Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Błąd #N/D! informuje o tym, że formuła nie może znaleźć szukanego elementu.

Najlepsze rozwiązanie

Najczęstszą przyczyną błędu #N/D! podczas używania funkcji X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ czy PODAJ.POZYCJĘ jest to, że formuła nie może znaleźć wartości, której dotyczy odwołanie. Na przykład wartość odnośnika nie istnieje w danych źródłowych.

Szukana wartość nie istnieje.  Formuła w komórce E2 to =WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;$D$6:$E$8;2;FAŁSZ).  Nie można odnaleźć wartości „Banan”, więc formuła zwraca błąd #N/D!.

W tym przypadku w tabeli odnośników nie ma pozycji „Banan”, więc funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca błąd #N/D!.

Rozwiązanie: Upewnij się, że wartość odnośnika istnieje w danych źródłowych albo użyj w formule funkcji obsługi błędów, takiej jak JEŻELI.BŁĄD. Na przykład =JEŻELI.BŁĄD(FORMUŁA();0), co oznacza:

  • = JEŻELI(wynikiem formuły jest błąd, wyświetl 0, w innym przypadku wyświetl wynik formuły)

Możesz użyć “”, aby nic nie wyświetlać, lub wstawić swój własny tekst: =JEŻELI.BŁĄD(FORMUŁA(),”tekst komunikatu o błędzie”)

Uwagi: 

  • Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej błędu #N/D! występującego w przypadku określonej funkcji, np. WYSZUKAJ.PIONOWO lub INDEKS/PODAJ.POZYCJĘ, wybierz jedną z tych opcji:

  • Ponadto przydatne może być zapoznanie się z niektórymi typowymi funkcjami, w których występuje ten błąd, takimi jak X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ lub PODAJ.POZYCJĘ.

Jeśli nie masz pewności, co zrobić w tym momencie lub jakiego rodzaju potrzebujesz pomocy, możesz wyszukać podobne pytania w społeczności Microsoft Community lub opublikować własne.

Link do forum społeczności programu Excel

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w naprawie tego błędu, poniższa lista kontrolna zawiera kroki rozwiązywania problemów umożliwiające zidentyfikowanie prawdopodobnego błędu w formułach.

Wartość odnośnika i dane źródłowe to różne typy danych. Na przykład próbujesz odwołać się do wartości liczbowej przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, ale dane źródłowe są przechowywane jako tekst.

Niepoprawne typy wartości.  Przykład użycia formuły WYSZUKAJ.PIONOWO powodującego błąd #N/D!, ponieważ odnośnik elementu został sformatowany jako liczba, a tabela odnośników została sformatowana jako tekst.

Rozwiązanie: Upewnij się, że typy danych są takie same. Możesz sprawdzić formaty komórek, zaznaczając komórkę lub zakres komórek, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno pozycje Formatuj komórki > Liczbowe (lub naciskając klawisze Ctrl+1) oraz w razie potrzeby zmień format liczb.

Okno dialogowe Formatowanie komórek z wyświetloną kartą Liczby i wybraną opcją Tekst.

Porada: Jeśli chcesz wymusić zmianę formatu w całej kolumnie, najpierw zastosuj odpowiedni format, a następnie wybierz pozycję Dane > Tekst jako kolumny > Zakończ.

Przy użyciu funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY możesz usunąć wszystkie spacje początkowe i końcowe. W poniższym przykładzie użyto funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY zagnieżdżonej wewnątrz funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w celu usunięcia spacji początkowych sprzed imion w komórkach A2:A7 i zwrócenia nazwy działu.

Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oraz USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY w formule tablicowej do usuwania spacji wiodących lub końcowych.  Formuła w komórce E3 to {=WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2:B7);2;FAŁSZ)}. Należy ją wprowadzić przez naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER.

=WYSZUKAJ.PIONOWO(D2;USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2:B7);2;FAŁSZ)

Uwaga:  Dynamiczne formuły tablicowe — Jeśli masz aktualną wersję platformy Microsoft 365 i należysz do kanału udostępniania Niejawny program testów — szybkie aktualizacje, możesz wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu danych wyjściowych, a następnie nacisnąć klawisz Enter, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, zaznaczając najpierw zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze Ctrl+Shift+Enter w celu jej potwierdzenia. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Domyślnie funkcje, które wyszukują informacje w tabelach, muszą być posortowane w kolejności rosnącej. Jednak funkcje arkusza WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO zawierają argument przeszukiwany_zakres, który nakazuje funkcji znalezienie dokładnego dopasowania nawet wtedy, gdy tabela nie jest posortowana. Aby znaleźć dokładne dopasowanie, dla argumentu przeszukiwany_zakres ustaw wartość FAŁSZ. Pamiętaj, że użycie wartości PRAWDA, która nakazuje funkcji wyszukanie przybliżonego dopasowania, może nie tylko powodować występowanie błędu #N/D!, ale również zwracać błędne wyniki, jak widać w następującym przykładzie.

Przykład użycia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z argumentem przeszukiwany_zakres o wartości PRAWDA, co może powodować błędne wyniki.

