Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Klik på et bogstav for at gå til funktioner, der starter med dette. Eller tryk på Ctrl+F for at finde en funktion ved at skrive de første bogstaver eller et beskrivende ord. For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Bemærk!: Versionsmarkører angiver, i hvilken version af Excel en funktion blev introduceret. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner.

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Funktionsnavn

Type og beskrivelse

AFRUND.BUND.MAT, funktionen
Excel 2013

Math and trigonometry:    Runder et tal ned til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans

ARCCOTH, funktionen
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

ARK, funktionen
Excel 2013

Information:    Returnerer arknummeret for det ark, der refereres til

ARK.FLERE, funktionen
Excel 2013

Information:    Returnerer antallet af ark i en reference

BINOMIAL.DIST.INTERVAL, funktionen
Excel 2013

Statistical:    Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

BITLSKIFT, funktionen
Excel 2013

Engineering:    Returnerer en værdi, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

BITRSKIFT, funktionen
Excel 2013

Engineering:    Returnerer en værdi, der er forskudt mod højre med forskydning bit

BITXELLER, funktionen
Excel 2013

Engineering:    Returnerer et bitbaseret 'Enten-eller' af to tal

BYCOL
Knappen Office 365

Logical:    Anvender en LAMBDA på hver kolonne og returnerer en matrix med resultaterne

BYROW
Knappen Office 365

Logical:    Anvender en LAMBDA på hver række og returnerer en matrix med resultaterne

CHOOSECOLS
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer de angivne kolonner fra en matrix

DROP
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Udelukker et angivet antal rækker eller kolonner fra starten eller slutningen af en matrix

ELLER, funktionen
Excel 2013

Logical:    Returnerer et eksklusivt logisk ELLER for alle argumenter

Funktionen ABS

Math and trigonometry:    Returnerer den absolutte værdi af et tal

Funktionen ADRESSE

Lookup and reference:    Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark

Funktionen AFKAST

Financial:    Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen AFKAST.DISKONTO

Financial:    Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation

Funktionen AFKAST.UDLØBSDATO

Financial:    Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktionen AFKORT

Math and trigonometry:    Afkorter et tal til et heltal

Funktionen AFRUND.GULV.PRECISE

Math and trigonometry:    Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op.

Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL

Financial:    Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder

Funktionen AKKUM.RENTE

Financial:    Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder

Funktionen AKTIEHISTORIK

Financial:    Henter historiske data om et finansielt instrument

Funktionen AMORDEGRC

Financial:    Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Financial:    Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE

Date and time:    Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL
Excel 2010

Date and time:    Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen ANTAL.BLANKE

Statistical:    Tæller antallet af tomme celler i et område

Funktionen ARABISK
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen ARBEJDSDAG

Date and time:    Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage

Funktionen ARBEJDSDAG.INTL
Excel 2010

Date and time:    Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen ARCCOS

Math and trigonometry:    Returnerer et tals arcus cosinus

Funktionen ARCCOSH

Math and trigonometry:    Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal

Funktionen ARCCOT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returner arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCSIN

Math and trigonometry:    Returnerer et tals arcus sinus

Funktionen ARCSINH

Math and trigonometry:    Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal

Funktionen ARCTAN

Math and trigonometry:    Returnerer et tals arcus tangens

Funktionen ARCTAN2

Math and trigonometry:    Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens

Funktionen ARCTANH

Math and trigonometry:    Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens

Funktionen ASC

Text:    Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)

Funktionen AVERAGEA

Statistical:    <nbsp />Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen BAHTTEKST

Text:    Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)

Funktionen BASIS

Math and trigonometry:    Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen BESSELI

Engineering:    Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)

Funktionen BESSELJ

Engineering:    Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Engineering:    Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)

Funktionen BESSELY

Engineering:    Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BETA.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BETAFORDELING

Compatibility:    Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETAINV

Compatibility:    Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BILLEDE

Opslag og reference: Returnerer et billede fra en given kilde

Funktionen BIN.TIL.DEC

Engineering:    Konverterer et binært tal til et decimaltal

Funktionen BIN.TIL.HEX

Engineering:    Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal

Funktionen BIN.TIL.OKT

Engineering:    Konverterer et binært tal til et oktaltal

Funktionen BINOMIAL.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIAL.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen BINOMIALFORDELING

Compatibility:    Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BITELLER
Excel 2013

Engineering:    Returnerer en 'bitbaseret ELLER' af 2 tal

Funktionen BITOG
Excel 2013

Engineering:    Returnerer et 'bitbaseret OG' af to tal

Funktionen CEILING

Compatibility:    Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen CELLE

Information:    Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen CHAR

Text:    Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret

Funktionen CHI2.FORD.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Statistical:    Foretager en test for uafhængighed

