Phím tắt trong Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cung cấp cách thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột. Bấm vào tùy chọn bên dưới để hiển thị một bảng về các phím tắt liên quan:

Các phím tắt khác