Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử OneNote với bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, trang, phần và nhóm phần. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và thêm các trang, phần và sổ tay bổ sung khi cần, thậm chí là đổi tên, di chuyển hoặc xóa chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Add notebook button" (Nút Thêm sổ tay). Nhấn Phím cách để chọn. Bạn đến tab Mớicủa menu Tệp . Trên tab này, bạn có thể chọn nơi lưu trữ sổ tay mới và đặt tên cho sổ ghi chép.

 3. Sử dụng phím Tab, Shift+Tab và các phím mũi tên để di chuyển đến vị trí bạn muốn lưu sổ tay. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Nhấn Phím cách để chọn.

  Lưu ý: Nếu bạn lưu sổ ghi chép vào OneDrive trí trực tuyến khác, bạn có thể phải đăng nhập nếu chưa đăng nhập.

 4. Sau khi bạn đã chọn một vị trí, tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản Tên Sổ tay. Nhập tên cho sổ tay, rồi nhấn Enter.

 5. Nếu bạn được nhắc mời những người khác cùng làm việc trên sổ tay, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Not now" (Không phải bây giờ), rồi nhấn Enter. Bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép của mình sau. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote.

Sổ tay sẽ được tạo. Một phần mới với tên mặc định "Phần Mới 1" và một trang trống, chưa đặt tên được thêm vào. Tiêu điểm được đặt trong trường văn bản tiêu đề trang.

Tạo phần

Một sổ ghi OneNote điển hình được tạo thành từ một hoặc nhiều phần của sổ ghi chép. Mỗi phần lại bao gồm các trang và trang phụ riêng lẻ mà bạn ghi chú. 

 1. Trong sổ tay, để tạo phần mới, nhấn Ctrl+T. Phần sẽ được tạo và một trang trống, chưa có tiêu đề được tự động thêm vào phần đó. Tiêu điểm được đặt trong trường văn bản tên tab phần.

 2. Nhập tên cho phần, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và tiêu điểm được di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

Tạo nhóm phần

Nếu sổ ghi chép của bạn có quá nhiều phần để khớp với màn hình hoặc bạn chỉ muốn giữ các phần có liên quan và nội dung của chúng lại với nhau, hãy cân nhắc dùng nhóm phần. Chúng có thể giữ bao nhiêu phần tùy ý bạn, cùng với tất cả các trang của chúng, nên bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin nào.

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến hàng của tab phần.

 2. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "New section group" (Nhóm phần mới). Nhấn Phím cách để chọn.

 4. Nhập tên cho nhóm phần, rồi nhấn Enter. Nhóm phần sẽ được tạo và bây giờ, bạn có thể thêm các phần vào nhóm. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Thêm phần vào nhóm phần.

Thêm phần vào một nhóm phần

 1. Nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến hàng của tab phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển vào một nhóm phần, rồi nhấn Shift+F10 hoặc phím logo Windows để mở menu ngữ cảnh.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move or copy" (Di chuyển hoặc sao chép), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép Mục sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 4. Để tìm nhóm phần mà bạn muốn di chuyển phần đã chọn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tìm kiếm nhóm phần, hãy nhập các từ tìm kiếm của bạn, ví dụ: tên hoặc các phần của tên nhóm phần. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để duyệt kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy kết quả mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để duyệt danh sách các nhóm phần sẵn dùng, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên nhóm phần mình muốn, rồi nhấn Enter.

Phần sẽ được di chuyển đến nhóm phần. Tiêu điểm di chuyển đến nhóm phần.

Mẹo: Để dẫn hướng từ một nhóm phần về dạng xem sổ tay chính hoặc nhóm phần mẹ, nhấn Ctrl+Shift+G, rồi nhấn phím Mũi tên trái một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigate to parent section group" (Dẫn hướng đến nhóm phần mẹ). Nhấn Enter để chọn.

Tạo trang

Trong OneNote, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào một trang như mong muốn—bạn sẽ không bao giờ hết dung lượng. Nếu muốn được ngăn nắp, bạn có thể tạo thêm trang vào bất kỳ lúc nào.

 1. Dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm trang mới, rồi nhấn Ctrl+N. Trang sẽ được tạo và tiêu điểm được đặt trong trường văn bản tiêu đề trang.

 2. Nhập tiêu đề cho trang mới.

Tạo trang con 

Trang con là một cách hay để nhóm và sắp xếp các ghi chú của bạn. Ví dụ, nếu bạn có các ghi chú cuộc họp hàng năm và hàng tháng, thì ghi chú cuộc họp hàng năm có thể là trang chính của bạn và bạn có thể giáng cấp ghi chú cuộc họp hàng tháng để chúng trở thành trang con của ghi chú cuộc họp hàng năm.

