Windows RT 8.1, Windows 8.1 và b?n c?p nh?t Windows Server 2012 R2: tháng 4 năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2919355 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? b?n c?p nh?t Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 đư?c phát hành tháng 4 năm 2014. Nó c?ng gi?i quy?t m?t s? v?n đ? đ? bi?t gi?i thi?u v? b?n c?p nh?t này bao g?m các l?i cài đ?t chuyên bi?t 0x80073712. Kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

N?u b?n là ngư?i dùng Windows 8.1 ho?c Windows RT 8.1, h?y xem Là g? m?i trong Windows 8.1 C?p Nh?t và b?n c?p nh?t Windows RT 8.1?

N?u b?n là ngư?i dùng Windows Server 2012 R2, h?y xem Là g? m?i trong Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t?

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này là b?n C?p Nh?t tích l?y bao g?m các b?n C?p Nh?t b?o m?t và các b?n C?p Nh?t không b?o m?t cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 đư?c phát hành trư?c ngày tháng 4 năm 2014. Ngoài các b?n C?p Nh?t, bao g?m các tính năng như c?i thi?n Internet Explorer 11 tương h?p v? sau ?ng d?ng doanh nghi?p, c?i thi?n kh? năng s? d?ng, qu?n l? thi?t b? di đ?ng m? r?ng và h? tr? c?i thi?n ph?n c?ng.

b?n c?p nh?t Quan tr?ng B?o m?t trong tương lai và C?p Nh?t cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu c?u b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên máy Windows RT 8.1, Windows 8.1, ho?c ti?p t?c máy tính ch?y Windows Server 2012 R2 đ? nh?n b?n C?p Nh?t trong tương lai.

C?i ti?n trong b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này bao g?m các tính năng m?i sau đây và c?i ti?n:
 • Cho phép m?t quen thu?c chu?t và bàn phím ch?c năng ?ng d?ng hi?n đ?i và đi?u khi?n.
 • C?i thi?n kh? năng tương h?p v? sau ứng dụng web c?a ch? đ? mô ph?ng Internet Explorer 8 trong Internet Explorer 11 F12 công c? phát tri?n.
 • C?i thi?n hi?u năng và đ? tin c?y khi b?n s? d?ng nhi?u màn h?nh c?u h?nh thi?t b? đ?ng đ?u kinh nghi?m.

