Bài viết này mô tả gói Cập Nhật tích lũy 7 (bản dựng số: 11.0.3393.0) cho Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Bản cập nhật này chứa các hotfix cho các vấn đề đã được khắc phục sau khi phát hành SQL Server 2012 SP1.

Cách tải gói Cập Nhật tích lũy này

Bấm "tải xuống hotfix sẵn dùng" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu trang "yêu cầu hotfix" không xuất hiện, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của Microsoft để có được gói Cập Nhật tích lũy.

Hotfixes được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy này

Số lỗi VSTS

Số bài viết KB

Mô tả

1282810

2792921

Mô tả các tính năng mới trong SQL Server 2012 và SQL Server 2008 R2 SP2

1615704

2833989

Khắc phục: ID đối tượng được sử dụng trong bộ nhớ khác với ID đối tượng trên đĩa trong SQL Server 2012

1268467

2843619

Các nút sắp xếp tiêu đề của cột tablix là phần 508 không tuân thủ trong báo cáo dịch vụ báo cáo trong SQL Server 2012

1497516

2844210

Khắc phục: Dịch vụ đăng ký từ xa gặp sự cố khi ứng dụng thử truy xuất dữ liệu truy nhập hiệu suất từ một máy tính khác

1357295

2862241

Khắc phục: vi phạm quyền truy nhập khi bạn theo dõi một lớp RPC sự kiện bằng cách sử dụng SQL Profiler hoặc XEvents trong SQL Server 2012

1497535

2866062

Khắc phục: vi phạm truy nhập khi bạn sử dụng hàm ONTA để phân tích một cơ sở dữ liệu có chứa bảng phân vùng trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012

1497537

2868348

Khắc phục: không thể cập nhật dữ liệu biểu đồ khi bạn sử dụng phần web trình xem báo cáo để xem báo cáo trong SSRS 2008 R2 hoặc trong SSRS 2012

1525444

2878968

Khắc phục: tham nhũng chỉ mục không phải nhóm có thể xảy ra khi bạn chạy một câu lệnh Cập Nhật phức tạp cùng với một gợi ý NOLOCK đối với bảng trong SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

1447550

2879373

Khắc phục: chủ đề không được lên lịch đều nhau trong phiên bản chuẩn SQL Server 2012

1455690

2881285

Bạn không thể thay đổi thuộc tính Run64BitRuntime của một dự án dịch vụ tích hợp bằng cách sử dụng công cụ dữ liệu SQL Server trong SQL Server 2012

1434542

2881661

Rò rỉ bộ nhớ xảy ra khi ứng dụng SQL Server Native Client OLE DB cung cấp cuộc gọi phương pháp chuẩn bị trong SQL Server 2012

1465290

2883424

Khắc phục: kéo đối tượng lắc trong dự án SSIS 2012 sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích lũy 6 cho SQL Server 2012

1465483

2883524

Khắc phục: "SCN không tìm thấy" lỗi khi bạn sử dụng trình kết nối cho Oracle bằng cách Attunity và CDC cho Oracle bằng cách Attunity trong SQL Server 2012

1480767

2884953

Khắc phục: "không hoạt động theo dõi tài nguyên" khi bạn chạy công việc thực thi truy vấn đồng thời trong SQL Server 2012

1482635

2885671

Các trang tính trùng lặp được mở khi bạn sử dụng phần bổ trợ dịch vụ dữ liệu SQL Server cho Microsoft Excel trong SQL Server 2012

1492999

2887115

Khắc phục: hàm sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica chi phí hầu như tất cả việc sử dụng CPU trong vận chuyển Nhật ký trong SQL Server 2012

1581425

2887888

Khắc phục: hiệu suất chậm trong SQL Server khi bạn xây dựng một chỉ mục trên một kiểu dữ liệu không gian của bảng lớn trong ví dụ SQL Server 2012

1581526

2887899

Khắc phục: hiệu năng chậm trong SQL Server 2012 khi bạn xây dựng một chỉ mục theo kiểu dữ liệu không gian của bảng lớn

1502271

2888658

Vi phạm truy nhập xảy ra khi "sys.dm_db_index_physical_stats" được dùng trong một câu lệnh tồn tại trong một truy vấn SQL trong SQL Server 2012

1499492

2889492

Bạn không thể mở hộp thoại thuộc tính Dịch vụ phân tích SQL Server trong Windows 8,1

1519097

2889723

Một chuỗi các lỗi xảy ra khi bạn xuất báo cáo dịch vụ báo cáo dưới dạng PDF trong SQL Server 2012

1519527

2890052

Quyền danh mục Dịch vụ tích hợp không hoạt động cho các nhóm Windows trong SQL Server 2012

