Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Ngày phát hành:

20/04/2020

Phiên bản:

Windows Server

NEW
IMPORTANT Windows 10, version 1803 server images reached end of service on February 11, 2020. To continue receiving monthly server images with the security updates, upgrade to Windows 10, version 1809 or later. 

Publisher: MicrosoftWindowsServer

Offer:  WindowsServer

Microsoft Windows Server Virtual Machine Images

Windows Server is the operating system that bridges on-premises environments with Azure services enabling hybrid scenarios and maximizing existing investments, including:

  • Unique hybrid capabilities with Azure to extend your datacenter and maximize investments

  • Advanced multi-layer security to help you elevate your security posture

  • Faster innovation for applications enabling Developers and IT Pros to create new and modernize their apps, and

  • Unprecedented Hyper-converged Infrastructure to evolve your datacenter infrastructure

For more information about Microsoft Windows Server plans and pricing please see the Azure Marketplace.

Note Follow @WindowsUpdate to find out when new content is published to the release information dashboard.

Available images

IMPORTANT The format of the published image information is <Build>.<Revision>.<YYMMDDhhmm>. For example, in 18363.720.2003120536:

  • The build is 18363.

  • The revision is 720.

  • The date and time are 03/12/2020 and 05:36.

 For known issues please visit the Windows release health dashboard

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

[smalldisk]Windows Server, version 1909 with Containers

18363.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Containers

 For known issues please visit the Windows release health dashboard

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

[smalldisk]Windows Server, version 1903 with Containers

18362.778.200410-1604

Cumulative KB 4549951

.NET KB 4532938

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4549950

SSU KB 4552152

SafeOS KB 4513661

 

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Containers

 For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2019 Datacenter

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter with Containers

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows Containers

Windows Server 2019 Datacenter with Containers

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows Containers

Windows Server 2019 Datacenter (zh-cn)

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2019 Datacenter Server Core with Containers

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Containers

Windows Server 2019 Datacenter Server Core with Containers

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

Windows Containers

 For known issues please visit the Windows release health dashboard

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

[smalldisk]Windows Server, version 1809 with containers

17763.1158.200413-1759

Cumulative KB 4549949

.NET KB 4532947  

Adobe Flash KB 4537759

SetupDU KB 4538460

SSU KB 4549947

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

Windows Containers

 

For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows Server 2016 Datacenter

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

Windows Server 2016 Datacenter -  with containers

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows Containers

[smalldisk]Windows Server 2016 Datacenter

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2016 Datacenter (zh-cn)

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2016 Datacenter -Server Core

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2016 Datacenter -Server Core

14393.3630.200410-1604

Cumulative KB 4550929

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4537759

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 41322164550994

x64

EN-US

Datacenter Core

4.7.2

127 GB

N/A

For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19676.200410-1829

Rollup KB 4550961

.NET KB 40545664532931

Adobe Flash KB 4537759

SSU KB 4540725

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.19676.200410-1829

Rollup KB 4550961

.NET KB 40545664532931

Adobe Flash KB 4537759

SSU KB 4540725

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2012 R2 Datacenter (zh-cn)

9600.19676.200410-1829

Rollup KB 4550961

.NET KB 40545664532931

Adobe Flash KB 4537759

SSU KB 4540725

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/

For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows Server 2012 Datacenter

9200.23016.200410-1828

Rollup KB 4550917

.NET KB 40545424532930

Adobe Flash KB 4537759

SSU KB 4540726

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2012 Datacenter

9200.23016.200410-1828

Rollup KB 4550917

.NET KB 40545424532930

Adobe Flash KB 4537759

SSU KB 4540726

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2012 Datacenter (zh-cn)

9200.23016.200410-1828

Rollup KB 4550917

.NET KB 40545424532930

Adobe Flash KB 4537759

SSU KB 4540726

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

For known issues please visit the Windows release health dashboard.

Name

Version

KB

Arch.

Language

Edition

.NET version 

Size

Custom

Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24552.200410-1827

Rollup KB 4550964

SSU KB 4474419449062845384834550738

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

[smalldisk]Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24552.200410-1827

Rollup KB 4550964

SSU KB 4474419449062845384834550738

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

N/A

Windows Server 2008 R2 SP1 (zh-cn)

7601.24552.200410-1827

Rollup KB 4550964

SSU KB 4474419449062845384834550738

 

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

N/A

 

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×