Wykresy

Tworzenie wykresu od początku do końca

Tworzenie wykresu od początku do końca

Wykresy umożliwiają wizualizowanie danych w sposób pozwalający wywrzeć maksymalny wpływ na odbiorców. Dowiedz się, jak utworzyć wykres i dodać linię trendu.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Tworzenie wykresu

 1. Zaznacz dane dla wykresu.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Polecane wykresy.

 3. Wybierz wykres na karcie Polecane wykresy, aby wyświetlić podgląd wykresu.

  Uwaga: Możesz zaznaczyć odpowiednie dane dla wykresu i nacisnąć klawisze ALT+F1, aby natychmiast utworzyć wykres, warto jednak wyświetlić podgląd wykresu w celu wybrania najlepszego wykresu dla danych. Jeśli nie widzisz odpowiedniego wykresu, wybierz kartę Wszystkie wykresy, aby wyświetlić wszystkie typy wykresów.

 4. Zaznacz wykres.

 5. Wybierz przycisk OK.

Dodawanie linii trendu

 1. Zaznacz wykres.

 2. Wybierz pozycję Projektowanie > Dodaj element wykresu.

 3. Wybierz pozycję Linia trendu, a następnie wybierz odpowiedni typ linii trendu, taki jak Liniowa, Wykładnicza, Prognozowana liniowa lub Średnia ruchoma.

Uwaga: Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Wykresy umożliwiają wyświetlanie danych w formie graficznej, które mogą pomóc w wizualizowaniu relacji między danymi przez odbiorców. Podczas tworzenia wykresu można wybierać spośród wielu typów wykresów (takich jak wykres skumulowany kolumnowy lub wykres kołowy rozsunięty z efektem 3-W). Po utworzeniu wykresu możesz go dostosować, stosując szybkie układy i style wykresów.

Wykresy zawierają kilka elementów, takich jak tytuł, etykiety osi, legendę i linie siatki. Możesz ukrywać lub pokazywać te elementy, a także zmieniać ich rozmieszczenie i formatowanie.

Wykres pakietu Office z objaśnieniami

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

Objaśnienie 2 Obszar kreślenia

Objaśnienie 3 Legenda

Objaśnienie 4 Tytuły osi

Objaśnienie 5 Etykiety osi

Objaśnienie 6 Znaczniki osi

Objaśnienie 7 Linie siatki

Wykresy można tworzyć w programach Excel, Word i PowerPoint. Jednak dane wykresu wprowadza się i zapisuje w arkuszu programu Excel. Wstawienie wykresu w programie Word lub PowerPoint powoduje otwarcie nowego arkusza w programie Excel. Podczas zapisywania dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres dane źródłowe wykresu w programie Excel są automatycznie zapisywane w tym dokumencie lub tej prezentacji.

Uwaga: Galeria skoroszytów programu Excel zastępuje wcześniejszego Kreatora wykresów. Galeria skoroszytów programu Excel jest wyświetlana domyślnie po otwarciu programu Excel. W galerii możesz przeglądać szablony i utworzyć nowy skoroszyt na podstawie wybranego szablonu. Jeśli galeria skoroszytów programu Excel nie została wyświetlona, w menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Wykres.

  Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Wykres

 3. Kliknij typ wykresu, a następnie kliknij dwukrotnie wykres, który chcesz dodać.

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 4. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych. W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu rozmieszczania danych w celu dopasowania do różnych typów wykresów.

  Typ wykresu

  Rozmieszczenie danych

  Wykres warstwowy, słupkowy, kolumnowy, pierścieniowy, liniowy, radarowy lub powierzchniowy

  W kolumnach lub wierszach, na przykład:

  Seria 1

  Seria 2

  Kategoria A

  10

  12

  Kategoria B

  11

  14

  Kategoria C

  9

  15

  lub

  Kategoria A

  Kategoria B

  Seria 1

  10

  11

  Seria 2

  12

  14

  Wykres bąbelkowy

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  Rozmiar 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Wykres kołowy

  W jednej kolumnie lub jednym wierszu danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

  Sprzedaż

  Kw. 1

  25

  Kw. 2

  30

  Kw. 3

  45

  lub

  Kw. 1

  Kw. 2

  Kw. 3

  Sprzedaż

  25

  30

  45

  Wykres giełdowy

  W kolumnach lub wierszach w następującej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat, na przykład:

  Otwarcie

  Wartość maksymalna

  Wartość minimalna

  Zamknięcie

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  lub

  05.01.2002

  06.01.2002

  Otwarcie

  44

  25

  Wartość maksymalna

  55

  57

  Wartość minimalna

  11

  12

  Zamknięcie

  25

  38

  Wykres XY (punktowy)

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  lub

  Wartości X

  0,7

  1,8

  2,6

  Wartości Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 6. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź z powrotem do programu Word lub PowerPoint.

