Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Forms

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng bộ đọc màn hình để điều hướng xung quanh và giữa các dạng xem chính trong Microsoft Forms. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS trong Microsoft Edge nhưng ứng dụng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tìm hiểu bố trí trang Microsoft Forms chính

Khi mở Microsoft Forms, bạn sẽ đến trang chính. Ở phía trên cùng của màn hình, bạn có thể tìm thấy hàng tiêu Microsoft Forms đề chung cho tất cả các dạng xem. Thanh này chứa các nút cho côngMicrosoft 365 khởi động ứng dụng, Microsoft Forms trợ giúp, cũng như tài khoản và thiết đặt Microsoft của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy trường văn bản Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm cho tất cả các tệp của mình trênMicrosoft 365 dụng.

Bên dưới hàng tiêu đề, trang chính chứa nút Biểu mẫu mới.

Bên dưới nút này, bạn có thể tìm thấy các tab sau:

 • Tab Biểu mẫu của tôi nơi bạn có thể tìm thấy các biểu mẫu và bài kiểm tra bạn đã tạo cũng như các nút để tạo biểu mẫu và bài kiểm tra mới.

 • Tab Đã ghim chứa biểu mẫu bạn muốn tô sáng.

 • Tab Chia sẻ với tôi chứa biểu mẫu mà người khác đã tạo và chia sẻ với bạn.

Ở bên phải các tab, bạn sẽ thấy trường văn bản Loại để lọc danh sách để tìm kiếm hoặc lọc biểu mẫu từ mỗi tab.

Bên dưới hàng tab là liên kết Tất cả Biểu mẫu của Tôi, đưa bạn đến trang Biểu mẫu của tôi liệt kê tất cả các biểu mẫu hiện hoạt và đã xóa của bạn trên các tab riêng biệt.

Bên dưới liên kết, trang chính hiển thị Nhóm của tôi, liệt kê các nhómMicrosoft 365 bạn.

Dẫn hướng trang Microsoft Forms chính

 • Để di chuyển qua các thành phần trên trang chính, bao gồm biểu mẫu và bài kiểm tra, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Đối với biểu mẫu và bài kiểm tra, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề mục và số lượng phản hồi.

 • Để chuyển đổi giữa các tab Biểu mẫu của tôi ,Đã ghim và Chia sẻ với tôi, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt nội dung tab, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để dẫn hướng đến trường văn bản Nhập để lọc danh sách, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Search your cloud, email, and local files" (Tìm kiếm trên đám mây của bạn, email và tệp cục bộ).

 • Để di chuyển tiêu điểm đến liên kết Tất cả Biểu mẫu của Tôi, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Link, All my forms on Office.com" (Liên kết, Tất cả biểu mẫu của tôi trên Office.com).

 • Để di chuyển tiêu điểm đến bảng Nhóm của tôi và duyệt nhóm của bạn, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Link, Open" (Liên kết, Mở) theo sau là tên nhóm trong tiêu điểm.

Dẫn hướng biểu mẫu và bài kiểm tra

Bạn làm việc với biểu mẫu và bài kiểm tra khi tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hoặc khi bạn trả lời các câu hỏi trong một biểu mẫu hoặc tham gia một bài kiểm tra.

Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, các trang biểu mẫu và bài kiểm tra chứa hàng tiêu đề phổ biến ở trên cùng của màn hình hiển thị tên của bài kiểm tra hoặc biểu mẫu hiện tại và nút Quay lại để trở về trang chính. Bên dưới hàng tiêu đề, có một thanh công cụ bao gồm các nút để xem trước bài kiểm tra, thêm chủ đề, chia sẻ và truy nhập vào nhiều tùy chọn hơn.

Vùng nội dung bên dưới thanh công cụ trên cả hai trang được chia thành hai tab:

 • Tab Câu hỏi chứa các hộp tiêu đề và câu hỏi của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra và nút Thêm câu hỏi.

 • Trên tab Phản hồi, bạn có thể tìm thấy trả lời cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra và các tùy chọn bổ sung để xem lại.

Khi bạn trả lời các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, chỉ có biểu mẫu câu hỏi được hiển thị dưới dạng trang web trong trình duyệt của bạn. 

Để di chuyển qua các phần tử trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

Để tìm hiểu cách dẫn hướng và thay đổi cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, tham khảo mục Điều chỉnh cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Dẫn hướng phản hồi đã gửi

 • Để dẫn hướng đến các phản hồi, hãy mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có phản hồi bạn muốn kiểm tra. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Question tab item" (Mục tab Câu hỏi) rồi nhấn phím Mũi tên phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Responses tab item" (Mục tab phản hồi). Nhấn Enter để chọn.