Trước khi tạo trang con, bạn sẽ cần có ít nhất hai trang: Một trang là trang chính và một trang là trang con.

 1. Để dẫn hướng đến trang bạn muốn tạo trang con, nhấn Ctrl+Alt+G, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy trang mình muốn.

 2. Để đặt trang đã chọn làm trang con, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Make subpage" (Tạo trang phụ), rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển trang phụ bên dưới trang chính bên phải, hãy làm theo hướng dẫn trong Thay đổi thứ tự trang.

Đổi tên sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Properties" (Thuộc tính). Nhấn Phím cách để chọn.

 5. Hộp thoại Thuộc tính Sổ ghi chép mở ra và tiêu điểm nằm trên trường Tên hiển thị. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter. Sổ tay sẽ được đổi tên.

Đổi tên phần hoặc nhóm phần

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến hàng của tab phần.

 2. Sử dụng các phím Mũi tên trái và phải để dẫn hướng đến phần hoặc nhóm phần mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename" (Đổi tên). Nhấn Phím cách.

 4. Nhập một phần hoặc tên nhóm phần mới, rồi nhấn Enter.

Đổi tên trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến danh sách trang.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename" (Đổi tên). Nhấn Phím cách.

 4. Nhập tên trang mới.

Di chuyển hoặc sao chép một phần hoặc một trang

OneNote không giới hạn ở bất kỳ kiểu tổ chức cụ thể nào. Bạn có thể sắp xếp các ghi chú theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa với bạn và nếu bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi cách sắp xếp ghi chú của mình.

Ví dụ: bạn có thể sắp xếp các tab phần và trang theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể di chuyển một phần đến sổ tay hoặc nhóm phần khác hoặc di chuyển một trang đến một phần trong bất kỳ sổ ghi chép sẵn dùng nào. 

Nếu bạn cần một phần hoặc trang cụ thể ở một vài vị trí, bạn có thể di chuyển một bản sao của toàn bộ phần hoặc trang đến bất kỳ đâu bạn muốn mà không cần phải sao chép-dán bất kỳ thứ gì.

Thay đổi thứ tự của các tab phần

 1. Nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến hàng của tab phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển sang phải hoặc trái trên hàng của tab phần.

 3. Nhấn Shift+Alt+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển phần đã chọn sang phải hoặc trái.

Thay đổi thứ tự trang

 1. Nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến danh sách trang.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách.

 3. Nhấn Shift+Alt+phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trang đã chọn lên hoặc xuống.

Di chuyển hoặc sao chép một phần vào sổ ghi chép hoặc nhóm phần khác

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến hàng của tab phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Move or copy" (Di chuyển hoặc sao chép). Nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép Phần sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 5. Để tìm sổ ghi chép hoặc nhóm phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép phần đã chọn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tìm kiếm đích, hãy bắt đầu nhập các từ tìm kiếm của bạn, ví dụ: tên hoặc các phần của tên sổ tay. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để duyệt kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đích mình muốn.

  • Để duyệt danh sách các sổ tay và nhóm phần sẵn dùng, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên đích mình muốn.

 6. Khi đến đúng đích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển phần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move button" (Nút Di chuyển), rồi nhấn Enter.

  • Để sao chép phần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy button" (Nút Sao chép), rồi nhấn Enter.

Di chuyển hoặc sao chép trang vào sổ tay hoặc phần khác

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến danh sách trang.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+M. Hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép Trang sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 4. Để tìm sổ tay hoặc phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang đã chọn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tìm kiếm đích, hãy bắt đầu nhập các từ tìm kiếm của bạn, ví dụ: tên hoặc các phần của tên phần. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để duyệt kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đích mình muốn.

  • Để duyệt danh sách các sổ tay, phần và nhóm phần sẵn có, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên đích mình muốn.

 5. Khi đến đúng đích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển trang, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move button" (Nút Di chuyển), rồi nhấn Enter.

  • Để sao chép trang, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy button" (Nút Sao chép), rồi nhấn Enter.

Xóa sổ ghi chép

Nếu bạn chắc chắn mình không còn cần đến một sổ ghi chép cụ thể, bạn có thể xóa sổ ghi chép đó khỏi ổ cứng máy tính hoặc xóaOneDrive. Nếu bạn đang chia sẻ sổ tay đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thông báo với đồng nghiệp của mình rằng bạn sẽ xóa sổ tay đó.

Lưu ý: Không phục hồi được sổ tay đã bị xóa khỏi ổ đĩa cứng. Hãy cân nhắc sao lưu sổ ghi chép hiện có của bạn trước khi xóa chúng. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Sao lưu ghi chú.