Funktionen CHIFORDELING

Compatibility:    Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHIINV

Compatibility:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHITEST

Compatibility:    Foretager en test for uafhængighed

Funktionen CONCATENATE

Text:    Sammenkæder adskillige tekstelementer til ét tekstelement

Funktionen COS

Math and trigonometry:    Returnerer et tals cosinus

Funktionen COSH

Math and trigonometry:    Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer cosekanten til en vinkel

Funktionen CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer den hyperbolske cosekant til en vinkel

Funktionen DAG

Date and time:    Konverterer et serienummer til en dag i måneden

Funktionen DAGE
Excel 2013

Date and time:    Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen DAGE360

Date and time:    Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage

Funktionen DATO

Date and time:    Returnerer serienummeret for en bestemt dato

Funktionen DATO.FORSKEL

Date and time:    Beregner antallet af dage, måneder eller år mellem to datoer. Denne funktion er nyttig i formler, hvor du skal beregne en alder.

Funktionen DATOVÆRDI

Date and time:    Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer

Funktionen DB

Financial:    Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden

Funktionen DBCS
Excel 2013

Text:    Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)

Funktionen DEC.TIL.BIN

Engineering:    Konverterer et decimaltal til et binært tal

Funktionen DEC.TIL.HEX

Engineering:    Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen DEC.TIL.OKT

Engineering:    Konverterer et decimaltal til et oktaltal

Funktionen DECIMAL
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen DELTA

Engineering:    Tester, om to værdier er ens

Funktionen DHENT

Database:    Uddrager en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database

Funktionen DISKONTO

Financial:    Returnerer et værdipapirs diskonto

Funktionen DMAKS

Database:    Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter

Funktionen DMIDDEL

Database:    Returnerer gennemsnittet af markerede databaseposter

Funktionen DMIN

Database:    Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter

Funktionen DOBBELT.FAKULTET

Math and trigonometry:    Returnerer et tals dobbelte fakultet

Funktionen DPRODUKT

Database:    Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database

Funktionen DSA

Financial:    Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver

Funktionen DSTDAFV

Database:    Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter

Funktionen DSTDAFVP

Database:    Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter

Funktionen DSUM

Database:    Sammenlægger de tal i feltkolonnen i databasen, der opfylder kriterierne

Funktionen DTÆL

Database:    Tæller de celler, der indeholder tal, i en database

Funktionen DTÆLV

Database:    Tæller udfyldte celler i en database

Funktionen DVARIANS

Database:    Beregner varians baseret på en stikprøve af markerede databaseposter

Funktionen DVARIANSP

Database:    Beregner varians baseret på hele populationen af markerede databaseposter

Funktionen EDATO

Date and time:    Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen

Funktionen EFFEKTIV.RENTE

Financial:    Returnerer den årlige effektive rente

Funktionen EKSP.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen EKSPFORDELING

Compatibility:    Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen ELLER

Logical:    Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt

Funktionen ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Returnerer en URL-kodet streng

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen ENTYDIGE

Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer en liste med entydige værdier på en liste eller i et område

Funktionen ER.FJL

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi undtagen #I/T

Funktionen ER.FORMEL
Excel 2013

Information:    Returnerer SAND, hvis der er en reference til en celle, som indeholder en formel

Funktionen ER.IKKE.TEKST

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien ikke er tekst

Funktionen ER.IKKE.TILGÆNGELIG

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er fejlværdien #I/T

Funktionen ER.LIGE

Information:    Returnerer SAND, hvis tallet er lige

Funktionen ER.LOGISK

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er en logisk værdi

Funktionen ER.REFERENCE

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er en reference

Funktionen ER.TAL

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er et tal

Funktionen ER.TEKST

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er tekst

Funktionen ER.ULIGE

Information:    Returnerer SAND, hvis tallet er ulige

Funktionen ERF.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Returner fejlfunktionen

Funktionen ERFC.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Returnerer den komplementære FUNKFEJL-funktion integreret mellem x og uendeligt

Funktionen EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Konverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag.

