Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте Excel с клавиатурата и екранен четец, за да изпълнявате основни задачи в Excel. Тествахме го с "Разказвач", JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да стартирате приложението, да създадете нова работна книга, за да вмъкнете данните си, да създадете прости формули, да сортирате или филтрирате данните и да добавите диаграми, за да покажете какво означават данните ви.

Забележки: 

В тази тема

Стартиране на Excel

 1. За да започнете Excel, направете едно от следните неща:

  • Натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете Excel и след това натиснете Enter. Excel се отваря в менюто Начало , където можете да изберете шаблон за нова работна книга или да отворите съществуващ такъв.

  • На устройството или мястото за съхранение, което използвате, отидете на Excel работна книга, която искате да отворите, и натиснете клавиша Enter. Работната книга се отваря в Excel.

Създаване на нова работна книга

Excel файлове се наричат работни книги. Всяка работна книга съдържа листове, обикновено наричани "електронни таблици" или "работни листове". Можете да добавите в работната книга толкова листове, колкото желаете, а можете също да създавате и нови работни книги, за да разделяте данните си.

Съвет: За да добавите нов работен лист към работна книга, натиснете Shift+F11.

 1. За да започнете да създавате нова работна книга с помощта на шаблона за празна работна книга, направете едно от следните неща:

  • ОтворетеExcel. Попадаш в менюто "Начало ". Натиснете Alt+H, Y и след това 2.

  • Ако вече редактирате работен лист, натиснете Ctrl+N.

Въвеждане на данни

Когато въвеждате данни в листа, работите с редове, колони и клетки. Клетките се идентифицират по тяхното местоположение в реда и колоната в листа, така че клетка A1 е клетката в първия ред на колона A. Във всеки нов лист, клетка A1 е избрана по подразбиране.

 1. За да изберете празна клетка, в която искате да започнете да въвеждате данните си, натискайте клавишите със стрелки. Докато се придвижвате до клетките в работната книга, с разказвача чувате препратката към клетката, последвана от "Избрано, може да се редактира", препратката към колоната и реда и след това "Елемент", последвано от съдържанието на клетката, ако има такава. С JAWS и NVDA чувате съдържанието на клетката и препратката към клетката. Когато изберете празна клетка с JAWS, ще чуете "Празна", последвано от препратката към клетката. С NVDA чувате препратката към клетка.

 2. Въведете текст или число в клетката.

 3. За да въведете съдържанието в клетката и да преминете към следващата клетка в колоната, натиснете клавиша Enter. За да се придвижите до следващата клетка в реда, натиснете клавиша Tab. Можете също да използвате клавишите със стрелки.

Използване на автосумиране за събиране на данни

Можете да използвате функцията "Автосумиране" , за да сумирате бързо числата, които сте въвели в листа.

 1. Изберете клетката, където искате да поставите сумата. Това обикновено е отдясно или отдолу на числата, които сумирате.

 2. За да въведете функцията Автосумиране в клетката, натиснете Alt+H, U и след това S.

  Съвет: Можете да промените кои клетки са избрани за функцията "Автосумиране ". За да изберете диапазона от клетки, които искате да сумирате, задръжте натиснат клавиша Shift и натиснете клавишите със стрелки.

 3. Когато сте потвърдили, че функцията "Автосумиране" създава формула за клетките, които искате, натиснете клавиша Enter. Автосумирането сумира числата в избраните клетки и общата сума отива в избраната от вас клетка.

 4. За да чуете резултата от изчислението на "Автосумиране" , върнете се към клетката, съдържаща функцията "Автосумиране ". Чувате числото, последвано от "Има формула" и препратката към клетката.

Създаване на проста формула

Можете да въвеждате прости формули, за да събирате, изваждате, умножавате или делите числа в листа. Можете да създадете формула, като комбинирате препратки към клетки (например B4 или D6), съдържащи числата, които искате да изчислите, с математическия оператор. Операторите са знакът плюс (+) за събиране, знакът минус (-) за изваждане, звездичката (*) за умножение и наклонената черта (/) за деление.

