Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng OneNote với bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao cho những ghi chú cụ thể, chẳng hạn như một trang hoặc một phần từ sổ ghi chép, rồi chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu sổ ghi chép vào OneDrive

Nếu bạn muốn chia sẻ sổ tay, hãy đảm bảo sổ tay được lưu vào OneDrive.

Lưu sổ ghi chép mới vào OneDrive

Khi tạo sổ tay mới để chia sẻ, hãy lưu sổ tay trực tiếp vào OneDrive.

 1. Nhấn Alt+F, N. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Pick a folder" (Chọn thư mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "New, backstage view" (Dạng xem backstage mới). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "New grouping, new notebook" (Nhóm mới, sổ tay mới).

 2. Để chọn vị trí lưu, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy, với Trình tường thuật và JAWS: "Saving features, Recent tab" (Tính năng lưu, tab Gần đây). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Recent tab selected" (Tab Gần đây được chọn). Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy OneDrive trí mình muốn.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Pick a folder" (Chọn thư mục), theo sau là tên thư mụcOneDrive chọn hiện tại.

 4. Để đặt tên cho sổ tay mới, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new notebook dialog, notebook name" (Hộp thoại Tạo sổ tay mới, tên sổ tay). Nhập tên của sổ tay mới.

 5. Để tạo sổ tay, nhấn Enter. Một hộp thoại mới sẽ mở ra, hỏi xem bạn có muốn chia sẻ sổ ghi chép với người khác không. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn chia sẻ sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people, button" (Nút Mời mọi người), rồi nhấn Enter. Bạn được đưa đến cửa sổ Chia sẻ, nơi bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo mục Chia sẻ sổ tay.

  • Nếu bạn không muốn chia sẻ sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Not now, button" (Nút Không phải bây giờ), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến sổ tay trống mới của bạn.

Di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive

Nếu bạn có sổ tay muốn chia sẻ nhưng chưa lưu vào OneDrive, bạn có thể di chuyển sổ tay.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn di chuyển đã mở.

 2. Để di chuyển sổ tay OneDrive, nhấn Alt+F, Z. Bạn sẽ nghe thấy: "Share" (Chia sẻ).

 3. Để chọn vịOneDrive, hãy sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn.

 4. Để di chuyển sổ tay, nhấn Enter. Sổ tay sẽ được lưu vào OneDrive. Bạn sẽ nghe thấy tiến độ đồng bộ. Nếu việc đồng bộ với OneDrive thành công, với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Microsoft #x2 thoại. Nút OK" và với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Your notebook is now syncing into the new location" (Sổ tay của bạn hiện đang đồng bộ vào vị trí mới). Nhấn Enter.

Giờ bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú. Để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ sổ tay của bạn, hãy tham khảo mục Chia sẻ sổ tay.

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã mở.

 2. Để chia sẻ sổ tay, nhấn Alt+F, Z. Bạn sẽ nghe thấy: "Share" (Chia sẻ).

 3. Để mời mọi người cộng tác qua email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter a name or email address for people to share with" (Nhập tên hoặc địa chỉ email để mọi người chia sẻ). Hãy nhập tên hoặc email của người bạn muốn mời.

 4. Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Select a link permission" (Chọn quyền chọn liên kết). Nhấn Phím cách để mở menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Can view" (Có thể xem), rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send, button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter để chia sẻ sổ tay.

Chia sẻ một phần ghi chú của bạn

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần ghi chú cụ thể, chẳng hạn như trang hoặc phần. Để làm vậy, bạn có thể xuất trang hoặc phần muốn chia sẻ tới một vị trí trên OneDrive.

 1. Đảm bảo trang hoặc phần bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể xuất trang hoặc phần hiện tại trong sổ tay.

 2. Nhấn Alt+F, S. Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Export" (Xuất). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Backstage view. Tập tin. Tab Xuất.".

 3. Chọn nội dung mà bạn muốn xuất:

  • Để xuất trang hiện tại, nhấn P. Bạn sẽ nghe thấy: "Page tab" (Tab Trang).

  • Để xuất mục hiện tại, nhấn S. Bạn sẽ nghe thấy: "Section tab" (Tab Phần).