 • Để di chuyển qua các phần tử chính trên tab Phản hồi, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để duyệt qua chi tiết tất cả các thành phần trên tab Phản hồi bằng Trình tường thuật, hãy tắt chế độ quét, rồi sử dụng phím SR+phím Mũi tên phải và trái. Với JAWS, sử dụng dẫn hướng ảo cùng các phím Mũi tên xuống và lên.

Dẫn hướng trở lại Microsoft Forms chính

 • Để dẫn hướng trở lại trang chính của Microsoft Forms từ trang Biểu mẫu của tôi, nhấn phím Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Click here to go back" (Bấm vào đây để quay lại) và nhấn Enter.

 • Để dẫn hướng trở lại trang chính củaMicrosoft Forms từ một bài kiểm tra hoặc biểu mẫu, nhấn phím Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Go to Forms" (Đi đến Biểu mẫu) thì nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Sử dụng bàn phím của bạn và VoiceOver, bộ đọc màn hình macOS tích hợp sẵn, trong Safari để dẫn hướng xung quanh và giữa các dạng xem chính trong Microsoft Forms.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình macOS được tích hợp sẵn. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Hướng dẫn Bắt đầu VoiceOver.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng trang Microsoft Forms chính

Khi mở Microsoft Forms, bạn sẽ đến trang chính. Ở phía trên cùng của màn hình, bạn có thể tìm thấy hàng tiêu Microsoft Forms đề chung cho tất cả các dạng xem. Nó chứa các nút cho côngMicrosoft 365 khởi động ứng dụng, Microsoft Forms trợ giúp và tài khoản Microsoft của bạn.

Bên dưới hàng tiêu đề, trang chính chứa các tab sau đây:

 • Tab Biểu mẫu của tôi nơi bạn có thể tìm thấy các biểu mẫu và bài kiểm tra bạn đã tạo cũng như các nút để tạo biểu mẫu và bài kiểm tra mới.

 • Tab Chia sẻ với tôi chứa biểu mẫu mà người khác đã tạo và chia sẻ với bạn.

 • Tab Biểu mẫu Nhóm có chứa các biểu mẫu thuộc Microsoft nhóm mà bạn là thành viên.

Ở bên phải của hàng tab, bạn sẽ tìm thấy trường văn bản Tìm kiếm. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm biểu mẫu từ mỗi tab.

 • Để di chuyển qua các thành phần trên trang chính, bao gồm biểu mẫu và bài kiểm tra, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Đối với biểu mẫu và bài kiểm tra, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề mục và số lượng phản hồi.

 • Để chuyển đổi giữa các tab biểu mẫu Biểu mẫu của tôi ,Đã chia sẻ với tôi và Nhóm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, ví dụ: "My forms" (Biểu mẫu của tôi). Nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn Return. Để duyệt nội dung tab, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để dẫn hướng đến trường văn bản Tìm kiếm, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Search box, edit" (Hộp Tìm kiếm, chỉnh sửa).

Dẫn hướng biểu mẫu và bài kiểm tra

Bạn làm việc với biểu mẫu và bài kiểm tra khi tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hoặc khi bạn trả lời các câu hỏi trong một biểu mẫu hoặc tham gia một bài kiểm tra.

Các trang biểu mẫu và bài kiểm tra chứa hàng tiêu đề phổ biến ở đầu màn hình. Bên dưới tiêu đề là thanh công cụ bao gồm các nút để xem trước bài kiểm tra, thêm chủ đề, chia sẻ và truy nhập vào nhiều tùy chọn hơn.

Vùng nội dung bên dưới thanh công cụ trên cả hai trang được chia thành hai tab:

 • Tab Câu hỏi chứa các hộp tiêu đề và câu hỏi của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra và nút Thêm câu hỏi.

 • Trên tab Phản hồi, bạn có thể tìm thấy trả lời cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra và các tùy chọn bổ sung để xem lại.

Để di chuyển qua các phần tử chính trong dạng xem biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Để chuyển qua chi tiết tất cả các thành phần trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn Ctrl+Option+phím Mũi tên phải hoặc trái.

Để tìm hiểu cách dẫn hướng và thay đổi cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, tham khảo mục Điều chỉnh cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Dẫn hướng phản hồi đã gửi

 • Để dẫn hướng đến các phản hồi, hãy mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có phản hồi bạn muốn kiểm tra. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Questions, tab" (Tab, Câu hỏi) thì nhấn phím Mũi tên phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Responses, tab" (Tab Phản hồi). Nhấn Quay lại để chọn.