 1. Изберете клетката, където искате да поставите резултата от формулата. Това обикновено става отдясно или отдолу на числата, които изчислявате.

 2. Въведете знак за равенство ( = ). Формулата за Excel винаги започва със знака за равенство.

 3. За да създадете вашата формула, въведете комбинация от препратки към клетки (като B4 или D6) и математически оператори. Например =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 или =B4/B5.

  Съвет: За да правите бързи изчисления, можете да въвеждате числа във формулата вместо препратки към клетки, например =20+10, =20-10, =20*10 или =20/10.

 4. Натиснете Enter. Числата се изчисляват и резултатът отива в избраната от вас клетка.

  Съвет: Ако искате курсорът да остане в активната клетка, натиснете Ctrl+Enter.

Прилагане на числов формат

За да зададете различни формати за различните видове числа, можете да добавяте формат на числата, например валута, процент или дата.

 1. Изберете клетките, съдържащи числата, които искате да форматирате.

 2. За да преместите фокуса върху менюто формат на числата, натиснете Alt+H, N.

 3. Натиснете Alt+стрелка надолу, за да разгънете менюто.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания числов формат, след което натиснете Enter, за да приложите избрания формат към избраните клетки.

  Съвет: Ако числов формат, който искате, не е в менюто, натиснете M, докато преглеждате наличните формати в менюто. Отваря се разделът Число в диалоговия прозорец Форматиране на клетки . За да прегледате списъка с налични числовите формати, натискайте клавиша Tab веднъж и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, докато не намерите желания формат, след което натиснете Enter.

Филтриране и сортиране на данни в таблица

Когато създавате таблица от вашите данни в лист, можете бързо да анализирате данните по различни начини, включително бързо филтриране или сортиране. За подробни инструкции как да филтрирате и сортирате данни в таблици, вижте Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel.

Филтриране на данни в таблица 

 1. За да изберете групата от данни, които искате да анализирате като таблица, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки. След като изберете групата от клетки, разказвачът обявява препратката към клетката и съдържанието на последната клетка в диапазона. С JAWS и NVDA чувате препратката към клетката и съдържанието на първата клетка в диапазона, последвани от препратката към клетката и съдържанието на последната клетка в диапазона.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да се придвижите до раздела Таблици, натиснете T.

 4. За да изберете мрежата Таблица , натиснете клавиша Tab веднъж и след това натиснете Enter. Избраните от вас данни се форматират като таблица. Добавят се заглавия на колоните, а редовете се форматират в редуващи се цветове.

 5. За да филтрирате данни в таблицата по съдържанието на колона, преминете към заглавието на колоната, съдържаща данните, по които искате да филтрирате.

 6. Натиснете Alt+стрелка надолу, за да отворите менюто за филтриране, и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Ръчен филтър". Фокусът е върху квадратчето за отметка Избери всички , което е отметнато по подразбиране.

 7. За да изчистите квадратчето за отметка Избери всички , натиснете интервал.

 8. За да прегледате опциите за филтриране, натиснете клавиша със стрелка надолу, а за да изберете квадратчетата за отметка, съдържащи данните, по които искате да филтрирате, натиснете интервал. За да приложите селекцията на филтър, натиснете клавиша Enter.

 9. Ако искате да премахнете филтъра и да покажете отново всички данни, повторете стъпки 5 и 6 и натиснете интервал, за да изберете квадратчето за отметка Избери всички. Натиснете Enter, за да приложите промяната.

Сортиране на данни в таблица

 1. В таблицата преместете фокуса върху заглавката на колоната, по която искате да сортирате таблицата, и натиснете Alt+стрелка надолу.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате числа от най-малкото към най-голямото или от текста от А до Я, натиснете S.

  • За да сортирате числата от най-голямото към най-малкото или текста от Я до А, натиснете O.

Пресмятане на числа в таблица

С инструмента за бърз анализ можете бързо да изчислявате числата. Независимо дали става въпрос за сума, средна стойност, или брой, Excel показва резултатите от изчислението под или до числата в таблицата.