Các v?n đ? v? b?n c?p nh?t này kh?c ph?c

Gói c?p nh?t này kh?c ph?c s? c? đư?c nêu trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau.
Danh sách các v?n đ? c? đ?nh
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?t
2929749Ngăn ch?n l?i 0x00000139 khi b?n ch?y Avast Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2926971?ng d?ng Wi-Fi tr?c ti?p (WFD) không th? truy c?p WFD trong c?a s? 8.1
2929080Ngăn ch?n l?i 0x000000D1 khi b?n có m?t nút ch?n m?t c?m đang ch?y Windows Server 2012 R2
2929878Ho?t đ?ng không phát hi?n khi b?n chèn ho?c xoá th? SD Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2927690C?p Nh?t cho phép ID kí nh?p khác AD FS trong Windows Server 2012 R2
2928042Bluetooth OOB k?t n?i v?i đ?a ch? ng?u nhiên lo?i không đư?c h? tr? trong Windows 8.1
2922816C?u h?nh trong "Thi?t l?p là đo đư?c k?t n?i" không ho?t đ?ng cho ngư?i dùng không ph?i là qu?n tr? viên Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2930121Đi?u khi?n không ho?t đ?ng b?nh thư?ng khi b?n di chuy?n và ch?n m?c trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2918550Máy ch? DNS h?t b? nh? nonpaged nhóm khi IPsec đư?c s? d?ng và có m?t s? lư?ng l?n lưu lư?ng truy c?p UDP
2922790M?t s? ch?c năng s?n ph?m ph?n m?m không đúng trong Windows
2930575T? đ?ng kh?c ph?c s? c? v?i ch? Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2928360Chuy?n các t?p tin b?ng cách s? d?ng SMB2 ho?c SMB3 gây ra r? b? nh? trên máy tính Windows
2925980S? ki?n 30818 RDMA k?t n?i không thành công v? Giao th?c Ki?m soát Truy?n do NDK ng?t k?t n?i
2930163B?n không th? s? d?ng m?t GPO đ? vô hi?u hoá trang quét Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 m?ng
2926983Windows lưu tr? ?ng d?ng l?i trong Windows 8.1
2920198r? b? nh? khi b?n s? d?ng chia s? VHDX trong Windows Server 2012 R2
2928424GPO yêu c?u đ?ng b? x? l? không đư?c áp d?ng trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2929489Bàn phím phím b? vô hi?u hoá khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Windows 8.1
2930280Phím ch?c năng không ho?t đ?ng n?u IME đư?c kích ho?t trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2926967ổ đĩa DMR gi?m khi b?n s? d?ng phát trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2929870Ngăn ch?n l?i trong vhdmp.sys trong c?a s? 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2 máy ?o
2926985Thi?t b? đầu đọc thẻ t? IdTech không ho?t đ?ng trong Windows 8.1
2926660G? l?i ng?t Windows Server 2012 R2 v?i ?nh ch?p nhanh ổ đĩa CSV
2930340l?i t?t bàn phím CTRL + Alt + Insert máy tính đ? bàn t? xa không ho?t đ?ng trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2894655Kh?c ph?c: H?nh ?nh trên màn h?nh đóng băng khi hi?n th? n?i dung đư?c C?p Nh?t trong Windows
2927978Màn h?nh xu?t hi?n b? c?t xén khi b?n xoay màn h?nh đ?ng ch? đ? Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2927067l?i d?ng 0x3B Windows 8.1 ho?c thi?t b? c?m ?ng d?a trên Windows Server 2012 R2
2905569thanh cuộn trong ?ng d?ng 32 bit không di chuy?n trên máy tính đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Windows
2915847Trang t?i ch?m trong m?t b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa trên máy ch? đang ch?y Windows Server
2927936"Ng? c?nh thi?t b? đ? b? hu? b?" l?i khi ?ng d?ng l?i trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2895930Qu?n l? truy nh?p t? xa r? b? nh? khi VPN ho?c k?t n?i tr?c ti?p đư?c s? d?ng trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012
2922694IP dành riêng có th? đư?c cung c?p cho khách hàng b?t k? n?u chuy?n đ?i d? ph?ng DHCP đư?c c?u h?nh trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2912883Không th? k?t n?i h? tr? t? xa cho máy tính khách Windows th?ng
2928562S? ki?n 55 khi b?n sao chép m?t m?c tin thư thoại đư?c m? hoá EFS c?p đư?c chia s? trong Windows
2891362Thao tác sao t?p không thành công khi t?p ho?c c?p có dài đư?ng d?n trong Window Explorer