 • Để di chuyển qua các phần tử chính trên tab Phản hồi, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để duyệt qua chi tiết tất cả các thành phần trên tab Phản hồi, nhấn Ctrl+Option+phím Mũi tên phải hoặc trái.

Dẫn hướng trở lại Microsoft Forms chính

Để dẫn hướng trở lại trang Microsoft Forms của bạn từ bất kỳ dạng xem nào khác:

 1. Nhấn phím Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "App launcher" (Công cụ khởi động ứng dụng).

 2. Nhấn Ctrl+Option+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link, go to Forms" (Liên kết, đi tới Biểu mẫu) và nhấn Return.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Sử dụng Safari và VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để dẫn hướng xung quanh và giữa các dạng xem chính trong Microsoft Forms.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng trang Microsoft Forms chính

Khi mở Microsoft Forms, bạn sẽ đến trang chính. Ở phía trên cùng của màn hình, bạn có thể tìm thấy thông Microsoft Forms đề của hàng tiêu đề chung cho tất cả các tab và trang bài kiểm tra. Nó chứa các nút cho công cụ khởiMicrosoft 365 ứng dụng, bộ Microsoft Forms trợ giúp và tài khoản Microsoft của bạn.

Bên dưới hàng tiêu đề, trang chính chứa các nút để dẫn hướng tab, tìm kiếm và chuyển sang dạng xem màn hình nền. Các nút này sẵn dùng trên tất cả các tab.

Bên dưới các nút, trang Microsoft Forms hiển thị nội dung của tab đã chọn.

Để chuyển đổi giữa các phần tử trên trang chính, bao gồm biểu mẫu và bài kiểm tra của bạn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Đối với biểu mẫu và bài kiểm tra, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề mục và số lượng phản hồi.

Chuyển đổi giữa các tab

Trang Microsoft Forms có chứa các tab sau đây:

 • Tab Biểu mẫu của tôi nơi bạn có thể tìm thấy các biểu mẫu và bài kiểm tra bạn đã tạo cũng như các nút để tạo biểu mẫu và bài kiểm tra mới.

 • Tab Chia sẻ với tôi chứa biểu mẫu mà người khác đã tạo và chia sẻ với bạn.

 • Tab Biểu mẫu Nhóm có chứa các biểu mẫu thuộc Microsoft nhóm mà bạn là thành viên.

Để chuyển đổi giữa các tab:

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, ví dụ: "My forms, navigation" (Dẫn hướng biểu mẫu của tôi).

 2. Nhấn đúp và giữ màn hình cho đến khi bạn nghe thấy một dấu hiệu âm thanh.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tab bạn muốn di chuyển đến, ví dụ: "Shared with me" (Đã chia sẻ với tôi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để duyệt nội dung tab, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

Dẫn hướng biểu mẫu và bài kiểm tra

Bạn làm việc với biểu mẫu và bài kiểm tra khi tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hoặc khi bạn trả lời các câu hỏi trong một biểu mẫu hoặc tham gia một bài kiểm tra.

Khi bạn đang tạo hoặc chỉnh sửa một biểu mẫu hay bài kiểm tra, các thành phần sau đây sẽ được hiển thị:

 • Trang biểu mẫu chứa hàng tiêu đề ở đầu màn hình. Hàng bao gồm các nút để chia sẻ biểu mẫu và dẫn hướng trở lại trang chính.

 • Ở đầu trang bài kiểm tra, bạn có thể tìm thấy hàng tiêu đề chung với trang chính. Bên dưới tiêu đề là thanh công cụ bao gồm các nút để xem trước bài kiểm tra, thêm chủ đề, chia sẻ và truy nhập vào nhiều tùy chọn hơn.

  Vùng nội dung trên cả hai trang được chia thành hai tab:

  • Tab Câu hỏi chứa các hộp tiêu đề và câu hỏi bài kiểm tra, cùng nút Thêm câu hỏi.

  • Trên tab Phản hồi, bạn có thể tìm thấy trả lời và các tùy chọn bổ sung để xem lại trả lời.

Khi bạn trả lời các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, chỉ có biểu mẫu câu hỏi được hiển thị dưới dạng trang web trong trình duyệt của bạn.

Để chuyển qua các phần tử chính trong dạng xem biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

Để tìm hiểu cách dẫn hướng và thay đổi cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, tham khảo mục Điều chỉnh cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Dẫn hướng phản hồi đã gửi

 • Để dẫn hướng đến các phản hồi, hãy mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có phản hồi bạn muốn kiểm tra. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Responses tab" (Tab phản hồi) thì nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chuyển qua các phần chính trên tab Phản hồi, trượt nhanh sang trái hoặc phải.

