Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử OneNote với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm nhiều loại nội dung khác nhau vào ghi chú, chẳng hạn như sổ làm việc Excel và các tệp, bảng, ảnh và bản ghi khác. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như tài Microsoft #x1) vào một trang trong OneNote đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Nhấn Alt+N, F để mở hộp thoại Chọn tệp hoặc tập hợp tệp để chèn. Tiêu điểm nằm trong trường Tên tệp.

 3. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn chèn. Sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần và nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Khi đang ở trên tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter.

 5. Hộp thoại Chèn Tệp sẽ mở ra. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để di chuyển trong hộp thoại. Các tùy chọn trong hộp thoại có thể khác nhau tùy theo loại tệp bạn đang đính kèm. Bạn sẽ nghe thấy các tùy chọn khi di chuyển.

 6. Để chèn tệp, nhấn Enter.

Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần trong sổ tay liên kết của các tệp đó. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, mọi tệp đã chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó.

Chèn bảng

Bảng có thể giúp dễ tìm và đọc thông tin hơn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm bảng cơ bản vào OneNote.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ vào vị trí bất kỳ ở trang bạn muốn chèn bảng.

 2. Nhấn Alt+N, T để mở menu Bảng.

 3. Sử dụng phím mũi tên để chọn kích cỡ bảng. Bạn sẽ nghe thấy kích cỡ bảng hiện được chọn khi di chuyển. Khi bạn nghe thấy kích cỡ mình muốn, hãy nhấn Enter.

  Bảng được chèn, đồng thời, tiêu điểm nằm trong ô đầu tiên của bảng. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Table inserted" (Đã chèn bảng), theo sau là số cột và hàng trong bảng. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Content block" (Khối nội dung), rồi đến "Untitled table, cell" (Bảng, ô chưa có tiêu đề).

Chèn thẻ

Thẻ là cách để phân loại và ưu tiên các ghi chú trong OneNote. Bạn có thể gắn thẻ cho mọi nội dung, từ một dòng văn bản cho tới toàn bộ đoạn văn.

 1. Đặt con trỏ ở đầu dòng văn bản mà bạn muốn ghi thẻ.

 2. Nhấn Alt+H, T để mở menu Thẻ.

 3. Dùng phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng các tùy chọn. Bạn sẽ nghe thấy các tùy chọn khi di chuyển.

 4. Nhấn Enter để chọn.

Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm các ghi chú có gắn thẻ theo từ khóa và thể loại. Để tìm kiếm, nhấn Alt+H, G. Ngăn Tóm tắt Thẻ sẽ mở ra. Nếu bạn không nghe thấy "Group tags by, combo box" (Hộp tổ hợp Nhóm thẻ theo), hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống để mở danh sách tùy chọn và nhấn phím Mũi tên xuống nhiều lần để dẫn hướng các tùy chọn. Nhấn Enter để chọn. Để di chuyển đến danh sách thẻ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy văn bản có gắn thẻ. Nhấn Enter để đưa tiêu điểm đến văn bản ghi chú được gắn thẻ trong sổ tay, rồi nhấn Esc để đặt con trỏ đến vị trí đó trên trang.

Chèn danh sách

Chèn danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để sắp xếp văn bản và giúp văn bản dễ đọc hơn.

Chèn danh sách dấu đầu dòng

Sử dụng định dạng dấu đầu dòng để tạo danh sách, trong đó các mục không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập văn bản mục danh sách.

 4. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

Chèn danh sách đánh số

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập 1. (số một và dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ tự động bắt đầu một danh sách có thứ tự.

 3. Nhập văn bản mục danh sách.

 4. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, P để mở hộp thoại Chèn Ảnh.

 3. Dẫn hướng đến ảnh bạn muốn chèn. Sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần và nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Khi ở trên ảnh bạn muốn, nhấn Enter để chèn ảnh.

Nhúng sổ làm Excel việc

Tùy chọn này sẽ tạo một bản sao của sổ làm việc và thêm một ảnh tĩnh của sổ làm việc vào ghi chú của bạn. Phía trên ảnh có một biểu tượng liên kết đến phiên bản chức năng đầy đủ của sổ làm việc trong Excel.