2929781B?n c?p nh?t thêm b? m? hóa TLS m?i và thay đ?i ưu tiên m?t m? trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2917488"AV_NULL_IP_BTHUSB!USBD_CreateHandle"Stop l?i trên máy tính ch?y Windows 8.1 có các tr?nh đi?u khi?n MediaTek cài đ?t chuyên bi?t
2928429Đ?a ki?m tra k?t qu? là không th? đ?c đư?c các ngôn ng? Châu á trong Windows Server 2012 R2
29259810x0000003B l?i d?ng trong môi trư?ng b?n ghi d?ch v? (DFS) phân ph?i t?p trong Windows
2930172Panel điều khiển Windows Server 2012 R2 Essentials s?p n?u tiêu đề web site SharePoint tr?ng
2922695đ?a ch? IP đư?c s? d?ng đư?c sau khi chuy?n DHCP sang Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2888049B?n c?p nh?t mà c?i thi?n hi?u su?t m?ng c?a Internet Explorer 11 trong Windows
2929455Tr?nh Explorer đóng băng khi b?n kí nh?p vào Windows 8.1 ho?c máy ch? ch?y Windows Server 2012 R2 trong m?t thi?t b? PDW
2929755H?t b? nh? khi b?n t?i m?t s? tài nguyên h?nh ?nh trong m?t ?ng d?ng Windows
2927066Ichitaro s?p khi b?n s? d?ng màn h?nh c?m ?ng nh?p văn b?n trong c?a s? 8.1
2926633Chơi v?i ch?c năng không làm vi?c cho ?ng d?ng nh?c Xbox như mong đ?i trong Windows 8.1
2927446l?i 0x00000050 trong bthmodem.sys Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2923883?ng d?ng s?p n?u nó có ch?a macro VBA Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2924603CPU s? d?ng tăng và có th? đóng băng trong quá tr?nh t?t máy tính sau khi b?n nâng c?p lên Windows 8.1
2927267B?n không th? kí nh?p vào Windows sau khi qu?n tr? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n
2939239Gi?i pháp tên DNS m?ng công ty không thành công sau khi b?n k?t n?i máy tính ch?y Windows 8.1 máy ch? ki?m đi?m VPN
2897765Outlook s?p khi b?n xem m?t b?n tin HTML trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2008
2906377B?n không th? m? các liên k?t t? WebDAV máy ch? trong Internet Explorer
2907831?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i khi l?n đ?u tiên b?n kh?i đ?ng l?i sau khi kí nh?p m?i
2934898Bi?u tư?ng liên k?t không ho?t đ?ng như mong đ?i trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2928800tên nhóm không chính xác đư?c hi?n th? trong danh sách cho phép m?c tin thư thoại trong Windows
2920367?ng d?ng máy ?nh không s? d?ng đ? phân gi?i HD xem trư?c Windows 8.1 ho?c thi?t b? d?a trên Windows Server 2012 R2
2940217Thi?t b? USB 2.0 bi?n m?t kh?i USBView sau khi ng? đông trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2925479kí t? đ?i di?n vô giá tr? đư?c ghi l?i trong s? ki?n ID 153 Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2939442In không mong mu?n khi b?n s? d?ng ?ng d?ng g?i hàm TxGetNaturalSize API in n?i dung nào trong c?a s? 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2937630S?a ch?a tài nguyên c?m tên không thành công v?i l?i 5048 trên Windows Server 2012 R2 ch?y c?m
2940190trạm đậu k?t n?i Wi-Fi giao di?n ngư?i dùng không đúng trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2936892m? l?i 10 khi b?n s? d?ng CCID smartcard đ?c ho?c th? USB trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2933511Tr?nh đi?u khi?n máy quét WSD không đúng yêu c?u d? li?u đ?nh d?ng PDF khi b?n ch?y nhi?u ?nh quét Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
28859780x0000007F l?i d?ng trên máy tính ch?y Windows
2895683B?n ghi DNS đư?c xoá không chính xác sau khi b?n t?t DNS đ?ng ki?m nh?p trên máy tính khách Windows
2920006Thi?t l?p SQL Server 2012 d?ng đáp ?ng trên máy tính đang ch?y Windows
2923884M?t n? m?ng con không h?p l? x?y ra sau khi thay đ?i c?u h?nh IP và máy tính kh?i đ?ng l?i Windows
2940266Miracast phiên gi?m Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2928422cài đ?t chuyên bi?t trong m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm Internet Explorer 10 proxy b? h?ng
2928427Bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm l?i khi b?n nh?p vào vùng m?c tiêu
