Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte službu Microsoft Forms s klávesnicou a čítačkou obrazovky na tvorbu nových kvízov. Testovali sme ju s Moderátorom a JAWS v prehliadači Microsoft Edge, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa kvíz pomenovať a skontrolovať, pridať do neho otázky a zdieľať kvíz na získanie odpovedí. Naučíte sa tiež do otázok pridávať rovnice.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového kvízu

Vytvorte kvíz v službe Microsoft Forms, aby ste napríklad rýchlo vyhodnotili pokrok študentov a poskytli im okamžité pripomienky. Môžete vytvoriť kvíz s otázkami, ktoré je potrebné vyplniť, zobraziť tipy k otázkam a označiť určité možnosti odpovedí ako správne.

 1. Na hlavnej stránke služby Microsoft Forms stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „New quiz“ (Nový kvíz), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Untitled quiz“ (Kvíz bez názvu).

 2. Ak chcete do kvízu pridať názov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Untitled quiz, Form title designer“ (Kvíz bez názvu, Návrhár názvu formulára), a stlačte kláves Enter. Zadajte názov kvízu.

 3. Ak chcete pridať popis kvízu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Form subtitle“ (Podnadpis formulára), a zadajte popis kvízu.

 4. Ak chcete do kvízu pridať otázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 5. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie alebo Dátum, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný typ, a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam na konci ponuky Pridať nové, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More, button, collapsed“ (Viac, tlačidlo, zbalené), a stlačte kláves Enter. Prechádzať medzi možnosťami môžete pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor. Stlačením klávesu Enter vyberiete možnosť.

 6. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Napíšte otázku.

 7. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Choice option text“ (Text možnosti voľby), a zadajte text možnosti. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť.

  Ak chcete pridať ďalšie možnosti, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Add option“ (Pridať možnosť), stlačte kláves Enter a pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete niektoré odpovede označiť ako správne alebo pridať správnu odpoveď, vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste vybrali otázku Voľba, prejdite na text možnosti, ktorú chcete označiť ako správnu odpoveď, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Correct answer“ (Správna odpoveď), a stlačte medzerník.

    Ak chcete označiť viaceré odpovede ako správne, stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Viacero odpovedí, a stlačte medzerník. Potom označte všetky požadované otázky podľa pokynov uvedených vyššie.

   • V prípade otázky typu Text môžete pridať jednu alebo niekoľko správnych odpovedí. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), stlačte kláves Enter a zadajte odpoveď. Ak chcete pridať ďalšie správne odpovede, stlačte kláves Enter, zadajte odpoveď a po každej z nich stlačte kláves Enter.

  • V prípade otázky typu Voľba môžete tiež pridať správu pre respondentov, ktorí si zvolia určitú možnosť, ako pomôcku k otázke. Prejdite na text možnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Display a message to respondents who select this answer“ (Zobraziť správu respondentom, ktorí si vyberú túto odpoveď), stlačte kláves Enter a zadajte správu.

  • Ak chcete určiť počet bodov za otázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Points“ (Body), a zadajte požadované číslo.

  • Ak chcete, aby odpoveď na otázku bola povinná, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Required“ (Povinné), a stlačte medzerník.

 9. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, stlačte kláves Esc.

 10. Ak chcete pridať ďalšie otázky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a stlačte kláves Enter. Potom podľa potreby zopakujte kroky počínajúc od kroku 5.

Pridanie rovnice do kvízovej otázky

Pridajte otázku s rovnicou pri vytváraní matematických kvízov.

 1. V kvíze, kam chcete pridať rovnicu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 2. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text“ (Text), a stlačte kláves Enter.

 3. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Zadajte názov.

 4. Stláčajte kláves so Tab, kým sa neozve „More, button collapsed“ (Ďalej, tlačidlo zbalené), a stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Math, menu item“ (Matematické funkcie, položka ponuky), a stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete do otázky pridať rovnicu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Enter an equation“ (Zadať rovnicu), a stlačte medzerník. Otvorí sa klávesnica s matematickými funkciami.