 4. Để chọn định dạng của tệp được xuất, nhấn phím Tab, rồi sử dụng phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn tìm thấy định dạng mong muốn. Nhấn Enter để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: “Save As dialog” (Hộp thoại Lưu Như).

  Lưu ý: Ngoài định dạng của riêng OneNote (*.one), bạn có thể xuất ghi chú dưới dạng tài liệu Word (*.docx hoặc *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) hoặc Trang Web Tệp Đơn (*.mht).

 5. Nhập tên tệp cho tệp được xuất, rồi nhấn Enter để lưu.

 6. Giờ thì bạn có thể chia sẻ tài liệu đã lưu với những người khác. Để tìm hiểu cách chia sẻ OneDrive với người khác, hãy tham khảo mục Chia sẻ mục từ OneDrive trong Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive.

Kiểm tra tác giả, ngày giờ cập nhật

Mọi thay đổi được thực hiện bởi mọi tác giả sổ tay dùng chung đều sẽ được tự động cập nhật trong OneDrive. Khi chỉnh sửa ghi chú, bạn có thể kiểm tra tác giả của nội dung cập nhật và thời điểm cập nhật.

 1. Trong văn bản có thể chỉnh sửa, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt các ghi chú của bạn. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc các mục khi bạn duyệt.

 2. Để kiểm tra xem ai đã thực hiện thay đổi đối với mục hiện được chọn và thời điểm thay đổi, hãy nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows, rồi nhấn Shift+Tab hai lần. Bạn sẽ nghe thấy tên tác giả cũng như ngày giờ cập nhật.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đã thêm tài khoản email vào thiết bị của mình.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for iOS sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, chỉ cần chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở dạng xem Phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu, button" (Nút, menu Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people to notebook, button" (Nút Mời mọi người vào sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type names or email addresses, text field" (Trường văn bản, Nhập tên hoặc địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn chia sẻ sổ tay, bạn có thể nhận được cửa sổ bật lên yêu cầu quyền truy nhập vào các liên hệ của mình.

 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu OneNote thể truy nhập vào liên hệ của mình, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

 6. Dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: “Can Edit, switch button, on” (Nút công tắc, Có thể Chỉnh sửa, bật). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem Phần.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, bạn có thể gửi trang đó dưới dạng tệp đính kèm PDF qua email.

 1. Mở trang sổ tay mà bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page actions button" (Nút Hành động trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email page button" (Nút Email trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To, text field" (Trường văn bản Đến), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận. NếuOneNote thể truy nhập vào liên hệ của mình, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

  Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ).

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Email được gửi đi, menu sẽ đóng lại và bạn sẽ trở về dạng xem trang.

Ẩn thông tin tác giả

Theo mặc định, OneNote for iOS hiển thị tên viết tắt của các tác giả khác dọc theo khu vực văn bản và VoiceOver sẽ đọc lên ở chế độ đọc.

 1. Trong dạng xem danh sách sổ tay của OneNote for iOS, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Settings, button" (Nút Cài đặt). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn không ở dạng xem danh sách sổ tay, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. VoiceOver sẽ thông báo nơi bạn sẽ quay lại, sau đó là "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình để quay lại một mức. Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại, vì vậy, bạn chỉ cần tiếp tục nhấn đúp cho đến khi nghe thấy: "Settings button" (Nút Cài đặt).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view, button" (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide authors, switch button, off" (Nút công tắc, Ẩn tác giả, tắt). Nhấn đúp để bật cài đặt này.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem mức cao nhất.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chia sẻ sổ tay của bạn (qua OneDrive) và các trang nhằm cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Android sẽ tự động lưu sổ tay đó vào OneDrive. Nếu bạn có ứng dụng OneDrive trên điện thoại, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để chia sẻ toàn bộ sổ tay.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, các bước này có thể hơi khác nhau.

 1. Sau khi tạo sổ tay bạn muốn chia sẻ trong OneNote, hãy mở ứng dụng OneDrive.

 2. Trong OneDrive, để duyệt tệp và thư mục, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để mở một thư mục, hãy nhấn đúp vào màn hình. OneNote được thông báo dưới dạng "Notebook", theo sau là tên sổ tay.