 1. За да изберете групата данни, които искате да изчислите като таблица, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да се придвижите до раздела Общи суми , натиснете O и след това натиснете клавиша Tab веднъж.

 4. За да прегледате опциите за изчисления за хоризонтални или вертикални данни в таблицата, натиснете стрелка надясно.

 5. За да изберете опция за изчисление, натиснете Enter. Избраната група данни се изчислява, както е указано.

 6. За да чуете резултатите, изберете клетките, съдържащи формулите, една по една. Чувате резултата от формулата, препратката към клетка и че клетката съдържа формула.

Форматиране и маркиране на вашите данни като таблица

Условното форматиране и блещукащите линии позволяват да маркирате вашите най-важни данни или да показвате тенденциите в данните. Можете да използвате инструмента за бърз анализ, за да приложите бързо тези акценти.

 1. За да изберете групата данни, които искате да маркирате с условно форматиране или блещукащи линии, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да се придвижите до раздела Форматиране , натиснете F.

  • За да се придвижите до менюто Блещукащи линии , натиснете S.

 4. За да се придвижите до опциите за раздела, натиснете клавиша Tab веднъж. За да прегледате опциите за форматиране или блещукащи линии, натискайте стрелка надясно или наляво.

 5. За да изберете опция за форматиране или блещукащи линии, натиснете Enter. Избраната група данни се форматира, както е зададено.

Забележка: За да научите повече как да използвате блещукащи линии, вижте Анализиране на тенденции в данни с помощта на блещукащи линии.

Показване на данните в диаграма

Инструментът за бърз анализ препоръчва конкретна диаграма и бързо създава визуално представяне на вашите данни.

 1. За да изберете групата от числа и етикети, които искате да се представят като диаграма, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да се придвижите до раздела Диаграми , натиснете C и след това натиснете клавиша Tab веднъж.

 4. За да прегледате опциите за диаграма, натискайте стрелка надясно или наляво, докато не чуете желаната опция.

 5. Натиснете Enter, за да изберете типа диаграма. Диаграмата, представляваща вашата избрана група, се добавя към работния лист като вграден обект.

Записване на работата ви за първи път

 1. Натиснете Ctrl+S, за да запишете работната книга. Отваря се диалоговият прозорец Запиши този файл. Фокусът е върху текстовото поле Име на файл .

 2. Въведете име за работната книга.

 3. За да изберете местоположението, където да запишете работната книга, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Избор на местоположение", последвано от местоположението по подразбиране.

 4. Натиснете Alt+стрелка надолу, за да отворите списъка с налични местоположения.

 5. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете името на желаното от вас местоположение, след което натиснете Enter.

 6. За да запишете файла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

Разпечатване на вашата работа

За подробни инструкции как да отпечатате или промените настройките за печат в Excel вижте Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel.

 1. За да отворите менюто Печат , натиснете Ctrl+P. Фокусът е върху бутона Печат .

 2. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате настройките за печат, например брой копия, ориентация и размер на страницата. За да промените настройка, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да разгънете списъка с опции, натискайте стрелка нагоре или надолу, за да навигирате в списъците, и след това натиснете Enter, за да изберете опция.

 3. Когато настройките за печат са както искате, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter. Принтерът отпечатва работната книга.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за създаване на обобщена таблица или обобщена диаграма в Excel

Използване на екранен четец за създаване и избиране на диаграма в Excel

Клавишни комбинации в Excel

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да изпълнявате основни задачи, като например създаване, редактиране или отпечатване на работна книга.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Отваряне на Excel за Android

 1. На началния екран на вашето устройство с Android плъзгайте един пръст по екрана, докато не чуете "Приложения", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Excel ", след което докоснете двукратно екрана.

Когато започнете Excel за първи път, може да се наложи да влезете в акаунта си за Microsoft. За инструкции отидете на Влизане при първата употреба.