Một sổ ghi chép đã xóa khỏi thưOneDrive của bạn sẽ được chuyển vào thùngOneDrive của bạn. Tệp đã xóa được lưu trong Thùng rácOneDrivetrong 30 ngày đối với tài khoản cá nhân. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, các mục trong Thùng rác sẽ tự động bị xóa sau 93 ngày, trừ khi người quản trị CNTT bên bạn đã thay đổi cài đặt. Trước khi các tệp tự động bị xóa, bạn có thể khôi phục sổ tay về dạng OneDrive xóa hoặc xóa thủ công sổ tay khỏi thùngOneDrivecủa bạn.

Xóa sổ ghi chép khỏi ổ cứng máy tính của bạn

 1. Trên máy tính, để mở File Explorer, hãy nhấn phím logo Windows+E hoặc nhấn phím logo Windows, nhập File Explorer, rồi nhấn Enter.

 2. Trong File Explorer, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng các thư mục và mục cho đến khi bạn tìm thấy sổ tay mà bạn muốn xóa.

  Mẹo: Sổ tay thường được lưu trong thư mục con Sổ tay OneNote bên dưới Tài liệu.

 3. Khi ở đúng sổ tay, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete" (Xóa). Nhấn Enter để chọn. Sổ tay sẽ được loại bỏ.

 5. Để loại bỏ vĩnh viễn sổ tay đã xóa khỏi máy tính của bạn, dẫn hướng đến Thùng Rác trên màn hình máy tính, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Empty recycle bin" (Dọn sạch thùng rác), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc xác nhận xóa vĩnh viễn nội dung. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có), rồi nhấn Enter.

Xóa sổ ghi chép khỏi sổOneDrive

 1. Trong OneNote, hãy mở sổ tay mà bạn muốn xóa.

 2. MởOneDrive và sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để định vị sổ tay trong danh sách tài liệu của bạn hoặc trong thư mục Sổ tay .

 3. Khi tiêu điểm nằm trên sổ tay bạn muốn xóa, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc xác nhận việc di chuyển sổ tay vào thùng rác. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn Enter.

 5. Quay lại sổ tay đã xóa trong OneNote.

 6. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy tên của sổ tay đã xóa.

 7. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Windows Menu để mở menu ngữ cảnh, nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Close this notebook" (Đóng sổ tay này), rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Đóng sổ ghi chép đã xóa trong danh sách sổ ghi chép của bạn có vai trò quan trọng nếu không OneNote sẽ tìm cách đồng bộ với sổ ghi chép không còn tồn tại và bạn sẽ gặp lỗi đồng bộ.

 8. Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn sổ tay khỏi danh sách OneDrive hoặc khôi phục sổ tay, hãy đi tới OneDrive thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khôi phục sổ tay vềOneDrive, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "List of folders and files" (Danh sách thư mục và tệp), theo sau là tên của mục hiện đang nằm trong tiêu điểm. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn khôi phục, nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Restore" (Khôi phục), rồi nhấn Enter.

  • Để xóa vĩnh viễn sổ tay, trongOneDrive, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Empty recycle bin" (Dọn sạch thùng rác), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc xác nhận xóa vĩnh viễn các mục. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có), rồi nhấn Enter. 

Xóa mục hoặc nhóm phần

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến hàng nhóm.

 2. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của phần hoặc nhóm phần mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận việc loại bỏ phần hoặc nhóm phần. Nhấn phím Mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn Enter. Phần hoặc nhóm phần đó sẽ được loại bỏ.

Xóa bỏ trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến danh sách trang.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn Enter. Trang sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để sắp xếp thông tin trong sổ tay, trang và mục. Bạn có thể thêm, đổi tên, di chuyển, loại bỏ và sắp xếp lại các trang và mục, cũng như thêm và sắp xếp lại sổ tay.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. TrongOneNote for iOS, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks tab" (Tab Sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New notebook, button" (Nút Sổ tay mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Tạo Sổ tay sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên Sổ tay Mới. Bạn sẽ nghe thấy: "Name, text field, is editing" (Tên, trường văn bản, đang chỉnh sửa).

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của sổ tay mới.

 4. Khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sổ tay mới sẽ mở ra. Phần có tên mặc định là "Phần Mới 1" được tự động thêm vào sổ tay. Tiêu điểm nằm trên phần mới.

Tạo phần

Một sổ ghi OneNote điển hình được tạo thành từ một hoặc nhiều phần của sổ ghi chép. Mỗi phần lại bao gồm các trang và trang phụ riêng lẻ mà bạn ghi chú. 

 1. Trong danh sách Phần của sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New section button" (Nút Phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên phần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field, is editing" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa).