Funktionen EXACT

Text:    Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske

Funktionen EXP

Math and trigonometry:    Returnerer e opløftet til en potens af et angivet tal

Funktionen F.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.FORDELING.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen FACT

Math and trigonometry:    Returnerer et tals fakultet

Funktionen FALSK

Logical:    Returnerer den logiske værdi FALSK

Funktionen FEJLFUNK

Engineering:    Returner fejlfunktionen

Funktionen FEJLFUNK.KOMP

Engineering:    Returnerer den komplementære fejlfunktion

Funktionen FEJLTYPE

Information:    Returnerer et tal, der svarer til en fejltype

Funktionen FFORDELING

Compatibility:    Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen FILTRER

Knappen Office 365

Lookup and reference:    Filtrerer et dataområde ud fra kriterier, du angiver

Funktionen FILTRERXML
Excel 2013

Web:    Returnerer bestemte data fra XML-indholdet ved at bruge den angivne XPath

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen FINV

Compatibility:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen FISHER

Statistical:    Returnerer Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Statistical:    Returnerer den inverse Fisher-transformation

Funktionen FIXED

Text:    Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler

Funktionen FLOOR

Compatibility:    Runder et tal ned mod nul

Funktionen FONETISK

Text:    Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng

Funktionen FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistical:    Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende (historiske) værdier ved hjælp af AAA-versionen af algoritmen Eksponentiel udjævning (ETS)

Funktionen FORKLARINGSGRAD

Statistical:    Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression

Funktionen FORMELTEKST
Excel 2013

Lookup and reference:    Returnerer formlen på den angivne reference som tekst

Funktionen FORSKYDNING

Lookup and reference:    Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference

Funktionen FORØGELSE

Statistical:    Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens

Funktionen FRAKTIL

Compatibility:    Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen FRAKTIL.UDELAD
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen FREKVENS

Statistical:    Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor

Funktionen FTEST

Compatibility:    Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians

Funktionen FV

Financial:    Returnerer fremtidsværdien af en investering

Funktionen FVTABEL

Financial:    Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser

Funktionen GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAMMA.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMAFORDELING

Compatibility:    Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen

Funktionen GAMMAINV

Compatibility:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMALN

Statistical:    Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen GENTAG

Text:    Gentager tekst et givet antal gange

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Statistical:    Returnerer det geometriske gennemsnit

Funktionen GETPIVOTDATA

Lookup and reference:    Returnerer data, der er gemt i en pivottabel

Funktionen GETRIN

Engineering:    Tester, om et tal er større end en grænseværdi

Funktionen GRADER

Math and trigonometry:    Konverterer radianer til grader

Funktionen H.YDELSE

Financial:    Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Statistical:    Returnerer det harmoniske gennemsnit

Funktionen HEX.TIL.BIN

Engineering:    Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal

Funktionen HEX.TIL.DEC

Engineering:    Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen HEX.TIL.OKT

Engineering:    Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal

Funktionen HVIS

Logical:    Angiver en logisk test, der skal udføres

Funktionen HVIS.FEJL

Logical:    Returnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen

Funktionen HVISER
2019

Logical:    Kontrollerer, om en eller flere betingelser er opfyldt, og returnerer en værdi, der svarer til den første betingelse der er SAND.

Funktionen HVISIT
Excel 2013

Logical:    Returnerer den værdi, du angiver, hvis udtrykket giver #N/A, ellers returneres resultatet af udtrykket

Funktionen HYPERLINK

Lookup and reference:    Opretter en genvej kaldet et hyperlink, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Statistical:    Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen HYPGEOFORDELING

Compatibility:    Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling

Funktionen HYPPIGST

Compatibility:    Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen HYPPIGST.ENKELT
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen HYPPIGST.FLERE
Excel 2010

Statistical:    Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen IA

Financial:    Returnerer den interne rente for en række pengestrømme

Funktionen IDAG

Date and time:    Returnerer serienummeret for dags dato

Funktionen IKKE.TILGÆNGELIG

Information:    Returnerer fejlværdien #I/T

Funktionen IMAGABS

Engineering:    Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal

Funktionen IMAGARGUMENT

Engineering:    Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer

Funktionen IMAGCOS

Engineering:    Returnerer et komplekst tals cosinus

Funktionen IMAGCOSH
Excel 2013

Engineering:    Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT
Excel 2013

Engineering:    Returnerer cotangensen for et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC
Excel 2013

Engineering:    Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSCH
Excel 2013

Engineering:    Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGDIV

Engineering:    Returnerer kvotienten for to komplekse tal

Funktionen IMAGEKSP

Engineering:    Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion

Funktionen IMAGINÆR

Engineering:    Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGKONJUGERE

Engineering:    Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal

Funktionen IMAGKVROD

Engineering:    Returnerer et komplekst tals kvadratrod

Funktionen IMAGLN

Engineering:    Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme

Funktionen IMAGLOG10

Engineering:    Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (titalslogaritme)

Funktionen IMAGLOG2

Engineering:    Returnerer et komplekst tals totalslogaritme

Funktionen IMAGPOTENS

Engineering:    Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens

Funktionen IMAGPRODUKT

Engineering:    Returnerer produktet af komplekse tal

Funktionen IMAGREELT

Engineering:    Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC
Excel 2013