  Ak chcete prechádzať klávesnicou s matematickými funkciami, stlačte raz kláves Tab a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať a zadať číslo, operátor alebo kláves, stlačte medzerník. Keď je rovnica pripravená, klávesnicu zatvorte stlačením klávesu Esc.

 6. Ak chcete pridať možnosti odpovede pre rovnicu v otázke typu Voľba, použite texty možností, ktoré Microsoft Forms vytvorí automaticky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add all“ (Pridať všetko), a stlačte kláves Enter. Správna odpoveď sa tiež označí automaticky.

  Prípadne môžete zadať texty možností podľa pokynov uvedených v kroku 7 v téme Vytvorenie nového kvízu.

 7. Ak chcete pridať správnu odpoveď na otázku typu Text, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), stlačte medzerník, pomocou klávesnice s matematickými funkciami zadajte správnu odpoveď a stlačením klávesu Esc klávesnicu s matematickými funkciami zavrite.

 8. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, stlačte kláves Esc.

 9. Ak chcete vypnúť funkciu rovníc pri vytváraní novej otázky bez rovnice, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More, button, collapsed“ (Viac, tlačidlo, zbalené), a stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Math, menu item“ (Matematické funkcie, položka ponuky), a stlačte kláves Enter.

Zobrazenie ukážky kvízu

Pred začatím zdieľania kvízu s respondentmi si pozrite ukážku kvízu. Kvíz si môžete aj sami vyskúšať a uistiť sa, že všetko funguje správne.

 1. V kvíze, ktorý chcete skontrolovať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Ukážka, a stlačte kláves Enter.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab.

 3. Ak chcete kvíz otestovať a urobiť sami, odpovedzte na otázky a odošlite kvíz podľa pokynov uvedených v téme Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky.

 4. Ak chcete ukážku zavrieť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Back, button“ (Späť, tlačidlo), a stlačte kláves Enter.

Zdieľanie kvízu na získanie odpovedí

Keď je kvíz pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na kvíz.

 1. V kvíze, ktorý chcete zdieľať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Zdieľať, a stlačte kláves Enter.

 2. Ozve sa aktuálna možnosť povolenia zdieľania. Ak chcete možnosť zmeniť, stlačte medzerník, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a stlačením klávesu Enter vykonajte výber.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy“ (Kopírovať), a stlačte kláves Enter. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

V službe Microsoft Forms môžete vytvoriť nový kvíz pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre macOS v prehliadači Safari. Naučíte sa kvíz pomenovať a skontrolovať, pridať do neho otázky a zdieľať kvíz na získanie odpovedí. Naučíte sa tiež do otázok pridávať rovnice.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového kvízu

Vytvorte kvíz v službe Microsoft Forms, aby ste napríklad rýchlo vyhodnotili pokrok študentov a poskytli im okamžité pripomienky. Môžete vytvoriť kvíz s otázkami, ktoré je potrebné vyplniť, zobraziť tipy k otázkam a označiť určité možnosti odpovedí ako správne.

 1. Na hlavnej stránke služby Microsoft Forms stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New quiz“ (Nový kvíz), a stlačte kláves Return. Ozve sa: „Untitled quiz“ (Kvíz bez názvu).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Untitled quiz, Form title designer“ (Kvíz bez názvu, Návrhár názvu formulára), potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Option + medzerník a upravte názov kvízu. Zadajte názov kvízu.

 3. Ak chcete pridať popis kvízu, dvakrát stlačte kláves Tab. Ozve sa: „You are currently on a button“ (Práve sa nachádzate na tlačidle). Zadajte popis kvízu.

