Importera data från datakällor (Power Query)

Du kan importera data Excel data från en mängd olika datakällor, och i avsnitten nedan kan du se hur du gör det. Mer information om vad du ska göra med dina data när de har importerats finns i Hur data reser genom Excel.

Du kan skapa en fråga från en Excel, namngivet område eller dynamisk matris i den aktuella arbetsboken. Om markerade data är ett enkelt område konverteras de till en tabell. Import av dynamiska matriser kräver en Microsoft 365 prenumeration. Mer information om dynamiska matriser finns i Beteenden för dynamiska matrisformlar och matriser och spill.

 1. Markera valfri cell i dataområdet.

 2. Välj Data > Från tabell/område.

  Det här kommandot är också tillgängligt från datakällor > från andra > från tabell/område.

 3. Om du uppmanas till det kan du välja knappen Områdesmarkering i dialogrutan Skapa tabell för att välja ett specifikt område som ska användas som datakälla.

  Dialogrutan Från tabell

 4. Om tabellen eller området med data har kolumnrubriker väljer du Tabellen har rubriker. Rubrikcellerna används för att definiera frågans kolumnnamn.

 5. Välj OK.

Mer information finns i Importera från en Excel tabell.

 1. Välj Data > Hämta data >Från fil eller >Från Excel arbetsbok

 2. I Excel Bläddra bläddrar du efter eller skriver en sökväg till den fil som du vill söka efter.

 3. Välj Öppna.

Om källarbetsboken innehåller namngivna områden, blir namnet på området tillgängligt som en datauppsättning.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Excel Arbetsbok.

I följande procedur visas de grundläggande stegen. Mer detaljerad information finns i Importera eller exportera textfiler (.txt eller .csv).

 1. Välj Data > Hämta data >från fil eller > Från text/CSV

 2. I dialogrutan Bläddra i kommaavgränsade värden bläddrar du till eller skriver en sökväg till den fil som du vill köra frågan i.

 3. Välj Öppna.

Obs!: Om du importerar data från en CSV-fil identifierar Power Query automatiskt kolumnavgränsare inklusive kolumnnamn och kolumntyper. Om du till exempel har importerat CSV-exempelfilen nedan använder Power Query den första raden som kolumnnamn och ändrar automatiskt datatypen för varje kolumn.

CSV-exempelfil

Bild av en CSV-fil

Power Query ändrar automatiskt varje kolumndatatyp:

 • Ordernumret ändras till tal

 • Orderdatumet ändras till datum

 • Kategori förblir text (standardkolumntyp)

 • Produktnamn förblir text (standardkolumntyp)

 • Försäljning ändras till tal

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Text/CSV.

I följande procedur visas de grundläggande stegen för att importera data. Mer detaljerad information finns i Importera XML-data.

 1. Välj Data > hämta data >från fil >Från XML

 2. I dialogrutan Från XML-bläddring bläddrar du efter eller skriver en fil-URL som du vill importera eller länka till en fil.

 3. Välj Öppna.

När anslutningen har lyckats kan du använda fönstret Navigatör för att bläddra och förhandsgranska samlingar av objekt i XML-filen i tabellformat.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i XML

 1. Välj Data > hämta data >från fil eller > från JSON. Dialogrutan Importera data visas.

 2. Leta reda på JSON-filen och välj Öppna.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i JSON.

Viktigt   När du försöker importera en PDF-fil kan du få följande PDF-meddelande: "Den här anslutningen kräver en eller flera komponenter för att installeras innan den kan användas." PDF-kopplingen kräver .NET Framework 4,5 eller senare för att installeras på datorn. Du kan ladda ned de senaste .NET Frameworkhär.

 1. Välj Data > hämta data >från fil eller > från PDF.

 2. Markera PDF-filen och klicka sedan på Öppna. Dialogrutan Navigatör öppnar PDF-filen och visar tillgängliga tabeller.

  Dialogrutan Navigatör som importerar PDF-data

 3. Markera de tabeller som du vill importera och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa data direkt i Excel väljer du Läs in > Läs in eller, om du vill se dialogrutan Importera, väljer du Läs> Läs in till.

  • Om du vill arbeta med data i Power Query först väljer du Omvandla data.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i PDF.

Du kan importera data från flera filer med ett liknande schema och format från en mapp. Sedan kan du lägga till data i en tabell.

 1. Välj Data > Hämta data >Från fil > Från mapp.

 2. Leta rätt på mappen i dialogrutan Bläddra och välj öppna.

 3. För utförliga steg, se Importera data från en mapp med flera filer.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Mapp.

Du kan importera data från flera filer med ett liknande schema och format från ett SharePoint bibliotek. Sedan kan du lägga till data i en tabell.

 1. Välj Data > Hämta data >från fil eller > Från SharePoint Mapp.

 2. I dialogrutan SharePoint-mapp anger du rot-URL:en för webbplatsen SharePoint inte innehåller någon referens till ett bibliotek och navigerar sedan till biblioteket.

 3. För utförliga steg, se Importera data från en mapp med flera filer.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i SharePoint mapp.

 1. Välj Data > hämta data >från databas eller >från SQL Server databas

 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  • Windows    Det här är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  • Databas Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns SQL Server databas.

 1. Välj Data > Hämta data >från databas eller > Från Microsoft Access-databas

 2. I dialogrutan Importera data bläddrar du till och letar reda på Access-databasfilen (.accdb). 

 3. Markera filen och välj öppna. Dialogrutan Navigatör visas.

 4. Markera tabellen eller frågan i den vänstra rutan om du vill förhandsgranska data i det högra fönstret.

 5. Om du har många tabeller och frågor kan du använda sökrutan för att hitta ett objekt eller använda Visningsalternativ tillsammans med knappen Uppdatera för att filtrera listan.

 6. Välj Läs in eller Omvandla.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Access-databas.

Obs!    När du använder en arbetsbok som är ansluten till en SQL Server Analysis Services-databas kan du behöva ytterligare information för att besvara specifika produktfrågor, till exempel referensinformation om flerdimensionella uttryck (MDX) eller konfigurationsprocedurer för en OLAP-server (Online Analytical Processing).

 1. Välj Data > Hämta externa data >från databas eller > Från Analysis Services. Den första sidan i guiden Dataanslutning visas. Rubriken är Anslut databasservern.

  Skärmen Dataanslutningsguiden 1

 2. Ange namnet på OLAP-databasservern i rutan Servernamn.

  Tips: Om du vet namnet på den offlinekubfil som du vill ansluta till kan du ange den fullständiga sökvägen, filnamnet och tillägget.

 3. Gör något av följande under Inloggningsuppgifter och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill använda Windows användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

   Säkerhetsanmärkning

   • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Till exempel är Y6dh!et5 ett starkt lösenord och House27 ett svagt lösenord. Lösenord bör innehålla 8 eller fler tecken. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 4. Välj Nästa för att gå till den andra guideskärmen. Rubriken är Välj databas och tabell.

  Guiden Dataanslutning – skärm 2

  Om du vill ansluta till en specifik kubfil i databasen kontrollerar du att Anslut till en viss kub eller tabell är markerat och väljer sedan en kub i listan.

 5. Markera en databas i rutan Markera den databas som innehåller de data du vill ha och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Nästa för att gå till den tredje guideskärmen. Med namnet Spara dataanslutningsfil och slutför.

  Skärmen Dataanslutningsguiden 3

 7. Ändra standardfilnamnet efter behov (valfritt) i rutan Filnamn.

 8. Klicka Bläddra om du vill ändra standardplatsen för Mina datakällor, eller sök efter befintliga filnamn.

 9. I rutorna Beskrivning, Eget namn och Sökord anger du en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 10. Om du vill säkerställa att anslutningsfilen används när pivottabellen uppdateras klickar du på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data.

  Om du markerar den här kryssrutan ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder den anslutningsfilen.

 11. Du kan ange hur en pivottabell ska nås om arbetsboken sparas på ett Excel Services och öppnas med hjälp av Excel Services. 

  Obs!: Autentiseringsinställningen används endast av Excel Services och inte av Microsoft Office Excel. Om du vill vara säker på att samma data används oavsett om du öppnar arbetsboken i Excel eller Excel Services kontrollerar du att autentiseringsinställningen i Excel är densamma.

  Välj Inställningar och välj något av följande alternativ för att logga in på datakällan: 

  • Windows-autentisering       Välj det här alternativet om du Windows användarnamn och lösenord för den aktuella användaren. Det här är den säkraste metoden, men den kan påverka prestanda när det finns många användare.

  • SSO   Välj det här alternativet om du vill använda enkel inloggning och ange sedan motsvarande ID-sträng i textrutan SSO-ID. En webbplatsadministratör kan konfigurera en SharePoint webbplats för att använda en databas för enkel inloggning där ett användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara mest effektiv när det finns många användare.

  • Ingen   Välj det här alternativet om du vill spara användarnamnet och lösenordet i anslutningsfilen.

   Viktigt!: Undvik att spara inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som oformaterad text, vilket innebär att illvilliga användare kan komma åt den och använda den för att göra intrång i datakällan.

 12. Välj OK.

 13. Välj Slutför för att stänga guiden Dataanslutning. Dialogrutan Importera data visas.

  Importera data

 14. Bestäm hur du vill importera data och välj sedan OK. Om du vill ha mer information om hur du använder den här dialogrutan markerar du frågetecknet (?).

Du kan skapa en dynamisk anslutning mellan en Excel-arbetsbok och en SQL Server Analysis Services OLAP-databasserver (Online Analytical Processing) och sedan uppdatera anslutningen när data ändras. Du kan ansluta till en specifik offlinekubfil om den har skapats på databasservern. Du kan också importera data Excel som antingen en tabell eller en pivottabellrapport.

 1. Välj Data > Hämta data >från databas eller > Från SQL Server Analysis Services-databas (import)

 2. Ange servernamnet och välj sedan OK.

  Obs!: Du kan ange ett visst databasnamn och du kan även lägga till en MDX- eller DAX-fråga.

 3. Välj databasen i fönstret Navigatör och välj sedan kuben eller tabellerna som du vill ansluta till.

 4. Klicka på Läs in för att läsa in den markerade tabellen i ett kalkylblad, eller klicka på Redigera för att utföra ytterligare datafilter och transformationer i Power Query-redigeraren innan du läser in den.

Obs!: Innan du kan ansluta till en Oracle-databas med hjälp av Power Query måste du ha Oracle-klientprogramvaran v8.1.7 eller större på datorn. Om du vill installera Oracle-klientprogramvaran gå till 32-bitars Oracle Data Access Components (ODAC) med Oracle Developer Tools för Visual Studio (12.1.0.2.4) för att installera 32-bitars Oracle-klienten eller till 64-bitars ODAC 12c Version 4 (12.1.0.2.4) Xcopy för Windows x64 för att installera 64-bitars Oracle-klienten.

 1. Välj Data > Hämta data >från databas eller >Från Oracle-databas.

 2. I dialogrutan Oracle-databas anger du i Servernamn vilken Oracle Server som ska anslutas till. Om en SID krävs kan detta anges i form av "Servernamn/SID".

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om Oracle-servern kräver autentiseringsuppgifter för databasanvändare:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Oracle Database.

Varning!: 

 • Innan du kan ansluta till en IBM DB2-databas behöver du ha IBM DB2 Data Server Driver installerad på datorn (minimikravet är IBM Data Server Driver Package (DS-drivrutin)). Välj den drivrutin som matchar din Power Query-installation (32 eller 64 bitar).

 • Kända problem har rapporterats av IBM att installera IBM DB2 Data Server Driver på Windows 8. Om du använder Windows 8 och vill ansluta till IBM DB2 med Power Query måste du följa ytterligare installationssteg. Hitta mer information om IBM DB2 Data Server Driver på Windows 8.

 1. Välj Data > Hämta data >Från databas eller >Från IBM DB2-databas

 2. I dialogrutan IBM DB2-databas , i Servernamn anger du IBM DB2-databasservern som ska anslutas till.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från en databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om IBM DB2-servern kräver användarautentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i IBM DB2-databas

Obs!: Om du får meddelandet "Den här anslutningen kräver att en eller flera komponenter installeras innan den kan användas", måste du ladda ned lämplig ODBC-drivrutin för MySQL till din Windows-enhet härifrån. Mer information finns i MinaQL-kopplingar.