W tym przykładzie pozycja „Banan” nie tylko zwraca błąd #N/D!, ale pozycja „Gruszka” zwraca błędną cenę. Jest to spowodowane użyciem argumentu PRAWDA, który nakazuje funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukanie przybliżonego dopasowania zamiast dokładnego dopasowania. Bliskie dopasowanie dla pozycji „Banan” nie istnieje, a pozycja „Gruszka” znajduje się przed pozycją „Brzoskwinia” w kolejności alfabetycznej. W tym przypadku użycie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z argumentem FAŁSZ zwróciłoby prawidłową cenę pozycji „Gruszka”, ale pozycja „Banan” nadal zwróciłaby błąd #N/D!, ponieważ na liście odnośników nie znajduje się odpowiednia pozycja „Banan”.

Jeśli używasz funkcji PODAJ.POZYCJĘ, spróbuj zmienić wartość argumentu typ_porównania, aby określić kolejność sortowania tabeli. Aby znaleźć dokładne dopasowanie, dla argumentu typ_porównania ustaw wartość 0 (zero).

Aby naprawić ten problem, upewnij się, że zakres, do którego odwołuje się formuła tablicowa, ma taką samą liczbę wierszy i kolumn, jak zakres komórek, w którym wprowadzono formułę tablicową, lub wprowadź formułę tablicową do większej lub mniejszej liczby komórek, aby ich liczba odpowiadała zakresowi, do którego odwołuje się formuła.

W tym przykładzie komórka E2 odwołała się do niedopasowanych zakresów:

Przykład formuły tablicowej z odwołaniami do niedopasowanych zakresów, czego skutkiem jest wystąpienie błędu #N/D!.  Formuła w komórce E2 to {=SUMA(JEŻELI(A2:A11=D2;B2:B5))}. Należy ją wprowadzić przez naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER.

= SUMA(JEŻELI(A2:A11=D2;B2:B5))

Aby formuła poprawnie dokonywała obliczeń, należy wprowadzić zmiany, tak aby oba zakresy odzwierciedlały wiersze 2–11.

=SUMA(JEŻELI(A2:A11=D2;B2:B11))

Uwaga:  Dynamiczne formuły tablicowe — Jeśli masz aktualną wersję platformy Microsoft 365 i należysz do kanału udostępniania Niejawny program testów — szybkie aktualizacje, możesz wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu danych wyjściowych, a następnie nacisnąć klawisz Enter, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, zaznaczając najpierw zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze Ctrl+Shift+Enter w celu jej potwierdzenia. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Przykład błędu #N/D! wprowadzonego do komórek, co uniemożliwia poprawne obliczenie formuły SUMA.

W tym przypadku pozycje Maj–Grudzień mają wartości #N/D!, więc nie można obliczyć sumy i zamiast niej zwracany jest błąd #N/D!.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź składnię użytej funkcji i wprowadź wszystkie wymagane argumenty w formule, która zwraca błąd. W celu sprawdzenia funkcji konieczne może być przejście do Edytora Visual Basic (VBE, Visual Basic Editor). Dostęp do VBE możesz uzyskać z karty Deweloper lub przy użyciu klawiszy ALT+F11.

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że skoroszyt zawierający funkcję zdefiniowaną przez użytkownika jest otwarty, a funkcja działa poprawnie.

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że argumenty funkcji są poprawne i znajdują się we właściwych miejscach.

Aby rozwiązać ten problem, naciśnij klawisze Ctr+Alt+F9 w celu ponownego obliczenia arkusza.

Jeśli nie masz pewności co do właściwych argumentów, możesz skorzystać z Kreatora funkcji. Zaznacz komórkę zawierającą odpowiednią formułę, a następnie przejdź do karty Formuły i naciśnij klawisz Wstaw funkcję.

Przycisk Wstaw funkcję.

Program Excel automatycznie załaduje Kreatora.

Przykład przedstawiający okno dialogowe Kreatora formuły.

Gdy klikniesz poszczególne argumenty, program Excel przedstawi odpowiednie informacje dotyczące każdego z nich.

Wartość #N/D! może być przydatna. Zwykle wartość #N/D! jest używana podczas pracy nad danymi w wykresach, jak w następującym przykładzie, ponieważ wartości #N/D! nie są przedstawiane na wykresie. Oto przykłady jak wygląda wykres z wartościami 0, a jak z #N/D!.

Przykład wykresu liniowego przedstawiającego wartości 0.

W poprzednim przykładzie wartości 0 są przedstawione jako płaska linia w dolnej części wykresu, która następnie nagle rośnie, przedstawiając sumę. W poniższym przykładzie wartości 0 zastąpiono #N/D!.

Przykład wykresu liniowego nieprzedstawiającego wartości #N/D!.

Obiekt Python nie ma zdefiniowanej reprezentacji programu Excel. Obiekt Python nie jest znany programowi Excel.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby

WYSZUKAJ.PIONOWO

WYSZUKAJ.POZIOMO

WYSZUKAJ

PODAJ.POZYCJĘ

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wszystkie funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×