 1. Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn nhúng sổ làm việc Excel.

 2. Nhấn Alt+N, X để mở menu Bảng tính. Tùy chọn Bảng tính Excel Hiện có được chọn. Nhấn Enter.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tạo bảng tính mới. Để tạo và nhúng bảng tính mới, nhấn phím Mũi tên xuống, rồi nhấn Enter.

 3. Hộp thoại Chọn Tài liệu để Chèn sẽ mở ra. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn chèn. Sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần và nhấn Enter để mở thư mục. Khi ở trên tệp bạn muốn, nhấn Enter để chọn tệp đó.

 4. Hộp thoại Chèn Tệp sẽ mở ra. Nhấn Mũi tên xuống một lần để di chuyển tới tùy chọn Chèn Bảng tính. Nhấn Enter để nhúng sổ làm việc Excel. Con trỏ được đặt trên trang bên dưới sổ làm việc được nhúng và với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Paste succeeded" (Dán thành công). Với JAWS, không có dấu hiệu âm thanh nào cho thấy tệp được nhúng.

Nhúng video trực tuyến

 1. Sao chép địa chỉ nguồn video.

  Lưu ý: Không phải mọi site video đều được hỗ trợ. Đối với các site hiện đang được hỗ trợ, hãy xem mục Chèn video trực tuyến vào OneNote 2016 for Windows.

 2. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn video.

 3. Nhấn Alt+N, J để mở hộp thoại Chèn Video Trực tuyến. Tiêu điểm nằm trong trường Địa chỉ video và bạn sẽ nghe thấy nội dung của trường.

 4. Nhấn Ctrl+V để dán liên kết video. Bạn cũng có thể nhập địa chỉ.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

  Một liên kết đến video và trình phát video đã nhúng được thêm vào trang sổ tay.

Chèn bản ghi âm thanh và video

Trong một số trường hợp, việc ghi âm thanh hoặc video có thể nhanh hơn và dễ dàng hơn nhập ghi chú. Nếu bạn quyết định ghi chú trong khi ghi, các ghi chú sẽ được liên kết với bản ghi. Trước khi ghi âm thanh hoặc video, hãy đảm bảo máy tính của bạn có micrô và webcam, đồng thời, cả hai thiết bị đều được thiết lập và vẫn hoạt động. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều biết về bản ghi và bạn có quyền ghi.

 1. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn.

 3. Để ghi âm thanh:

  1. Nhấn A. Quá trình ghi sẽ bắt đầu.

  2. Nếu bạn muốn tạm dừng ghi, nhấn Alt+J, A, U. Để tiếp tục ghi, nhấn lại Alt+J, A, U.

  3. Để dừng ghi, nhấn Alt+J, A, S.

  Để ghi video:

  1. Nhấn V. Quá trình ghi sẽ bắt đầu.

  2. Để dừng ghi, nhấn Alt+F4.

 4. Để phát bản ghi, dẫn hướng tới bản ghi trong trang sổ tay của bạn. Tùy thuộc vào loại bản ghi, bạn sẽ nghe thấy "Audio file" (Tệp âm thanh) hoặc "Video file" (Tệp video), theo sau là tên tệp. Nhấn Ctrl+Alt+P để bắt đầu phát.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thêm nhiều kiểu nội dung khác nhau vào các ghi chú, chẳng hạn như tệp được lưu trữ trong iCloud, ảnh và video.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như sổ làm Microsoft #x1) lên trên một trang trong OneNote đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

Lưu ý: Tệp cần được lưu trong iCloud hoặc OneDrive trước khi bạn có thể chèn. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập iCloud, tham khảo mục Thiết lập iCloud Drive.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "File attachment, button" (Nút Đính kèm tệp). Nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem bộ chọn tệp sẽ mở ra dạng xem nơi bạn đã chọn tệp lần cuối.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn chèn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chèn tệp. Nếu tệp bạn muốn nằm trong một thư mục khác, hãy rê ngón tay gần góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Tab bar, selected, Browse, tab" (Thanh tab, đã chọn, tab Duyệt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến vị trí tệp của bạn. Nhấn đúp vào màn hình để chọn thư mục và khi đến tệp bạn muốn chèn, nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần trong sổ tay liên kết của các tệp đó. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, mọi tệp đã chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó.