2918893H?ng thông tin người dùng sau khi b?n m?t k?t n?i m?ng ho?c hibernate máy tính ch?y Windows
2939167?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c tương t? đư?c lưu tr? hai l?n trên máy tính ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1
2930522Quét ch?y API không chính xác tính v? trí căn ngang đ?u ADF Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2938832E_FAIL (0x80004005) l?i x?y ra trên các phương pháp ICredentialProviderCredentialEvents::OnCreatingWindow Windows 8.1
2934123T?m ngưng USB l?a ch?n tính năng b? vô hi?u hoá b?t ng? trong Windows
2895698Ngư?i dùng đ? cài đ?t chuyên bi?t âm thanh t? xa cho phép khi?n máy ch? RD phiên máy ch? đóng băng liên t?c trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1
2884172Kh?c ph?c: "Truy c?p b? t? ch?i" x?y ra trên m?t s? máy tính Nhóm ngu?n B?t đ?u ki?m nh?p trong Windows
2881151Nhóm c?m có ph? thu?c vào tài nguyên không chuy?n đ?i d? ph?ng trên máy tính ch?y Windows Server
2894219DFS liên k?t đi gián tuy?n khi b?n truy c?p m?c tin thư thoại chuy?n t? m?t web site khác nhau trong Windows
2884284Ch?ng ch? m?i đư?c t?o ra m?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính ch?y Windows s? d?ng NAP 802.1 X
2936010L?i "E_NOINTERFACE" khi b?n s? d?ng MediaStreamSource API JavaScript Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2939299Video là jerky Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2931980nút ch?n m?t c?m Windows Server 2012 R2 đư?c kh?i đ?ng l?i b?t ng?
2931979Các cu?c g?i không ho?t đ?ng do x? l? c?m không h?p l? trong Windows Server 2012 R2
2927767Âm thanh chuy?n hư?ng ng?ng 30-60 phút sau khi b?n k?t n?i v?i hệ điều hành khách trên máy tính Hyper-V máy ch? đang ch?y Windows
2898118Thay đ?i thu?c tính tr? l?i giá tr? m?c đ?nh trên nút ch?n m?t c?m ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2008 SP2 c?m
2948462SCEP ch?ng ch? đư?c lưu tr? không đúng khi TPM không có thi?t b? ch?y trên Windows 8.1
2942730OneNote chi?m m?t khe trong mô tả ứng dụng preinstall OEM c?a c?a s? 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2913758V? trí không ngay l?p t?c C?p Nh?t b?n đ? ?ng d?ng trong c?a s? 8.1
2939272XAML y?u t? pixel thay đ?i trong h?nh ?nh đ?ng trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2917033B?n C?p Nh?t có s?n cho phép s? d?ng các t?p tin đ?a phương ADMX đ? ch?nh s?a chính sách nhóm
2905363Máy ch? DNS trong Windows không chính xác phân tích h? sơ máy tính khách hàng
2910718Lưu lư?ng m?ng l?n x?y ra khi m?t truy v?n LDAP máy ch? DNS trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012
2913826Bi?n ngư?i dùng không đư?c gi?i quy?t m?t cách chính xác trong Windows
2920486Không th? ch?nh s?a chính sách nhóm cài đ?t chuyên bi?t trên m?t web site trong Windows
2940078T? đ?ng kích ho?t VPN không hi?u qu? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại trong Windows 8.1 ho?c Windows RT 8.1
2889673S? ki?n ID 502 và kí nh?p ch?m tr? trong Windows sau khi b?n c?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm "Thư m?c đ? đ?ng b? hoá l?n đăng nh?p/đăng xu?t ch? m?ng"
2870256M?t thanh ?ng d?ng có th? vô t?nh làm m? trên thanh tác v? c?a Windows trong Windows
2941449Máy tính m?t nhi?u th?i gian trong giao di?n ngư?i dùng kí nh?p vào Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2925489B?n không th? thi?t l?p k?t n?i IPsec v?i các thi?t b? bên th? ba trong Windows
2934562L?i "không th? t?o ra m?c nhà" khi s? d?ng m?t không t?n t?i đư?ng d?n m?c tin thư thoại trong Windows
2923766Màn h?nh màu đen khi b?n c?m vào màn h?nh trên máy tính ho?c m? n?p máy tính xách tay đang ch?y trong Windows
2953597C?p Nh?t c?i thi?n đ? tin c?y OneDrive Windows RT 8.1 và Windows 8.1
2933688S? ki?n l?n ID 1012 cho m?i tên m?ng thông tin c?p nh?t Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2933689Kích thư?c c?a Nh?t k? s? ki?n SMB đư?c quá nh? Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2939164XAML nút ch?n m?t bay m?t nhi?u th?i gian đ? hi?n th? văn b?n trong c?a s? 8.1 và Windows Server 2012 R2