 1. Välj Data > Hämta data >från databas eller >Från MySQL-databas

 2. I dialogrutan MySQL-databas , i Servernamn , anger du den Server för MySQL-databas som du vill ansluta till.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från en databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om MySQL-servern kräver användarautentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i MySQL-databas.

Obs!: Innan du kan ansluta till en PostgreSQL-databas i Power Query måste du ha Ngpsql-dataleverantören för PostgreSQL installerat på datorn. Välj den drivrutin som matchar din Office (32-bitars eller 64-bitars). Mer information finns i Vilken version av Office använder jag? . Kontrollera också att du har leverantören registrerad i datorkonfigurationen som matchar den senaste .NET-versionen på enheten.

 1. Välj Data > Hämta data >från databas eller > Från PostgreSQL-databas

 2. I dialogrutan PostgreSQL-databas anger du den PostgreSQL-databasserver som du vill ansluta till i avsnittet Servernamn .

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från en databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om PostgreSQL-servern kräver inloggningsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Välj Anslut.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i PostgreSQL.

Obs!: Innan du kan ansluta till en SAP SQL-databas, måste drivrutinen för SAP SQL Anywhere vara installerad på datorn. Välj den drivrutin som matchar din Excel (32-bitars eller 64-bitars).

 1. Välj Data > på Hämta >Från databas > Från Sybase-databas

 2. I dialogrutan Sybase-databas anger du den Sybase-server som du vill ansluta till i rutan Servernamn . Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från en databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad så att Power Query ansluter till databasen med en enkel krypterad anslutning.

 6. Välj Anslut.

Obs!: Innan du kan ansluta till en Teradata-databas måste du ha .NET-dataleverantören för Teradata på datorn.

 1. Välj Data > hämta data >från databas eller >Från Teradata-databas.

 2. Ange teradataservern att ansluta till i Servernamn i dialogrutan Teradata-databas.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från en databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om Teradata-servern kräver autentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Spara.

Meddelanden: 

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i Excel för Windows om du har Office 2019 eller senare eller en Microsoft 365 prenumeration. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

 • Innan du kan ansluta till en SAP HANA-databas med hjälp av Power Query måste du ha SAP HANA ODBC-drivrutinen installerad i datorn. Välj den drivrutin som matchar din Power Query-installation (32 eller 64 bitar).

 • Du behöver ett SAP-konto för att logga in på webbplatsen och hämta drivrutinen. Om du är osäker kontaktar du SAP-administratören i din organisation.

Så här ansluter du till en SAP HANA-databas:

 1. Klicka på Data > Ny fråga > Från databas > Från SAP HANA-databas.

 2. Ange vilken server du vill ansluta till i dialogrutan SAP HANA-databas. Servernamnet ska ha formatet Servernamn:Port.

  Dialogrutan SAP HANA-databas
 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga kan du välja Avancerade alternativ och ange frågan SQL i rutan Uttryck.

 4. Välj OK.

 5. Om SAP HANA-servern kräver inloggningsuppgifter för databasen gör du något av följande i dialogrutan Öppna en SAP HANA-databas:

  1. Klicka på fliken Databas och ange ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i SAP HANA-databas

Azure SQL Database är en högpresterande, fullständigt hanterad och skalbar relationsdatabas som skapats för molnet och används för verksamhetskritiska program. Mer information finns i Vad är Azure SQL?.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Azure-> Från Azure SQL Database.

 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  • Windows    Det här är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  • Databas Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Azure SQL databas.

Azure Synapse Analytics kombinerar stora dataverktyg och relationsfrågor genom att använda Apache Spark för att ansluta till Azure-datatjänster och Power-plattformen. Du kan läsa in miljontals rader på nolltid. Du kan sedan arbeta med tabelldata med hjälp av välbekant SQL syntax för frågor. Mer information finns i Vad är Azure Synapse Analytics.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Azure > Från Azure Synapse-analys.

 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  • Windows    Det här är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  • Databas Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Azure Synapse Analytics.

Azure HDInsight används för analys av stora datamängder när du behöver bearbeta stora mängder data. Den stöder datalagring och maskininlärning. kan du tänka på det som en dataflödesmotor. Mer information finns i Vad är Azure HDInsight.

 1. Välj Data > hämta data >från Azure > Från Azure HDInsight (HDFS)

 2. Ange Kontonamn ellerURL för det Blob Microsoft Azure Storage konto som är kopplat till DITT HDInsight-kluster och välj sedan OK.

 3. I dialogrutan Access Microsoft Azure HDInsight anger du kontonyckeln och klickar på Anslut.

 4. Välj ditt kluster i dialogrutan Navigatör och sök sedan efter och välj en innehållsfil.

 5. Välj Läs in om du vill läsa in den markerade tabellen eller Redigera om du vill utföra ytterligare datafilter och transformationer innan du läser in den.

Microsoft Azure Blob Storage är en tjänst för lagring av stora mängder ostrukturerade data, som bilder, videor, ljud och dokument, som kan nås från var som helst i världen via HTTP eller HTTPS. Mer information om Azure Blob Storage-tjänsten finns i Använda Blob Storage.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Azure-> Från Azure Blob Storage

 2. I dialogrutan Microsoft Azure Blob Storage anger du ditt Microsoft Azure för lagringskontot eller URL:en och väljer sedan OK.

 3. Om du ansluter till Blob-lagringstjänsten för första gången uppmanas du att ange och spara lagringsåtkomstnyckeln. I dialogrutan Blob Microsoft Azure i Access Storage du din lagringsåtkomstnyckel i rutan Kontonyckel och klickar på Spara.

  Obs!: Om du behöver hämta din nyckel för lagringsåtkomst bläddrar du till Microsoft Azure-portalen, väljer lagringskontot och väljer sedan ikonen Hantera åtkomstnyckel längst ned på sidan. Välj kopieringsikonen till höger om primärnyckeln och klistra sedan in värdet i rutan Kontonyckel .

 4. I Frågeredigeraren visas alla tillgängliga behållare i din Microsoft Azure Blob Storage. Välj en behållare i navigatören som du vill importera data från och välj sedan Använd & Stäng.

The Azure Storage provides storage services for a variety of data objects. Lagringskomponenten för tabell riktar in NoSQL-data som lagras som nyckel-/attributpar. Mer information finns i Introduktion till lagring av tabeller.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Azure >Från Azure Synapse Analytics.

 2. Ange Kontonamn ellerURL för kontot Microsoft Azure tabell Storage och välj sedan OK.

I Azure Data Lake Storage Gen 1 kombineras olika datalager till en enda lagrad miljö. Du kan använda en ny generation frågeverktyg för att utforska och analysera data och arbeta med petabyte med data. Mer information finns i Azure Data Lake Storage.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Azure >Från Azure Data Lake Storage.

 2. Ange Kontonamn eller URL för kontot Microsoft Azure Data Lake Storage och välj sedan OK.

  Till exempel: swebhdfs://contoso.azuredatalake.net/

 3. Du kan också ange ett värde i rutan Sidstorlek i byte .

Azure Data Explorer är en snabb och skalbar datautforskningstjänst för logg- och telemetridata. Den kan hantera stora mängder diverse data från valfri datakälla, till exempel webbplatser, program, IoT-enheter med mera. Mer information finns i Vad är Azure Data Explorer.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Azure >Från Azure Data Explorer.

 2. Ange lämpliga värden i dialogrutan Azure Data Explorer (Kusto).

  Varje fråga ger användbara exempel på hur du går igenom processen.

Du kan importera datauppsättningar från organisationen med rätt behörighet genom att välja dem Power BI datauppsättningar och sedan skapa en pivottabell i ett nytt kalkylblad.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Power BI (Microsoft). Fönstret Power BI datauppsättningar visas.

 2. Om det finns många datauppsättningar använder du rutan Sök. Välj pilen bredvid rutan för att visa nyckelordsfilter för versioner och miljöer för att rikta sökningen.

 3. Välj en datauppsättning och skapa en pivottabell i ett nytt kalkylblad. Mer information finns i Översikt över pivottabeller och pivotdiagram.

Mer information om Power BI finns i Skapa en pivottabell från en Power BI datauppsättningaroch datahanteringsupplevelsen i Power BI för Office 365 hjälp.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Online Services-> Från SharePoint Onlinelista.

 2. I dialogrutan SharePoint-mapp anger du rot-URL:en för webbplatsen SharePoint inte innehåller någon referens till ett bibliotek och navigerar sedan till biblioteket.

 3. Välj implementeringen av 2,0 Beta SharePoint, som aktiverar Avancerade alternativ, så att du kan välja ett visningsläge:

  Alla    hämtar alla kolumner från en SharePoint-lista.
  Standard     Hämtar kolumnerna som angetts i standardvyn för en SharePoint lista.

 4. Som ett alternativ till 2.0 Beta kan du välja 1.0, som motsvarar den tidigare versionen av SharePoint.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i SharePoint Online.

 1. Välj Data > Hämta data >Från onlinetjänster från enSharePoint Online-lista.

 2. I dialogrutan Microsoft Exchange anger du din e-postadress i form av <alias>@<organisation>.com

 3. Om du har många objekt kan du använda sökrutan för att hitta ett objekt eller använda visningsalternativen tillsammans med knappen Uppdatera för att filtrera listan.

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan Hoppa över filer med fel längst ned i dialogrutan.

 5. Välj den tabell du vill använda: Kalender, E-post, Mötesförfrågningar, Personer och Uppgifter.

 6. Gör något av följande:

 • Om du vill skapa en fråga och sedan läsa in den i ett kalkylblad väljer du Läs> Läs in.

 • Om du vill skapa en fråga och sedan visa dialogrutan Importera dataväljer du Läs > Hämta till.

 • Om du vill skapa en fråga och sedan starta Power Query-redigeraren väljer du Omvandla data.

 1. Välj den miljö du vill ansluta till.

 2. På menyn väljer du ikonen Inställningar och > Avancerade anpassningar >Utvecklarresurser.

 3. Kopiera instansens web API-värde

  Meddelanden: 

  • URL-formatet kommer att se ut ungefär såhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Exakt format på webbadressen du använder för att ansluta beror på din region och vilken version av CDS för appar du använder. Mer information finns i: Web API URL och versioner.

 4. Välj Data > hämta data >från onlinetjänster eller > Från Dynamics 365 (online).

 5. Med alternativet Grundläggande markerat i dialogrutan anger du URL-adressen för Web API för anslutningen för CDS för program och klickar på OK.

  • Om du väljer alternativet Avancerat kan du lägga till vissa ytterligare parametrar i frågan för att styra vilka data som returneras. Mer information finns i: Frågedata med hjälp av Web API.

 6. Välj Organisationskonto.

  • Om du inte är inloggad med det Microsoft-konto för arbete eller skola som du använder för att komma åt dataversum för appar väljer du Logga in och anger användarnamnet och lösenordet för kontot.

 7. Välj Anslut.

 8. I dialogrutan Navigatör väljer du de data du vill hämta.

 9. Kontrollera att data är korrekta och välj Läs in ellerRedigera för att öppna Power Query-redigeraren.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Online Services->Från Salesforce-objekt. Dialogrutan Salesforce-objekt visas.

 2. Välj antingen Produktion eller Anpassad. Om du väljer Anpassad anger du URL-adressen för en anpassad instans.

 3. Markera eller avmarkera kolumnen Inkludera relationer.

 4. Välj OK.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Salesforce-objekt.

Eftersom Salesforce-rapporter har API-begränsningar som bara hämtar de första 2 000 raderna för varje rapport kan du överväga att använda Salesforce-objekt-kopplingen för att komma runt den här begränsningen om det behövs.

 1. Välj Data > Hämta data >Från onlinetjänster eller >Från Salesforce-rapporter. Dialogrutan Salesforce-rapporter visas.

 2. Välj antingen Produktion eller Anpassad. Om du väljer Anpassad anger du URL-adressen för en anpassad instans.

 3. Markera eller avmarkera kolumnen Inkludera relationer.

 4. Välj OK.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Salesforce-rapporter.

Kontrollera att du har den senaste versionen av Adobe Analytics-kopplingen. Mer information finns i Anslut till Adobe Analytics i Power BI Desktop.