Chèn thẻ việc cần làm

Bạn có thể tạo một danh sách việc cần làm, với một hộp kiểm có thể được đánh dấu là đã tắt trên mỗi dòng.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn tạo mục việc cần làm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "To do" (Việc cần làm). Nhấn đúp vào màn hình.

Một hộp kiểm được chèn vào đầu dòng.

Chèn danh sách

Tạo danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng nếu các mục được liệt kê không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullet points, button" (Nút Điểm dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập mục danh sách.

 4. Để thêm một mục danh sách mới, hãy chọn return trên bàn phím trên màn hình. Để nhanh chóng tìm thấy return (trở về) một cách nhanh chóng, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Dictate button" (Nút Đọc chính tả). Sau đó, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn return (nhập) hai lần.

Tạo danh sách theo thứ tự

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering, button" (Nút Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách đánh số tự động.

 3. Nhập mục danh sách.

 4. Để thêm một mục danh sách mới, hãy chọn return trên bàn phím trên màn hình. Để nhanh chóng tìm thấy return (trở về) một cách nhanh chóng, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Dictate button" (Nút Đọc chính tả). Sau đó, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn return (nhập) hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng camera của thiết bị trong khi viết ghi chú, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú.

 1. Trong OneNote, mở khối nội dung mà bạn muốn thêm ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Camera, button" (Nút Camera). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Chèn Ảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn có thể nghe thấy: "OneNote would like to access the camera" (Bạn có thể nghe thấy: "OneNote like to access the camera" (Muốn truy nhập vào camera). Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Capture a photo" (Chụp ảnh). Trỏ camera theo hướng bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh cho biết đã chụp ảnh.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Picture inserted" (Đã chèn ảnh).

 7. Bạn có thể nghe thấy: "OneNote muốn truy cập vào ảnh của bạn". Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, mở khối nội dung mà bạn muốn thêm ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Camera, button" (Nút Camera), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chèn Ảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "From library, button" (Nút Từ thư viện), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn có thể nghe thấy: "OneNote muốn truy cập vào ảnh của bạn". Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên ảnh mình muốn chèn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chèn tệp. Nếu ảnh bạn muốn nằm trong một thư mục khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Native gallery, button" (Nút Bộ sưu tập gốc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Albums" (Album), nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải để duyệt đến vị trí tệp của bạn. Nhấn đúp vào màn hình để chọn thư mục và khi đến ảnh bạn muốn chèn, nhấn đúp vào màn hình. 

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Picture inserted" (Đã chèn ảnh).

Chèn video trực tuyến

Nếu bạn muốn đưa video trực tuyến vào sổ tay, bạn có thể chỉ cần dán liên kết vào ghi chú.

 1. Duyệt đến video bạn muốn chèn và sao chép liên kết vào bảng tạm.

 2. Trong OneNote, mở khối nội dung mà bạn muốn chèn video.

 3. Bằng hai ngón tay, giữ và xoay trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit" (Chỉnh sửa).

 4. Trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình để dán liên kết của bạn vào trường văn bản.

Liên kết video được tự động chuyển đổi thành ảnh xem trước của video.

Chèn bản ghi âm thanh

Bạn có thể ghi và chèn âm thanh vào sổ tay của mình. Ví dụ: bạn có thể để lại ghi chú nói cho người đọc.