 4. Ak chcete dokončiť úpravy názvu a popisu kvízu, stlačte kláves Esc.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), potom stlačte kláves Return a pridajte otázku. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 6. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, stlačte kláves Return.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie alebo Dátum, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný typ, a stlačte kláves Return.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam na konci ponuky Pridať nové, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More, button“ (Viac, tlačidlo), a stlačte kláves Return. Prechádzať medzi možnosťami môžete pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor. Stlačením klávesu Return vyberiete možnosť.

 7. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Zadajte názov otázky.

 8. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Choice option text“ (Text možnosti voľby), a zadajte text možnosti. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť.

  Ak chcete pridať ďalšie možnosti, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Add option“ (Pridať možnosť), stlačte kláves Enter a pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 9. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete niektoré odpovede označiť ako správne alebo pridať správnu odpoveď, vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste vybrali otázku Voľba, prejdite na text možnosti, ktorú chcete označiť ako správnu odpoveď, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Correct answer“ (Správna odpoveď), a stlačte medzerník.

    Ak chcete označiť viaceré odpovede ako správne, stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Viacero odpovedí, a stlačte medzerník. Potom označte všetky požadované otázky podľa pokynov uvedených vyššie.

   • V prípade otázky typu Text môžete pridať jednu alebo niekoľko správnych odpovedí. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), stlačte kláves Return a zadajte odpoveď. Ak chcete pridať ďalšie správne odpovede, stlačte kláves Return, zadajte odpoveď a po každej z nich stlačte kláves Return.

  • V prípade otázky typu Voľba môžete tiež pridať správu pre respondentov, ktorí si zvolia určitú možnosť, ako pomôcku k otázke. Prejdite na text možnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Display a message to respondents who select this answer“ (Zobraziť správu respondentom, ktorí si vyberú túto odpoveď), stlačte kláves Return a zadajte správu.

  • Ak chcete určiť počet bodov za otázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Points“ (Body), a zadajte požadované číslo.

  • Ak chcete, aby odpoveď na otázku bola povinná, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Required“ (Povinné), a stlačte medzerník.

 10. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, stlačte kláves Esc.

 11. Ak chcete pridať ďalšie otázky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a stlačte kláves Return. Potom podľa potreby zopakujte kroky počínajúc od kroku 5.

Pridanie rovnice do kvízovej otázky

Pridajte otázku s rovnicou pri vytváraní matematických kvízov.

 1. V kvíze, kam chcete pridať rovnicu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a stlačte kláves Return. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 2. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, stlačte kláves Return.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text“ (Text), a stlačte kláves Return.

 3. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Zadajte názov.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a stlačte kláves Return. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Math, menu item“ (Matematické funkcie, položka ponuky), a stlačte kláves Return.

 5. Ak chcete do otázky pridať rovnicu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Enter an equation“ (Zadať rovnicu), a stlačte medzerník. Otvorí sa klávesnica s matematickými funkciami.

  Ak chcete prechádzať klávesnicou s matematickými funkciami, stlačte raz kláves Tab a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať a zadať číslo, operátor alebo kláves, stlačte medzerník. Keď je rovnica pripravená, klávesnicu zatvorte stlačením klávesu Esc.

 6. Ak chcete pridať možnosti odpovede pre rovnicu v otázke typu Voľba, použite texty možností, ktoré Microsoft Forms vytvorí automaticky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add all“ (Pridať všetko), a stlačte kláves Enter. Správna odpoveď sa tiež označí automaticky.

  Prípadne môžete zadať texty možností podľa pokynov uvedených v kroku 8 v téme Vytvorenie nového kvízu.

 7. Ak chcete pridať správnu odpoveď na otázku typu Text, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), stlačte medzerník, pomocou klávesnice s matematickými funkciami zadajte správnu odpoveď a stlačením klávesu Esc klávesnicu s matematickými funkciami zavrite.

 8. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, stlačte kláves Esc.