 1. Välj Data > Hämta data >Från Online Services- > Från Adobe Analytics.

 2. Välj Fortsätt. Dialogrutan Adobe-konto visas.

 3. Logga in med ditt Adobe Analytics organisationskonto och välj sedan Anslut.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i Adobe Analytics.

Mer information finns i Från tabell/område.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Procedur

 1. Välj Data > Ny fråga >Från andra källor >Från webben.

 2. I dialogrutan Från webben anger du en URL till webbsidan och klickar sedan på OK.

  Power Query > Från webb > dialogrutan Indata-URL

  I det här fallet använder vi: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Om webbsidan används med användaruppgifter:

  • Välj Avancerat och ange sedan dina autentiseringsuppgifter i dialogrutan Access-webb.

  • Välj Spara.

 3. Välj OK.

 4. Gör följande i fönstret Navigatör:

  Välj Tabellvy, till exempel Resultat.  Power Query > Från webb > Tabellvyn Navigatör Välj Webbvy om du vill se tabellen som en webbsida.

  Power Query > Från webb > Navigatör > Webbvy

 5. Välj Läs in för att läsa in data till ett kalkylblad.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns på Webben.

Microsoft Query har funnits länge och är fortfarande populär. Det är på många sätt en progenitor för Power Query. Mer information finns i Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

 1. Välj Data > hämta data >från andra källor genom > från SharePoint från en lista.

 2. I dialogrutan Microsoft SharePoint-listor anger du URL-adressen för en SharePoint webbplats.

  Obs!: När du ansluter till en SharePoint ska du ange webbplats-URL:en i stället för listans URL. I dialogrutan Access SharePoint väljer du den mest allmänna URL-adressen för att autentisera mot webbplatsen korrekt. Som standard är den mest allmänna URL:en markerad.

 3. Välj OK.

 4. I dialogrutan SharePoint Väljer du ett autentiseringsalternativ:

  • Välj Anonym om SharePoint server inte kräver några autentiseringsuppgifter.

   Excel i Power Query till en dialogruta Anslut SharePoint-lista

  • Välj Windows om SharePoint server kräver dina Windows autentiseringsuppgifter.

  • Välj Organisationskonto om SharePoint Server kräver autentiseringsuppgifter för organisationskontot.

 5. Välj Anslut.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns SharePoint kopplingslista.

 1. Välj Data > hämta data >från andra källor genom >från OData-feed

 2. I dialogrutan OData-feed anger du URL-adressen för en OData-feed.

 3. Välj OK.

 4. Om OData-feeden kräver användarautentiseringsuppgifter gör du följande i dialogrutan Åtkomst till en OData-feed :

  1. Välj Windows om OData-feeden kräver Windows autentisering.

  2. Välj Grundläggande om OData-feeden kräver ditt användarnamn och lösenord.

  3. Välj Marketplace-nyckel om OData-feeden kräver en Marketplace-kontonyckel. Du kan välja Hämta din Marketplace-kontonyckel för att prenumerera på Microsoft Azure Marketplace OData-feed. Du kan också registrera dig för Microsoft Azure Marketplace från dialogrutan Åtkomst till en OData-feed.

  4. Klicka på Organisationskonto om OData-feeden kräver externa autentiseringsuppgifter. Logga Windows in på ditt konto för Windows Live-ID.

  5. Välj Spara.

Obs!: När du importerar till en OData-feed stöds JSON light-datatjänstformatet.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i OData-feed.

HDFS (Hadoop Distributed File System) har utformats för att lagra terabyte och till och med petabytes data. HDFS ansluter datornoder i kluster över vilka datafiler som distribueras och du kan komma åt dessa datafiler som en smidig filström.

 1. Välj Data > hämta data >från andra källor i > Från Hadoop-fil (HDFS).

 2. Ange namnet på servern i rutan Server och välj sedan OK.

 1. Välj Data > Hämta data >Från andra källor >Från Active Directory.

 2. Ange din domän i dialogrutan Active Directory .

 3. I dialogrutan Active Directory-domän för domänen väljer du Använd mina aktuella autentiseringsuppgifter eller väljer Använd alternativa autentiseringsuppgifter och anger sedan användarnamn ochlösenord.

 4. Välj Anslut.

 5. När anslutningen har lyckats kan du använda fönstret Navigatör för att bläddra igenom alla domäner som är tillgängliga i Active Directory och sedan öka detaljvyn i Active Directory-information, inklusive användare, konton och datorer.

 1. Välj Data > Hämta data >Från andra källor eller > Från Microsoft Exchange

 2. I dialogrutan Få åtkomst Exchange Server postmeddelande anger du din e-postadress och ditt lösenord.

 3. Välj Spara.

 4. I dialogrutan Microsoft Exchange tjänst för automatisk upptäckt väljer du Tillåt om du vill att Exchange-tjänsten ska ange dina autentiseringsuppgifter som betrodda.

 1. Välj Data > Hämta data >från andra källor >Från ODBC

 2. I dialogrutan Från ODBC väljer du DSN (Data Source Name) om det visas.

 3. Ange anslutningssträngen och välj sedan OK.

 4. I nästa dialogruta väljer du mellan Standard eller Anpassad, Windows databas eller Databasanslutning. Ange dina autentiseringsuppgifter och välj Anslut.

 5. I fönstret Navigatör markerar du de tabeller eller frågor du vill ansluta till och väljer sedan Läs in eller Redigera.

Mer information om avancerade anslutningsalternativ finns i ODBC-datakällan.

 1. Välj Data > hämta data >från andra källor eller >från OLEDB

 2. I dialogrutan Från OLE DB anger du anslutningssträngen och väljer sedan OK.

 3. Välj mellan alternativen Standard eller Anpassad,Windows eller Databasanslutning i dialogrutan OLEDB-provider och ange rätt autentiseringsuppgifter och välj sedan Anslut.

 4. I dialogrutan Navigatör väljer du den databas och de tabeller eller frågor du vill ansluta till och väljer sedan Läs in eller Redigera.

Viktigt!:  Meddelande om att Facebook-dataanslutningen kommer tillbaka   Importera och uppdatera data från Facebook i Excel kommer inte att fungera i april 2020. Du kommer fortfarande att kunna använda Kopplingen för Facebook Power Query (Hämta & omvandla) tills dess, men från och med april 2020 kan du inte ansluta till Facebook och får ett felmeddelande. Vi rekommenderar att du återkallar eller tar bort befintliga Power Query-frågor (Hämta & transformering) som använder Facebook-anslutningen så snart som möjligt för att undvika oväntade resultat.

Obs!: Om det är första gången du ansluter till Facebook ombeds du att ange dina autentiseringsuppgifter. Logga in med ditt Facebook-konto och ge åtkomst till Power Query-programmet. Du kan inaktivera kommande uppmaningar genom att klicka på alternativet Varna mig inte igen för den här kopplingen .

 1. På fliken Data klickar du på Hämta data >Från Online Services->från Facebook. Om du inte ser knappen Hämta data klickar du på Ny fråga eller > Från andra källor >Från Facebook.

 2. I dialogrutan Facebook ansluter du till Facebook med hjälp av "Jag", ditt användarnamn eller objekt-ID.

  Obs!: Ditt användarnamn på Facebook skiljer sig från din e-postadress för inloggning.

 3. Välj en kategori att ansluta till i listrutan Anslutning. Välj till exempel Vänner för att ge dig tillgång till all information som är tillgänglig i kategorin Facebook-vänner .

 4. Klicka på OK.

 5. Om det behövs klickar du på Logga in från dialogrutan Öppna Facebook och anger sedan din e-postadress eller ditt lösenord för Facebook. Du kan markera alternativet att förbli inloggad. När du har loggat in klickar du Anslut.

 6. När anslutningen har lyckats kan du förhandsgranska en tabell som innehåller information om den valda kategorin. Om du till exempel väljer kategorin Vänner återger Power Query en tabell som innehåller facebook-vännerna med namn.

 7. Klicka på Läs in eller Redigera.

Du kan skapa en tom fråga. Du kanske vill ange data för att prova några kommandon, eller så kan du välja källdata från Power Query:

 • Om du vill ändra en inställning som t.ex. autentiseringsuppgifter eller sekretess väljer > start för datakälla Inställningar. Mer information finns i Hantera inställningar och behörigheter för datakälla.

 • Om du vill importera en extern datakälla väljer du Start> Ny källa. Det här kommandot liknar kommandot Hämta data på fliken Data Excel menyfliksområdet.

 • Om du vill importera en nyligen använda källa väljer du > Senaste källor. Det här kommandot liknar kommandot Senaste källor på fliken Data i Excel menyfliksområdet.

När du slår samman två externa datakällor kopplar du samman två frågor som skapar en relation mellan två tabeller.

Mer information finns i Slå samman frågor (Power Query) och Lärdig att kombinera flera datakällor (Power Query).

När du lägger till två eller fler frågor läggs data till i en fråga baserat på namnen på kolumnrubrikerna i båda tabellerna. Om frågorna inte har matchande kolumner läggs null-värden till i den omatchade kolumnen. Frågorna läggs till i den ordning som de väljs.

Mer information finns i Lägga till frågor (Power Query).

Med Power Query-tillägget kan du ansluta till externa datakällor och utföra avancerade dataanalyser. I följande avsnitt finns anvisningar för hur du ansluter till dina datakällor – webbsidor, textfiler, databaser, onlinetjänster och Excel, tabeller och områden.

Viktigt!: Innan du kan använda Power Query i Excel 2013 måste du aktivera det: klicka på Arkiv >Alternativ >Tillägg. I avsnittet Hantera längst ned väljer du alternativet COM-tillägg i listrutan och klickar sedan på Gå till. Klicka på kryssrutan Power Query och sedan på OK. Menyfliksområdet Power Query bör visas automatiskt, men om det inte händer måste du stänga och starta om Excel.

Använda frågeredigeraren

Obs!:  Frågeredigeraren visas när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >CSV eller Från text.

 2. I dialogrutan Bläddra i kommaavgränsade värden bläddrar du till eller skriver en sökväg till den fil som du vill köra frågan i.

 3. Klicka på Öppna.

Obs!: Om du importerar data från en CSV-fil identifierar Power Query automatiskt kolumnavgränsare inklusive kolumnnamn och kolumntyper. Om du till exempel har importerat CSV-exempelfilen nedan använder Power Query den första raden som kolumnnamn och ändrar automatiskt datatypen för varje kolumn.

CSV-exempelfil

Bild av en CSV-fil

Power Query ändrar automatiskt varje kolumndatatyp:

 • Ordernumret ändras till tal

 • Orderdatumet ändras till datum

 • Kategori förblir text (standardkolumntyp)

 • Produktnamn förblir text (standardkolumntyp)

 • Försäljning ändras till tal

I Frågeredigeraren tillämpar Power Query automatiskt steget FirstRowAsHeader och steget ChangeType. Dessa automatiska åtgärder motsvarar att manuellt använda en rad och att manuellt ändra varje kolumntyp.

När Power Query identifierar kolumner automatiskt kan du också använda Frågeredigeraren för att skriva formler för Power Query. Till exempel:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren i Excel 2013 som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

 1. Markera valfri cell i dataområdet.

 2. Klicka på Från tabell påmenyfliken Power Query.

  Anslut till en Excel-datatabell

 3. Om du uppmanas till det kan du klicka på knappen Områdesmarkering i dialogrutan Från tabell för att välja ett specifikt område som ska användas som datakälla.

  Dialogrutan Från tabell

 4. Om dataområdet har kolumnrubriker kan du kontrollera Min tabell har rubriker. Cellerna med områdesrubriker används för att ange kolumnnamn för frågan.

 5. I Frågeredigeraren klickar du på Stäng & Läs in.

Obs!: Om dataområdet har definierats som ett namngivet område eller finns i en Excel-tabell känner Power Query automatiskt av hela området och läser in det åt dig i Frågeredigeraren. Oformaterad information konverteras automatiskt till en tabell när den läses in i Frågeredigeraren.

Du kan använda Frågeredigeraren för att skriva formler för Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Exempel på formel i Frågeredigeraren

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >Från Excel.