 1. Trong OneNote, mở khối nội dung mà bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Audio, button" (Nút Âm thanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. OneNote thể yêu cầu bạn cho phép sử dụng micrô. Nếu bạn đồng ý, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Quá trình ghi sẽ bắt đầu. Khi bạn đã ghi mọi thứ mình cần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Stop recording" (Dừng ghi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Bản ghi sẽ được chèn vào ghi chú, với một biểu tượng nốt âm nhạc để đánh dấu vị trí.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Android, để thêm nhiều kiểu nội dung khác nhau vào ghi chú, chẳng hạn như ảnh, video hoặc danh sách.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chèn thẻ việc cần làm

Bạn có thể tạo một danh sách việc cần làm, với một hộp kiểm có thể được đánh dấu là đã tắt trên mỗi dòng.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn tạo mục việc cần làm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To do button" (Nút việc cần làm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Tag to-do inserted" (Đã chèn thẻ việc cần làm) và một hộp kiểm sẽ được chèn vào đầu dòng.

Chèn danh sách

Bạn có thể nhanh chóng tạo cả danh sách dấu đầu dòng và đánh số trong OneNote for Android.

Tạo danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng nếu các mục được liệt kê không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bullets button" (Nút Dấu đầu dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập mục danh sách.

  Mẹo: Nếu bàn phím trên màn hình không mở, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay để mở.

 4. Để bắt đầu một mục danh sách mới, hãy chọn enter trên bàn phím trên màn hình. Để tìm enter, hãy rê ngón tay gần góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Enter", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Tạo danh sách theo thứ tự

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Numbering button" (Nút Đánh số), rồi nhấn đúp vào màn hình. OneNote sẽ tự động bắt đầu một danh sách.

 3. Nhập mục danh sách.

  Mẹo: Nếu bàn phím trên màn hình không mở, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay để mở.

 4. Để bắt đầu một mục danh sách mới, hãy chọn enter trên bàn phím trên màn hình. Để tìm enter, hãy rê ngón tay gần góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Enter", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng camera của thiết bị trong khi viết ghi chú, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ vào trang bạn muốn thêm ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Picture button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn có thể nghe thấy: "Allow OneNote to take pictures and record video?" (Cho phép OneNote chụp ảnh và quay video? Nếu bạn nghe thấy, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Camera mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Camera in document mode" (Camera trong chế độ tài liệu).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photo, two of four" (Ảnh, hai trên bốn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Camera in photo mode" (Camera trong chế độ ảnh).

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Capture button" (Nút Chụp). Trỏ camera theo hướng bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang xem trước cho ảnh sẽ mở ra.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chèn ảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Inserting picture" (Đang chèn ảnh). Ảnh được chèn và tiêu điểm di chuyển đến trang OneNote.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn thêm ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Picture button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Import button" (Nút Nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Gallery expanded" (Đã bung rộng bộ sưu tập).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Native gallery" (Thư viện gốc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem bộ chọn tệp sẽ mở ra dạng xem nơi bạn đã chọn ảnh lần cuối và bạn sẽ nghe thấy: "Show roots button" (Nút Hiển thị gốc).

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng OneNote cả ở nhà và cơ quan, bạn có thể nghe thấy: "Complete action using" (Hoàn tất hành động sử dụng). Trượt nhanh sang phải hoặc trái để chọn nhân hoặc Cơ quan, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, ví dụ: "Files" (Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Just once" (Chỉ một lần) hoặc "Always" (Luôn luôn), tùy theo tùy chọn bạn muốn.

 5. Nhấn đúp vào màn hình để chọn vị trí để chọn ảnh, chẳng hạn như Gần đây, Hìnhảnh, GoogleDrive, Ảnh hoặc ảnhOneDrive. Menu Mở từ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở vị trí đó. Để duyệt các tệp hoặc thư mục trong một vị trí, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục mà bạn muốn chọn. Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi chọn ảnh, màn hình xem trước sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để chèn ảnh. Ảnh được chèn và tiêu điểm di chuyển đến trang OneNote. Bạn sẽ nghe thấy: "Inserting picture" (Đang chèn ảnh).

Chèn video trực tuyến

Nếu bạn muốn đưa video trực tuyến vào sổ tay, bạn có thể chỉ cần dán liên kết vào ghi chú.

 1. Duyệt đến video bạn muốn chèn, rồi sao chép liên kết lên bảng tạm.

 2. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn chèn video.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link menu button" (Nút Menu liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Liên kết mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Address edit box" (Hộp chỉnh sửa địa chỉ).