Съвети: 

 • Ако сте включили функцията за разпознаване на глас OK в Google в приложението Google , можете да кажете: "ОК, Google, отвори Excel ".

 • Ако не сте излезли от приложението Excel последния път, когато сте го използвали, приложението се отваря, без да ви подканва да влизате.

Влезте в Excel

Можете да влезете в Excel първия път, когато отворите приложението или по-късно. След като влезете в Excel, вашият акаунт е наличен и в други Microsoft 365 приложения. Можете също да използвате Excel, без да влизате.

Влизане при първото използване

 1. Когато отворите Excel за първи път, приложението стартира първоначалната настройка и след това чувате: "Влизане в Microsoft акаунт".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Редактиране, поле за редактиране, имейл, телефон или Skype ", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя имейл адрес, телефонен номер или Skype име. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Напред", и докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Редактиране на парола, поле за редактиране", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

 7. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

Влизане след първото използване

Когато решите да се възползвате максимално от работните книги, можете да влезете в Excel дори след като вече сте използвали приложението без влизане.

 1. Отворете Excel.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Влизане", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Влизане, бутон Назад".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Влизане .

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Поле за редактиране, имейл, телефон или Skype ", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя имейл адрес, телефонен номер или Skype име. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

 6. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Напред", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Редактиране на парола, поле за редактиране", след което докоснете двукратно екрана.

 8. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

 9. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на работна книга

Когато отворитеExcel, попадате на страницата Последни . В него са изреждат последните ви работни книги. Можете бързо да отворите една от най-новите работни книги, за да продължите оттам, докъдето сте стигнали. Можете също да отидете до и да отворите по-стара работна книга. 

Отваряне на скорошна работна книга 

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеExcel.

  • Ако вече работите върху работна книга и искате да отворите друга, плъзнете надолу и след това наляво.

 2. Отваря страницата Последни . Плъзгайте с един пръст върху екрана, докато не чуете името на желания файл, след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на по-стара работна книга

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеExcel.

  • Ако вече работите върху работна книга и искате да отворите друга, плъзнете надолу и след това наляво.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Отвори", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете местоположението на файла, и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на файла, който искате, и докоснете двукратно екрана, за да го отворите.

Създаване на нова работна книга

Excel файлове се наричат работни книги. Всяка работна книга съдържа листове, обикновено наричани "електронни таблици" или "работни листове". Можете да добавите в работната книга толкова листове, колкото желаете, а можете да създавате и нови работни книги, за да поддържате данните си организирани.

 1. Направете едно от следните неща:

  • ОтворетеExcel.

  • Ако вече работите върху работна книга и искате да създадете нова, плъзнете надолу и след това наляво.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Създай", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Създай, бутон Назад".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на шаблона за работна книга, който искате да използвате, и след това докоснете двукратно екрана. Ако искате да започнете нова работна книга с помощта на празен шаблон без предварително проектирано форматиране, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Празна работна книга", и докоснете двукратно екрана.

Добавяне на нов работен лист към работната книга

 1. В работна книга плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Добавяне на лист", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Ако не чуете "Бутон Добавяне на лист", лентата с листове е скрита. За да покажете лентата на листовете, плъзгайте пръста си около долния ляв ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Листове", и докоснете двукратно екрана.

Въвеждане на данни

Когато въвеждате данни в листа, работите с редове, колони и клетки. Клетките се идентифицират по тяхното местоположение в реда и колоната в листа, така че клетка A1 е клетката в първия ред на колона A. Във всеки нов лист, клетка A1 е избрана по подразбиране.

 1. В работния лист плъзгайте с пръст по екрана, докато не намерите клетката, в която искате да работите.

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Изрежи".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура се показва в долната половина на екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете числата или текста, който искате. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

 5. Плъзгайте пръста си около горния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Enter", след което докоснете двукратно екрана.

Прилагане на числов формат

Можете да покажете различни типове числа, като приложите числов формат към клетка, като например Валута, Процент или Дата.