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên phần mới.

 3. Khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: 

 • Để dẫn hướng đến danh sách Phần từ danh sách trang, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Back to section list" (Quay lại danh sách mục), theo sau là tên sổ tay và "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình.

 • Để dẫn hướng đến danh sách Phần từ bảng tùy biến trang, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Back to page list" (Quay lại danh sách trang), theo sau là tên sổ tay và "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, rồi nhấn đúp vào màn hình một lần nữa.

Tạo một trang chưa được định dạng

Trong OneNote, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào một trang như mong muốn—bạn sẽ không bao giờ hết dung lượng. Nếu muốn được ngăn nắp, bạn có thể tạo thêm trang vào bất kỳ lúc nào. 

Mẹo: TrongOneNote for iOS, bạn cũng có thể nhanh chóng tạo một trang mới với danh sách. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình với dạng xem danh sách trong OneNote.

 1. Dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm trang mới, chưa định dạng, rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách Trang sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New page button" (Nút Trang mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Page title" (Tiêu đề trang).

 3. Nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên trang.

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến bảng tùy biến trang.

Đổi tên một phần

 1. Trong danh sách Phần , nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ chỉnh sửa được kích hoạt.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn đổi tên.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Rename" (Đổi tên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên phần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field, is editing" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa).

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên phần mới.

 5. Khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên trang

 1. Trong danh sách Trang , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), theo sau là tiêu đề hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để sửa đổi tên trang.

 4. Khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Di chuyển hoặc sao chép các phần hoặc trang

OneNote không giới hạn ở bất kỳ kiểu tổ chức cụ thể nào. Bạn có thể sắp xếp các ghi chú theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa với bạn và nếu bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi cách sắp xếp ghi chú của mình.

Ví dụ: bạn có thể sắp xếp sổ tay, phần và trang theo thứ tự bảng chữ cái. Thậm chí bạn có thể di chuyển phần vào sổ tay khác hoặc di chuyển trang sang một phần khác.

Nếu bạn cần một trang cụ thể ở một vài vị trí, bạn có thể di chuyển bản sao của toàn bộ trang đến bất kỳ đâu bạn muốn mà không cần phải sao chép-dán bất kỳ thứ gì.

Sắp xếp lại các sổ tay, phần và trang

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các sổ tay, phần và trang, ví dụ như nếu bạn muốn đặt sổ tay, phần và trang quan trọng nhất ở trên cùng của danh sách mục.

 1. Trong tab Sổ tay hoặc danh sách Phần hoặc Trang, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reorder" (Sắp xếp lại), theo sau là tên sổ tay, phần hoặc trang bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách sổ tay, phần hoặc trang.

 3. Nhấn đúp và giữ màn hình cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh. Rê ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn di chuyển mục, rồi nhấc ngón tay ra khỏi màn hình.

 4. Khi hoàn tất, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Di chuyển phần sang sổ ghi chép khác

 1. Trong danh sách Phần , nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ chỉnh sửa được kích hoạt.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển đến một sổ tay khác.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Move this section to another notebook" (Di chuyển phần này sang sổ tay khác).

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay đến nơi bạn muốn di chuyển phần, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại danh sách Phần.

Di chuyển hoặc sao chép một trang vào một phần khác

 1. Trong danh sách Trang , nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ chỉnh sửa được kích hoạt.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép sang một phần khác.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển) hoặc "Copy" (Sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại danh sách Trang.

Đóng sổ tay

Bạn có thể đóng sổ ghi chép để sổ ghi chép đó không xuất hiện trên tab Sổ ghi chép nữa.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến tab Sổ tay, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks tab" (Tab Sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn đóng.

 4. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Close notebook" (Đóng sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc xác nhận đóng sổ tay.

 5. Để đóng sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để mở lại sổ tay đã đóng, trên tab Sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More notebooks button" (Nút Xem thêm sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách tất cả các sổ tay sẵn dùng sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay mình muốn mở lại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sổ tay sẽ mở ra và xuất hiện lại trên tab Sổ tay .

Xóa phần

 1. Trong danh sách Phần , nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ chỉnh sửa được kích hoạt.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mình muốn xóa, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn mục đó.

 3. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc xác nhận xóa phần.

 4. Để xóa phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa bỏ trang

 1. Trong danh sách Trang , nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ chỉnh sửa được kích hoạt.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mình muốn xóa, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn trang đó.