 9. Ak chcete vypnúť funkciu rovníc pri vytváraní novej otázky bez rovnice, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a stlačte kláves Return. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Math, menu item“ (Matematické funkcie, položka ponuky), a stlačte kláves Return.

Zobrazenie ukážky kvízu

Pred začatím zdieľania kvízu s respondentmi si pozrite ukážku kvízu. Kvíz si môžete aj sami vyskúšať a uistiť sa, že všetko funguje správne.

 1. V kvíze, ktorý chcete skontrolovať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Ukážka, a stlačte kláves Return.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab.

 3. Ak chcete kvíz otestovať a urobiť sami, odpovedzte na otázky a odošlite kvíz podľa pokynov uvedených v téme Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky.

 4. Ak chcete ukážku zavrieť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Back, button“ (Späť, tlačidlo), a stlačte kláves Return.

Zdieľanie kvízu na získanie odpovedí

Keď je kvíz pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na kvíz.

 1. V kvíze, ktorý chcete zdieľať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Zdieľať, a stlačte kláves Return.

 2. Ozve sa aktuálna možnosť povolenia zdieľania. Ak chcete možnosť zmeniť, stlačte medzerník, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a stlačením klávesu Return vykonajte výber.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy“ (Kopírovať), a stlačte kláves Return. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

V službe Microsoft Forms môžete vytvoriť nový kvíz pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS v prehliadači Safari. Naučíte sa pridať otázky do kvízu, skontrolovať kvíz a zdieľať ho na získanie odpovedí.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie otázky do kvízu

Môžete pridať otázky, ktoré je potrebné vyplniť, zobraziť tipy k otázkam a označiť určité možnosti odpovedí ako správne.

Ak chcete do kvízovej otázky pridať rovnicu, použite Microsoft Forms v počítači.

 1. Názov a popis kvízu pridajte v službe Microsoft Forms v počítači.

 2. V iPhone otvorte kvíz, do ktorého chcete pridať otázky.

 3. Ak chcete do kvízu pridať otázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 4. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, Hodnotenie alebo Dátum, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ otázky, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam na konci ponuky Pridať nové, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More, button, end“ (Viac, tlačidlo, koniec), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prechádzať možnosťami, ťahajte prstom doprava a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov otázky. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Choice option text“ (Text možnosti voľby), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text možnosti. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť.

  Ak chcete do otázky pridať ďalšie možnosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add option“ (Pridať možnosť), dvakrát ťuknite na obrazovku a pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 7. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete niektoré odpovede označiť ako správne alebo pridať správnu odpoveď, vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste vybrali otázku Voľba, prejdite na text možnosti, ktorú chcete označiť ako správnu odpoveď, ťahajte prstom, kým sa neozve „Correct answer“ (Správna odpoveď), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

    Ak chcete označiť viaceré odpovede ako správne, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Multiple answers“ (Viacero odpovedí), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom označte všetky požadované otázky podľa pokynov uvedených vyššie.

   • V prípade otázky typu Text môžete pridať jednu alebo niekoľko správnych odpovedí. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke zadajte odpoveď. Prechádzajte jedným prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve „Go“ (Prejsť), a potom zdvihnite prst z obrazovky. Zameranie sa presunie na textové pole Zadať ďalšiu správnu odpoveď. Zadajte odpoveď podľa pokynov uvedených vyššie.

  • V prípade otázky typu Voľba môžete tiež pridať správu pre respondentov, ktorí si zvolia určitú možnosť, ako pomôcku k otázke. Prejdite na text možnosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Display a message to respondents who select this answer“ (Zobraziť správu respondentom, ktorí si vyberú túto odpoveď), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte správu. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete určiť počet bodov za otázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Points“ (Body), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte požadované číslo. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete, aby odpoveď na otázku bola povinná, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Required, toggle button“ (Povinné, prepínacie tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Selected, Questions“ (Vybraté, otázky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Ak chcete pridať ďalšie otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom podľa potreby zopakujte kroky počínajúc od kroku 4.