2939259l?i d?ng "0x0000005C" sau khi b?n kích ho?t trên thi?t b? ch?y trên Windows 8.1 hypervisor gi?i pháp
2939055Windows Update l?ch s? Hi?n th? u s? ki?n l?ch s? c?p nh?t Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2938474Thay đ?i m?t chuy?n đ?i "N?i b?" sau khi b?n t?o m?t s? thi?t b? chuy?n m?ch ?o ngoài Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2940133?ng d?ng đóng đ?t ng?t khi h? đ?c hi?u năng truy c?p giá tr? trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2932444L?i x?y ra khi nhi?u trang đư?c in b?ng cách s? d?ng m?t máy in WSD Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2937440L?i "E_NOTIMPL" khi b?n l?y h?nh thu nhỏ t?p video ho?c âm thanh trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2935873M?t s? giá tr? PageMediaSize không th? s? d?ng m?c đ?nh trong c?a hàng ?ng d?ng trong c?a s? 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2937621Vai tr? tương ?ng b? k?t trong trạm đậu "D?ng" sau khi m?t ngu?n không thành công trên Windows Server 2012 R2 ch?y c?m
2941326Bi?u tư?ng ho?c g?ch đông sau khi b?n sao chép ho?c dán thông tin m?ng m?ng trong Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2934794Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2 đóng băng khi s? d?ng m?t thi?t b? Bluetooth LE
2934897Tr?nh sao lưu l?i trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2941592B?n không th? s? d?ng ?ng d?ng Xbox Video đ? chơi phim trên c?a bàn đi?u khi?n tr? chơi Xbox Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2922827vEthernet thu?c tính b? thích ?ng m?ng không đư?c qu?n l? SCVMM 2012 R2
2905249l?i "0x8007007A" khi b?n di chuy?n máy ?o đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2934887B?n không th? cho phép h? tr? hai chi?u sau khi b?n nâng c?p lên Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2
2934842D?i c?ng không đư?c hi?n th? khi quy t?c tư?ng l?a c?a Windows xác đ?nh m?t d?i c?ng c?c b?
2918371Theo l?ch tr?nh sao lưu không thành công v?i s? ki?n sao lưu ID 517 và l?i 0x80780049 trong Windows
2928134Hi?u su?t ch?m khi kh?i đ?ng l?i ?ng d?ng COM + trong Windows
2927008Kích kích cỡ giấy đ? ch?n m?t phương ti?n không ho?t đ?ng cho các công vi?c in trên máy in trong Windows 8 và Windows 8.1
2937781C?p Nh?t cho phép nh?p hi?u su?t kinh nghi?m Trung Qu?c âm IME trong Windows 8.1
2939467Công c? REAgentC.exe luôn tr? l?i "0" trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
2931973T?n đ?ng l?n trên máy ch? Windows Server 2012 R2 ho?c DFSR d?a trên Windows Server 2012
2931974B?n không th? truy c?p DFS m?c tin thư thoại trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2942909H?a ti?t XAML liên t?c không hi?n th? trong ?ng d?ng trong c?a s? 8.1
2931129l?i d?ng "0x0000007E" trên IPMIDrv!KCSRequestResponseEngine trong Windows Server
2938013ID s? ki?n 307 Hi?n th? tên tài li?u in trong Windows
2928248Xác th?c không thành công cho khách hàng Windows 8.1 ho?c Windows 8 đư?c c?u h?nh cho xác th?c SSO trên m?ng không dây
2916915Outlook có th? m?t 2 đ?n 3 phút đ? k?t n?i v?i h?p thư Office365
2940225B?n không th? kí nh?p vào m?ng không dây b?ng cách s? d?ng tài kho?n SSO m?i l?n đ?u tiên trong Windows RT 8.1 ho?c Windows 8.1
2934249Phiên b?n NFS 4.1 và phiên b?n 3 làm vi?c b?t ng? trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2925429Các công vi?c in b? m?t khi b?n s? d?ng chuy?n hư?ng máy in b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012
2917019Đ?a ngu?n đư?c v?n gián tuy?n khi b?n vô hi?u hoá l?ch sao bóng cho đ?a trong Windows
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i c?p nh?t sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2:
2919442 B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? có s?n cho Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2: tháng 4 năm 2014