Engineering:    Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH
Excel 2013

Engineering:    Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSIN

Engineering:    Returnerer et komplekst tals sinus

Funktionen IMAGSINH
Excel 2013

Engineering:    Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGSUB

Engineering:    Returnerer forskellen mellem to komplekse tal

Funktionen IMAGSUM

Engineering:    Returnerer summen af komplekse tal

Funktionen IMAGTAN
Excel 2013

Engineering:    Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen INDEKS

Lookup and reference:    Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix

Funktionen INDIREKTE

Lookup and reference:    Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi

Funktionen INFO

Information:    Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen INT

Math and trigonometry:    Nedrunder et tal til det nærmeste heltal

Funktionen INTERN.RENTE

Financial:    Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen ISBLANK

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er tom

Funktionen ISERROR

Information:    Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi

Funktionen ISO.CEILING
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer et tal, der afrundes til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen ISOUGE.NR
Excel 2013

Date and time:    Returnerer tallet for ISO-ugenummeret for årstallet for en given dato

Funktionen ISPMT

Financial:    Beregner den betalte rente i løbet af en bestemt investeringsperiode

Funktionen JIS

Text:    Ændrer tegn i halv bredde (enkelt-byte) i en streng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)

Funktionen KALD

Add-in and Automation:    Kalder en procedure i et DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller i en koderessource

Funktionen KODE

Text:    Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng

Funktionen KOLONNE

Lookup and reference:    Returnerer kolonnenummeret i en reference

Funktionen KOLONNER

Lookup and reference:    Returnerer antallet af kolonner i en reference

Funktionen KOMBIN

Math and trigonometry:    Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter

Funktionen KOMBINA
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer

Funktionen KOMPLEKS

Engineering:    Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Statistical:    Returnerer et konfidensinterval for en population

Funktionen KONFIDENSINTERVAL

Compatibility:    Returnerer et konfidensinterval for en population

Funktionen KONFIDENST
Excel 2010

Statistical:    Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KONVERTER

Engineering:    Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden

Funktionen KORRELATION

Statistical:    Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt

Funktionen KOVARIANS

Compatibility:    Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Statistical:    Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Statistical:    Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen KR

Text:    Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)

Funktionen KR.BRØK

Financial:    Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk

Funktionen KR.DECIMAL

Financial:    Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal

Funktionen KRITBINOM

Compatibility:    Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen KUBE.KPI.MEDLEM

Cube:    Returnerer et navn, egenskab og måleenhed for nøgletal (KPI), og viser navnet og egenskaben i cellen. Et nøgletal er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleomsætning pr. kvartal, som bruges til at holde øje med en organisations præstationer.

Funktionen KUBEMEDLEM

Cube:    Returnerer et medlem eller en tupel fra kubehierarkiet. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.

Funktionen KUBEMEDLEM.EGENSKAB

Cube:    Returnerer værdien af en egenskab for et medlem i kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og til at returnere den angivne egenskab for medlemmet.

Funktionen KUBERANGERET.MEDLEM

Cube:    Returnerer det n. eller rangerede medlem i et sæt. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et sæt, f.eks. topsælgere eller de 10 bedste elever.

Funktionen KUBESÆT

Cube:    Definerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler ved at sende et sætudtryk til kuben på serveren, som opretter sættet og returnerer det til Microsoft Office Excel.

Funktionen KUBESÆT.ANTAL

Cube:    Returnerer antallet af elementer i et sæt.

Funktionen KUBEVÆRDI

Cube:    Returnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra en kube.

Funktionen KUPONBETALINGER

Financial:    Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen

Funktionen KUPONDAG.FORRIGE

Financial:    Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAG.NÆSTE

Financial:    Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.A

Financial:    Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.ANK

Financial:    Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.SA

Financial:    Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KURS

Financial:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen KURS.DISKONTO

Financial:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir

Funktionen KURS.UDLØB

Financial:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktionen KVARTIL

Compatibility:    Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen KVARTIL.MEDTAG
Excel 2010

Statistical:    Returnerer kvartilen i et givet datasæt

Funktionen KVARTIL.UDELAD
Excel 2010

Statistical:    Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdier fra 0..1, begge eksklusive

Funktionen KVROD

Math and trigonometry:    Returnerer en positiv kvadratrod

Funktionen KVRODPI

Math and trigonometry:    Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)

Funktionen LA

Financial:    Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode

Funktionen LIGE

Math and trigonometry:    Runder et tal op til nærmeste lige heltal

Funktionen LINREGR

Statistical:    Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens

Funktionen LN

Math and trigonometry:    Returnerer et tals naturlige logaritme

Funktionen LOFT.PRECISE

Math and trigonometry:    Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op.