1530003

2890415

Tin nhắn thông báo sẽ không nhận được khi cập nhật dữ liệu không thành công trong một trang PowerPivot trong phiên bản của SQL Server 2012 Service Pack 1 Dịch vụ phân tích

1482450

2891083

Khắc phục: đăng ký không có tùy chọn sử dụng các giá trị tham số mặc định dựa trên các biểu thức trong SSRS 2012 trong chế độ tích hợp SharePoint

1531889

2891088

Khắc phục: tìm tùy chọn trong trình quản lý báo cáo luôn sẽ đưa bạn đến cuối trang trong SSRS 2012

1607598

2891230

Khắc phục: thông báo lỗi khi bạn chọn một báo cáo trên trang RSItemPicker. aspx sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật 2791086 trên một máy tính đang chạy SSRS 2008 R2 hoặc SSRS 2012

1465349

2893842

Khắc phục: ít kết quả trong dạng xem đăng ký MDS sau khi bạn áp dụng SQL Server 2012 SP1 hoặc SQL Server 2012 CU2

1499658

2894025

Bảng phản chiếu bị bỏ khi bạn sử dụng "thay đổi dữ liệu chụp cho Oracle bằng cách Attunity" trên máy chủ đang chạy SQL Server 2012

1577746

2894305

Khắc phục: lập kế hoạch thực hiện suboptimal được tạo khi bạn chạy truy vấn trong SQL Server 2012

1577767

2894326

Một ứng dụng không thể kết nối với cơ sở dữ liệu có sẵn khi tính năng kết nối được kích hoạt trong SQL Server 2012

1590906

2895494

Hiệu suất máy chủ SQL chậm và rò rỉ bộ nhớ xảy ra sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 1

1560706

2895694

Khắc phục: gán phạm vi truy vấn hoạt động không đúng sau khi bạn chạy lệnh ClearCache trong SSAS 2012

1599658

2896505

Giá trị trống cho một công thức DAX được nhìn thấy trong PowerPivot cho Excel trong SQL Server 2012 Analysis Services

1494708

2896720

Khắc phục: hiệu năng chậm trong SQL Server 2012 khi bạn xây dựng một chỉ mục theo kiểu dữ liệu không gian của bảng lớn

1578576

2897221

Hiệu suất chậm hoặc thông báo lỗi đã được ghi nhật ký khi bạn có máy chủ Publisher của nhà phát hành giao dịch trong SQL Server 2012

1607184

2897237

Khắc phục: định dạng ngày giao dịch trên một Website MDS trong SQL Server 2012 khác với định dạng được xác định trên máy tính

1460938

2897263

Lỗi "xảy ra lỗi khi tải dữ liệu VertiPaq" xảy ra sau khi bạn chạy DISCOVER_XML_METADATA Rowset hoặc tải cơ sở dữ liệu, rồi bắt đầu theo dõi trong SQL Server 2012 Analysis Services

1584328

2897265

Khắc phục: lỗi "tên cột không hợp lệ" khi bạn chạy một số truy vấn MDX chống lại các phân vùng được đặt trong SSAS 2012

1607493

2897282

Khắc phục: định dạng ngày sai sẽ được trả về khi bạn chạy hàm DateAdd hoặc Day trong SSAS 2012 trên máy tính bản địa không thuộc Hoa Kỳ

1596224

2897454

Khắc phục: lỗi bộ nhớ hệ thống không đủ sẽ xảy ra khi bạn tìm cách tạo chỉ mục trong cột Char, varchar hoặc nvarchar trong SQL Server 2012

1602357

2897512

Khắc phục: thành viên mới thêm biến mất khỏi bản trình thám hiểm dữ liệu chính trong SQL Server 2012 MDS

1610265

2897539

Khắc phục: tính năng IntelliSense không hoạt động đúng sau khi bạn nhập Transact-câu lệnh SQL trong SSMS trong SQL Server 2012

1615705

2897554

Khắc phục: trạng thái đồng bộ của một bản sao nhóm sẵn sàng có thể không được Cập Nhật nếu chính không lành mạnh

1610741

2897633

Khắc phục: bạn không thể bắt đầu kiểm tra bằng cách sử dụng câu lệnh "ALTER" trong SQL Server 2012

1530104

2899945

Khắc phục: "máy chủ báo cáo không thể xử lý lỗi" báo cáo "khi bạn xem báo cáo SSRS 2012 trên một trang web SharePoint

1631258

2900127

Khắc phục: "PowerPoint không thể mở hoặc lưu tài liệu này." thông báo lỗi sau khi bạn sửa đổi bảng PowerPivot được nhúng

1559163

2905275

Khắc phục: "thao tác đã bị hủy bỏ bởi thông báo lỗi người dùng" khi bạn chạy một số truy vấn MDX hoặc DAX trong SSAS 2012

1460958

2905298

Khắc phục: phải mất nhiều thời gian hơn cho người dùng không có quyền người quản trị để chạy truy vấn MDX so với người dùng người quản trị trong SSAS 2012

Ghi chú cho bản cập nhật này

Cài đặt và triển khai

  • Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất.