Phương pháp 1: Windows Update

B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p dư?i d?ng b?n c?p nh?t quan tr?ng t? Windows Update. N?u b?n b?t c?p nh?t t? đ?ng, b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.

Lưu ?
 • MSDN và VLSC ISO C?p Nh?t ch?a b? đ?y đ? các b?n s?a l?i đư?c cung c?p t? Windows Update. V? v?y, Windows Update và Windows Server Update Services (WSUS) s? cung c?p các b?n C?p Nh?t 2919355 l?i cho các máy tính đư?c tri?n khai b?ng cách s? d?ng các h?nh ?nh ISO này. Đi?u này đư?c mong đ?i và kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t l?i toàn b? các b?n c?p nh?t Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, nhưng ch? m?t ph?n nh? c?a nó. Ph?n c?n l?i c?a b?n C?p Nh?t s? không đư?c t?i xu?ng ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
 • Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này l?i ngay c? khi máy tính đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Đây là mong mu?n và nh?m gi?i quy?t m?t S? c? máy tính khách Windows Update. cài đ?t chuyên bi?t Windows Update ch? gói 2959977. Đi?u này gi?i quy?t s? c? máy tính khách Windows Update thay v? t?t c? các gói bao g?m trong b?n c?p nh?t này.

Cách th?c hi?n Windows Update

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. M? Windows Update b?ng cách trư?t vào t? c?nh ph?i c?a màn h?nh (ho?c n?u b?n đang s? d?ng chu?t, tr? chu?t vào góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh và di chuy?n con tr? chu?t lên), ch?m ho?c b?m cài đ?t chuyên bi?t, ch?m ho?c b?m Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t PC r?i ch?m ho?c b?m C?p Nh?t và ph?c h?i.
 2. Ch?m ho?c b?m Ki?m tra ngay bây gi? và sau đó đ?i trong khi Windows tra c?u các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u t?m th?y b?n c?p nh?t, ch?m ho?c b?m cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t.
 4. Ch?n các b?n C?p Nh?t 2919335 trong tu? ch?n, r?i ch?m ho?c b?m cài đ?t chuyên bi?t.
Lưu ?B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t m?t s? b?n c?p nh?t. Lưu và đóng t?p tin và ?ng d?ng c?a b?n trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i đ? b?n không m?t g?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows Update, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Windows Update: câu h?i thư?ng g?p

Phương pháp 2:Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft

B?n c?ng có th? t?i xu?ng gói c?p nh?t riêng thông qua Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t Windows 8.1 d?a trên x 86 ngay bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t Windows 8.1 d?a trên x 64 ngay bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t Windows Server 2012 R2 d?a trên x 64 ngay bây gi?.

Lưu ?B?n C?p Nh?t cho Windows RT 8.1 có th? đư?c l?y t? Windows Update.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách t?i xu?ng các t?p h? tr? c?a Microsoft t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét vi-rút t?p này. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n vi-rút m?i nh?t đ? có vào ngày t?p đư?c đăng. T?p đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n m?i thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t này

S? c? x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? c? đ? bi?tGi?i pháp
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355 b?ng cách s? d?ng Windows Update, quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công v?i m? l?i 0x80071a91.Áp d?ng hotfix 2939087, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355.
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355, cài đ?t chuyên bi?t không thành công v?i m? l?i 0x80070005.Áp d?ng hotfix 2975061, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355.
Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355, quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t có th? không thành công v?i m?t "0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT" l?i. V?n đ? này là do m?t s? c?u ph?n b? h?ng.T?i xu?ng b?t lên và ch?y công c? Clearcompressionflag.exe t? liên k?t sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng công c? Clearcompressionflag dành cho phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng công c? Clearcompressionflag dành cho phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng công c? Clearcompressionflag dành cho phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2012 R2