 1. В работния лист плъзнете с пръст по екрана, за да намерите клетката, в която искате да работите, и след това докоснете двукратно екрана, за да изберете клетката.

 2. За да затворите контекстното меню, плъзнете надолу и след това наляво.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", след което докоснете двукратно екрана. Чувате името на текущо избрания раздел.

 4. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво, докато не чуете "Начало, меню на раздел", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Формат на числата", и докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Числов формат .

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания формат, като например Валута, Час или Процент, и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Съвет: Ако опцията за формат има подменю, чувате например "Меню Число". За да отворите подменюто, докоснете двукратно екрана.

Създаване на проста формула

Можете да създавате прости формули, за да добавяте, изваждате, умножавате или делите числа.

 1. В работния лист плъзнете с пръст по екрана, за да намерите клетката, където искате да се покаже резултатът от формулата.

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Изрежи".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", след което докоснете двукратно екрана, за да отворите екранната клавиатура.

 4. За да започнете да създавате вашата формула, първо въведете знак за равенство ( = ). Формулата за Excel винаги започва със знака за равенство.

 5. Когато сте въвели знака за равенство, въведете комбинация от препратки към клетки (например B4 или D6) и математически оператори. Въведете знака плюс (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичка (*) за умножение или наклонена черта (/) за деление. Например въведете =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 или =B4/B5.

  Съвет: За да извършите бързи изчисления, вместо препратки към клетки, можете да въведете числа във вашата формула, например =20+10, =20-10, =20*10 или =20/10.

 6. След като сте готови, плъзгайте пръста си около горния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Enter", след което докоснете двукратно екрана. Excel извършва изчислението и вмъква резултата в избраната клетка.

Записване на вашата работа

Excel автоматично записва работата ви, ако сте влезли, но можете да промените името на файла и да изберете местоположението за записване, например за да запишете копие на телефона си.

Преименуване на вашия файл

 1. В Excel файл плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Още опции", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата Запиши като . Фокусът е върху текстовото поле за име на файл.

 3. Натиснете екрана двукратно. За да изчистите името на текущия файл, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изчисти", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете новото име на файла. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно, за да запишете файла с новото име.

  Съвет: Ако се опитвате да запишете файл с име, което вече съществува, чувате: "Заместване на файла?" Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ" или "Бутон Заместване" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

Изберете къде да запишете файла

 1. В Excel файл плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Още опции", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата Запиши като . Фокусът е върху текстовото поле за име на файл.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете местоположението, където да запишете файла. Ако искате да запишете файла на телефона си, плъзгайте наляво, докато не чуете "Това устройство", и докоснете двукратно екрана.

 4. В избраното местоположение плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната възможна папка или друго подпозициониране, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана, за да запишете файла в избраното местоположение.

  Съвет: Ако се опитвате да запишете файл с име, което вече съществува, чувате: "Заместване на файла?" Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ" или "Бутон Заместване" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

Разпечатване на вашата работа

За да отпечатате работните листове, се уверете, че имате принтер, свързан с вашето устройство.

 1. В Excel файл плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Още опции", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата Опции за печат .

 3. За да използвате опциите за печат по подразбиране, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана. Ако чуете "Разрешете на Excel да използва онлайн услуга от Microsoft, за да подготви файловете за печат", плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", и докоснете двукратно екрана.

 4. За да изберете принтер, плъзгайте надясно, докато не чуете "Падащ списък, Изберете принтер", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на желания принтер, и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. За да отпечатате, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана.

За инструкции как да изпълнявате по-сложни задачи за печат, отидете на Използване на екранен четец за отпечатване на работна книга на Excel.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel

Клавишни комбинации в Excel

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за уеб с клавиатурата и екранен четец, за да изпълнявате основни задачи, като например създаване на нова работна книга, редактиране на работна книга и отпечатване на вашата работа. Тествахме го с "Разказвач" вMicrosoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци и уеб браузъри, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Ако използвате "Разказвач" с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Microsoft 365 за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft 365.