 2. I Excel Bläddra bläddrar du efter eller skriver en sökväg till den fil som du vill söka efter.

 3. Klicka på Öppna.

  Om källarbetsboken innehåller namngivna områden, blir namnet på området tillgängligt som en datauppsättning.

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query. Till exempel:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren i Excel 2013 som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Obs!: När du försöker importera data från en äldre Excel-fil eller Access-databas och med vissa inställningar visas kanske felmeddelandet Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0-provider) är inte registrerat på den lokala datorn. Felet uppstår på system med endast Office 2013 installerat. Du löser problemet genom att hämta följande resurser så att du kan gå vidare med de datakällor som du försöker komma åt.

 1. Klicka på menyfliken Power Query och sedan på Från webben.

 2. I dialogrutan Från webben anger du en URL för webbsida och sedan OK.

  Power Query > Från webb > dialogrutan Indata-URL

  I det här fallet använder vi: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Om webbsidan används med användaruppgifter:

  • I dialogrutan Åtkomst till webb väljer du ett alternativ för autentisering och anger motsvarande uppgifter.

  • Klicka på Save.

 3. Klicka på OK.

 4. Power Query analyserar och läser in fönstret Navigatör i Tabellvy.

  Om du vet vilken tabell du vill ansluta till klickar du på den i listan. I det här exemplet har vi valt resultattabellen.

  Power Query > Från webb > Tabellvyn Navigatör

  Annars kan du byta till Webbvy och välja lämplig tabell manuellt. I det här fallet har vi valt resultattabellen.

  Power Query > Från webb > Navigatör > Webbvy
 5. Klicka på Läs in så läses Power Query in webbdata du har markerat i Excel.

 1. På menyfliken Power Query klickar du på Från databas > Från SQL Server-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  1. Windows: Det här är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  2. Databas: Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server-autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Exempel på formel

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Klicka på fliken Power Query i menyfliksområdet och välj sedan Hämta externa data >Från andra källor >Från ODBC.

 2. I dialogrutan Från ODBC väljer du DSN (Data Source Name) om det visas.

 3. Ange anslutningssträngen och tryck sedan på OK.

 4. I nästa dialogruta väljer du mellan Alternativen Standard eller Anpassad, Windows Databasanslutning eller Databasanslutning. Ange dina autentiseringsuppgifter och tryck sedan på Anslut.

 5. I fönstret Navigatör markerar du de tabeller eller frågor du vill ansluta till och trycker sedan på Läs in eller Redigera.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från databas eller > Från Access-databas.

  Dialogrutan Hämta data från databas

 2. I dialogrutan Bläddra bläddrar du efter eller skriver en fil-URL som du vill importera eller länka till en fil.

 3. Följ stegen i dialogrutan Navigatör för att ansluta till den tabell eller fråga du väljer.

 4. Klicka på Läs in eller Redigera.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >Från XML.

  Dialogrutan Från fil i Power Query
 2. I dialogrutan Från XML-bläddring bläddrar du efter eller skriver en fil-URL som du vill importera eller länka till en fil.

 3. Klicka på Öppna.

  När anslutningen har lyckats kan du använda fönstret Navigatör för att bläddra och förhandsgranska objektsamlingarna i XML-filen i tabellformat.

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query. Till exempel:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa datapå fliken Data och klicka sedan på Från Analysis Services.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning visas. Den här guiden innehåller tre fönster.

  • Anslut till databasserver

  • Välj databas och tabell

  • Spara dataanslutningsfil och slutför

 2. Skriv namnet Anslut OLAP-databasservern i rutan Servernamn i rutan Servernamn i rutan Databasserver.

  Tips: Om du vet namnet på den offlinekubfil som du vill ansluta till kan du ange den fullständiga sökvägen, filnamnet och tillägget.

 3. Gör något av följande under Inloggningsuppgifter och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill använda Windows användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

 4. I fönstret Markera den databas som innehåller de data du vill ha väljer du en databas och klickar sedan på Nästa.

  Om du vill ansluta till en viss kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en viss kub eller tabell är markerat och väljer sedan en kub i listan.

 5. Ändra standardfilnamnet efter behov (valfritt ) i rutan Filnamn i rutan Spara dataanslutningsfil och -slutför.

  Klicka Bläddra om du vill ändra standardplatsen för Mina datakällor, eller sök efter befintliga filnamn.

 6. I rutorna Beskrivning, Eget namn och Sökord anger du en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 7. Om du vill säkerställa att anslutningsfilen används när pivottabellen uppdateras klickar du på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data.

  Om du markerar den här kryssrutan ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder den anslutningsfilen.

 8. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

 9. Gör något av följande i dialogrutan Importera data under Välj hur du vill visa data i arbetsboken:

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och pivotdiagram en pivottabellrapport klickar du pivotdiagram pivottabellrapport.

  • Om du vill spara den valda anslutningen i arbetsboken för senare användning klickar du på Skapa endast anslutning. Med den här kryssrutan ser du till att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 10. Gör något av följande under Var vill du placera data:

  • Om du vill placera pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad markerar du På detta kalkylblad och skriver sedan cellreferensen för den första cellen i cellområdet där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera den första cellen i kalkylbladet som du vill använda och sedan trycka på Visa dialogruta Bild av knapp.

 11. Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 12. Om du vill verifiera eller ändra anslutningsegenskaper klickar du på Egenskaper, gör nödvändiga ändringar i dialogrutan Anslutningsegenskaper och klickar sedan på OK.

Det finns två sätt att ansluta SQL Server Analysis Services. Du kan antingen använda Power Query eller guiden Dataanslutning. 

Mer information finns på fliken Office 2010–2013i Anslut i en SQL Server Analysis Services-databas (import).

 1. På fliken Power Query klickar du på Från andra källor när > tom fråga.

 2. Klicka på Avancerad redigerare i Frågeredigeraren.

 3. Ange frågesträngen enligt följande och ersätt "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json" med sökvägen till JSON-filen.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Obs!: Innan du kan ansluta till en Oracle-databas med hjälp av Power Query måste du ha Oracle-klientprogramvaran v8.1.7 eller större på datorn. Om du vill installera Oracle-klientprogramvaran gå till 32-bitars Oracle Data Access Components (ODAC) med Oracle Developer Tools för Visual Studio (12.1.0.2.4) för att installera 32-bitars Oracle-klienten eller till 64-bitars ODAC 12c Version 4 (12.1.0.2.4) Xcopy för Windows x64 för att installera 64-bitars Oracle-klienten.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från databas >Oracle-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan Oracle-databas anger du i Servernamn vilken Oracle Server som ska anslutas till. Om en SID krävs kan detta anges i form av "Servernamn/SID".

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Om Oracle-servern kräver autentiseringsuppgifter för databasanvändare:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från andra källor i > Från SharePoint Lista.

  Power Query hämtar data från dialogrutan Andra källor
 2. I dialogrutan Microsoft SharePoint listor som visas anger du URL-adressen för en SharePoint webbplats.

  Obs!: När du ansluter till en SharePoint ska du ange webbplats-URL:en i stället för listans URL. I dialogrutan Access SharePoint väljer du den mest allmänna URL-adressen för att autentisera mot webbplatsen korrekt. Som standard är den mest allmänna URL:en markerad.

 3. Välj OK för att fortsätta.

 4. I dialogrutan SharePoint som visas väljer du ett alternativ för autentiseringsuppgifter:

  1. Välj Anonym om SharePoint server inte kräver några autentiseringsuppgifter.

  2. Välj Windows om SharePoint server kräver dina Windows autentiseringsuppgifter.

  3. Välj Organisationskonto om SharePoint Server kräver autentiseringsuppgifter för organisationskontot.

 5. Välj Anslut.

  Excel i Power Query till en dialogruta Anslut SharePoint-lista

 1. menyfliken Power Query väljer du Från annan källa >Från OData-feed.

  Power Query hämtar data från dialogrutan Andra källor
 2. I dialogrutan OData-feed anger du URL-adressen för en OData-feed.

 3. Välj OK.

 4. Om OData-feeden kräver användarautentiseringsuppgifter gör du följande i dialogrutan Åtkomst till en OData-feed :

  1. Välj Windows om OData-feeden kräver Windows autentisering.

  2. Välj Grundläggande om OData-feeden kräver ditt användarnamn och lösenord.

  3. Välj Marketplace-nyckel om OData-feeden kräver en Marketplace-kontonyckel. Du kan välja Hämta din Marketplace-kontonyckel för att prenumerera på OData Microsoft Azure marketplace-feed. Du kan också registrera dig för Microsoft Azure Marketplace från dialogrutan Åtkomst till en OData-feed.

  4. Klicka på Organisationskonto om OData-feeden kräver externa autentiseringsuppgifter. Logga Windows in på ditt konto för Windows Live-ID.

  5. Välj Spara.

Obs!: Anslut en OData-feed har stöd för JSON light-datatjänstformatet.

 1. Klicka på fliken Data och sedan på Hämta data >från andra källor >OLEDB. Om du inte ser knappen Hämta data följer du anvisningarna i guiden Dataanslutning nedan.

 2. I dialogrutan Från OLE DB anger du anslutningssträngen och trycker på OK.

 3. I dialogrutan OLEDB-provider väljer du mellan alternativen Standard eller Anpassad, Windows eller Databasanslutning. Ange rätt autentiseringsuppgifter och klicka sedan på Anslut.

 4. I dialogrutan Navigatör väljer du den databas och de tabeller eller frågor du vill ansluta till och trycker sedan på Läs in eller Redigera.

 5. I Power Query-redigeraren trycker du på Stäng & Läs in.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >Från MinQL-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan MySQL-databas , i Servernamn , anger du den Server för MySQL-databas som du vill ansluta till.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Om MySQL-servern kräver användarautentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från andra källor i > Från Microsoft Exchange.

  Datakällor i Power Query
 2. I dialogrutan Öppna en Exchange Server anger du din e-postadress och ditt lösenord.

 3. Klicka på Spara.

 4. I dialogrutan Microsoft Exchange tjänst för automatisk upptäckt väljer du Tillåt om du vill att Exchange-tjänsten ska ange dina autentiseringsuppgifter som betrodda.

Viktigt!: Se till att du har laddat ned och installerat Power Query-tillägget.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från andra källor >Från Active Directory.

  Power Query hämtar data från dialogrutan Andra källor

 2. Ange din domän i dialogrutan Active Directory.

 3. I dialogrutan Active Directory-domän för domänen klickar du på Använd mina aktuella autentiseringsuppgifter eller Använd alternativa autentiseringsuppgifter. Ange användarnamn och lösenord för Använd alternativaautentiseringsuppgifter.

 4. Klicka på Anslut.

 5. När anslutningen har lyckats kan du använda fönstret Navigatör för att bläddra igenom alla domäner som är tillgängliga i Active Directory, och öka detaljvyn i Active Directory-information, inklusive användare, konton och datorer.

Varning!: 

 • Innan du kan ansluta till en IBM DB2-databas behöver du ha IBM DB2 Data Server Driver installerad på datorn (minimikravet är IBM Data Server Driver Package (DS-drivrutin)). Välj den drivrutin som matchar din Power Query-installation (32 eller 64 bitar).

 • Kända problem har rapporterats av IBM att installera IBM DB2 Data Server Driver på Windows 8. Om du använder Windows 8 och vill ansluta till IBM DB2 med Power Query måste du följa ytterligare installationssteg. Hitta mer information om IBM DB2 Data Server Driver på Windows 8.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från databas >Från IBM DB2-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan IBM DB2-databas , i Servernamn anger du IBM DB2-databasservern som ska anslutas till.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Om IBM DB2-servern kräver användarautentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

Obs!: Innan du kan ansluta till en PostgreSQL-databas i Power Query måste du ha Ngpsql-dataleverantören för PostgreSQL installerat på datorn. Välj den drivrutin som matchar din Office (32-bitars eller 64-bitars). Mer information finns i Vilken Office version av e-Office använder jag?. Kontrollera också att du har leverantören registrerad i datorkonfigurationen som matchar den senaste .NET-versionen på enheten.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från databas eller > Från PostgreSQL-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan PostgreSQL-databas anger du den PostgreSQL-databasserver som du vill ansluta till i avsnittet Servernamn .