  • Gói lũy tích này được thiết kế để chỉ sửa các vấn đề được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho các hệ thống đang gặp những vấn đề cụ thể này. Các bản Cập Nhật trong gói này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ vấn đề nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên chờ gói dịch vụ SQL Server 2012 tiếp theo có chứa các hotfix trong gói này.

Bản Cập Nhật tích lũy

Vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản Cập Nhật bảo mật đã được đưa vào bản phát hành SQL Server 2012 bản Cập Nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản phát hành bản cập nhật gần đây nhất.

  • Các hotfix SQL Server hiện đang đa ngôn ngữ. Do đó, gói Cập Nhật tích lũy này không cụ thể cho một ngôn ngữ. Nó áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

  • Biểu mẫu "tải xuống hotfix sẵn dùng" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà gói cập nhật sẵn dùng. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của mình, đó là do gói Cập Nhật tích lũy không sẵn dùng cho ngôn ngữ đó.

Một gói Cập Nhật tích lũy bao gồm tất cả các gói thành phần. Tuy nhiên, các Cập Nhật tích lũy gói Cập Nhật chỉ những cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

Nếu bắt buộc phải có vấn đề bổ sung hoặc nếu bất kỳ khắc phục sự cố nào, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho gói Cập Nhật tích lũy cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về dịch vụ khách hàng và số điện thoại hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy đi đến trang web hỗ trợ của Microsoft.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Pa-nen điều khiển, bấm vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình. Lưu ý Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn, hãy bấm chương trình và tính năng trong Pa-nen điều khiển.

  2. Định vị mục nhập tương ứng với gói Cập Nhật tích lũy này.

  3. Bấm chuột phải vào mục nhập, rồi bấm dỡ cài đặt.

Thông tin gói Cập Nhật tích lũy

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này, bạn phải chạy SQL Server 2012 SP1.

Thông tin về khởi động lại Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Gói Cập Nhật lũy tích này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Gói này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Phiên bản dựa trên x86

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Msmdredir.dll

11.0.3393.0

6772416

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

952000

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3393.0

948928

26-Oct-2013

08:17

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Thời gian chạy ngôn ngữ phổ biến của SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Nhà văn SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3393.0

140992

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Dịch vụ phân tích SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3393.0

921280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3393.0

129728

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3393.0

393408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3393.0

75968

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3393.0

291008

26-Oct-2013

08:20

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpump.dll

11.0.3393.0

6952640

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdredir.dll

11.0.3393.0

6772416

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3393.0

63984320

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

948928

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

952000

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1068736

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1065152

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1037504

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1040576

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

522432

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

642240

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

644288

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

638656

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

639680

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1033408

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1036992

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

996032

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

999104

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

994496

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

997568

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

533184

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

534208

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1059008

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1061568

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Xe.dll

2011.110.3393.0

410816

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Asconnectionhelper.exe

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:20

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20664

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:17

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:17

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3393.0

3649216

26-Oct-2013

08:20

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3393.0

822976

26-Oct-2013

08:19

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3393.0

317120

26-Oct-2013

08:21

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:19

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3393.0

4487360

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3393.0

861888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74944

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74424

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

76992

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74944

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73920

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

169152

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3393.0

537280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3393.0

78016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3393.0

1556160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3393.0

5149888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1923264

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1940160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1942720

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1934528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1951936

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1938624

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1934528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1985216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1919160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1937600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