 • Когато използвате Excel за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel за уеб.

В тази тема

Отваряне на Excel за уеб

 1. Отидете в https://www.office.com и влезте с вашия акаунт в Microsoft.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начало, бутон", натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Отиди на Excel, бутон, изключено", след което натиснете Enter. Excel за уеб се отваря с фокус върху шаблона за нова празна работна книга.

Отваряне на работна книга

Можете бързо да отворите файл, върху който сте работили наскоро, или да прегледате всички ваши работни книги, за да намерите този, който искате. Можете също да отворите работната книга в пълната настолна версия наExcel за достъп до допълнителни опции.

Отваряне на работна книга при стартиране на Excel за уеб

 1. ОтворетеExcel за уеб. Приложението се отваря и фокусът е върху опцията за нова празна работна книга.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите последно отварян файл, натискайте клавиша Tab или B, докато не чуете "Наскоро отварян, бутон", и натиснете Клавиша Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка Excel ", последвано от името на работната книга на фокус и вашето потребителско име. За да прегледате списъка със скорошни работни книги, натискайте клавиша Tab или I. Когато намерите файла, който искате да отворите, натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в режим на преглед .

  • За да прегледате всички работни книги, за да намерите тази, която искате да отворите, натискайте клавиша Tab или B, докато не чуете "Всички, бутон", и натиснете клавиша Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка Excel ", последвано от името на работната книга на фокус и вашето потребителско име. За да се придвижвате в списъка с работни книги, натискайте клавиша Tab или I. Когато намерите файла, който искате да отворите, натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в режим на преглед .

Отваряне на работна книга при редактиране на файл в Excel за уеб

Забележка: За да отворите друга работна книга, когато вече работите в Excel за уеб, трябва да сте в режим на редактиране . За инструкции как да превключите в режим на редактиране , вижте Превключване в режим на редактиране.

 1. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows. Фокусът се премества на лентата.

 2. За да отворите менюто Файл , натиснете F.

 3. За да отворите менюто Отвори , натиснете O.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите скорошна работна книга, натиснете клавиша Tab веднъж, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на желания документ, след което натиснете Enter. Файлът се отваря в режим на преглед .

  • За да отворите документ от онлайн хранилище, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка, Преглед на още файлове", и натиснете клавиша Enter. OneDrive се отваря. Придвижете се до файла, който искате, и натиснете Enter. Файлът се отваря в режим на редактиране .

Отваряне на работна книга в пълната версия на Excel

Ако имате пълната настолна версия на Excel, тя ви дава много повече опции, когато работите с файловете си. Лесно е да отворите пълната версия от Excel за уеб.

 1. В Excel за уеб натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, Z, M и след това O. Чувате: "Този сайт се опитва да отвори Excel ".

 2. Натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за отваряне", после натиснете Enter. Работната книга се отваря в настолната версия наExcel.

Превключване в режим на редактиране

Ако сте отворили работна книга в режим на преглед и искате да редактирате файла, трябва да превключите в режим на редактиране .

 1. В режим на преглед натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, Z, M и след това E. Режимът се променя на Редактиране.

Създаване на нова работна книга

Можете да създадете нова работна книга от предварително форматиран или празен шаблон.

Съвети: 

 • За да добавите нов работен лист към текущата работна книга, натиснете Shift+F11.

 • За да създадете бързо нов работен лист в Excel за уеб, отворете браузъра си, въведете Excel.new в адресната лента и след това натиснете клавиша Enter.

Създаване на работна книга при стартиране на Excel за уеб

 1. ОтворетеExcel за уеб. Приложението се отваря и фокусът е върху опцията за нова празна работна книга. Тази опция за работна книга не съдържа предварително дефинирано форматиране.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите нова празна работна книга и да започнете да работите върху нея, натиснете клавиша Enter.

  • За да прегледате списъка с шаблони на Excel за уеб начална страница, натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на желания шаблон, след което натиснете Enter. За да потърсите допълнителни шаблони, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка, Достъп до още шаблони", и натиснете клавиша Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не намерите правилния шаблон, след което натиснете Enter.