Funktionen LOG

Math and trigonometry:    Returnerer logaritmen for et tal på grundlag af et angivet grundtal

Funktionen LOG10

Math and trigonometry:    Returnerer titalslogaritmen af et tal

Funktionen LOGINV

Compatibility:    Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen LOGNORM.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen LOGNORMFORDELING

Compatibility:    Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGREGR

Statistical:    Returnerer parameterestimaterne for en eksponentiel tendens

Funktionen LOPSLAG

Lookup and reference:    Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi

Funktionen LOWER

Text:    Konverterer tekst til små bogstaver

Funktionen MAD

Statistical:    Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi

Funktionen MATRIXTILTEKST
Knappen Office 365

Text:    Returnerer en matrix af tekstværdier fra et bestemt område

Funktionen MAX

Statistical:    Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter

Funktionen MAXA

Statistical:    Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MDETERM

Math and trigonometry:    Returnerer determinanten for en matrix

Funktionen MEDIAN

Statistical:    Returnerer medianen for de angivne tal

Funktionen MIA

Financial:    Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente

Funktionen MIDDEL

Statistical:    Returnerer middelværdien af argumenterne

Funktionen MIDDEL.HVIS

Statistical:    Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område

Funktionen MIDDEL.HVISER

Statistical:    Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.

Funktionen MIN

Statistical:    Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter

Funktionen MINA

Statistical:    Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MINDSTE

Statistical:    Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet

Funktionen MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM

Math and trigonometry:    Returnerer det mindste fælles multiplum

Funktionen MINUTE

Date and time:    Konverterer et serienummer til et minut

Funktionen MINVERT

Math and trigonometry:    Returnerer den inverse matrix for en matrix

Funktionen MODTAGET.VED.UDLØB

Financial:    Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen MPRODUKT

Math and trigonometry:    Returnerer matrixproduktet af to matrixer

Funktionen MROUND

Math and trigonometry:    Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum

Funktionen MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Returnerer et multinomialt talsæt

Funktionen MVARIGHED

Financial:    Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100

Funktionen MÅNED

Date and time:    Konverterer et serienummer til en måned

Funktionen NEGBINOM.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Compatibility:    Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NETTO.NUTIDSVÆRDI

Financial:    Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen NOMINEL

Financial:    Returnerer den årlige nominelle rente

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Compatibility:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen NORMAL.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORMFORDELING

Compatibility:    Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORMINV

Statistical:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen NOT

Logical:    Vender argumentets logik om

Funktionen NPER

Financial:    Returnerer antallet af perioder for en investering

Funktionen NU

Date and time:    Returnerer serienummeret for den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt

Funktionen NUTIDSVÆRDI

Financial:    Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats

Funktionen NV

Financial:    Returnerer den nuværende værdi af en investering

Funktionen OG

Logical:    Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande

Funktionen OKT.TIL.BIN

Engineering:    Konverterer et oktaltal til et binært tal

Funktionen OKT.TIL.DEC

Engineering:    Konverterer et oktaltal til et decimaltal

Funktionen OKT.TIL.HEX

Engineering:    Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen OMRÅDER

Lookup and reference:    Returnerer antallet af områder i en reference

Funktionen OVERSIGT

Compatibility:    Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen PEARSON

Statistical:    Returnerer Pearsons korrelationskoefficient

Funktionen PERMUT

Statistical:    Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter

Funktionen PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistical:    Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI
Excel 2013

Statistical:    Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen PI

Math and trigonometry:    Returnerer værdien af pi

Funktionen PLADS

Compatibility:    Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen PLADS.GNSN
Excel 2010

Statistical:    Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen POISSON

Compatibility:    Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen POISSON.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling

Funktionen POWER

Math and trigonometry:    Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens

Funktionen PROCENTPLADS

Compatibility:    Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD
Excel 2010

Statistical:    Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (fra 0 til 1, begge eksklusive) af datasættet

Funktionen PRODUKT

Math and trigonometry:    Multiplicerer argumenterne

Funktionen PROGNOSE

Statistical:    Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens

Denne funktion er blevet erstattet af FORECAST.LINEAR, som en del af de nyeprognosefunktioner, men den er stadig tilgængelig for kompatibilitet med tidligere versioner.

