosť, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku. Vložia sa odrážky alebo čísla.

 6. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Hide ribbon, button“ (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Pás s nástrojmi sa zavrie a zameranie sa presunie na zoznam. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke a vy môžete zadať text položky zoznamu.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Prejdite na textové pole, do ktorého chcete pridať zoznam, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte.

 2. Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Na klávesnici na obrazovke prejdite na symbol hviezdičky (*), ktorý funkcia VoiceOver oznámi ako "Hviezdička". Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Space" (Medzera), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text položky zoznamu. Keď skončíte, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Return" (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  PowerPoint automaticky začne zoznam s odrážkami.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Prejdite na textové pole, do ktorého chcete pridať zoznam, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte.

 2. Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte číslo jeden a bodka (1.). Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Space" (Medzera), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text položky zoznamu. Keď skončíte, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Return" (Návrat), a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte.

  PowerPoint automaticky začne číslovaný zoznam.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

V PowerPoint pre Android môžete do prezentácie pridať text a hypertextové prepojenia pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android. Lepšiu štruktúru prezentácie môžete dosiahnuť aj vytvorením zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. Počas upravovania prezentácie ťahajte prstom doprava, kým nenájdete textové pole, do ktorého chcete pridať text. TalkBack oznámi textové polia ako "Title text box" (Textové pole nadpisu) alebo "Content placeholder" (Zástupný objekt obsahu). Toto je text na snímke." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte textové pole na úpravu. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 4. Po dotiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu na obrazovke. Zameranie zostane na textovom poli.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

V ľubovoľnom textovom poli v prezentácii môžete pridať zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam.

 1. Počas upravovania prezentácie ťahajte prstom doprava, kým nenájdete textové pole, do ktorého chcete pridať zoznam. TalkBack oznámi textové polia ako "Title text box" (Textové pole nadpisu) alebo "Content placeholder" (Zástupný objekt obsahu). Toto je text na snímke." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte textové pole na úpravu. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete začať zoznam s odrážkami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Off, bullets, switch" (Vypnuté, odrážky, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete začať číslovaný zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Off, numbering, switch" (Vypnuté, číslovanie, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Textové pole už môže obsahovať zoznam v PowerPoint, ktorú používate. V takom prípade budete počuť "On" (Vypnuté) namiesto "Off" (Vypnuté).

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text položky zoznamu.

 5. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, posúvajte prst po pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Enter" (Zadať), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pridá sa nová položka zoznamu a pomocou klávesnice teraz môžete zadať text položky zoznamu.

 6. Keď je zoznam pripravený, potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu. Zameranie zostane na textovom poli.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Na PowerPoint pre web a hypertextových prepojení v prezentácii používajte klávesnicu a čítačku obrazovky. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Obsah tohto článku

Pridanie textu na snímku

 1. V zobrazení úprav vPowerPoint pre web opakovane stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo aktuálnej snímky. Zameranie sa nachádza na table miniatúr.

 2. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve číslo snímky, ktorú chcete upraviť.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "Slide panel" (Panel so snímkami).

 4. Ak chcete presunúť zameranie na prvý zástupný objekt, stlačte kláves Tab. Ozzve sa zástupný objekt.

 5. Ak chcete nahradiť zástupný objekt textom, stlačte kláves Enter a začnite písať. Po dokončení stlačte kláves F2. Ozzve sa: "Slide panel" (Panel so snímkami).

 6. Ak sa chcete presunúť na ďalší zástupný objekt, stlačte kláves Tab. Ozzve sa zástupný objekt. Ak chcete začať pridávať text, stlačte kláves Enter a píšte. Po dokončení stlačte kláves F2.

Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

 1. V zástupnom objekte textu vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + H. Ozzve sa: "Home tab, item" (Karta Domov, položka).

 3. Vyberte, čo chcete robiť:

 • Ak chcete pridať odrážky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Bulleted Library" (Knižnica s odrážkami). Štýl vložíte stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete pridať číslovanie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Numbering Library" (Knižnica číslovania). Štýl vložíte stlačením klávesu Enter.

Zmena farby textu

 1. Vyberte text, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + H. Ozzve sa: "Home tab, item" (Karta Domov, položka).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Font colors, split button" (Farby písma, rozdelené tlačidlo). Potom stláčajte medzerník, kým sa neozve: "Theme colors" (Farby motívu).

 4. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na možnosti farieb a odtieňov a potom stlačením klávesu Enter vyberte farbu.

Zvýraznenie textu

 1. Vyberte text, ktorý chcete zvýrazniť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + H. Ozzve sa: "Home tab, item" (Karta Domov, položka).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Highlight, split button" (Zvýrazniť, rozdelené tlačidlo). Potom stláčajte medzerník, kým sa neozve: "Highlight colors" (Farby zvýraznenia).

 4. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na možnosti farieb a odtieňov a potom stlačením klávesu Enter vyberte farbu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×