Dẫn hướng trở lại Microsoft Forms chính

 • Để dẫn hướng trở lại trang chính của Microsoft Forms từ trang bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Forms, link" (Liên kết Biểu mẫu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để dẫn hướng trở lại trang Microsoft Forms biểu mẫu từ trang biểu mẫu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Sử dụng Chrome và TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để điều hướng xung quanh và giữa các dạng xem chính trong Microsoft Forms.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng trang Microsoft Forms chính

Khi mở Microsoft Forms, bạn sẽ đến trang chính. Ở phía trên cùng của màn hình, bạn có thể tìm thấy thông tin chung Microsoft Forms đề của tất cả các tab và trang bài kiểm tra. Nó chứa các nút cho công cụ khởi Microsoft 365 ứng dụng, bộ Microsoft Forms trợ giúp và tài khoản Microsoft của bạn.

Bên dưới hàng tiêu đề, trang chính chứa các nút để dẫn hướng tab, tìm kiếm và chuyển sang dạng xem màn hình nền. Các nút này sẵn dùng trên tất cả các tab.

Bên dưới các nút, trang Microsoft Forms hiển thị nội dung của tab đã chọn.

Để chuyển đổi giữa các phần tử trên trang chính, bao gồm biểu mẫu và bài kiểm tra của bạn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Đối với biểu mẫu và bài kiểm tra, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề mục và số lượng phản hồi.

Chuyển đổi giữa các tab

Trang Microsoft Forms có chứa các tab sau đây:

 • Tab Biểu mẫu của tôi nơi bạn có thể tìm thấy các biểu mẫu và bài kiểm tra bạn đã tạo cũng như các nút để tạo biểu mẫu và bài kiểm tra mới.

 • Tab Chia sẻ với tôi chứa biểu mẫu mà người khác đã tạo và chia sẻ với bạn.

 • Tab Biểu mẫu Nhóm có chứa các biểu mẫu thuộc Microsoft nhóm mà bạn là thành viên.

Để chuyển đổi giữa các tab:

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, ví dụ: "My forms, drop-down menu" (Menu thả xuống Biểu mẫu của tôi).

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách tab.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tab bạn muốn di chuyển đến, ví dụ: "Shared with me" (Đã chia sẻ với tôi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để duyệt nội dung tab, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

Dẫn hướng biểu mẫu và bài kiểm tra

Bạn làm việc với biểu mẫu và bài kiểm tra khi tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hoặc khi bạn trả lời các câu hỏi trong một biểu mẫu hoặc tham gia một bài kiểm tra.

Khi bạn đang tạo hoặc chỉnh sửa một biểu mẫu hay bài kiểm tra, các thành phần sau đây sẽ được hiển thị:

 • Trang biểu mẫu chứa hàng tiêu đề ở đầu màn hình. Hàng bao gồm các nút để chia sẻ biểu mẫu và dẫn hướng trở lại trang chính.

 • Ở đầu trang bài kiểm tra, bạn có thể tìm thấy hàng tiêu đề chung với trang chính. Bên dưới tiêu đề là thanh công cụ bao gồm các nút để xem trước bài kiểm tra, thêm chủ đề, chia sẻ và truy nhập vào nhiều tùy chọn hơn.

Vùng nội dung trên cả hai trang được chia thành hai tab:

 • Tab Câu hỏi chứa các hộp tiêu đề và câu hỏi của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra và nút Thêm câu hỏi.

 • Trên tab Phản hồi, bạn có thể tìm thấy trả lời cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra và các tùy chọn bổ sung để xem lại.

Khi bạn trả lời các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, chỉ có biểu mẫu câu hỏi được hiển thị dưới dạng trang web trong trình duyệt của bạn.

Để chuyển qua các phần tử chính trong dạng xem biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

Để tìm hiểu cách dẫn hướng và thay đổi cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, tham khảo mục Điều chỉnh cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Dẫn hướng phản hồi đã gửi

 • Để dẫn hướng đến các phản hồi, hãy mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có phản hồi bạn muốn kiểm tra. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Responses tab" (Tab phản hồi) thì nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chuyển qua các phần chính trên tab Phản hồi, trượt nhanh sang trái hoặc phải.

Dẫn hướng trở lại Microsoft Forms chính

 • Để dẫn hướng trở lại trang chính của Microsoft Forms từ trang bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Forms, link" (Liên kết Biểu mẫu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để dẫn hướng trở lại trang Microsoft Forms biểu mẫu từ trang biểu mẫu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Forms

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×