 3. Khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn chia sẻ, hãy trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy tên tệp, theo sau là "Commands button" (Nút Lệnh). Để mở menu đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chia sẻ sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Collapsed, edit box, enter a name or email address for people to share with" (Đã thu gọn, hộp chỉnh sửa, nhập tên hoặc địa chỉ email để mọi người chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, hãy rê ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Go" (Đi), rồi nhấc ngón tay lên (và nhấn đúp vào màn hình nếu cần). Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 7. Nếu bạn muốn mời thêm người, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Collapsed, edit box, enter another person or group to share with" (Đã thu gọn, hộp chỉnh sửa, nhập người hoặc nhóm khác để chia sẻ), nhấn đúp vào màn hình, rồi lặp lại bước 6.

 8. Theo mặc định, những người bạn mời đều có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Collapsed, select link permission" (Đã thu gọn, chọn quyền liên kết). Nhấn đúp vào màn hình để bung rộng menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Can view" (Có thể xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send, button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ ghi chép. Menu Chia sẻ sẽ đóng lại.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, hãy gửi trang đó qua email Outlook cho Android.

 1. Trong OneNote, mở trang sổ tay bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share page" (Chia sẻ trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Chia sẻ dưới dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ trang dưới dạng tệp đính kèm PDF trong email, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chia sẻ trang dưới dạng văn bản thuần trong nội dung thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plain text" (Văn bản thuần), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Outlook ", rồi nhấn đúp vào màn hình. Thư mới sẽ mở ra trong Outlook cho Android. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit box, To field, enter recipient'email address, edit box" (Hộp chỉnh sửa, Đến trường, nhập địa chỉ email của người nhận, hộp chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 6. Nhập địa chỉ email của người nhận bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, hãy kéo ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấc tay lên (và nhấn đúp vào màn hình, nếu cần). Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

  Lưu ý: Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 7. Để gửi thư email, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách soạn và gửi email trong Outlook cho Android, hãy tham khảo mục "Tạo và gửi email" trong Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

Email được gửi, Outlook đóng và tiêu điểm quay lại nút Xem thêm tùy chọn trong dạng xem OneNote trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote for Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao cho các ghi chú cụ thể và chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Windows 10 sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, bạn chỉ cần chọn sổ tay mình muốn chia sẻ, rồi mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay mà bạn muốn chia sẻ. Khi bạn đã tìm thấy đúng sổ tay, nhấn Enter. Sổ tay sẽ mở ra.

 3. Để chia sẻ sổ tay, hãy nhấn Alt+H. Bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter a name or email address for people to share with" (Nhập tên hoặc địa chỉ email để mọi người chia sẻ).

 4. Nhập tên hoặc email của người bạn muốn mời, phân tách bằng dấu chấm phẩy nếu có nhiều dấu chấm phẩy.

 5. Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem sổ tay, hãy nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Select a link permission, Can edit selected" (Chọn quyền liên kết, Có thể chỉnh sửa được chọn). Nhấn Enter, rồi nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: “Can view” (Có thể xem). Nhấn Enter để chọn.

 6. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cùng với lời mời, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your optional message here" (Nhập tin nhắn tùy chọn của bạn ở đây), rồi nhập thông điệp của bạn.

 7. Để chia sẻ sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Phím cách.

 8. Cửa sổ thông báo xác nhận mở ra cho bạn biết sổ tay hiện đã được chia sẻ. Để đóng cửa sổ này và trở về sổ tay, nhấn Esc.

  Mẹo: Để dừng chia sẻ sổ tay với ai đó, trong hộp thoại Chia sẻ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy với Trình tường thuật và NVDA: "Shared with" (Đã chia sẻ với). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Manage access, button" (Nút Quản lý quyền truy nhập). Sau đó, nhấn Enter. Hộp thoại Quản lý truy nhập sẽ mở ra, hiển thị các nối kết mà bạn đã chia sẻ cho sổ ghi chép. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trình tường thuật và NVDA: "Con người truy nhập vào liên kết ở trên". Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Shows people who use this link" (Hiển thị những người sử dụng liên kết này). Nhấn Enter để mở danh sách người dùng. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove" (Xóa), theo sau là tên của người bạn muốn xóa, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove, button" (Nút Loại bỏ), rồi nhấn Enter để dừng chia sẻ với người đó.