 3. Để xóa trang, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp thông tin trong sổ tay, trang và mục. Bạn có thể thêm, đổi tên, di chuyển và loại bỏ các trang và mục, cũng như thêm sổ tay.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. Để mở tab Sổ tay , trượt ngón tay xung quanh góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks tab" (Tab Sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trên tab Sổ tay , trượt ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "New notebook" (Sổ tay mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Tạo sổ tay mới sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên sổ tay.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên sổ tay. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 4. Để chọn vị trí bạn muốn lưu sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Drop-down list" (Danh sách thả xuống), theo sau là vị trí lưu hiện được chọn. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu sổ tay. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để tạo sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create button" (Nút Tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Sổ tay mới sẽ mở ra. Phần có tên mặc định là "Phần Mới 1" sẽ được tự động thêm vào sổ tay. Tiêu điểm nằm trên phần mới.

Tạo phần

Một sổ ghi OneNote điển hình được tạo thành từ một hoặc nhiều phần của sổ ghi chép. Mỗi phần lại bao gồm các trang và trang phụ riêng lẻ mà bạn ghi chú. 

 1. Trong danh sách Phần của sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New section" (Phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Tạo mục mới sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên phần.

  Mẹo: Để dẫn hướng đến danh sách Mục từ danh sách Trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên phần. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 3. Để tạo phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create button" (Nút Tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo trang

Trong OneNote, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào một trang như mong muốn—bạn sẽ không bao giờ hết dung lượng. Nếu muốn được ngăn nắp, bạn có thể tạo thêm trang vào bất kỳ lúc nào.

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take a new note button" (Nút Ghi chú mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo.

  Mẹo: Để dẫn hướng đến danh sách Trang từ bảng tùy biến trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đặt tiêu đề cho trang, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề.

Đổi tên một phần

 1. Trong danh sách Mục , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn đổi tên.

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình để kích hoạt chế độ soạn thảo. Bạn sẽ nghe thấy: "Entering selection" (Đang nhập vùng chọn).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Rename section" (Đổi tên mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Đổi tên mục sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên tên phần hiện tại.

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên phần mới. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rename" (Đổi tên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Mục sẽ được đổi tên và tiêu điểm di chuyển đến danh sách Phần.

Đổi tên trang

 1. Trong danh sách Trang , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên. Nhấn đúp vào màn hình để mở trang.

 2. Trong trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy dấu hiệu âm thanh. Tiêu điểm hiện đang ở trên bảng tùy biến trang.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên trang mới.

Di chuyển hoặc sao chép một trang

OneNote không giới hạn ở bất kỳ kiểu tổ chức cụ thể nào. Bạn có thể sắp xếp các ghi chú theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa với bạn và nếu bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi cách sắp xếp ghi chú của mình.

Ví dụ: bạn có thể di chuyển trang sang một phần khác. Nếu bạn cần một trang cụ thể ở một vài vị trí, bạn thậm chí có thể di chuyển bản sao của toàn bộ trang đến bất kỳ đâu bạn muốn mà không cần phải sao chép-dán bất kỳ thứ gì.

 1. Trong danh sách Trang , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Nhấn đúp và giữ màn hình để kích hoạt chế độ soạn thảo. Bạn sẽ nghe thấy: "Entering selection" (Đang nhập vùng chọn).

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Copy, move page" (Sao chép, di chuyển trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Di chuyển đến sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy tên sổ tay hiện tại.

 3. Để chọn sổ tay mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển trang, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để sao chép một trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn sao chép trang, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Create a copy, checkbox" (Hộp kiểm, Tạo bản sao, không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn hộp kiểm. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

 5. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select button" (Nút Chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang sẽ được sao chép hoặc di chuyển.

Đóng sổ tay

Bạn có thể đóng sổ ghi chép để sổ ghi chép đó không xuất hiện trên tab Sổ ghi chép nữa.

 1. Để mở tab Sổ tay , trượt ngón tay xung quanh góc dưới bên phải màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks tab" (Tab Sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trên tab Sổ tay , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn đóng. Nhấn đúp và giữ màn hình để kích hoạt chế độ soạn thảo. Bạn sẽ nghe thấy: "Entering selection" (Đang nhập vùng chọn).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close notebook" (Đóng sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sổ tay sẽ được loại bỏ khỏi tab Sổ ghi chép.

  Mẹo: Để mở lại một sổ tay đã đóng, trên tab Sổ tay, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More notebooks " (Xem thêm sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "More notebooks" (Xem thêm sổ tay). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay mình muốn mở lại, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sổ tay sẽ mở ra và xuất hiện lại trên tab Sổ tay .

Loại bỏ phần

 1. Trong danh sách Phần, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn xóa. Nhấn đúp và giữ màn hình để kích hoạt chế độ soạn thảo. Bạn sẽ nghe thấy: "Entering selection" (Đang nhập vùng chọn).