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om PostgreSQL-servern kräver inloggningsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Välj Anslut.

 1. Gå till https://web.powerapps.com/

 2. Välj den miljö du vill ansluta till.

 3. På menyn väljer du ikonen Inställningar och > Avancerade anpassningar >Utvecklarresurser.

 4. Kopiera instansens web API-värde

  Meddelanden: 

  • URL-formatet kommer att se ut ungefär såhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Exakt format på webbadressen du använder för att ansluta beror på din region och vilken version av CDS för appar du använder. Mer information finns i: Web API URL och versioner.

 5. Välj fliken Data och välj sedan Hämta data >Från onlinetjänster >Från Dynamics 365 (online).

  • Om du inte ser knappen Hämta data klickar du på Ny fråga > Från andra källor > Från Dynamics 365 (online).

 6. Med alternativet Grundläggande markerat i dialogrutan anger du URL-adressen för Web API för anslutningen för CDS för program och klickar på OK.

  • Om du väljer alternativet Avancerat kan du lägga till vissa ytterligare parametrar i frågan för att styra vilka data som returneras. Mer information finns i: Frågedata med hjälp av Web API.

 7. Välj Organisationskonto.

  • Om du inte är inloggad med det Microsoft-konto för arbete eller skola som du använder för att komma åt CDS för appar klickar du på Logga in och anger användarnamnet och lösenordet för kontot.

 8. Klicka på Anslut.

 9. I dialogrutan Navigatör väljer du de data du vill hämta.

 10. Om data är bra att importeras som de är väljer du alternativet Läs in, annars väljer du alternativet Redigera för att öppna Power Query-redigeraren.

  Obs!: I Power Query-redigeraren finns flera alternativ för att ändra data som returneras. Du kanske till exempel vill importera färre kolumner än vad källdata innehåller. I så fall går du till fliken Start > Hantera kolumner > Välj kolumner, markerar de kolumner du vill behålla och klickar sedan på OK. När du är klar klickar du på Stäng & läs in för att returnera de ändrade data Excel.

Obs!: Innan du kan ansluta till en Teradata-databas måste du ha .NET-dataleverantören för Teradata på datorn.

 1. I menyfliksområdet i Power Query väljer du Från databas eller > Från Teradata-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. Ange teradataservern att ansluta till i Servernamn i dialogrutan Teradata-databas.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om Teradata-servern kräver autentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Spara.

Viktigt!:  Meddelande om att Facebook-dataanslutningen kommer tillbaka   Importera och uppdatera data från Facebook i Excel kommer inte att fungera i april 2020. Du kan fortfarande använda kopplingen för Facebook Hämta &-transformering (Power Query) tills dess, men från och med april 2020 kan du inte ansluta till Facebook och får ett felmeddelande. Vi rekommenderar att du återkallar eller tar bort befintliga Get & Transform-frågor (Power Query) som använder Facebook-anslutningen så snart som möjligt för att undvika oväntade resultat.

Obs!: Om det är första gången du ansluter till Facebook ombeds du att ange dina autentiseringsuppgifter. Logga in med ditt Facebook-konto och ge åtkomst till Power Query-programmet. Du kan inaktivera kommande uppmaningar genom att klicka på alternativet Varna mig inte igen för den här kopplingen .

 1. Klicka på Från andra källormenyfliken Power Query >Från Facebook.

 2. I dialogrutan Facebook ansluter du till Facebook med hjälp av "Jag", ditt användarnamn eller objekt-ID.

  Obs!: Ditt användarnamn på Facebook skiljer sig från din e-postadress för inloggning.

 3. Välj en kategori att ansluta till i listrutan Anslutning. Välj till exempel Vänner för att ge dig tillgång till all information som är tillgänglig i kategorin Facebook-vänner .

 4. Klicka på OK.

 5. Om det behövs klickar du på Logga in från dialogrutan Öppna Facebook och anger sedan din e-postadress eller ditt lösenord för Facebook. Du kan markera alternativet att förbli inloggad. När du har loggat in klickar du Anslut.

 6. När anslutningen har lyckats kan du förhandsgranska en tabell som innehåller information om den valda kategorin. Om du till exempel väljer kategorin Vänner återger Power Query en tabell som innehåller facebook-vännerna med namn.

 7. Klicka på Läs in eller Redigera.

Du kan använda Frågeredigeraren för att skriva formler för Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Power Query-redigeraren med Facebook-formel

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Meddelanden: 

 • Innan du kan ansluta till en SAP SQL-databas, måste drivrutinen för SAP SQL Anywhere vara installerad på datorn. Välj den drivrutin som matchar din Power Query-installation (32 eller 64 bitar).

 1. menyfliken POWER QUERY väljer du Från databas eller > Från SAP Sybase SQL valfri plats.

  Hämta externa data från en databas
 2. I dialogrutan Sybase-databas anger du den Sybase-server som du vill ansluta till i rutan Servernamn . Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad så att Power Query ansluter till databasen med en enkel krypterad anslutning.

 6. Klicka på Anslut.

Microsoft Azure Blob Storage är en tjänst för lagring av stora mängder ostrukturerade data, som bilder, videor, ljud och dokument, som kan nås från var som helst i världen via HTTP eller HTTPS. Mer information om Azure Blob Storage-tjänsten finns i Använda Blob Storage.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från Azure->Från Microsoft Azure Blob Storage.

  Power Query- importera från Azure-dialogruta
 2. I dialogrutan Microsoft Azure Blob Storage anger du ditt namn Microsoft Azure för lagringskontot eller URL:en och klickar sedan på OK.

 3. Om du ansluter till Blob-lagringstjänsten för första gången uppmanas du att ange och spara lagringsåtkomstnyckeln. I dialogrutan Blob Microsoft Azure Access Storage du din lagringsåtkomstnyckel i rutan Kontonyckel och klickar på Spara.

  Obs!: Om du behöver hämta din nyckel för lagringsåtkomst bläddrar du till Microsoft Azure-portalen, väljer lagringskontot och klickar sedan på ikonen Hantera åtkomstnyckel längst ned på sidan. Klicka på kopieringsikonen till höger om primärnyckeln och klistra sedan in värdet i rutan Kontonyckel .

 4. I Frågeredigeraren visas alla tillgängliga behållare i Microsoft Azure Blob Storage. Välj en behållare i navigatören som du vill importera data från och klicka sedan på Använd & Stäng.

 1. menyfliken POWER QUERY väljer du Från Azure >Från Microsoft Azure HDInsight.

  Hämta externa data från Azure
 2. I dialogrutan Microsoft Azure HDInsight anger du ett kontonamn och klickar på OK.

 3. Ange sedan din kontonyckel och klicka på Anslut.

  Obs!: Om du behöver hämta din nyckel går du tillbaka till Microsoft Azure-portalen, väljer lagringskontot och klickar på ikonen Hantera åtkomstnyckel längst ned på sidan. Klicka på kopieringsikonen till höger om primärnyckeln och klistra in värdet i guiden.

 4. Välj ditt kluster i dialogrutan Navigatör och sök sedan efter och välj en innehållsfil.

 5. Klicka på Läs in för att läsa in den markerade tabellen eller klicka Redigera om du vill utföra ytterligare datafilter och transformationer innan du läser in den.

Med Power Query-tillägget kan du ansluta till externa datakällor och utföra avancerade dataanalyser. I följande avsnitt beskrivs hur du använder Power Query för att ansluta till datakällor – webbsidor, textfiler, databaser, onlinetjänster och Excel, tabeller och områden.

Viktigt!: 

 • Kontrollera att du har laddat ned, installerat och aktiverat Power Query-tillägget.

 • Aktivera Power Query-tillägget genom att klicka > Alternativ > Tillägg. I avsnittet Hantera längst ned väljer du alternativet COM-tillägg i listrutan och klickar sedan på Gå till. Klicka på kryssrutan Power Query och sedan på OK. Menyfliksområdet Power Query bör visas automatiskt, men om det inte händer måste du stänga och starta om Excel.

Använda frågeredigeraren

Obs!:  Frågeredigeraren visas när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >CSV eller Från text.

 2. I dialogrutan Bläddra i kommaavgränsade värden bläddrar du till eller skriver en sökväg till den fil som du vill köra frågan i.

 3. Klicka på Öppna.

Obs!: Om du importerar data från en CSV-fil identifierar Power Query automatiskt kolumnavgränsare inklusive kolumnnamn och kolumntyper. Om du till exempel har importerat CSV-exempelfilen nedan använder Power Query den första raden som kolumnnamn och ändrar automatiskt datatypen för varje kolumn.

CSV-exempelfil

Bild av en CSV-fil

Power Query ändrar automatiskt varje kolumndatatyp:

 • Ordernumret ändras till tal

 • Orderdatumet ändras till datum

 • Kategori förblir text (standardkolumntyp)

 • Produktnamn förblir text (standardkolumntyp)

 • Försäljning ändras till tal

I Frågeredigeraren tillämpar Power Query automatiskt steget FirstRowAsHeader och steget ChangeType. Dessa automatiska åtgärder motsvarar att manuellt använda en rad och att manuellt ändra varje kolumntyp.

När Power Query identifierar kolumner automatiskt kan du också använda Frågeredigeraren för att skriva formler för Power Query. Till exempel:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

 1. Markera valfri cell i dataområdet.

 2. Klicka på Från tabell påmenyfliken Power Query.

  Anslut till en Excel-datatabell

 3. Om du uppmanas till det kan du klicka på knappen Områdesmarkering i dialogrutan Från tabell för att välja ett specifikt område som ska användas som datakälla.

  Dialogrutan Från tabell

 4. Om dataområdet har kolumnrubriker kan du kontrollera Min tabell har rubriker. Cellerna med områdesrubriker används för att ange kolumnnamn för frågan.

 5. I Frågeredigeraren klickar du på Stäng & Läs in.

Obs!: Om dataområdet har definierats som ett namngivet område eller finns i en Excel-tabell känner Power Query automatiskt av hela området och läser in det åt dig i Frågeredigeraren. Oformaterad information konverteras automatiskt till en tabell när den läses in i Frågeredigeraren.

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Du kan använda Frågeredigeraren för att skriva formler för Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Exempel på formel i Frågeredigeraren

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >Från Excel.

 2. I Excel Bläddra bläddrar du efter eller skriver en sökväg till den fil som du vill söka efter.

 3. Klicka på Öppna.

  Om källarbetsboken innehåller namngivna områden, blir namnet på området tillgängligt som en datauppsättning.

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query. Till exempel:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren i Excel 2013 som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

 1. Klicka på menyfliken Power Query och sedan på Från webben.

 2. I dialogrutan Från webben anger du en URL för webbsida och sedan OK.

  Power Query > Från webb > dialogrutan Indata-URL

  I det här fallet använder vi: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Om webbsidan används med användaruppgifter:

  • I dialogrutan Åtkomst till webb väljer du ett alternativ för autentisering och anger motsvarande uppgifter.

  • Klicka på Save.

 3. Klicka på OK.

 4. Power Query analyserar och läser in fönstret Navigatör i Tabellvy.

  Om du vet vilken tabell du vill ansluta till klickar du på den i listan. I det här exemplet har vi valt resultattabellen.

  Power Query > Från webb > Tabellvyn Navigatör

  Annars kan du byta till Webbvy och välja lämplig tabell manuellt. I det här fallet har vi valt resultattabellen.

  Power Query > Från webb > Navigatör > Webbvy
 5. Klicka på Läs in så läses Power Query in webbdata du har markerat i Excel.

 1. På menyfliken Power Query klickar du på Från databas > Från SQL Server-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  1. Windows: Det här är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  2. Databas: Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server-autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Exempel på formel

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Klicka på fliken Power Query i menyfliksområdet och välj sedan Hämta externa data >Från andra källor >Från ODBC.

 2. I dialogrutan Från ODBC väljer du DSN (Data Source Name) om det visas.

 3. Ange anslutningssträngen och tryck sedan på OK.

 4. I nästa dialogruta väljer du mellan Alternativen Standard eller Anpassad, Windows Databasanslutning eller Databasanslutning. Ange dina autentiseringsuppgifter och tryck sedan på Anslut.