Gửi một bản sao qua email

Với OneNote for Windows 10, bạn có thể dễ dàng gửi bản sao ghi chú của mình qua email.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt ở chế độ soạn thảo.

 2. Để gửi một bản sao của trang, hãy nhấn Alt+H. Bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter a name or email address for people to share with" (Nhập tên hoặc địa chỉ email để mọi người chia sẻ).

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send copy of page, button" (Nút Gửi bản sao trang), rồi nhấn Enter. Một cửa sổ bật lên sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy "You are sharing" (Bạn đang chia sẻ), theo sau là tiêu đề trang bạn đang chia sẻ.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share to apps, Mail" (Chia sẻ với ứng dụng, Thư), rồi nhấn Enter để chọn.

  Lưu ý: Bạn có thể được yêu cầu chọn tài khoản mình muốn sử dụng. Sử dụng phím Tab để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Ứng dụng Thư dành cho Windows 10 mở ra, tiêu điểm nằm trong trường Tới, nơi bạn có thể nhập email của những người mà bạn muốn gửi bản sao. Để biết hướng dẫn về cách gửi thư email bằng bộ đọc màn hình, đi đến mục Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Thư.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge duyệt web của mình. Vì OneNote cho web duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – OneNote cho web.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Mở sổ tay bạn muốn chia sẻ trong OneNote cho web.

 2. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy, với Trình tường thuật và JAWS, "Ribbon tabs" (Tab dải băng), theo sau là tên của tab hiện được chọn. Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Ribbon tool bar, tab control" (Thanh công cụ dải băng, điều khiển tab), theo sau là tên của tab hiện được chọn. 

 3. Nhấn Z, rồi S. Bạn sẽ nghe thấy: "Share" (Chia sẻ). Nhấn Enter. Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên trường Đến.

 4. Nhấn Shift+Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Share dialog, Link settings, Con người in your organization with the link can edit" (Hộp thoại chia sẻ, Cài đặt liên kết, Con người tổ chức của bạn với liên kết có thể chỉnh sửa). 

  Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã chia sẻ tệp và thay đổi cài đặt chia sẻ thì thay vào đó, bạn có thể nghe thấy cài đặt trước đó mà bạn đã chọn, ví dụ: "Share dialog, Link settings, Con người with existing access" (Hộp thoại chia sẻ, Cài đặt liên kết, Con người với quyền truy nhập hiện có).

 5. Nếu bạn muốn thay đổi người liên kết mình muốn chia sẻ hoặc liệu người nhận có thể chỉnh sửa sổ tay dùng chung hay không, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Cài đặt liên kết mở ra. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  1. Để giới hạn liên kết đến một hoặc nhiều người dùng cụ thể, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link settings, who would you like this link to work for?" (Cài đặt liên kết, bạn muốn liên kết này làm việc cho ai?" Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Với JAWS, nhấn Phím cách để xác nhận lựa chọn.

  2. Để thay đổi liên kết thành liên kết xem, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other settings, Allow editing, checkbox checked" (Hộp kiểm Cài đặt khác, Cho phép chỉnh sửa, được chọn), rồi nhấn Phím cách. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked" (Đã bỏ chọn). Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Not checked" (Không được chọn).

 6.  Để xác nhận các lựa chọn trong hộp thoại Cài đặt liên kết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply button" (Nút Áp dụng), rồi nhấn Enter. Bạn trở về hộp thoại Chia sẻ.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter a name or email address" (Nhập tên hoặc địa chỉ email). Nhập tên hoặc email của người bạn muốn mời, phân tách bằng dấu chấm phẩy nếu có nhiều dấu chấm phẩy.

 8. Nếu bạn muốn gửi thư cùng với lời mời, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your optional message here" (Nhập tin nhắn tùy chọn của bạn ở đây), rồi nhập thông điệp của bạn.

 9. Để chia sẻ sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Phím cách.

 10. Cửa sổ thông báo xác nhận mở ra cho bạn biết sổ tay hiện đã được chia sẻ. Để đóng cửa sổ này và trở về sổ tay, nhấn Esc. Với JAWS và NVDA, bạn có thể cần nhấn Esc hai lần.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×