Lưu ? Công c? t? đ?ng ch?y trong n?n. Thông báo đư?c hi?n th? khi hoàn t?t vi?c d?n. B?n c?ng có th? th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2919355 sau khi b?n ch?y công c?.
N?u v?n đ? chưa đư?c gi?i quy?t, ho?c n?u b?n g?p ph?i các s? c? cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào website sau c?a Microsoft r?i xem ph?n "Kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t" đ? bi?t thêm thông tin.
cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a Windows 8.1
S? c? x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? c? đ? bi?tGi?i pháp
N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên máy ch? máy in, máy tính khách có th? đư?c nh?c b?ng H?p c?nh báo yêu c?u B?n có tin máy in này không, và (ho?c) máy tính khách không th? in.Áp d?ng b?n C?p Nh?t 2975719.
WSUSN?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trư?c ngày 15 tháng 4, máy tính có th? d?ng quét v?i Windows Server Update Services 3.0 gói b?n ghi d?ch v? 2 (WSUS 3.0 SP2 ho?c WSUS 3.2)-d?a trên máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng HTTPS và không ph?i b?t TLS 1.2.Áp d?ng hotfix 2959977.
Khi b?n b?t ho?c t?t ch? đ? doanh nghi?p trên menu công c?, Internet Explorer 11 h?ng.Áp d?ng hotfix 2956283.
B?n không th? d? cài đ?t chuyên bi?t IIS.Áp d?ng hotfix 2957390.
Máy tính c?a b?n g?p ph?i m?t v?ng l?p kh?i đ?ng l?i, ho?c b?n nh?n đư?c l?i "Stop 0x7B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE".Áp d?ng hotfix 2966870.
thông tin người dùng có th? không t?i.Áp d?ng hotfix 2985344.