 5. I fönstret Navigatör markerar du de tabeller eller frågor du vill ansluta till och trycker sedan på Läs in eller Redigera.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från databas eller > Från Access-databas.

  Dialogrutan Hämta data från databas

 2. I dialogrutan Bläddra bläddrar du efter eller skriver en fil-URL som du vill importera eller länka till en fil.

 3. Följ stegen i dialogrutan Navigatör för att ansluta till den tabell eller fråga du väljer.

 4. Klicka på Läs in eller Redigera.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >Från XML.

  Dialogrutan Från fil i Power Query
 2. I dialogrutan Från XML-bläddring bläddrar du efter eller skriver en fil-URL som du vill importera eller länka till en fil.

 3. Klicka på Öppna.

  När anslutningen har lyckats kan du använda fönstret Navigatör för att bläddra och förhandsgranska objektsamlingarna i XML-filen i tabellformat.

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query. Till exempel:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa datapå fliken Data och klicka sedan på Från Analysis Services.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning visas. Den här guiden innehåller tre fönster.

  • Anslut till databasserver

  • Välj databas och tabell

  • Spara dataanslutningsfil och slutför

 2. Skriv namnet Anslut OLAP-databasservern i rutan Servernamn i rutan Servernamn i rutan Databasserver.

  Tips: Om du vet namnet på den offlinekubfil som du vill ansluta till kan du ange den fullständiga sökvägen, filnamnet och tillägget.

 3. Gör något av följande under Inloggningsuppgifter och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill använda Windows användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

 4. I fönstret Markera den databas som innehåller de data du vill ha väljer du en databas och klickar sedan på Nästa.

  Om du vill ansluta till en viss kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en viss kub eller tabell är markerat och väljer sedan en kub i listan.

 5. Ändra standardfilnamnet efter behov (valfritt ) i rutan Filnamn i rutan Spara dataanslutningsfil och -slutför.

  Klicka Bläddra om du vill ändra standardplatsen för Mina datakällor, eller sök efter befintliga filnamn.

 6. I rutorna Beskrivning, Eget namn och Sökord anger du en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 7. Om du vill säkerställa att anslutningsfilen används när pivottabellen uppdateras klickar du på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data.

  Om du markerar den här kryssrutan ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder den anslutningsfilen.

 8. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

 9. Gör något av följande i dialogrutan Importera data under Välj hur du vill visa data i arbetsboken:

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och pivotdiagram en pivottabellrapport klickar du pivotdiagram pivottabellrapport.

  • Om du vill spara den valda anslutningen i arbetsboken för senare användning klickar du på Skapa endast anslutning. Med den här kryssrutan ser du till att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 10. Gör något av följande under Var vill du placera data:

  • Om du vill placera pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad markerar du På detta kalkylblad och skriver sedan cellreferensen för den första cellen i cellområdet där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera den första cellen i kalkylbladet som du vill använda och sedan trycka på Visa dialogruta Bild av knapp.

 11. Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 12. Om du vill verifiera eller ändra anslutningsegenskaper klickar du på Egenskaper, gör nödvändiga ändringar i dialogrutan Anslutningsegenskaper och klickar sedan på OK.

Det finns två sätt att ansluta SQL Server Analysis Services. Du kan antingen använda Power Query eller guiden Dataanslutning. 

Mer information finns på fliken Office 2010–2013i Anslut en SQL Server Analysis Services-databas (import).

 1. På fliken Power Query klickar du på Från andra källor när > tom fråga.

 2. Klicka på Avancerad redigerare i Frågeredigeraren.

 3. Ange frågesträngen enligt följande och ersätt "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json" med sökvägen till JSON-filen.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Obs!: Innan du kan ansluta till en Oracle-databas med hjälp av Power Query måste du ha Oracle-klientprogramvaran v8.1.7 eller större på datorn. Om du vill installera Oracle-klientprogramvaran gå till 32-bitars Oracle Data Access Components (ODAC) med Oracle Developer Tools för Visual Studio (12.1.0.2.4) för att installera 32-bitars Oracle-klienten eller till 64-bitars ODAC 12c Version 4 (12.1.0.2.4) Xcopy för Windows x64 för att installera 64-bitars Oracle-klienten.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från databas >Oracle-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan Oracle-databas anger du i Servernamn vilken Oracle Server som ska anslutas till. Om en SID krävs kan detta anges i form av "Servernamn/SID".

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Om Oracle-servern kräver autentiseringsuppgifter för databasanvändare:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från andra källor i > Från SharePoint Lista.

  Power Query hämtar data från dialogrutan Andra källor
 2. I dialogrutan Microsoft SharePoint listor som visas anger du URL-adressen för en SharePoint webbplats.

  Obs!: När du ansluter till en SharePoint ska du ange webbplats-URL:en i stället för listans URL. I dialogrutan Access SharePoint väljer du den mest allmänna URL-adressen för att autentisera mot webbplatsen korrekt. Som standard är den mest allmänna URL:en markerad.

 3. Välj OK för att fortsätta.

 4. I dialogrutan SharePoint som visas väljer du ett alternativ för autentiseringsuppgifter:

  1. Välj Anonym om SharePoint server inte kräver några autentiseringsuppgifter.

  2. Välj Windows om SharePoint server kräver dina Windows autentiseringsuppgifter.

  3. Välj Organisationskonto om SharePoint Server kräver autentiseringsuppgifter för organisationskontot.

 5. Välj Anslut.

  Excel i Power Query till en dialogruta Anslut SharePoint-lista

 1. menyfliken Power Query väljer du Från annan källa >Från OData-feed.

  Power Query hämtar data från dialogrutan Andra källor
 2. I dialogrutan OData-feed anger du URL-adressen för en OData-feed.

 3. Välj OK.

 4. Om OData-feeden kräver användarautentiseringsuppgifter gör du följande i dialogrutan Åtkomst till en OData-feed :

  1. Välj Windows om OData-feeden kräver Windows autentisering.

  2. Välj Grundläggande om OData-feeden kräver ditt användarnamn och lösenord.

  3. Välj Marketplace-nyckel om OData-feeden kräver en Marketplace-kontonyckel. Du kan välja Hämta din Marketplace-kontonyckel för att prenumerera på OData Microsoft Azure marketplace-feed. Du kan också registrera dig för Microsoft Azure Marketplace från dialogrutan Åtkomst till en OData-feed.

  4. Klicka på Organisationskonto om OData-feeden kräver externa autentiseringsuppgifter. Logga Windows in på ditt konto för Windows Live-ID.

  5. Välj Spara.

Obs!: Anslut en OData-feed har stöd för JSON light-datatjänstformatet.

 1. Klicka på fliken Data och sedan på Hämta data >från andra källor >OLEDB. Om du inte ser knappen Hämta data följer du anvisningarna i guiden Dataanslutning nedan.

 2. I dialogrutan Från OLE DB anger du anslutningssträngen och trycker på OK.

 3. I dialogrutan OLEDB-provider väljer du mellan alternativen Standard eller Anpassad, Windows eller Databasanslutning. Ange rätt autentiseringsuppgifter och klicka sedan på Anslut.

 4. I dialogrutan Navigatör väljer du den databas och de tabeller eller frågor du vill ansluta till och trycker sedan på Läs in eller Redigera.

 5. I Power Query-redigeraren trycker du på Stäng & Läs in.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från >Från MinQL-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan MySQL-databas , i Servernamn , anger du den Server för MySQL-databas som du vill ansluta till.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Om MySQL-servern kräver användarautentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från andra källor i > Från Microsoft Exchange.

  Datakällor i Power Query
 2. I dialogrutan Öppna en Exchange Server anger du din e-postadress och ditt lösenord.

 3. Klicka på Spara.

 4. I dialogrutan Microsoft Exchange tjänst för automatisk upptäckt väljer du Tillåt om du vill att Exchange-tjänsten ska ange dina autentiseringsuppgifter som betrodda.

Viktigt!: Se till att du har laddat ned och installerat Power Query-tillägget.

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från andra källor >Från Active Directory.

  Power Query hämtar data från dialogrutan Andra källor

 2. Ange din domän i dialogrutan Active Directory.

 3. I dialogrutan Active Directory-domän för domänen klickar du på Använd mina aktuella autentiseringsuppgifter eller Använd alternativa autentiseringsuppgifter. Ange användarnamn och lösenord för Använd alternativ autentisering för autentisering medautentiseringsuppgifter.

 4. Klicka på Anslut.

 5. När anslutningen har lyckats kan du använda fönstret Navigatör för att bläddra igenom alla domäner som är tillgängliga i Active Directory, och öka detaljvyn i Active Directory-information, inklusive användare, konton och datorer.

Varning!: 

 • Innan du kan ansluta till en IBM DB2-databas behöver du ha IBM DB2 Data Server Driver installerad på datorn (minimikravet är IBM Data Server Driver Package (DS-drivrutin)). Välj den drivrutin som matchar din Power Query-installation (32 eller 64 bitar).

 • Kända problem har rapporterats av IBM att installera IBM DB2 Data Server Driver på Windows 8. Om du använder Windows 8 och vill ansluta till IBM DB2 med Power Query måste du följa ytterligare installationssteg. Hitta mer information om IBM DB2 Data Server Driver på Windows 8..

 1. menyfliken Power Query klickar du på Från databas >Från IBM DB2-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan IBM DB2-databas , i Servernamn anger du IBM DB2-databasservern som ska anslutas till.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Om IBM DB2-servern kräver användarautentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Anslut.

Obs!: Innan du kan ansluta till en PostgreSQL-databas i Power Query måste du ha Ngpsql-dataleverantören för PostgreSQL installerat på datorn. Välj den drivrutin som matchar din Office (32-bitars eller 64-bitars). Mer information finns i Vilken Office version av e-Office använder jag?. Kontrollera också att du har leverantören registrerad i datorkonfigurationen som matchar den senaste .NET-versionen på enheten.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från databas eller > Från PostgreSQL-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan PostgreSQL-databas anger du den PostgreSQL-databasserver som du vill ansluta till i avsnittet Servernamn .

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om PostgreSQL-servern kräver inloggningsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Välj Anslut.

 1. Gå till https://web.powerapps.com/

 2. Välj den miljö du vill ansluta till.

 3. På menyn väljer du ikonen Inställningar och > Avancerade anpassningar >Utvecklarresurser.

 4. Kopiera instansens web API-värde

  Meddelanden: 

  • URL-formatet kommer att se ut ungefär såhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Exakt format på webbadressen du använder för att ansluta beror på din region och vilken version av CDS för appar du använder. Mer information finns i: Web API URL och versioner.

 5. Välj fliken Data och välj sedan Hämta data >Från onlinetjänster >Från Dynamics 365 (online).

  • Om du inte ser knappen Hämta data klickar du på Ny fråga > Från andra källor > Från Dynamics 365 (online).

 6. Med alternativet Grundläggande markerat i dialogrutan anger du URL-adressen för Web API för anslutningen för CDS för program och klickar på OK.

  • Om du väljer alternativet Avancerat kan du lägga till vissa ytterligare parametrar i frågan för att styra vilka data som returneras. Mer information finns i: Frågedata med hjälp av Web API.

 7. Välj Organisationskonto.

  • Om du inte är inloggad med det Microsoft-konto för arbete eller skola som du använder för att komma åt CDS för appar klickar du på Logga in och anger användarnamnet och lösenordet för kontot.

 8. Klicka på Anslut.

 9. I dialogrutan Navigatör väljer du de data du vill hämta.

 10. Om data är bra att importeras som de är väljer du alternativet Läs in, annars väljer du alternativet Redigera för att öppna Power Query-redigeraren.

  Obs!: I Power Query-redigeraren finns flera alternativ för att ändra data som returneras. Du kanske till exempel vill importera färre kolumner än vad källdata innehåller. I så fall går du till fliken Start > Hantera kolumner > Välj kolumner, markerar de kolumner du vill behålla och klickar sedan på OK. När du är klar klickar du på Stäng & läs in för att returnera de ändrade data Excel.

Obs!: Innan du kan ansluta till en Teradata-databas måste du ha .NET-dataleverantören för Teradata på datorn.