 4. Nhấn và giữ màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste, window pop-up" (Cửa sổ bật lên Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình để dán liên kết của bạn vào trường văn bản.

 5. Để thêm văn bản hiển thị trong trang thay vì địa chỉ siêu kết nối, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Text to display edit box" (Hộp chỉnh sửa Văn bản hiển thị), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 6. Để chèn liên kết, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chèn bản ghi âm thanh

Bạn có thể ghi và chèn âm thanh vào sổ tay của mình. Ví dụ: bạn có thể để lại ghi chú nói cho người đọc.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ vào trang bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Audio button" (Nút Âm thanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. OneNote thể hỏi bạn: "Cho phép OneNote ghi âm?" Nếu có, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "While using the app" (Trong khi sử dụng ứng dụng) hoặc "Only this time" (Chỉ lần này), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Start button" (Nút Bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Quá trình ghi sẽ bắt đầu và tiêu điểm nằm trên nút Dừng .

 5. Khi bạn đã ghi mọi thứ mình cần, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bản ghi sẽ được chèn và tiêu điểm di chuyển đếnOneNote trang. Bạn sẽ nghe thấy: "Audio note created" (Đã tạo ghi chú âm thanh).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử OneNote for Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm nhiều loại nội dung khác nhau vào ghi chú, chẳng hạn như sổ làm việc Excel và các tệp, bảng, ảnh và liên kết khác. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn bảng

Bảng có thể giúp dễ tìm và đọc thông tin hơn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm bảng cơ bản vào OneNote.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn bảng.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Table button" (Nút Bảng).

 3. Nhấn Enter để mở menu để chọn kích cỡ bảng, rồi sử dụng các phím mũi tên để chọn kích cỡ. Bạn sẽ nghe thấy kích cỡ bảng hiện được chọn khi di chuyển. Khi ở kích cỡ bạn muốn, nhấn Enter.

  Bảng sẽ được chèn và tiêu điểm nằm trong ô đầu tiên. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Table inserted" (Đã chèn bảng), theo sau là số cột và hàng trong bảng. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Content block" (Khối nội dung), rồi đến "Untitled table, cell" (Bảng, ô chưa có tiêu đề). 

 4. Điền vào bảng.

 5. Để thêm nhiều cột hoặc hàng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm cột khác vào bên phải vị trí hiện tại của bạn, nhấn Ctrl+Alt+R.

  • Để chèn một hàng bên dưới hàng hiện tại, nhấn Ctrl+Enter.

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như sổ làm Microsoft #x1) vào một trang trong OneNote sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "File button" (Nút Tệp). Nhấn Enter. Hộp thoại Mở sẽ mở ra.

 3. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn chèn. Sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần và nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Khi đang ở trên tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter. Hộp thoại Bạn muốn chèn tệp này theo cách nào sẽ mở ra. Các tùy chọn trong hộp thoại có thể khác nhau tùy theo loại tệp bạn đang đính kèm.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert as attachment" (Chèn dưới dạng tệp đính kèm), rồi nhấn Enter. Nếu bạn muốn chèn bản in PDF của tệp thay vào đó, hãy chọn tùy chọn Chèn dưới dạng bản in, rồi nhấn Enter. 

Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần trong sổ tay liên kết của các tệp đó. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, mọi tệp đã chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó.

Chèn danh sách

Chèn danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để sắp xếp văn bản và giúp văn bản dễ đọc hơn.

Chèn danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng nếu các mục được liệt kê không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ bắt đầu danh sách dấu đầu dòng tự động.

 3. Nhập mục danh sách.

 4. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn danh sách đánh số

Sử dụng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự cần thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập 1. (số một và dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. OneNote sẽ tự động bắt đầu một danh sách.

 3. Nhập mục danh sách.

 4. Nhấn Enter để bắt đầu một mục danh sách mới.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng camera của thiết bị trong khi viết ghi chú, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú.

 1. Trong OneNote, mở ghi chú bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Pictures button" (Nút Ảnh).

 3. Nhấn Enter để mở menu Ảnh, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "From camera" (Từ camera), rồi nhấn Enter. Camera sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trong kính ngắm.