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Delete section" (Xóa mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ thông báo Xóa mục? sẽ mở ra.

 3. Để xác nhận việc xóa phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Loại bỏ trang

 1. Trong danh sách Trang, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn xóa. Nhấn đúp và giữ màn hình để kích hoạt chế độ soạn thảo. Bạn sẽ nghe thấy: "Entering selection" (Đang nhập vùng chọn).

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Delete page" (Xóa trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ thông báo Xóa trang? sẽ mở ra.

 3. Để xác nhận xóa trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote for Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp thông tin trong sổ tay, trang và mục. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và thêm các trang, phần và sổ tay bổ sung khi cần, thậm chí là đổi tên, di chuyển hoặc xóa chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add notebook" (Thêm sổ tay), rồi nhấn Phím cách để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "New notebook window, notebook name" (Cửa sổ sổ tay mới, tên sổ tay).

 3. Nhập tên sổ tay, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Create notebook" (Tạo sổ tay). Nhấn Phím cách để tạo sổ tay.

  Sổ tay sẽ được tạo. Một phần mới với tên mặc định "Phần Mới 1" và một trang trống, chưa đặt tên được thêm vào. Tiêu điểm được đặt trong trường văn bản tiêu đề trang.

  Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, sổ ghi chép của bạn sẽ tự động được lưu vào OneDrive.

Tạo phần

Một sổ ghi OneNote điển hình được tạo thành từ một hoặc nhiều phần của sổ ghi chép. Mỗi phần lại bao gồm các trang và trang phụ riêng lẻ mà bạn ghi chú. 

 1. Trong sổ tay mà bạn muốn tạo phần mới, nhấn Ctrl+T. Phần sẽ được thêm vào sổ tay. Tiêu điểm được đặt trên trường văn bản tên phần mới. Bạn sẽ nghe thấy: "New section added, section name text box" (Đã thêm mục mới, hộp văn bản tên phần).

 2. Nhập tên cho phần, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và tiêu điểm nằm trên phần mới.

Tạo trang

Trong OneNote, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào một trang như mong muốn—bạn sẽ không bao giờ hết dung lượng. Nếu muốn được ngăn nắp, bạn có thể tạo thêm trang vào bất kỳ lúc nào.

 1. Nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn thêm trang mới.

 3. Để thêm trang mới ở cuối phần, nhấn Ctrl+N. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

 4. Nhập tiêu đề trang, rồi nhấn Enter. Trang sẽ được đặt tên và tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung trang.

Đổi tên một phần

 1. Nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Rename section" (Đổi tên mục), rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tên phần mới, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đổi tên và tiêu điểm nằm trên phần đã đổi tên.

Đổi tên trang

 1. Nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn trang.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Rename page" (Đổi tên trang), rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tên trang mới, rồi nhấn Enter. Trang sẽ được đổi tên và tiêu điểm di chuyển đến khu vực nội dung trang.

Di chuyển hoặc sao chép một phần hoặc một trang

OneNote không giới hạn ở bất kỳ kiểu tổ chức cụ thể nào. Bạn có thể sắp xếp các ghi chú theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa với bạn và nếu bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi cách sắp xếp ghi chú của mình.

Ví dụ: bạn có thể sắp xếp các phần và trang theo thứ tự bảng chữ cái. Thậm chí bạn có thể di chuyển một phần vào sổ tay khác hoặc di chuyển một trang đến một phần trong bất kỳ sổ ghi chép sẵn dùng nào. 

Nếu bạn cần một phần hoặc trang cụ thể ở một vài vị trí, bạn có thể di chuyển một bản sao của toàn bộ phần hoặc trang đến bất kỳ đâu bạn muốn mà không cần phải sao chép-dán bất kỳ thứ gì.

Thay đổi thứ tự của các mục

 1. Nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách các phần.

 3. Nhấn Shift+Alt+phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển phần đã chọn lên hoặc xuống.

Thay đổi thứ tự trang

 1. Nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn trang.

 2. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách trang.

 3. Nhấn Shift+Alt+phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trang đã chọn lên hoặc xuống.

Di chuyển hoặc sao chép mục vào sổ tay khác

 1. Nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn trang. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move/Copy" (Di chuyển/Sao chép), rồi nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Di chuyển/Sao chép Phần sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Location" (Vị trí), theo sau là tên sổ tay.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép phần, rồi nhấn Phím cách để chọn.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển phần đến sổ tay đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển), rồi nhấn Phím cách.

  • Để sao chép phần vào sổ tay đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (Sao chép), rồi nhấn Phím cách.

Di chuyển hoặc sao chép trang vào sổ tay hoặc phần khác

 1. Nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn trang. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển.