  Новата работна книга се отваря и фокусът е върху първата клетка в листа.

Създаване на работна книга при редактиране на файл в Excel за уеб

Забележка: За да създадете нова работна книга, когато вече работите в Excel за уеб, трябва да сте в режим на редактиране . За инструкции как да превключите в режим на редактиране , вижте Превключване в режим на редактиране.

 1. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows. Фокусът се премества на лентата.

 2. За да отворите менюто Файл , натиснете F.

 3. За да отворите менюто Създай , натиснете N.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Въведете таблица, Празно, Създай", след което направете едно от следните неща:

  • За да създадете нова работна книга от празен шаблон без предварително проектирано форматиране, натиснете клавиша Enter.

  • За да потърсите шаблон, използвайте клавишите със стрелки, за да намерите желания шаблон, и след това натиснете Enter.

Редактиране на вашата работна книга

За да редактирате работната книга, трябва да сте в режим на редактиране . За инструкции как да стигнете до режима на редактиране , отидете на Превключване в режим на редактиране.

Въвеждане на данни

 1. За да се придвижвате между клетките, натискайте клавишите със стрелки. Екранният четец произнася клетките, докато се придвижвате по тяхното местоположение на редове и колони в работния лист. Клетката A1 е в първия ред на колоната A. Ако клетката съдържа текст, екранният четец прочита текста.

 2. За да въведете или заместите текст в клетка, въведете текста, числото или формулата.

 3. За да се придвижите до следващата клетка, натиснете Enter или Tab.

Използване на "Автосумиране" за сумиране на числа

За да сумирате бързо числата в листа, можете да използвате функцията Автосумиране .

 1. Отидете в клетката отдясно или точно под числата, които искате да сумирате.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, H, U, S. За да извършите изчислението, натиснете клавиша Enter.

  Excel за уеб сумира числата и поставя резултата в избраната от вас клетка.

Създаване на проста формула

Можете да създавате прости формули, за да добавяте, изваждате, умножавате или делите числа.

 1. Придвижете се до клетката, която е непосредствено отдясно или отдолу на числата, които искате да изчислите.

 2. Въведете знак за равенство ( = ). Чувате: "Редактиране, знак за равенство".

 3. За да създадете формулата, въведете комбинация от числа и оператори за изчисление, например знака плюс (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичка (*) за умножение или наклонена черта (/) за деление. Например въведете едно от следните неща:

  • За да добавите числа, въведете =2+4.

  • За изваждане на числа въведете =4-2.

  • За да умножите числа, въведете =2*4.

  • За да разделите числа, въведете =4/2.

 4. За да изпълните изчислението, натиснете клавиша Enter.

Excel за уеб извършва изчислението и показва резултата в избраната от вас клетка.

Прилагане на числов формат

Можете да показвате различни типове числа в Excel за уеб, като приложите числов формат, като например Валута, Процент или Дата.

 1. Изберете клетката или клетките, които искате да форматирате. За да изберете няколко съседни клетки, натиснете и задръжте клавиша Shift и след това използвайте клавишите със стрелки, докато не изберете желаните клетки.

 2. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10 или клавиша за меню на Windows.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу или I, докато не чуете "Формат на числата", след което натиснете Enter. Чувате: "Предупреждение, формат на числата".

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания формат, като например Валута или Дата, след което натиснете Enter, за да го изберете и приложите към работния лист.

Създаване на таблица от вашите данни

Можете да създадете таблица от вашите данни, така че да можете например бързо да филтрирате или сортирате данните.

 1. Изберете клетките, които искате да включите в таблицата. За да изберете няколко съседни клетки, натиснете и задръжте клавиша Shift и след това използвайте клавишите със стрелки, докато не изберете желаните клетки.

 2. За да отворите менюто Форматиране като таблица , натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows H, T.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате наличните стилове на таблици. Когато чуете желания стил, натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Форматиране като таблица .