 4. Nếu bạn nghe thấy "LetOneNote for Windows 10 access your camera" (Cho phép truy nhập camera của bạn), hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Take a picture button" (Nút Chụp ảnh).

 6. Để chụp ảnh, nhấn Phím cách.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert all button" (Nút Chèn tất cả), rồi nhấn Enter để chèn ảnh.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở trang bạn muốn thêm ảnh.

 2. Nhấn Alt+N để mở tab Chèn. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Pictures button" (Nút Ảnh).

 3. Nhấn Enter để mở menu Ảnh . Tiêu điểm nằm trên nút Từ Tệp . Nhấn Enter để chọn. Hộp thoại Mở sẽ mở ra.

 4. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn chèn. Sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trong một phần và nhấn Enter để mở thư mục.

 5. Khi ở trên ảnh bạn muốn, nhấn Enter để chèn ảnh.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử OneNote cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm nhiều loại nội dung khác nhau vào ghi chú của bạn, chẳng hạn như sổ làm việc Excel và các tệp, bảng, ảnh, video và bản ghi khác. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge duyệt web của mình. Vì OneNote cho web duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: Bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – OneNote cho web.

 • Chủ đề này sử dụng phím tắt Alt+Dấu chấm (.) để truy nhập các tùy chọn trên dải băng, nhưng bạn cũng có thể nhấn Alt+Windows logo thay vào đó. Ví dụ: để mở menu Bảng, bạn có thể nhấn Alt+Dấu chấm, N, T hoặc Alt+Windows phím logo, N, T. Nếu bạn sử dụng Alt+Windows logo, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình. 

Trong chủ đề này

Chèn bảng

Bảng có thể giúp dễ tìm và đọc thông tin hơn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm bảng cơ bản vào OneNote.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ vào vị trí bất kỳ ở trang bạn muốn chèn bảng.

 2. Nhấn Alt+Dấu chấm, N, T để mở menu Bảng.

 3. Sử dụng phím mũi tên để chọn kích cỡ bảng. Bạn sẽ nghe thấy kích cỡ hiện được chọn khi di chuyển. Khi bạn nghe thấy kích cỡ mình muốn, hãy nhấn Enter. Bảng được chèn, đồng thời, tiêu điểm nằm trên ô đầu tiên của bảng. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Table, enter table" (Bảng, nhập bảng), theo sau là kích cỡ bảng. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Row header, edit" (Tiêu đề hàng, chỉnh sửa). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Table, header row" (Hàng tiêu đề bảng).

 4. Nhập nội dung ô. Để di chuyển đến ô tiếp theo, nhấn phím Mũi tên phải hoặc phím Tab. Nếu bạn đang ở ô cuối cùng trên bảng, nhấn phím Tab hoặc Enter sẽ thêm hàng mới.

Chèn tệp

Việc chèn tệp (chẳng hạn như tài liệu Microsoft #x1) dưới dạng tệp đính kèm trong OneNote sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng bạn có thể chọn, tải xuống và mở để chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ trên trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Để chọn mục menu Chèn Tệp Đính kèm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đơn giản hóa, nhấn Alt+Dấu chấm, N, F, rồi F.

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng cổ điển, nhấn Alt+Dấu chấm, N, F.

 3. Hộp thoại Mở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường Tên tệp. Bạn có thể nhập tên tệp hoặc sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại. Để di chuyển trong một phần, sử dụng các phím mũi tên. Để mở thư mục, nhấn Enter.

 4. Khi đang ở trên tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter. Tệp sẽ được chèn.

Chèn thẻ

Thẻ là cách để phân loại và ưu tiên các ghi chú trong OneNote. Bạn có thể gắn thẻ cho mọi nội dung, từ một dòng văn bản cho tới toàn bộ đoạn văn.

 1. Đặt con trỏ vào dòng văn bản bạn muốn gắn thẻ.

 2. Nhấn Alt+Dấu chấm, H, T để mở mục menu Thẻ.

 3. Dùng phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng các tùy chọn. Bạn sẽ nghe thấy các tùy chọn khi di chuyển.