Thông tin kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?ng sau li?t kê vân tay c?a ch?ng ch? đư?c s? d?ng đ? k? các b?n c?p nh?t (.msu). Ki?m tra vân tay ch?ng ch? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft ch?ng vân tay ch?ng ch? nêu trên b?n c?p nh?t mà b?n t?i xu?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pSHA1 và SHA2
Windows8.1-kb2919355-arm.msuSHA1: A6119D3E5DDD1A233A09DD79D91067DE7B826F85
SHA256: CF3E9DD5A521965A613CA5B931DEA739AC9101E21DC20AA6D05374710083E426
Windows8.1-kb2919355-x64.msuSHA1: E6F4DA4D33564419065A7370865FAACF9B40FF72
SHA256: B0C9ADA530F5EE90BB962AFA9ED26218C582362315E13B1BA97E59767CB7825D
Windows8.1-kb2919355-x86.msuSHA1: DE9DF31E42FE034C9A763328326E5852C2B4963D
SHA256: F8BECA5B463A36E1FEF45AD0DCA6A0DE7606930380514AC1852DF5CA6E3F6C1D
Windows8.1-kb2932046-arm.msuSHA1: FE6ACF558880D127AEF1A759A8C2539AFC67B5FB
SHA256: 86D78135033944F169974E3523F12072BC34DE82D68DE924250D0917FB953254
Windows8.1-kb2932046-x64.msuSHA1: 6AEE5FDA6E2A6729D1FBAE6EAC08693ACD70D985
SHA256: 46B5F5AC8592CAA1FC9F9494F775C480DD35B8D1034BC443469DF2AE7260CD2E
Windows8.1-kb2932046-x86.msuSHA1: BFD8CA4C683CCEC26355AFC1F2E677F3809CB3D6
SHA256: A57C15C14F21D2A36A10A587EFBD5229E5B10C58D5C39E809093582151CB061A
Windows8.1-kb2937592-arm.msuSHA1: 860C83A0CCCC0519111F57A679AE9F9D071315E5
SHA256: 0ABB841953F1ABBD59D0D95F20A093D8FF454F2C8CDD781C87693F3B32FE9B66
Windows8.1-kb2937592-x64.msuSHA1: 4ABC0A39C9E500C0FBE9C41282169C92315CAFC2
SHA256: 094F92C5FEA35C9067844F7ACC160F3106214FC62A56068798759512183C18FD
Windows8.1-kb2937592-x86.msuSHA1: 96A3416D480BD2B54803DF26B8E76CD1D0008D43
SHA256: AF4622499F3A054C8EEF2CED379B24F95AF95ECA1B8582C22935ED6CEDDD1553
Windows8.1-kb2938439-arm.msuSHA1: 4A536D9DDCD9993CBE4FBC309EBD50A18D65F954
SHA256: 5E7D03352B572006BC5C5CBB793DEE8A9C0E0CF8B4D06B6441F3FC45D6DB6F72
Windows8.1-kb2938439-x64.msuSHA1: 3ED1574369E36B11F37AF41AA3A875A115A3EAC1
SHA256: 320C76D201A466B5AF4C22EF24135EE723A72007C6E59B77374281F5880C9D15
Windows8.1-kb2938439-x86.msuSHA1: AC9ACA7E41C8E818EDBEA0A8026189EE086F7AA2
SHA256: 4BAAF34757D969C8838648C590AF7511F8CDF3B6CB60F820CE9EDD858E7012D8
Windows8.1 KB2934018 taySHA1: 28C62F5A4129BA24AB75936517C5066435702AE8
SHA256: D87E2D6D5A9D544FF50D268DF6421F92791416F095A8A09050B5A8A48D334D5D
Windows8.1-KB2934018-x64.msuSHA1: 234A5FC4955F81541F5BFC0D447E4FC4934EFC38
SHA256: 083CB134F59107531E241645530FED396F3CFDD8128AB33349FE138F20F2E19D
Windows8.1-KB2934018-x86.msuSHA1: 8FB05387836B77ABBF1755185AE743C9DA417E9A
SHA256: 3976C63843B89BC3A167F26166C7FF7007EDC2EDF3ED671888B5480EE8C34179
Windows8.1-KB2959977-arm.msu SHA1: D37DFE20CDC496B4ED4338913D225FC1A9A91D36
SHA256: 734DC55F56798695D98D7BA13D774ABB54E2326B7B51881FA6DB78EADCC1FB4B
Windows8.1-KB2959977-x64.msuSHA1: 574BA2D60BAA13645B764F55069B74B2DE866975
SHA256: 3E6A8674CC5A206CAE551426A6BFE254092B11E0501C162F3872FB32FFBC797B
Windows8.1-KB2959977-x86.msuSHA1: 5CCF761A356BB143B68887F99883D8C24946D2C2
SHA256: C0DA1C3845BA98F5EE5F1CBA1312189422CE1C6BEC95BC9C86270B2BF61751EE
ClearCompressionFlag.exe (arm)SHA1: 70C52DF15023AD1FA579149F0435E6A2B078FC94
SHA256: 8C05FB101A01B54DE6CC6E22441B528EA1B3CDE211781A8E4258E2F776338841
ClearCompressionFlag.exe (x 64)SHA1: 3104315DB9D84F6A2A56B9621E89EA66A8C27604
SHA256: 9B95973B198EB255C8E85EB72E0AF96482F5AE7547D66AA1B70A7E41602F2548
ClearCompressionFlag.exe (x 86)SHA1: 220EDCA17AE47089FC4DA060915E0DF568EAC4FF
SHA256: FC540C0D8DA69D08DBD26F71F817F4925B5725E04E76EE0D0FD89E42D1860A86
B?n C?p Nh?t gói chi ti?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
GóiKích thư?c gói (MB)Nh?n t?i xu?ng (MB)M? r?ng gói (MB)
KB291944210.29.041.6
KB2919355690.0112,23,000.7
KB293204648.04,60455.0
KB29375920.30,01.5
KB293843919.58.264.9
KB2934018126.08.6476,0
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2919355 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 21.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2919355 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2919355

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com