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Моята таблица има заглавки, квадратче за отметка, без отметка". За да добавите заглавки към таблицата, натиснете интервал.

  Съвет: Използвайте заглавките на таблицата, за да направите таблицата по-достъпна за потребителите на екранни четци. Екранните четци използват информацията в заглавката, за да разберат как да намират клетките на таблицата.

 5. За да създадете таблицата, натиснете клавиша Enter.

Сортиране или филтриране на данните в таблица

 1. В таблицата, която искате да сортирате или филтрирате, преминете към клетка, която има падащо меню Сортиране & Филтър . Чувате подробностите за клетките, последвани от "Има падащо меню за сортиране и филтриране".

 2. За да отворите падащото меню, натиснете Alt+стрелка надолу.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате данните, натискайте клавиша със стрелка надолу или I, докато не чуете "Сортиране от най-малко към най-голямо", "Сортиране от най-голямо към най-малко", "Сортиране от А до Я" или "Сортиране от Я до А" в зависимост от типа на данните в клетките и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да приложите прост филтър, натискайте клавиша със стрелка надолу или I, докато не чуете "Избери всички, елемент от меню", и след това натиснете интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу или I, за да прегледате опциите за филтриране. Когато чуете желаната опция, натиснете интервал, за да я изберете или отмените. За да приложите филтъра, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Приложи", след което натиснете Enter.

  • За да приложите сложен филтър, натискайте клавиша със стрелка надолу или I, докато не чуете "Текстови филтри, елемент от меню", и след това натиснете клавиша Enter или стрелка надясно веднъж. Това ще отвори менюто за филтриране. Натискайте клавиша със стрелка надолу или I, докато не чуете желаната опция, след което натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Потребителски филтър. Въведете желаните стойности и натиснете Enter.

  • За да изчистите филтър, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изчисти филтъра от", последвано от координатите на филтрираната клетка, и след това натиснете клавиша Enter.

За по-подробни инструкции как да сортирате или филтрирате данни в таблица, вижте Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel.

Показване на изчисления на числата

 1. В клетката, където искате да се появи общата сума, въведете знак за равенство ( = ).

 2. Въведете името на формулата или функцията, която искате да използвате, например сума или средна стойност. Отваря се списък с функции, който се актуализира, докато въвеждате. Чувате първата функция в списъка.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас функция, след което натиснете клавиша Tab веднъж, за да я изберете.

 4. Въведете диапазона от клетки или други числа, към които искате да приложите функцията, последвани от затваряща кръгла скоба ()), и след това натиснете клавиша Enter.

Записване на вашата работа

Excel за уеб автоматично записва работата ви, но можете да промените местоположението или името на файла и можете да изтеглите копие на файла.

Записване на копие онлайн

 1. Докато редактирате работна книга, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, F, S, A. Отваря се диалоговият прозорец Запиши като . Фокусът е върху текстовото поле Име на файл .

 2. Въведете ново име за вашия файл.

 3. Натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете "Местоположение", последвано от името на текущото местоположение.

 4. Натиснете Alt+стрелка надолу, за да разгънете менюто, и след това натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаното местоположение, след което натиснете Enter.

Преименуване на работна книга

 1. Докато редактирате работна книга, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, F, S, R. Фокусът се премества в текстовото поле Име на файл .

 2. Въведете ново име за файла и след това натиснете клавиша Enter.

Записване на копие на вашия компютър

 1. Докато редактирате работна книга, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, F, S, C. Файлът се изтегля в папката "Изтегляния" на вашия компютър.

Разпечатване на вашата работа

 1. Докато редактирате работна книга, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, F, P, P. Отваря се визуализацията на печата на работната книга.

 2. За печат с настройките по подразбиране натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

За инструкции как да изпълнявате по-разширени задачи за печат, вижте Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Използване на екранен четец за добавяне на коментари към работен лист на Excel

Клавишни комбинации в Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Намерете решения на често срещани проблеми или получете помощ от агент за поддръжка.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×