Funktionen PVARIGHED
Excel 2013

Financial:    Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

Funktionen PÅLØBRENTE

Financial:    Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB

Financial:    Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb

Funktionen QUOTIENT

Math and trigonometry:    Returnerer heltalsdelen ved division

Funktionen R.YDELSE

Financial:    Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen RADIANER

Math and trigonometry:    Konverterer grader til radianer

Funktionen RAND

Math and trigonometry:    Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1

Funktionen RANK.EQ
Excel 2010

Statistical:    Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen REGISTER.ID

Add-in and Automation:    Returnerer register-id'et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret

Funktionen RENS

Text:    Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst

Funktionen RENTE

Financial:    Returnerer renten i hver periode for en annuitet

Funktionen RENTEFOD

Financial:    Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen REST

Math and trigonometry:    Returnerer restværdien fra division

Funktionen ROMERTAL

Math and trigonometry:    Konverterer et arabertal til romertal som tekst

Funktionen ROUND

Math and trigonometry:    Afrunder et tal til et angivet antal decimaler

Funktionen ROUNDUP

Math and trigonometry:    Runder et tal op, væk fra 0 (nul)

Funktionen RRI
Excel 2013

Financial:    Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen RTD

Lookup and reference:    Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering

Funktionen RUND.NED

Math and trigonometry:    Runder et tal ned mod nul

Funktionen RÆKKE

Lookup and reference:    Returnerer rækkenummeret for en reference

Funktionen RÆKKER

Lookup and reference:    Returnerer antallet af rækker i en reference

Funktionen SAK

Statistical:    Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien

Funktionen SAMLING

Math and trigonometry:    Returnerer en samling på en liste eller i en database

Funktionen SAMMENKÆDNING
2019

Text:    Kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge men den indeholder ikke afgrænseren eller IgnoreEmpty-argumenter.

Funktionen SAMMENLIGN

Lookup and reference:    Søger værdier i en reference eller en matrix

Funktionen SAND

Logical:    Returnerer den logiske værdi SAND

Funktionen SANDSYNLIGHED

Statistical:    Returnerer intervalsandsynligheden

Funktionen SECOND

Date and time:    Konverterer et serienummer til et sekund

Funktionen SEKVENS

Knappen Office 365

Math and trigonometry:    Genererer en liste med sekventielle numre i en matrix, f.eks. 1, 2, 3, 4

Funktionen SERIESUM

Math and trigonometry:    Returnerer summen af en potensserie baseret på en formel

Funktionen SIGN

Math and trigonometry:    Returnerer et tals fortegn

Funktionen SIN

Math and trigonometry:    Returnerer en given vinkels sinusværdi

Funktionen SINH

Math and trigonometry:    Returnerer den hyperbolske sinus af et tal

Funktionen SKÆRING

Statistical:    Returnerer afskæringsværdien på y-aksen i en lineær regression

Funktionen SKÆVHED

Statistical:    Returnerer skævheden for en stokastisk variabel

Funktionen SKÆVHED.P
Excel 2013

Statistical:    Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen SLUMPMATRIX

Knappen Office 365

Math and trigonometry:    Returnerer en matrix af tilfældige tal mellem 0 og 1. Du kan dog angive antallet af rækker og kolonner, der skal udfyldes, minimum- og maksimumværdier, og om der skal returneres hele tal eller decimalværdier.

Funktionen SLUT.PÅ.MÅNED

Date and time:    Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder

Funktionen SLÅ.OP

Lookup and reference:    Søger værdier i en vektor eller en matrix

Funktionen SORTER

Knappen Office 365

Lookup and reference:    Sorterer indholdet af et område eller en matrix

Funktionen SORTER.EFTER

Knappen Office 365

Lookup and reference:    Sorterer indholdet af et område eller en matrix ud fra værdierne i et tilsvarende område eller en tilsvarende matrix

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARD.NORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDISER

Statistical:    Returnerer en standardiseret værdi

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Compatibility:    Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMINV

Compatibility:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen STATSOBLIGATION

Financial:    Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST

Financial:    Returnerer en afkastet på en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.KURS

Financial:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation

Funktionen STDAFV

Compatibility:    Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFVP

Compatibility:    Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen STDAFVPV

Statistical:    Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STDAFVV

Statistical:    Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STDEV.P
Excel 2010

Statistical:    Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen STDEV.S
Excel 2010

Statistical:    Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STFYX

Statistical:    Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression

Funktionen STIGNING

Statistical:    Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression

Funktionen STORT.FORBOGSTAV

Text:    Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav

Funktionen STØRSTE

Statistical:    Returnerer den k'te største værdi i et datasæt

Funktionen STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR

Math and trigonometry:    Returnerer den største fælles divisor

Funktionen SUBSTITUTE

Text:    Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

Funktionen SUBTOTAL

Math and trigonometry:    Returnerer en subtotal på en liste eller i en database

Funktionen SUM

Math and trigonometry:    Lægger argumenterne sammen

Funktionen SUM.HVIS

Math and trigonometry:    Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium

Funktionen SUM.HVISER

Math and trigonometry:    Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier

