Zmena nastavení protokolu TCP/IP

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Protokol TCP/IP určuje, ako váš počítač komunikuje s inými počítačmi.

Na uľahčenie spravovania nastavení protokolu TCP/IP odporúčame použiť automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ak to vaša sieť podporuje, DHCP automaticky priraďuje adresy internetového protokolu (IP) počítačom v sieti. Ak používate DHCP, nemusíte pri premiestnení svojho počítača meniť nastavenia protokolu TCP/IP a protokol DHCP nevyžaduje, aby ste manuálne konfigurovali nastavenia TCP/IP, ako sú napríklad DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service).

Windows 10


Zapnutie protokolu DHCP a zmena ďalších nastavení protokolu TCP/IP

 1. Vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenie  > Sieť a internet .
 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Pri sieti Wi-Fi Vyberte položky Wi-Fi  > Spravovať známe siete. Vyberte sieť, ktorej nastavenia chcete zmeniť, potom vyberte položku Vlastnosti.
  • Pri sieti Ethernet vyberte položku Ethernet , potom vyberte sieť Ethernet, ku ktorej ste pripojení. 
 3. V časti Priradenie IP vyberte možnosť Upraviť.
 4. V časti Upraviť nastavenia IP vyberte položku Automaticky (DHCP) alebo Manuálne.
  • Keď vyberiete možnosť Automaticky (DHCP), nastavenie IP adresy a nastavenia adresy servera DNS sa nastavia automaticky smerovačom alebo iným prístupovým bodom (odporúča sa).
  • Ak vyberiete možnosť Manuálne, môžete nastavenia IP adresy a adresy servera DNS nastaviť manuálne.
 5. Po dokončení vyberte položku Uložiť.