 2. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Move/Copy" (Di chuyển/Sao chép). Nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Di chuyển/Sao chép Trang sẽ mở ra.

 3. Để chọn sổ tay đích cho trang, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Back" (Quay lại), rồi nhấn Phím cách. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay bạn muốn. Để chọn, nhấn Phím cách.

  Lưu ý: Hãy bảo đảm rằng sổ tay nơi bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang đang được mở trong OneNote.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép trang, rồi nhấn Phím cách để chọn mục đó.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển trang đến phần đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move" (Di chuyển), rồi nhấn Phím cách.

  • Để sao chép trang vào phần đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (Sao chép), rồi nhấn Phím cách.

Đóng sổ tay

Bạn có thể đóng sổ ghi chép để sổ ghi chép đó không xuất hiện trong danh sách sổ ghi chép nữa.

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mà bạn muốn đóng.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Để đóng sổ tay, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Close this notebook" (Đóng sổ tay này), rồi nhấn Phím cách.

Xóa phần

 1. Nhấn Ctrl+Shift+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn phần.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete section" (Xóa phần). Nhấn Phím cách để chọn.

 4. Để xác nhận việc xóa phần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có), rồi nhấn Phím cách. Phần sẽ được loại bỏ.

Xóa bỏ trang

 1. Nhấn Ctrl+Alt+G để di chuyển tiêu điểm đến ngăn trang.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete page" (Xóa trang). Nhấn Phím cách để chọn. Trang sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử OneNote cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp thông tin trong sổ tay, trang, phần và nhóm phần. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo, đổi tên hoặc xóa các trang, mục và sổ tay.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge duyệt web của mình. Vì OneNote cho web duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – OneNote cho web.

Trong chủ đề này

Tạo sổ tay

 1. Để mở dẫn hướng sổ tay, nhấn Ctrl+G.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add notebook" (Thêm sổ tay), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tạo Sổ tay Mới sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Notebook name, edit" (Chỉnh sửa, Tên sổ tay), rồi nhập tên cho sổ tay mới.

 4. Để tạo sổ tay, nhấn Enter. Sổ tay trống mới sẽ mở ra trong OneNote cho web. Sổ tay được lưu vào màn hình của OneDrive.

 5. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thêm phần đầu tiên vào sổ ghi chép. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Tạo phần.

Tạo phần

Một sổ ghi OneNote điển hình được tạo thành từ một hoặc nhiều phần của sổ ghi chép. Mỗi phần lại bao gồm các trang và trang phụ riêng lẻ mà bạn ghi chú. 

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new section button" (Nút Thêm phần mới), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tên Phần sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Nhập tên phần.

 3. Nhập tên phần, rồi nhấn Enter. Một phần mới với trang trống, chưa có tiêu đề sẽ được tạo. Tiêu điểm được đặt trong trường văn bản tiêu đề trang.

Tạo trang

Trong OneNote, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào một trang như mong muốn—bạn sẽ không bao giờ hết dung lượng. Nếu muốn được ngăn nắp, bạn có thể tạo thêm trang vào bất kỳ lúc nào. 

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang).

 2. Nhấn phím Tab một lần để nhập danh sách các phần. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn thêm trang mới.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "New page" (Trang mới), rồi nhấn Enter. Một trang mới sẽ được tạo. Bạn sẽ nghe thấy: "Page title" (Tiêu đề trang). Tiêu điểm được đặt trong trường văn bản tiêu đề trang.

 5. Nhập tiêu đề trang.

Đổi tên sổ tay

Bạn có thể dùng OneNote cho web để đi thẳng đến sổ ghi chép OneDrive có thể đổi tên sổ ghi chép.

 1. Trong sổ tay đã mở ở OneNote cho web, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Banner, app launcher" (Biểu ngữ, công cụ khởi động ứng dụng), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, OneDrive ", (Liên kết, đăng nhập), rồi nhấn Enter. Tệp OneDrive (onedrive.live.com) sẽ mở ra trong một trình duyệt.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến tệp sổ tay hoặc thư mục chứa tệp sổ tay mà bạn muốn đổi tên. Thư mục có thể được gọi, ví dụ: "Notebooks" (Sổ tay). Để mở một thư mục, nhấn Enter.

 4. Khi ở đúng tệp, nhấn F2. Hộp thoại Đổi tên sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter your new name” (Nhập tên mới của bạn).

 5. Nhập tên sổ tay mới, rồi nhấn Enter. Sổ tay sẽ được đổi tên.

 6. Để trở về sổ tay trong OneNote cho web, với sổ tay mới được đổi tên được chọn OneDrive, nhấn Enter.

Đổi tên một phần

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang).