Funktionen SUMKV

Math and trigonometry:    Returnerer summen af argumenternes kvadrater

Funktionen SUMPRODUKT

Math and trigonometry:    Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter

Funktionen SUMX2MY2

Math and trigonometry:    Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer

Funktionen SUMX2PY2

Math and trigonometry:    Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer

Funktionen SUMXMY2

Math and trigonometry:    Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens værdier i to matrixer

Funktionen T

Text:    Konverterer argumenterne til tekst

Funktionen T.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.2T
Excel 2010

Statistical:    Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling

Funktionen T.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen TAL

Information:    Returnerer en værdi konverteret til et tal

Funktionen TALVÆRDI
Excel 2013

Text:    Konverterer tekst til tal i overensstemmelse med landestandarden

Funktionen TAN

Math and trigonometry:    Returnerer et tals tangens

Funktionen TANH

Math and trigonometry:    Returnerer et tals hyperbolske tangens

Funktionen TEKST

Text:    Formaterer et tal og konverterer det til tekst

Funktionen TENDENS

Statistical:    Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens

Funktionen TID

Date and time:    Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt

Funktionen TIDSVÆRDI

Date and time:    Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer

Funktionen TIME

Date and time:    Konverterer et serienummer til en time

Funktionen TINV

Compatibility:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling

Funktionen TOPSTEJL

Statistical:    Returnerer kurtosisværdien af et datasæt

Funktionen TRANSPONER

Lookup and reference:    Returnerer en transponeret matrix

Funktionen TRIM

Text:    Fjerner mellemrum fra tekst

Funktionen TRIMMIDDELVÆRDI

Statistical:    Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet

Funktionen TTEST

Compatibility:    Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test

Funktionen TÆL

Statistical:    Tæller antallet af tal på en liste med argumenter

Funktionen TÆL.HVIS

Statistical:    Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område

Funktionen TÆL.HVISER

Statistical:    Tæller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et område

Funktionen TÆLV

Statistical:    Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter

Funktionen UGE.NR

Date and time:    Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året

Funktionen UGEDAG

Date and time:    Konverterer et serienummer til en ugedag

Funktionen ULIGE

Math and trigonometry:    Runder et tal op til nærmeste ulige heltal

Funktionen ULIGE.FØRSTE.AFKAST

Financial:    Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode

Funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE

Financial:    Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.AFKAST

Financial:    Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS

Financial:    Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen UNICHAR
Excel 2013

Text:    Returnerer det Unicode-tegn, der refereres til ved den givne numeriske værdi

Funktionen UNICODE
Excel 2013

Text:    Returnerer det tal (kodepunkt), der svarer til det første tegn i teksten

Funktionen UPPER

Text:    Konverterer tekst til store bogstaver

Funktionen VALUE

Text:    Konverterer et tekstargument til et tal

Funktionen VAR.P
Excel 2010

Statistical:    Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen VAR.S
Excel 2010

Statistical:    Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANS

Compatibility:    Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANSP

Compatibility:    Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen VARIANSPV

Statistical:    Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen VARIANSV

Statistical:    Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen VARIGHED

Financial:    Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen VOPSLAG

Lookup and reference:    Søger i den øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle

Funktionen VSA

Financial:    Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden

Funktionen VÆLG

Lookup and reference:    Vælger en værdi på en liste med værdier

Funktionen VÆRDITYPE

Information:    Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi

funktionen WEBTJENESTE
Excel 2013

Web:    Returnerer data fra en webtjeneste.

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen WEIBULL

Compatibility:    Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen WEIBULL.FORDELING
Excel 2010

Statistical:    Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen

Funktionen XLOOKUP

Knappen Office 365

Lookup and reference:    Søger i et område eller en matrix, og returnerer et element, der svarer til det første match, det finder. Hvis der ikke findes et match, kan XLOOKUP returnere det nærmeste (omtrentlige) match. 

Funktionen XSAMMENLIGN

Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer et elements relative placering i en cellematrix eller et celleområde. 

Funktionen YDELSE

Financial:    Returnerer renten fra en investering for en given periode

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test

Funktionen ZTEST

Compatibility:    Returnerer sandsynlighedsværdien ved en én-sidet z-test

Funktionen ÅR

Date and time:    Konverterer et serienummer til et år

Funktionen ÅR.BRØK

Date and time:    Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato

Funktionen ÅRSAFSKRIVNING

Financial:    Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode

Funktionerne ERSTAT og ERSTATB

Text:    Erstatter tegn i tekst

Funktionerne FIND og FINDB

Text:    Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)

Funktionerne HØJRE og HØJREB

Text:    Returnerer tegnet længste til højre i en tekstværdi

Funktionerne LÆNGDE og LÆNGDEB

Text:    Returnerer antallet af tegn i en tekststreng

Funktionerne MIDT og MIDTB

Text:    Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition

Funktionerne SØG og SØGB

Text:    Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)