 4. Khi bạn nghe thấy thẻ mình muốn sử dụng, nhấn Enter. Thẻ được thêm vào.

Chèn danh sách

Chèn danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để sắp xếp văn bản và giúp văn bản dễ đọc hơn.

Chèn danh sách dấu đầu dòng

Tạo danh sách dấu đầu dòng để liệt kê các mục không cần phải theo thứ tự cụ thể.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách. Danh sách dấu đầu dòng được tự động tạo.

 3. Nhập văn bản mục danh sách.

 4. Nhấn Enter để thêm mục danh sách khác.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn danh sách đánh số

Sử dụng danh sách đánh số để liệt kê các mục cần được thực hiện theo tuần tự.

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Nhập 1. (một số và dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. Danh sách đánh số được tự động tạo.

 3. Nhập văn bản mục danh sách.

 4. Nhấn Enter để thêm mục danh sách khác.

  Mẹo: Để ngừng tạo mục danh sách, nhấn Enter hai lần.

Chèn ảnh từ camera

Chụp ảnh bằng thiết bị của bạn, rồi đính kèm ảnh vào ghi chú. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo camera được kết nối với máy tính của bạn.

 1. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn thêm ảnh.

 2. Để chọn mục menu Từ Camera, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đơn giản hóa, nhấn Alt+Dấu chấm, N, P, W.

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng cổ điển, nhấn Alt+Dấu chấm, N, W. 

 3. Nếu bạn nghe thấy "OneNote muốn truy nhập camera", hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Sau đó,OneNote cấp quyền sử dụng camera của bạn như được hướng dẫn trong Quản lý quyền đối với camera OneNote cho web.

 4. Camera sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên nút Chụp ảnh. Trỏ camera theo hướng bạn muốn rồi nhấn Phím cách để chụp ảnh.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert button" (Nút Chèn), rồi nhấn Phím cách để chèn ảnh.

Chèn ảnh từ tệp

 1. Trong OneNote, đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn thêm ảnh.

 2. Để chọn mục menu Từ Tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đơn giản hóa, nhấn Alt+Dấu chấm, N, P, P.

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng cổ điển, nhấn Alt+Dấu chấm, N, P.

 3. Hộp thoại Mở sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường Tên tệp. Bạn có thể nhập tên tệp hoặc sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng các phần bên trong hộp thoại. Để di chuyển trong một phần, sử dụng các phím mũi tên.

 4. Khi ở trên tệp bạn muốn chèn, nhấn Enter. Ảnh sẽ được chèn vào trang.

Nhúng video trực tuyến

Bạn có thể dễ dàng thêm trình phát video đã nhúng vào sổ tay của mình.

Lưu ý: Không phải mọi site video đều được hỗ trợ. Đối với các site hiện đang được hỗ trợ, hãy xem mục Chèn video trực tuyến vào OneNote 2016 for Windows.

 1. Sao chép địa chỉ nguồn video.

 2. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn trình phát video.

 3. Nhấn Ctrl+V để dán địa chỉ vào sổ tay. Liên kết tới video và trình phát video đã nhúng được thêm vào sổ tay. Tiêu điểm nằm ở cuối liên kết.

Chèn bản ghi âm thanh

Trước khi ghi âm thanh, hãy đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều biết về bản ghi và bạn có quyền ghi.

 1. Trong sổ tay, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn bản ghi.

 2. Nhấn Alt+Dấu chấm, N, A để mở mục menu Âm thanh.

 3. Nếu trình duyệt yêu cầu quyền sử dụng micrô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow, button" (Nút Cho phép), rồi nhấn Enter để chọn. Quá trình ghi sẽ bắt đầu.

 4. Để dừng ghi, nhấn Alt+Dấu chấm, J, A, S.

  Mẹo: Để phát bản ghi, dẫn hướng tới bản ghi trên trang sổ tay của bạn. Bạn sẽ nghe thấy tệp khi đến tệp đó. Nhấn Enter để bắt đầu phát.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×