212160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3393.0

435392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3393.0

5856448

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3393.0

1068736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3393.0

2049216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3393.0

49344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3393.0

2156224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

249536

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3393.0

1004224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3393.0

867520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3393.0

46784

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

21696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

21696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3393.0

266944

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

27328

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

601280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

614080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231104

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231616

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3393.0

5935296

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3393.0

33984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3393.0

1225920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3393.0

4004032

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3393.0

526528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3393.0

1017536

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3393.0

760512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3393.0

105664

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

129728

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

137920

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

137408

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

136888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

140480

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

135360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3393.0

3845824

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3393.0

741056

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3393.0

270016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3393.0

11896512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3393.0

1013440

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3393.0

92864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3393.0

1901760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3393.0

1879744

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3393.0

1029312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

564928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

581312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3393.0

1130688

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3393.0

78528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3393.0

664768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3393.0

857792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3393.0

1355456

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3393.0

156864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3393.0

266432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3393.0

473280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3393.0

148672

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3393.0

109760

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3393.0

94400

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

103104

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3393.0

43712

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3393.0

101568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3393.0

343744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3393.0

2175168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3393.0

816320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3393.0

605376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3393.0

184512

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3393.0

86208

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3393.0

144576

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3393.0

88768

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3393.0

67776

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3393.0

115904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3393.0

68288

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3393.0

170176

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3393.0

50880

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3393.0

107200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3393.0

117440

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3393.0

214720

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3393.0

63680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:17

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3393.0

55488

26-Oct-2013

08:20

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3393.0

38080

26-Oct-2013

08:20

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3393.0

7812288

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3393.0

3751104

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3393.0

364224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

38080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3393.0

171712

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3393.0

88256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3393.0

3645120

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3393.0

233152

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Máy khách chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dataqualityservices.exe

2011.110.3393.0

483008

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3393.0

299712

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3393.0

1041600

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3393.0

2127040

26-Oct-2013

08:16

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3393.0

130240

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3393.0

84152

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3393.0

472256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3393.0

609472

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3393.0

87744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3393.0

242368

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3393.0

122560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3393.0

36024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3393.0

127680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3393.0

1875136

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3393.0

374464

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3393.0

371904

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:16

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Phiên bản Core dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Backuptourl.exe

2011.110.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:04

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3393.0

349376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

02-Oct-2013

13:18

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3393.0

442560

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3393.0

448704

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqldk.dll

2011.110.3393.0

1667264

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqllang.dll

2011.110.3393.0

26418880

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3393.0

26721472

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlos.dll

2011.110.3393.0

25280

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3393.0

5498560

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3393.0

160960

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltses.dll

2011.110.3393.0

8161984

26-Oct-2013

08:19

x86

Xe.dll

2011.110.3393.0

410816

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 được chia sẻ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3393.0

171712

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3393.0

171712

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3393.0

151232

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3393.0

3645120

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3393.0

233152

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Replmerg.exe

2011.110.3393.0

422080

26-Oct-2013

08:20

x86

Replprov.dll

2011.110.3393.0

650432

26-Oct-2013

08:07

x86

Replrec.dll

2011.110.3393.0

855744

26-Oct-2013

08:16

x86

Replsub.dll

2011.110.3393.0

432320

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqllogship.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Tablediff.exe

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:19

x86

Máy chủ SQL 2012 toàn bộ công cụ văn bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

02-Oct-2013

12:53

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Dịch vụ tích hợp SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3393.0

214720

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3393.0

63680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3393.0

219328

26-Oct-2013

08:20

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dundaswebchart.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

265920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

249536

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

3845824

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

741056

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3393.0

270016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

11896512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

1879744

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3393.0

1029312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

585408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

564928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

581312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3393.0

1130688

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3393.0

78528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3393.0

664768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3393.0

857792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

237248

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3393.0

1355456

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

237248

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3393.0

88256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3393.0

1541312

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3393.0

2150080

26-Oct-2013

08:16

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3393.0

1628864

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3393.0

1543872

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3393.0

2236096

26-Oct-2013

08:19

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3393.0

46784

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

Studio quản lý SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3393.0

3649216

26-Oct-2013

08:20

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3393.0

822976

26-Oct-2013

08:19

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

02-Oct-2013

12:53

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3393.0

317120

26-Oct-2013

08:21

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtexecui.exe

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:21

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3393.0

4487360

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3393.0

861888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

169152

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3393.0

1556160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3393.0

5149888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

212160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3393.0

435392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3393.0

2264768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

601280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

614080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231104

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231616

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3393.0

1225920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3393.0

4004032

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3393.0

526528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3393.0

1017536

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3393.0

266432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3393.0

148672

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3393.0

109760

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3393.0

94400

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

103104

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3393.0

43712

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3393.0

101568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3393.0

343744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3393.0

2175168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3393.0

811200

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3393.0

816320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3393.0

171712

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3393.0

151232

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

316608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3393.0

605376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3393.0

184512

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3393.0

86208

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3393.0

144576

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3393.0

88768

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3393.0

67776

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3393.0

115904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3393.0

68288

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3393.0

170176

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3393.0

50880

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3393.0

107200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3393.0

349376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3393.0

117440

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3393.0

7812288

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3393.0

3751104

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

02-Oct-2013

12:53

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Công cụ và cấu phần máy trạm SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2011.110.3393.0

1086144

26-Oct-2013

08:19

x86

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:19

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtaclient.dll

11.0.3393.0

358592

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:04

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

26-Oct-2013

08:20

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3393.0

537280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3393.0

78016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3393.0

505024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3393.0

5856448

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3393.0

2049216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3393.0

49344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3393.0

2156224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3393.0

1004224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3393.0

5935296

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3393.0

760512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3393.0

105664

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3393.0

156864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3393.0

2047680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3393.0

473280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

<