Funktionerne VENSTRE og VENSTREB

Text:    Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi

HSTACK
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Tilføjer matrixer vandret og i rækkefølge for at returnere en større matrix

ISOMITTED
Knappen Office 365

Information:    Kontrollerer, om værdien i en LAMBDA mangler, og returnerer SAND eller FALSK

KORT
Knappen Office 365

Logical:    Returnerer en matrix, der er udformet ved at knytte hver værdi i matrixen eller matrixerne til en ny værdi ved at anvende en LAMBDA til at oprette en ny værdi

LAD
Knappen Office 365

Logical:    Tildeler navne til beregningsresultater

LAMBDA
Knappen Office 365

Logical:    Opret brugerdefinerede funktioner, der kan genbruges, og kald dem med et brugervenligt navn

LOFT.MAT, funktionen
Excel 2013

Math and trigonometry:    Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

MAKEARRAY
Knappen Office 365

Logical:    Returnerer en beregnet matrix med en angivet række- og kolonnestørrelse ved at anvende en LAMBDA

MAKSHVISER, funktionen
2019

Statistical:    Returnerer den største værdi blandt celler, der er specificeret af et givet sæt betingelser eller kriterier

MENHED, funktionen
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

MINHVISER, funktionen
2019

Statistical:    Returnerer den mindste værdi blandt celler, der er specificeret af et givent sæt betingelser eller kriterier.

PROGNOSE.CONFINT, funktionen
Excel 2016

Statistical:    Returnerer et konfidensinterval for prognoseværdien på den angivne måldato

PROGNOSE.ETS.STAT, funktionen
Excel 2016

Statistical:    Returnerer en statistisk værdi som et resultat af en prognose for tidsserier

PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING, funktionen
Excel 2016

Statistical:    Returnerer længden af det gentagelsesmønster, som Excel registrerer for den angivne tidsserie

PROGNOSE.LINEÆR, funktionen
Excel 2016

Statistical:    Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende værdier

REDUCER
Knappen Office 365

Logical:    Reducerer en matrix til en akkumuleret værdi ved at anvende en LAMBDA på hver værdi og returnere den samlede værdi i akkumuleringen

SCAN
Knappen Office 365

Logical:    Scanner en matrix ved at anvende en LAMBDA på hver værdi og returnerer en matrix, der har hver mellemliggende værdi

SEC, funktionen
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer sekanten til en vinkel

SECH, funktionen
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerer den hyperbolske sekant til en vinkel

SKIFT, funktionen
Knappen Office 365
2019

Logical:    Evaluerer et udtryk mod en liste af værdier og returnerer resultatet svarer til den første matchende værdi. Hvis der ikke findes en matchende værdi, kan der returneres en valgfri standardværdi.

SLUMPMELLEM, funktionen

Math and trigonometry:    Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives

TAG
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer et angivet antal sammenhængende rækker eller kolonner fra starten eller slutningen af en matrix

TEKST.KOMBINER
Knappen Office 365

Text:    Kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge

TEKSTEFTER
Knappen Office 365

Text:    Returnerer tekst, der forekommer efter et bestemt tegn eller en bestemt streng

TEKSTFØR
Knappen Office 365

Text:    Returnerer tekst, der forekommer før et bestemt tegn eller en bestemt streng

TEKSTSPLIT
Knappen Office 365

Text:    Opdeler tekststrenge ved hjælp af kolonne- og rækkeafgrænsere

TILKOLONNE
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer matrixen i en enkelt kolonne

TORÆKKE
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer matrixen i en enkelt række

UDVID
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Udvider eller udfylder en matrix til angivne række- og kolonnedimensioner

VSTACK
Knappen Office 365

Look and reference:    Tilføjer matrixer lodret og i rækkefølge for at returnere en større matrix

VÆLGRÆKKER
Knappen Office 365

Lookup and reference:    Returnerer de angivne rækker fra en matrix

VÆRDITILTEKST
Knappen Office 365

Text:    Returnerer tekst fra en angiven værdi

WRAPCOLS
Knappen Office 365

Look and reference:    Ombryder den angivne række eller kolonne med værdier efter kolonner efter et angivet antal elementer

WRAPROWS
Knappen Office 365

Look and reference:    Ombryder den angivne række eller kolonne med værdier efter rækker efter et angivet antal elementer

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Relaterede emner

Excel-funktioner (efter kategori)

Oversigt over formler i Excel
Sådan undgår du ødelagte formler
Find fejl i formler

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×