  Uwaga: Zamknięcie dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie. Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę

  Jeśli pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest niedostępna

  Pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów. Dane możesz także edytować, klikając wykres, a następnie edytując arkusz w programie Excel.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Szybki układ.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Szybki układ

 4. Kliknij układ, który chcesz zastosować.

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie szybkiego układu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

Style wykresów to zestawy dopełniających się kolorów i efektów, które można zastosować do wykresu. Wybranie stylu wykresu powoduje wprowadzenie zmian wpływających na cały wykres.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie styl, który chcesz zastosować.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij styl wykresu

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie stylu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Dodaj element wykresu

 4. Kliknij pozycję Tytuł wykresu, aby wybrać opcje formatowania tytułu, a następnie powróć do wykresu, aby wpisać tytuł w polu Tytuł wykresu.

Zobacz też

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Typy wykresów

Wykresy można tworzyć w programach Excel, Word i PowerPoint. Jednak dane wykresu wprowadza się i zapisuje w arkuszu programu Excel. Wstawienie wykresu w programie Word lub PowerPoint powoduje otwarcie nowego arkusza w programie Excel. Podczas zapisywania dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres dane źródłowe wykresu w programie Excel są automatycznie zapisywane w tym dokumencie lub tej prezentacji.

Uwaga: Galeria skoroszytów programu Excel zastępuje wcześniejszego Kreatora wykresów. Galeria skoroszytów programu Excel jest wyświetlana domyślnie po otwarciu programu Excel. W galerii możesz przeglądać szablony i utworzyć nowy skoroszyt na podstawie wybranego szablonu. Jeśli galeria skoroszytów programu Excel nie została wyświetlona, w menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Wstaw wykres kliknij typ wykresu, a następnie kliknij wykres, który chcesz wstawić.

  Karta Wykresy, grupa Wstawianie wykresu

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

 3. W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych. W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu rozmieszczania danych w celu dopasowania do różnych typów wykresów.

  Typ wykresu

  Rozmieszczenie danych

  Wykres warstwowy, słupkowy, kolumnowy, pierścieniowy, liniowy, radarowy lub powierzchniowy

  W kolumnach lub wierszach, na przykład:

  Seria 1

  Seria 2

  Kategoria A

  10

  12

  Kategoria B

  11

  14

  Kategoria C

  9

  15

  lub

  Kategoria A

  Kategoria B

  Seria 1

  10

  11

  Seria 2

  12

  14

  Wykres bąbelkowy

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  Rozmiar 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Wykres kołowy

  W jednej kolumnie lub jednym wierszu danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

  Sprzedaż

  Kw. 1

  25

  Kw. 2

  30

  Kw. 3

  45

  lub

  Kw. 1

  Kw. 2

  Kw. 3

  Sprzedaż

  25

  30

  45

  Wykres giełdowy

  W kolumnach lub wierszach w następującej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat, na przykład:

  Otwarcie

  Wartość maksymalna

  Wartość minimalna

  Zamknięcie

  05.01.2002

  44

  55

  11

  25

  06.01.2002

  25

  57

  12

  38

  lub

  05.01.2002

  06.01.2002

  Otwarcie

  44

  25

  Wartość maksymalna

  55

  57

  Wartość minimalna

  11

  12

  Zamknięcie

  25

  38

  Wykres XY (punktowy)

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  lub

  Wartości X

  0,7

  1,8

  2,6

  Wartości Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 5. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź z powrotem do programu Word lub PowerPoint.

  Uwaga: Zamknięcie dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij pozycję Kreśl serie według wiersza  Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny  Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Jeśli opcja Przełącz wykres jest niedostępna

  Opcja przełączenia kreślenia jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów.

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel. Karta Wykresy, grupa Dane

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Szybkie układy wykresu kliknij odpowiedni układ.

  Karta Wykresy, grupa Szybkie układy wykresu

  Aby wyświetlić więcej układów, wskaż układ, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie szybkiego układu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

Style wykresów to zestawy dopełniających się kolorów i efektów, które można zastosować do wykresu. Wybranie stylu wykresu powoduje wprowadzenie zmian wpływających na cały wykres.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Style wykresu kliknij odpowiedni styl.

  Karta Wykresy, grupa Style wykresu

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję Strzałka w dół Więcej .

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie stylu, naciśnij klawisze POLECENIE + Z.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij odpowiedni tytuł wykresu.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł wykresu.

Zobacz też

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Dostępne typy wykresów w pakiecie Office

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×