Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

Bemærk!: Versionsmarkører angiver den version af Excel, hvor en funktion blev introduceret. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner. Eksempelvis indikerer en versionsmarkør på 2013, at denne funktion er tilgængelig i Excel 2013 og alle nyere versioner.

Funktion

Beskrivelse

Funktionen MAD

Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi

Funktionen MIDDEL

Returnerer middelværdien af argumenterne

Funktionen AVERAGEA

<nbsp />Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MIDDEL.HVIS

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område

Funktionen MIDDEL.HVISER

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier

Funktionen BETA.FORDELING
Excel 2010

Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BINOMIAL.FORDELING
Excel 2010

Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIAL.DIST.INTERVAL
Excel 2013

Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

Funktionen BINOMIAL.INV
Excel 2010

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen CHI2.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.FORD.RT
Excel 2010

Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Foretager en test for uafhængighed

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Returnerer et konfidensinterval for en population

Funktionen KONFIDENST
Excel 2010

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KORRELATION

Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt

Funktionen TÆL

Tæller antallet af tal på en liste med argumenter

Funktionen TÆLV

Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter

Funktionen ANTAL.BLANKE

Tæller antallet af tomme celler i et område

Funktionen TÆL.HVIS

Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område

Funktionen TÆL.HVISER

Tæller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et område

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen SAK

Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien

Funktionen EKSP.FORDELING
Excel 2010

Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen F.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.FORDELING.RT
Excel 2010

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen FISHER

Returnerer Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Returnerer den inverse Fisher-transformation

Funktionen PROGNOSE

Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens

Bemærk!: I Excel 2016 er denne funktion erstattet med PROGNOSE.LINEÆR, som en del af de nye prognosefunktioner, men den er stadig tilgængelig for kompatibilitet med tidligere versioner.

Funktionen PROGNOSE.ETS
Excel 2016

Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende (historiske) værdier ved hjælp af AAA-versionen af algoritmen Eksponentiel udjævning (ETS)

Funktionen FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Returnerer et konfidensinterval for prognoseværdien på den angivne måldato

Funktionen FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Returnerer længden af det gentagelsesmønster, som Excel registrerer for den angivne tidsserie

Funktionen FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Returnerer en statistisk værdi som et resultat af en prognose for tidsserier

Funktionen PROGNOSE.LINEÆR
Excel 2016

Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende værdier

Funktionen FREKVENS

Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor

Funktionen GAMMA
Excel 2013

Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAMMA.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMALN

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAUSS
Excel 2013

Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Returnerer det geometriske gennemsnit

Funktionen FORØGELSE

Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Returnerer det harmoniske gennemsnit

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen SKÆRING

Returnerer afskæringsværdien på y-aksen i en lineær regression

Funktionen TOPSTEJL

Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel

Funktionen STØRSTE

Returnerer den k'te største værdi i et datasæt

Funktionen LINREGR

Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens

Funktionen LOGREGR

Returnerer parameterestimaterne for en eksponentiel tendens

Funktionen LOGNORM.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen MAX

Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter

Funktionen MAXA

Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MAKSHVISER
Excel 2016

Returnerer den største værdi blandt celler, der er specificeret af et givet sæt betingelser eller kriterier

Funktionen MEDIAN

Returnerer medianen for de angivne tal

Funktionen MIN

Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter

Funktionen MINHVISER
Excel 2016

Returnerer den mindste værdi blandt celler, der er specificeret af et givent sæt betingelser eller kriterier.

Funktionen MINA

Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen HYPPIGST.FLERE
Excel 2010

Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen HYPPIGST.ENKELT
Excel 2010

Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen NEGBINOM.FORDELING
Excel 2010

Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NORMAL.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.INV
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen PEARSON

Returnerer Pearsons korrelationskoefficient

Funktionen FRAKTIL.UDELAD
Excel 2010

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge eksklusive.

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG
Excel 2010

Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD
Excel 2010

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (fra 0 til 1, begge eksklusive) af datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG
Excel 2010

Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen PERMUT

Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter

Funktionen PERMUTATIONA
Excel 2013

Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI
Excel 2013

Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen POISSON.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen SANDSYNLIGHED

Returnerer intervalsandsynligheden

Funktionen KVARTIL.UDELAD
Excel 2010

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdier fra 0..1, begge eksklusive

Funktionen KVARTIL.MEDTAG
Excel 2010

Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen PLADS.GNSN
Excel 2010

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen PLADS.LIGE
Excel 2010

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen FORKLARINGSGRAD

Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression

Funktionen SKÆVHED

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel

Funktionen SKÆVHED.P
Excel 2013

Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen STIGNING

Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression

Funktionen MINDSTE

Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet

Funktionen STANDARDISER

Returnerer en standardiseret værdi

Funktionen STDAFV.P
Excel 2010

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen STDAFV.S
Excel 2010

Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFVV

Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STDAFVPV

Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STFYX

Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression

Funktionen T.FORDELING
Excel 2010

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.2T
Excel 2010

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.RT
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen T.INV
Excel 2010

Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen TENDENS

Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens

Funktionen TRIMMIDDELVÆRDI

Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet

Funktionen VAR.P
Excel 2010

Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen VAR.S
Excel 2010

Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANSV

Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen VARIANSPV

Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen WEIBULL.FORDELING
Excel 2010

Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Relaterede emner

Excel funktioner (efter kategori)
Excel funktioner (alfabetisk)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×