 2. Nhấn phím Tab một lần để nhập danh sách các phần. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn đổi tên.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename section, menu item" (Mục menu Đổi tên mục). Nhấn Enter. Hộp thoại Tên Phần mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản Nhập tên phần.

 4. Nhấn Ctrl+A để chọn tiêu đề hiện tại, rồi nhấn Delete hoặc Backspace để xóa.

 5. Nhập tên phần mới, rồi nhấn Enter.

Đổi tên trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang).

 2. Nhấn phím Tab một lần để nhập danh sách các phần. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên phần có chứa trang mà bạn muốn đổi tên, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Page list" (Danh sách trang), theo sau là tên của trang hiện đang nằm trong tiêu điểm.

 4. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn đổi tên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường tiêu đề trang.

 5. Để xóa tiêu đề hiện tại, nhấn Ctrl+A, rồi nhấn Delete hoặc Backspace.

 6. Nhập tiêu đề trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến khu vực nội dung trang và bạn có thể nhập hoặc chỉnh sửa ghi chú của mình.

  Mẹo: Để nhanh chóng đi từ vùng nội dung trang đến khu vực tiêu đề trang, nhấn Page up.

Xóa sổ ghi chép

Nếu bạn chắc chắn bạn không còn cần đến một sổ tay cụ thể, bạn có thể xóa sổ tay đó khỏi tài khoản OneDrive của mình. Sổ tay đã xóa sẽ được chuyển vào ThùngOneDrive của bạn. Nếu bạn đang chia sẻ sổ tay đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thông báo với đồng nghiệp của mình rằng bạn sẽ xóa sổ tay đó.

Các tệp đã xóa sẽ được lưu trong ThùngOneDrivetrong 30 ngày đối với tài khoản cá nhân. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, các mục trong Thùng rác sẽ tự động bị xóa sau 93 ngày, trừ khi người quản trị CNTT bên bạn đã thay đổi cài đặt. Trước khi các tệp bị xóa tự động, bạn có thể khôi phục sổ tay về OneDrive xóa hoặc xóa thủ công sổ tay khỏiOneDriveRác.

 1. Trong sổ tay đã mở ở OneNote cho web, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Banner, app launcher" (Biểu ngữ, công cụ khởi động ứng dụng), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, OneDrive ", (Liên kết, đăng nhập), rồi nhấn Enter. Tệp OneDrive (onedrive.live.com) sẽ mở ra trong một trình duyệt.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến tệp sổ tay hoặc thư mục chứa tệp sổ tay mà bạn muốn xóa. Thư mục có thể được gọi, ví dụ: "Notebooks" (Sổ tay). Để mở một thư mục, nhấn Enter.

 4. Khi ở đúng tệp sổ tay, nhấn Delete. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete, dialog, cancel" (Hộp thoại Xóa, hủy bỏ).

 5. Để xác nhận việc xóa sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa), rồi nhấn Enter. Sổ tay đã xóa sẽ được chuyển vào thùngOneDrivecủa bạn

 6. Nếu bạn muốn xóa hoặc khôi phục sổ tay một cách hợp lý khỏi OneDrive, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link" (Liên kết), theo sau là tên của trang hiện tại, ví dụ: "Link, recent" (Liên kết, gần đây). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Link, recycle bin" (Liên kết, thùng rác), rồi nhấn Enter. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khôi phục sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "List of folders and files" (Danh sách thư mục và tệp), theo sau là tên của mục hiện đang nằm trong tiêu điểm. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn khôi phục, rồi nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Restore" (Khôi phục), rồi nhấn Enter.

  • Để xóa vĩnh viễn sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Empty recycle bin" (Dọn sạch thùng rác), rồi nhấn Enter. Để xác nhận xóa vĩnh viễn tất cả các tệp trong Thùng rác, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có), rồi nhấn Enter.

Xóa phần

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang).

 2. Nhấn phím Tab một lần để nhập danh sách các phần. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete section, menu item" (Mục menu, Xóa mục), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Permanently delete section, alert dialog" (Hộp thoại cảnh báo, Xóa vĩnh viễn phần).

 5. Để xác nhận xóa vĩnh viễn phần, nhấn Enter.

Xóa bỏ trang

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang).

 2. Nhấn phím Tab một lần để nhập danh sách các phần. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên phần có chứa trang bạn muốn loại bỏ, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, mục và trang). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Page list" (Danh sách trang), theo sau là tên của trang hiện đang nằm trong tiêu điểm.

 4. Nhấn các phím mũi tên hoặc I cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn loại bỏ.

 5. Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete page" (Xóa trang), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete page, alert dialog" (Hộp thoại Xóa trang, cảnh báo).

 6. Để loại bỏ vĩnh viễn trang, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×