Nếu bạn là chủ sở hữu site Microsoft SharePoint bạn có thể cung cấp cho người khác quyền truy nhập vào site bằng cách thêm họ làm chủ sở hữu, thành viên hoặc khách truy nhập. (Thay vào đó, bạn muốn chia sẻ tệp hoặc thư mục?)

Nếu site là một site SharePoint, bạn thậm chí có thể chia sẻ nó với những người bên ngoài tổ chức của bạn, tùy thuộc vào các quyền được thiết đặt cho tổ chức của bạn và cho site cụ thể. Các bước chia sẻ sẽ phụ thuộc vào loại site. Đi đến site và làm theo các bước khớp với các nút bạn nhìn thấy.

Lưu ý: If you aren't a site owner, you might be able to invite other people to the site, but your invitation will generate an access request that can be approved or declined by a site owner.

Site liên lạc

 1. Chọn Chia sẻ siteNút Chia sẻ site trên site liên lạc

 2. Trong ngăn Chia sẻ site, nhập tên người hoặc nhóm để thêm họ vào site hoặc nhập "Mọi người trừ người dùng bên ngoài" để chia sẻ site với mọi người trong tổ chức của bạn.Thêm một người trong ngăn Chia sẻ site

 3. Thay đổi mức cấp phép (Đọc, Sửa hoặc Toàn quyền kiểm soát) nếu cần.

 4. Nhập một thư tùy chọn để gửi cho người đó hoặc bỏ chọn hộp Gửi email nếu bạn không muốn gửi email.

 5. Chọn Chia sẻ

Microsoft 365 site nhóm được kết nối với nhóm

 1. Chọn Cài đặt, rồi chọn Quyền site.
    Mở quyền đối với Site

 2. Chọn Mời mọi người.

 3. Để thêm thành viên vào nhóm để họ có thể truy nhập vào tất cả các tài nguyên nhóm, hãy chọn Thêm thành viênvào nhóm , sau đó Thêm thành viên. Để cấp cho mọi người quyền truy nhập chỉ vào site, hãy chọn Chỉ chia sẻ site.Thêm thành viên vào nhóm

 4. Nhập tên người cần thêm vào nhóm. Nếu bạn chỉ chia sẻ site, bạn cũng có thể nhập nhóm hoặc nhập "Mọi người trừ người dùng bên ngoài" để chia sẻ site với tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

 5. Nếu bạn chỉ chia sẻ site, hãy nhập một thư tùy chọn để gửi cho người bạn đang mời hoặc bỏ chọn hộp Gửi email nếu bạn không muốn gửi email.

 6. Chọn Lưu nếu bạn đang thêm thành viên vào nhóm Microsoft 365 nhóm hoặc Thêm nếu bạn chỉ chia sẻ site.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×