 1. I menyfliksområdet i Power Query väljer du Från databas eller > Från Teradata-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. Ange teradataservern att ansluta till i Servernamn i dialogrutan Teradata-databas.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i SQL Uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Välj OK.

 5. Om Teradata-servern kräver autentiseringsuppgifter för databasen:

  1. I dialogrutan Access a Database anger du ditt användarnamn och lösenord.

  2. Klicka på Spara.

Viktigt!:  Meddelande om att Facebook-dataanslutningen kommer tillbaka   Importera och uppdatera data från Facebook i Excel kommer inte att fungera i april 2020. Du kan fortfarande använda kopplingen för Facebook Hämta &-transformering (Power Query) tills dess, men från och med april 2020 kan du inte ansluta till Facebook och får ett felmeddelande. Vi rekommenderar att du återkallar eller tar bort befintliga Get & Transform-frågor (Power Query) som använder Facebook-anslutningen så snart som möjligt för att undvika oväntade resultat.

Obs!: Om det är första gången du ansluter till Facebook ombeds du att ange dina autentiseringsuppgifter. Logga in med ditt Facebook-konto och ge åtkomst till Power Query-programmet. Du kan inaktivera kommande uppmaningar genom att klicka på alternativet Varna mig inte igen för den här kopplingen .

 1. Klicka på Från andra källormenyfliken Power Query >Från Facebook.

 2. I dialogrutan Facebook ansluter du till Facebook med hjälp av "Jag", ditt användarnamn eller objekt-ID.

  Obs!: Ditt användarnamn på Facebook skiljer sig från din e-postadress för inloggning.

 3. Välj en kategori att ansluta till i listrutan Anslutning. Välj till exempel Vänner för att ge dig tillgång till all information som är tillgänglig i kategorin Facebook-vänner .

 4. Klicka på OK.

 5. Om det behövs klickar du på Logga in från dialogrutan Öppna Facebook och anger sedan din e-postadress eller ditt lösenord för Facebook. Du kan markera alternativet att förbli inloggad. När du har loggat in klickar du Anslut.

 6. När anslutningen har lyckats kan du förhandsgranska en tabell som innehåller information om den valda kategorin. Om du till exempel väljer kategorin Vänner återger Power Query en tabell som innehåller facebook-vännerna med namn.

 7. Klicka på Läs in eller Redigera.

Du kan använda Frågeredigeraren för att skriva formler för Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Power Query-redigeraren med Facebook-formel

Obs!:  Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill visa Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Meddelanden: 

 • Innan du kan ansluta till en SAP SQL-databas, måste drivrutinen för SAP SQL Anywhere vara installerad på datorn. Välj den drivrutin som matchar din Power Query-installation (32 eller 64 bitar).

 1. menyfliken POWER QUERY väljer du Från databas eller > Från SAP Sybase SQL valfri plats.

  Hämta externa data från en databas
 2. I dialogrutan Sybase-databas anger du den Sybase-server som du vill ansluta till i rutan Servernamn . Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

 4. Klicka på OK.

 5. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad så att Power Query ansluter till databasen med en enkel krypterad anslutning.

 6. Klicka på Anslut.

Microsoft Azure Blob Storage är en tjänst för lagring av stora mängder ostrukturerade data, som bilder, videor, ljud och dokument, som kan nås från var som helst i världen via HTTP eller HTTPS. Mer information om Azure Blob Storage-tjänsten finns i Använda Blob Storage.

 1. menyfliken Power Query väljer du Från Azure->Från Microsoft Azure Blob Storage.

  Power Query- importera från Azure-dialogruta
 2. I dialogrutan Microsoft Azure Blob Storage anger du ditt namn Microsoft Azure för lagringskontot eller URL:en och klickar sedan på OK.

 3. Om du ansluter till Blob-lagringstjänsten för första gången uppmanas du att ange och spara lagringsåtkomstnyckeln. I dialogrutan Blob Microsoft Azure Access Storage du din lagringsåtkomstnyckel i rutan Kontonyckel och klickar på Spara.

  Obs!: Om du behöver hämta din nyckel för lagringsåtkomst bläddrar du till Microsoft Azure-portalen, väljer lagringskontot och klickar sedan på ikonen Hantera åtkomstnyckel längst ned på sidan. Klicka på kopieringsikonen till höger om primärnyckeln och klistra sedan in värdet i rutan Kontonyckel .

 4. I Frågeredigeraren visas alla tillgängliga behållare i Microsoft Azure Blob Storage. Välj en behållare i navigatören som du vill importera data från och klicka sedan på Använd & Stäng.

 1. menyfliken POWER QUERY väljer du Från Azure >Från Microsoft Azure HDInsight.

  Hämta externa data från Azure
 2. I dialogrutan Microsoft Azure HDInsight anger du ett kontonamn och klickar på OK.

 3. Ange sedan din kontonyckel och klicka på Anslut.

  Obs!: Om du behöver hämta din nyckel går du tillbaka till Microsoft Azure-portalen, väljer lagringskontot och klickar på ikonen Hantera åtkomstnyckel längst ned på sidan. Klicka på kopieringsikonen till höger om primärnyckeln och klistra in värdet i guiden.

 4. Välj ditt kluster i dialogrutan Navigatör och sök sedan efter och välj en innehållsfil.

 5. Klicka på Läs in för att läsa in den markerade tabellen eller klicka Redigera om du vill utföra ytterligare datafilter och transformationer innan du läser in den.

Obs!: HDInsight har en standardtabell för registreringsdata, som HiveSampleData.txt, som du kan använda för att lära dig hur data importeras till Excel med Power Query. Stegvisa instruktioner för hur du importerar data från HDInsight finns i Importera data från HDInsight Anslut Excel i Microsoft Azure HDInsight med Power Query.

Power Query är inte tillgängligt i Excel 2007. Du kan dock fortfarande ansluta till externa datakällor. Observera att upplevelsen inte är lika robust som motsvarande Hämta och transformera-& med Power Query. Mer information: Enhetlig Hämta & Transformering.

Guiden Dataanslutning

Steg 1: Skapa en anslutning till en annan arbetsbok

 1. Klicka på Anslutningar på fliken Data.

  Connections

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Arbetsboksanslutningar.

 3. Klicka på Bläddra efter fler i nedre delen av dialogrutan Befintliga anslutningar.

 4. När du hittat din arbetsbok klickar du på OK.

 5. Markera en tabell (kalkylblad) i dialogrutan Markera tabell och klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Kalkylblad kallas för "tabeller" i dialogrutan Välj tabell

  • Du kan bara lägga till en tabell i taget.

  • Du kan byta namn på en tabell genom att klicka på knappen Egenskaper. Du kan också lägga till en beskrivning.

 6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill lägga till fler tabeller.

 7. Klicka på Stäng.

Steg 2: Lägg till tabeller i ditt kalkylblad.

 1. Klicka på Befintliga anslutningar, välj en tabell och klicka sedan på Öppna.

 2. I dialogrutan Importera data väljer du var i arbetsboken du vill placera dina data och om du vill visa dem som en tabell, pivottabelleller pivotdiagram.

Med guiden Dataanslutning kan du ansluta till en Access-databas.

 1. Klicka på Från Access i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

  Gruppen Hämta externa data på Data-fliken

 2. Bläddra till Access-databasen i dialogrutan Välj datakälla.

 3. Markera sedan de tabeller eller frågor du vill använda i dialogrutan Välj tabell och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Slutför eller Nästa om du vill ändra anslutningens detaljer.

 5. I dialogrutan Importera data väljer du var i arbetsboken du vill placera dina data och om dem ska visas som en tabell, Pivottabellrapport eller Pivotdiagram.

 6. Klicka på knappen Egenskaper om du vill ställa in avancerade egenskaper för anslutningen, som till exempel alternativ för uppdatering av anslutna data.

 7. Du kan även lägga till datan i Datamodellen, vilket ger dig möjligheten att kombinera dina data med andra tabeller eller med data från andra källor, skapa relationer mellan tabeller och mycket annat som inte är möjligt med en grundläggande Pivottabellrapport.

 8. Klicka på OK om du vill slutföra.

Gå till fliken Data > Hämta externa data >Från text. I dialogrutan Importera textfil dubbelklickar du sedan på textfilen som du vill importera så öppnas dialogrutan Textimportguiden.

Steg 1 av 3

Ursprunglig datatyp    Om objekten i textfilen avgränsas med tabbar, kolon, semikolon, blanksteg eller andra tecken väljer du Avgränsad. Om alla element i varje kolumn har samma längd väljer du Fast bredd.

Starta import på rad    Skriv eller välj ett radnummer för att ange den första raden i de data som du vill importera.

Filsprung    Markera teckenuppsättningen som används i textfilen. I de flesta fall kan du låta den här inställningen vara som standard. Om du vet att textfilen har skapats med en annan teckenuppsättning än den teckenuppsättning som du använder på datorn bör du ändra den här inställningen så att den matchar den teckenuppsättningen. Om datorn till exempel använder teckenuppsättningen 1251 (kyrillisk Windows), men du vet att filen produceras med teckenuppsättningen 1252 (västeuropeisk, Windows), bör du ange Fil ursprung till 1252.

Förhandsgranskning av fil    I den här rutan visas texten som den kommer att se ut när den är uppdelad i kolumner i kalkylbladet.

Steg 2 av 3 (avgränsade data)

Avgränsare    Markera det tecken som avgränsar värden i textfilen. Om tecknet inte finns med i listan markerar du kryssrutan Annan och skriver sedan tecknet i rutan som innehåller markören. De här alternativen är inte tillgängliga om datatypen är Fast bredd.

Behandla avgränsare i följd som en    Markera den här kryssrutan om dina data innehåller en avgränsare med mer än ett tecken mellan datafält eller om dina data innehåller flera anpassade avgränsare.

Text-kvalificerare    Markera tecknet som omsluter värden i textfilen. När Excel stöter på textavgränsare importeras all text som kommer efter det tecknet och föregår nästa förekomst av tecknet som ett värde, även om texten innehåller ett avgränsartecken. Om avgränsaren till exempel är ett kommatecken (,) och textavgränsaren är ett citattecken ("), importeras "Dallas, Texas" till en cell som Dallas, Texas. Om inget tecken eller apostrof (') anges som text kvalificerare importeras "Dallas, Texas" till två angränsande celler som "Dallas och Texas".

Om avgränsningstecknet förekommer mellan textavgränsare utelämnas Excel avgränsare i det importerade värdet. Om det inte finns något avgränsartecken mellan textavgränsare Excel in avgränsartecknet i det importerade värdet. Därför importeras "Dallas Texas" (med citattecken som textav kvalificerare) till en cell som "Dallas Texas".

Förhandsgranskning    Granska texten i den här rutan för att kontrollera att texten kommer att delas upp i kolumner på kalkylbladet som du vill.

Steg 2 av 3 (data med fast bredd)

Förhandsgranskning    Ange fältbredder i det här avsnittet. Klicka på förhandsgranskningsfönstret om du vill ange en spaltbrytning som representeras av en lodrät linje. Dubbelklicka på en spaltbrytning för att ta bort den eller dra i en spaltbrytning för att flytta den.

Steg 3 av 3

Klicka på knappen Avancerat om du vill göra något av följande:

 • Ange vilken typ av decimaltecken och tusentalsavgränsare som används i textfilen. När data importeras till Excel-posterna matchar avgränsarna dem som har angetts för din plats i Nationella inställningar och språkinställningar eller Nationella Inställningar (Windows Kontrollpanelen).

 • Ange att ett eller flera numeriska värden kan innehålla ett avslutande minustecken.

Kolumndataformat    Klicka på dataformatet för den kolumn som är markerad i avsnittet Förhandsgranskning . Om du inte vill importera den markerade kolumnen klickar du på Importera inte kolumn (hoppa över).

När du har valt ett dataformatalternativ för den markerade kolumnen visas formatet i kolumnrubriken under Förhandsgranskning. Om du väljer Datum väljer du ett datumformat i rutan Datum.

Välj det dataformat som matchar förhandsgranskningsdata så att Excel kan konvertera importerade data korrekt. Till exempel:

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla valutanummertecken till Excel valutaformatet väljer du Allmänt.

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla taltecken till Excel väljer du Text.

