Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu để hiển thị các mục theo cách có ý nghĩa với bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm và sắp xếp cột. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tùy chỉnh dạng xem bằng cách sắp xếp, nhóm hoặc lọc các mục.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Thêm cột

 1. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn thêm cột.

 2. Ở dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Entering table" (Nhập bảng).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add column" (Thêm cột) thì nhấn Enter. Menu Thêm Cột sẽ mở ra.

 4. Để di chuyển qua các tùy chọn cột, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tạo cột sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên hộp chỉnh sửa Tên cột.

 5. Nhập tên cho cột mới.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút Lưu, rồi nhấn Enter. Cột sẽ được thêm vào phía bên phải của cột hiện có.

Ẩn cột

 1. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn ẩn cột.

 2. Ở dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Entering table" (Nhập bảng).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên cột mình muốn ẩn, rồi nhấn Enter. Menu cột sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Column settings" (Cài đặt cột) thì nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng mục menu.

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Hide this column" (Ẩn cột này) thì nhấn Enter.

Sắp xếp các cột trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới thư viện tài liệu có các cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Ở dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Entering table" (Nhập bảng).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên cột mình muốn di chuyển, rồi nhấn Enter. Menu cột sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Column settings" (Cài đặt cột) thì nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng mục menu.

 5. Để di chuyển cột, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move left" (Di chuyển sang trái) hoặc "Move right" (Di chuyển sang phải) thì nhấn Enter. Cột sẽ di chuyển sang trái hoặc phải một bước.

  Lặp lại các bước từ 2 đến 5 cho mỗi cột bạn muốn di chuyển.

Sắp xếp các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới thư viện tài liệu có các cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Ở dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Entering table" (Nhập bảng).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên cột mình muốn sắp xếp các mục theo đó, rồi nhấn Enter. Menu cột sẽ mở ra.

 4. Các tùy chọn sắp xếp sẵn có phụ thuộc vào loại dữ liệu được tìm thấy trong cột đó, ví dụ: A đến Z,Cũ đến mới hoặcNhỏ đến lớn. Để chọn một tùy chọn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Thứ tự của các mục trong thư viện sẽ thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến mục thư viện đầu tiên.

Lọc các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới thư viện tài liệu có cột bạn muốn lọc.

 2. Ở dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Entering table" (Nhập bảng).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên cột mình muốn lọc các mục theo đó, rồi nhấn Enter. Menu cột sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Filter by" (Lọc theo) thì nhấn Enter. Hộp thoại Lọc theo sẽ mở ra.

 5. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến danh sách các giá trị lọc sẵn có. Các giá trị sẵn có tùy theo dữ liệu trong cột đó. Ví dụ, nếu bạn lọc theo cột Đã sửa đổi, bạn có thể chọn ngày.

 6. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy giá trị lọc mình muốn, rồi nhấn Phím cách để chọn giá trị đó. Bạn có thể chọn nhiều giá trị.

 7. Để áp dụng lựa chọn của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply" (Áp dụng) thì nhấn Enter. Chỉ các mục khớp với giá trị bạn đã chọn mới được hiển thị trong danh sách.

Lưu ý: Để loại bỏ bộ lọc, hãy di chuyển đến cột có bộ lọc, mở menu cột, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Filter by" (Lọc theo) thì nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Clear all" (Xóa tất cả) thì nhấn Enter. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply" (Áp dụng) thì nhấn Enter.

Nhóm các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới thư viện tài liệu có các cột bạn muốn nhóm.

 2. Ở dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Entering table" (Nhập bảng).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên cột mình muốn nhóm các mục theo đó, rồi nhấn Enter. Menu cột sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Group by" (Nhóm theo) theo sau là tên cột, rồi nhấn Enter.

  Các tài liệu trong thư viện của bạn được nhóm theo giá trị bạn đã chọn. Ví dụ: các mục trong cột Đã sửa đổi được nhóm theo ngày mà chúng được thay đổi.

Xóa một mục trong thư viện tài liệu

 1. Đi tới thư viện tài liệu chứa mục bạn muốn xóa.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục đầu tiên hoặc mục hiện đang được chọn trong danh sách các tệp và thư mục.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn xóa.

 4. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 5. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa) thì nhấn Enter. Hộp thoại Xóa sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Hủy bỏ.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa) thì nhấn Enter. Mục sẽ được di chuyển đến Thùng Rác và tiêu điểm quay lại danh sách thư viện.

Đặt tên và lưu dạng xem tùy chỉnh trong thư viện tài liệu

Sau khi bạn đã hài lòng với dạng xem tùy chỉnh, chỉ cần đặt tên cho dạng xem và lưu dạng xem đó. Dạng xem tùy chỉnh được thêm vào danh sách dạng xem.

Để biểu thị rằng dạng xem có các thay đổi không được lưu, ở phía trên cùng bên phải của trang thư viện tài liệu, một dấu sao sẽ xuất hiện bên cạnh tên của dạng xem. Ví dụ: nếu bạn đã thực hiện thay đổi với dạng xem Tất cả Tài liệu, bộ đọc màn hình sẽ thông báo dưới dạng "All documents, asterisk" (Tất cả tài liệu, dấu sao).

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command bar" (Thanh lệnh).

 2. Nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "All documents view" (Dạng xem Tất cả tài liệu) thì nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Save view as" (Lưu dạng xem dưới dạng) thì nhấn Enter. Hộp thoại Lưu như sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trong hộp chỉnh sửa Lưu dạng xem hiện tại hoặc nhập tên mới.

 4. Nhập tên mới cho dạng xem.

 5. Để lưu thay đổi của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu) thì nhấn Enter.

  Dạng xem tùy chỉnh của bạn được thêm vào menu dạng xem của thư viện tài liệu và dấu sao bên cạnh tên dạng xem sẽ được loại bỏ.

Đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu

Để đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị thư viện đối với thư viện đó. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Cài đặt dạng xem.

Xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Để xóa dạng xem mặc định của thư viện tài liệu, bạn phải được chủ sở hữu thư viện hoặc người quản trị cấp quyền đối với thư viện đó. Để biết các bước nhằm xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, hãy tham khảo mục Xóa dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×