Zobrazenie ukážky kvízu

Pred začatím zdieľania kvízu s respondentmi si pozrite ukážku kvízu. Kvíz si môžete aj sami vyskúšať a uistiť sa, že všetko funguje správne.

 1. V kvíze, ktorý chcete skontrolovať, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve „Preview“ (Ukážka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte ťahaním prstom doprava.

 3. Ak chcete kvíz otestovať a urobiť sami, odpovedzte na otázky a odošlite kvíz podľa pokynov uvedených v téme Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky.

 4. Ak chcete ukážku zavrieť, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Späť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie kvízu na získanie odpovedí

Keď je kvíz pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na kvíz.

 1. V kvíze, ktorý chcete odoslať respondentom, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa aktuálna možnosť povolenia zdieľania. Ak chcete túto možnosť zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte na nej prst, kým sa neozve zvuková stopa, potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ju vyberte.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Copy“ (Kopírovať), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

V službe Microsoft Forms môžete vytvoriť nový kvíz pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android v prehliadači Chrome. Naučíte sa kvíz pomenovať a skontrolovať, pridať do neho otázky a zdieľať kvíz na získanie odpovedí. Naučíte sa tiež pridávať otázky s rovnicami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového kvízu

Vytvorte kvíz v službe Microsoft Forms, aby ste napríklad rýchlo vyhodnotili pokrok študentov a poskytli im okamžité pripomienky. Môžete vytvoriť kvíz s otázkami, ktoré je potrebné vyplniť, zobraziť tipy k otázkam a označiť určité možnosti odpovedí ako správne.

 1. Na hlavnej stránke služby Microsoft Forms stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „New quiz“ (Nový kvíz), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Untitled quiz“ (Kvíz bez názvu).

 2. Ak chcete do kvízu pridať názov, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Untitled quiz, Form title designer“ (Kvíz bez názvu, Návrhár názvu formulára), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 3. Ak chcete pridať popis kvízu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit box, Form subtitle“ (Textové pole, Podnadpis formulára), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 4. Ak chcete do kvízu pridať otázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 5. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text alebo Hodnotenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný typ otázky, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Dátum, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, More“ (Zbalené, Viac), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Date“ (Dátum). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam na konci ponuky Pridať nové, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, More“ (Zbalené, Viac), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prechádzať možnosťami, ťahajte prstom doprava a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 6. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov otázky. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 7. Ak ste vybrali otázku Voľba, pridajte do otázky prvé dve možnosti. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit box, Choice option text“ (Textové pole, Text možnosti voľby), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text možnosti. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu. Postup zopakujte aj pre druhú možnosť.

  Ak chcete do otázky pridať ďalšie možnosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add option“ (Pridať možnosť), dvakrát ťuknite na obrazovku a pridajte text možnosti podľa pokynov uvedených vyššie.

 8. Ak chcete otázky prispôsobiť, môžete vykonať tieto akcie:

  • Ak chcete niektoré odpovede označiť ako správne alebo pridať správnu odpoveď, vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste vybrali otázku Voľba, prejdite na text možnosti, ktorú chcete označiť ako správnu odpoveď, ťahajte prstom, kým sa neozve „Correct answer“ (Správna odpoveď), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

    Ak chcete označiť viaceré odpovede ako správne, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Multiple answers“ (Viacero odpovedí), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom označte všetky požadované otázky podľa pokynov uvedených vyššie.

   • V prípade otázky typu Text môžete pridať jednu alebo niekoľko správnych odpovedí. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke zadajte odpoveď. Prechádzajte jedným prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve „Go“ (Prejsť), a potom zdvihnite prst z obrazovky. Zameranie sa presunie na textové pole Zadať ďalšiu správnu odpoveď. Zadajte odpoveď podľa pokynov uvedených vyššie.