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla datumtecken, varje datum i ordningen på år, månad och dag, till datumformatet Excel väljer du Datum och väljer sedan datumtypen FÖRYMD i rutan Datum.

Excel kolumnen som Allmänt om konverteringen kunde ge oavsiktliga resultat. Till exempel:

 • Om kolumnen innehåller en blandning av format, till exempel alfabetiska och numeriska tecken, Excel kolumnen till Allmänt.

 • Om varje datum är i en kolumn med datum i ordningen på år, månad och datum och du väljer Datum tillsammans med datumtypen MDY konverteras kolumnen till allmänt format i Excel. En kolumn som innehåller datumtecken måste matcha Excel inbyggda datumformat eller anpassade datumformat.

Om Excel inte konverterar en kolumn till det format du vill använda kan du konvertera data efter importen.

När du har valt de alternativ du vill ha klickar du på Slutför för att öppna dialogrutan Importera data och välja var dina data ska placeras.

Importera data

Ange de här alternativen för att styra hur dataimportprocessen körs, inklusive vilka dataanslutningsegenskaper som ska användas och vilka filer och områden som ska fyllas i med importerade data.

 • Alternativen under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken är bara tillgängliga om du har förberett en datamodell och väljer alternativet att lägga till den här importen till den modellen (se det tredje objektet i den här listan).

 • Ange en målarbetsbok:

  • Om du väljer På detta kalkylblad klickar du på en cell i bladet för att placera den första cellen med importerade data, eller klickar och drar för att markera ett område.

  • Välj Nytt kalkylblad för att importera till ett nytt kalkylblad (med början i cell A1)

 • Om du har en datamodell på plats klickar du på Lägg till dessa data i datamodellen för att inkludera den här importen i modellen. Mer information finns i Skapa en datamodell i Excel.

  Observera att om du väljer det här alternativet låses alternativen upp under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken.

 • Klicka på Egenskaper för att ange de externa dataområdesegenskaper du vill använda. Mer information finns i Hantera externa dataområden och deras egenskaper.

 • Klicka på OK när du är redo att importera dina data.

 1. Klicka Från webben i gruppen Hämta externa datafliken Data.

 2. I dialogrutan Ny webbfråga anger du adressen till den webbsida du vill köra frågan i rutan Adress och klickar sedan på .

  Webbsidan öppnas i dialogrutan Ny webbfråga.

 3. På webbsidan klickar du på den lilla gula rutan med en röd pil bredvid varje tabell som du vill köra en fråga mot.

 4. Ange de alternativ du vill och klicka sedan på Importera.

Ange alternativ för webbfråga

 1. Klicka på Alternativ i det övre högra hörnet i dialogrutan Ny webbfråga.

 2. I dialogrutan Webbfrågealternativ ställer du in något av följande alternativ:

  Alternativ

  Effekter

  Formatering

  • Inget   Webbdata importeras som oformaterad text. Ingen formatering importeras och endast länktext importeras från hyperlänkar.

  • Endast RTF-formatering   Webbdata importeras som RTF, men endast länktext importeras från hyperlänkar.

  • Fullständig HTML-formatering   All formatering importeras och de importerade hyperlänkarna fungerar.

  Importera <PRE> block i kolumner

  Om det här alternativet är markerat <pre>-block importeras som en kolumn.

  Behandla avgränsare i följd som en

  Det här alternativet gäller endast om föregående alternativ är markerat. Om du väljer det här alternativet betraktas avgränsare som inte har någon text mellan dem som en avgränsare under importen.

  Använda samma importinställningar för hela avsnittet

  Det här alternativet gäller endast om föregående alternativ är markerat. Om du väljer det här alternativet bearbetas data från HTML <PRE>-taggarna på den angivna sidan på en gång under importen. Om den inte är markerad importeras data i block med sammanhängande rader så att rubrikrader kan identifieras som sådana.

  Inaktivera datumigenkänning

  Om den är markerad importeras datum som text. Om det inte är valt importeras datum som datum-/tidsvärden.

  Inaktivera Web Query-omdirigeringar

  Om du väljer det här alternativet ignoreras omdirigeringar. Om den inte markeras bearbetas omdirigeringar.

Gränssnittet för Hämta och transformera fanns inte tillgängligt i Excel 2007, så du kan använda en .odc-fil (Office Data Connection) för att ansluta till en Microsoft SQL Server-databas från en arbetsbok i Excel 2007. SQL Server är ett fullständigt relationsdatabasprogram som är avsett för datalösningar för hela företaget som kräver bästa prestanda, tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa data på fliken Data och klicka sedan på Från SQL-server.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning startas. Den här guiden innehåller tre sidor.

  Sida 1: Anslut till en databasserver    

 2. I steg 1 skriver du namnet på SQL Server-datorn i rutan Servernamn.

 3. I steg 2, under Inloggningsuppgifter, gör du något av följande:

  • Om du vill använda ditt aktuella Microsoft Windows-användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: house1. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

   Sida 2: Välj databas och tabell    

 4. Välj en databas under Markera den databas som innehåller de data du vill ha. Markera en viss tabell eller vy under Anslut till en särskild tabell.

  Alternativt kan du avmarkera kryssrutan Anslut till en särskild tabell så att listan med tabeller och vyer visas för andra användare som använder den här anslutningsfilen.

  Sida 3: Spara dataanslutningsfilen och avsluta    

 5. Om du vill kan du ändra det föreslagna filnamnet i rutan Filnamn. Klicka på Bläddra om du vill ändra standardkatalogen (Mina datakällor).

 6. Du kan även välja att ange en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 7. Säkerställ att anslutningsfilen alltid används när data uppdateras genom att markera kryssrutan Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. På så sätt ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 8. Ange hur åtkomst till den externa datakällan i en pivottabellrapport ska ske om arbetsboken har sparats i Excel Services och öppnas med hjälp av Excel Services genom att klicka på Autentiseringsinställningar och sedan välja något av följande alternativ för inloggning till på datakällan:

  • Windows-autentisering     Markera det här alternativet om du vill använda den aktuella användaren Windows-användarnamn och lösenord. Det här är den säkraste metoden, men den kan ha en inverkan på prestanda när många användare är anslutna till servern.

  • SSO     Markera det här alternativet om du vill använda enkel inloggning (SSO), och ange sedan motsvarande ID-sträng i rutan SSO-ID. En webbplatsadministratör kan konfigurera en Windows SharePoint Services webbplats för att använda en databas för enkel inloggning i vilken ett användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden är mest effektivt när många användare är anslutna till servern.

  • Ingen     Välj det här alternativet om du vill spara användarnamnet och lösenordet i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande: Undvik att spara inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som oformaterad text, vilket innebär att illvilliga användare kan komma åt den och använda den för att göra intrång i datakällan.

   Obs!: Autentiseringsinställningen används endast av Excel Services, och inte av Excel.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Importera data.

 11. Gör något av följande under Välj hur du vill visa informationen i din arbetsbok:

  • Skapa en Excel-tabell genom att klicka på Tabell (det här är standardinställningen).

  • Skapa en pivottabellrapport genom att klicka på Pivottabellrapport.

  • Skapa en pivotdiagram- och pivottabellrapport genom att klicka på Pivotdiagram- och pivottabellrapport.

   Obs!: Alternativet Skapa endast anslutning är endast tillgängligt för OLAP-databaser.

 12. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

  • Om du vill placera data i ett befintligt kalkylblad markerar du Detta kalkylblad och skriver sedan namnet på den första cellen i det cellområde där du vill söka efter data.

   Du kan också klicka på Dölj Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera den första cellen i kalkylbladet och sedan klicka på Visa dialogruta Bild av knapp.

  • Om du vill placera dina data i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 13. Alternativt kan du ändra anslutningsegenskaperna (och även ändra anslutningsfilen) genom att klicka på Egenskaper, göra ändringarna i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan klicka på OK.

För Excel 2007 kan du använda Microsoft Query för att ansluta till ODBC-datakällor.

Guiden Dataanslutning

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa datapå fliken Data och klicka sedan på Från Analysis Services.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning visas. Den här guiden innehåller tre fönster.

  • Anslut till databasserver

  • Välj databas och tabell

  • Spara dataanslutningsfil och slutför

 2. Skriv namnet Anslut OLAP-databasservern i rutan Servernamn i rutan Servernamn i rutan Databasserver.

  Tips: Om du vet namnet på den offlinekubfil som du vill ansluta till kan du ange den fullständiga sökvägen, filnamnet och tillägget.

 3. Gör något av följande under Inloggningsuppgifter och klicka sedan på Nästa:

  • Om du vill använda Windows användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

 4. I fönstret Markera den databas som innehåller de data du vill ha väljer du en databas och klickar sedan på Nästa.

  Om du vill ansluta till en viss kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en viss kub eller tabell är markerat och väljer sedan en kub i listan.

 5. Ändra standardfilnamnet efter behov (valfritt ) i rutan Filnamn i rutan Spara dataanslutningsfil och -slutför.

  Klicka Bläddra om du vill ändra standardplatsen för Mina datakällor, eller sök efter befintliga filnamn.

 6. I rutorna Beskrivning, Eget namn och Sökord anger du en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 7. Om du vill säkerställa att anslutningsfilen används när pivottabellen uppdateras klickar du på Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data.

  Om du markerar den här kryssrutan ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder den anslutningsfilen.

 8. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

 9. Gör något av följande i dialogrutan Importera data under Välj hur du vill visa data i arbetsboken:

  • Om du bara vill skapa en pivottabellrapport klickar du på Pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och pivotdiagram en pivottabellrapport klickar du pivotdiagram pivottabellrapport.

  • Om du vill spara den valda anslutningen i arbetsboken för senare användning klickar du på Skapa endast anslutning. Med den här kryssrutan ser du till att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 10. Gör något av följande under Var vill du placera data:

  • Om du vill placera pivottabellrapporten i ett befintligt kalkylblad markerar du På detta kalkylblad och skriver sedan cellreferensen för den första cellen i cellområdet där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera den första cellen i kalkylbladet som du vill använda och sedan trycka på Visa dialogruta Bild av knapp.

 11. Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 12. Om du vill verifiera eller ändra anslutningsegenskaper klickar du på Egenskaper, gör nödvändiga ändringar i dialogrutan Anslutningsegenskaper och klickar sedan på OK.

Om du är utvecklare finns det flera metoder Excel kan ta för att importera data:

 • Du kan Visual Basic for Applications till att få åtkomst till en extern datakälla. Beroende på datakällan kan du antingen använda ActiveX eller Dataåtkomstobjekt för att hämta data. Du kan också definiera en anslutningssträng i koden som anger anslutningsinformationen. Att använda en anslutningssträng är användbart, till exempel om du vill undvika att systemadministratörer eller användare först skapar en anslutningsfil eller för att förenkla installationen av programmet.

 • Om du importerar data från en SQL Server-databas kan det vara bra att använda SQL Native Client, som är ett fristående API (Data Programming Interface) som används för både OLE DB och ODBC. Den kombinerar SQL OLE DB-providern och SQL ODBC-drivrutinen till ett inbyggt, dll-bibliotek (Dynamic Link Library) och tillhandahåller även nya funktioner som skiljer sig från Microsoft Data Access Components (MDAC). Du kan använda SQL Native Client till att skapa nya program eller förbättra befintliga program som kan dra nytta av nyare SQL Server-funktioner, till exempel Mars (Multiple Active Result Sets), User-Defined Types (UDT) och STÖD för XML-datatyper.

 • Funktionen RTD hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation. Det här tilläggsprogrammet måste skapas och registreras på en lokal dator.

 • Det SQL. Funktionen BEGÄR ansluter till en extern datakälla och kör en fråga från ett kalkylblad. Det SQL. Funktionen BEGÄR returnerar resultatet som en matris utan att makroprogrammering krävs. Om denna funktion inte är tillgänglig måste tillägget Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA) installeras. Du kan installera tillägget från Office.com.

Mer information om hur du skapar Visual Basic for Applications finns i Visual Basic hjälp.

Se även

Power Query för Excel-hjälp

Importera data från databas med hjälp av intern databasfråga

Använda flera tabeller för att skapa en pivottabell

Importera data från en databas i Excel för Mac

Hämta data (docs.com)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×