  • V prípade otázky typu Voľba môžete tiež pridať správu pre respondentov, ktorí si zvolia určitú možnosť, ako pomôcku k otázke. Prejdite na text možnosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Display a message to respondents who select this answer“ (Zobraziť správu respondentom, ktorí si vyberú túto odpoveď), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte správu.

  • Ak chcete určiť počet bodov za otázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit box, Points“ (Textové pole, Body), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte požadované číslo.

  • Ak chcete, aby odpoveď na otázku bola povinná, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Required, toggle button“ (Povinné, prepínacie tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Questions“ (Otázky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 10. Ak chcete pridať ďalšie otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom podľa potreby zopakujte kroky počínajúc od kroku 5.

Pridanie rovnice do kvízovej otázky

Pridajte otázku s rovnicou pri vytváraní matematických kvízov.

 1. V kvíze, kam chcete pridať rovnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add new“ (Pridať nové), potom dvakrát ťuknite na obrazovku a pridajte otázku. Ozve sa: „Choice“ (Voľba).

 2. Ak chcete vybrať typ otázky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať otázku typu Voľba, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vybrať otázku typu Text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Text“ (Text), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa: „Question title“ (Názov otázky). Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov otázky. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, More options, button“ (Zbalené, Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not ticked, Math“ (Nezačiarknuté, Matematické funkcie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete do otázky pridať rovnicu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter an equation“ (Zadať rovnicu), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa klávesnica s matematickými funkciami.

  Ak chcete prechádzať klávesnicou s matematickými funkciami, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Ak chcete vybrať a zadať číslo, operátor alebo kláves, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď je rovnica pripravená, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (Ok), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite klávesnicu s matematickými funkciami.

 6. Ak chcete pridať možnosti odpovede pre rovnicu v otázke typu Voľba, použite texty možností, ktoré Microsoft Forms vytvorí automaticky. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add all“ (Pridať všetko), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Správna odpoveď sa tiež označí automaticky.

  Prípadne môžete zadať texty možností podľa pokynov uvedených v kroku 7 v téme Vytvorenie nového kvízu.

 7. Ak chcete pridať správnu odpoveď na otázku typu Text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Add answer“ (Pridať odpoveď), dvakrát ťuknite na obrazovku, pomocou klávesnice s matematickými funkciami zadajte správnu odpoveď, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (Ok), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete dokončiť úpravy otázky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Questions“ (Otázky), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Ak chcete vypnúť funkciu rovníc pri vytváraní novej otázky bez rovnice, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, More options“ (Zbalené, Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Ticked, Math“ (Začiarknuté, Matematické funkcie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie ukážky kvízu

Pred začatím zdieľania kvízu s respondentmi si pozrite ukážku kvízu. Kvíz si môžete aj sami vyskúšať a uistiť sa, že všetko funguje správne.

 1. V kvíze, ktorý chcete skontrolovať, potiahnite prstom nahor a potom nadol, potom ťahajte doprava, kým sa neozve „Preview“ (Ukážka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Poľami v ukážke formulára prechádzajte ťahaním prstom doprava.

 3. Ak chcete kvíz otestovať a urobiť sami, odpovedzte na otázky a odošlite kvíz podľa pokynov uvedených v téme Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky.

 4. Ak chcete ukážku zavrieť, potiahnite prstom nahor a potom nadol, potom ťahajte doprava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Späť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie kvízu na získanie odpovedí

Keď je kvíz pripravený, zdieľajte s respondentmi prepojenie na kvíz.

 1. V kvíze, ktorý chcete zdieľať, potiahnite prstom nahor a potom nadol, potom ťahajte doprava, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa aktuálna možnosť povolenia zdieľania. Ak chcete možnosť zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Copy“ (Kopírovať), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie na formulár sa skopíruje do schránky.

 4. Prilepte prepojenie napríklad do kanála služby Microsoft Teams alebo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Kontrola a zdieľanie výsledkov formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×