Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Allmän hjälp finns på Microsoft Support home eller Korrigeringar eller lösningar för de senaste office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kommentarer i Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till kommentarer Word ett dokument, men inte med en skärmläsare? Se Infoga eller ta bort en kommentar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren. Mer information finns i Läsa ett dokument.

 2. Om du vill markera orden i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Ctrl+Skift och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörens plats) eller vänsterpil (om du vill markera ord före den aktuella markörens plats). Du hör varje markerat ord.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M för att lägga till den nya kommentaren. Fokus flyttas till en ny kommentarstextruta vid sidan av sidan (kallas sidospåret).

  Tips: Du kan också lägga till en kommentar från fönstret Kommentarer. Det gör du genom att trycka på Alt, Z, C för att öppna fönstret. Du hör: "Ny kommentar, knapp." Tryck sedan på Retur.

 4. Skriv kommentaren och tryck på Ctrl+Retur för att spara den som en ny kommentarstråd. Om du vill gå tillbaka till där du slutade i brödtexten trycker du på Alt + F12.

Hitta infogade kommentarer

Kommentarens infogningspunkter markeras i dokumentets brödtext och läses upp av skärmläsaren när du använder läget All markering.

 1. Om du vill ändra till läget All markering trycker du på Alt, R, T, D. Markeringsmenyn expanderas och du hör namnet på den markerade markeringen.

 2. I markeringslistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "All markering" och väljer genom att trycka på Retur. Fokus återgår till brödtexten.

 3. Tryck på SR-tangenten + nedåtpilen för att starta löpande uppläsning från den aktuella platsen i texten. Du kan också använda skärmläsarens andra kortkommandon för att navigera, till exempel rad för rad. Skärmläsaren meddelar när en kommentar hittas i texten. Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl. Om du vill läsa föregående kommentar, det vill säga den du just skickade, läser du Navigera mellan kommentarer.

Läsa en lista över alla kommentarer

Ibland kanske du vill bläddra i en lista med alla kommentarstrådar i stället för att läsa brödtexten tills du hittar en kommentar.

Läs listan med Skärmläsaren

 1. Tryck på Alt, Z, C för att öppna fönstret Kommentarer. Fokus flyttas dit och du hör: "Ny kommentar, knapp." Tryck på Tabb för att gå till den första kommentarstråden. Om fokus var på ett kommenterat textstycke hör du informationen om den kommentarstråden i stället och du behöver inte trycka på tabbtangenten.

 2. Bläddra bland kommentarstrådar i fönstret med hjälp av nedåt- och uppåtpilarna. För varje kommentarstråd hör du namnet på den person som startade den och antalet svar om tråden har några.

 3. Om du vill läsa den första kommentaren i tråden trycker du på SR-knappen+0. Om kommentarstråden har svar trycker du på Retur för att expandera tråden, använder nedåt- eller uppåtpilen för att navigera mellan svaren och trycker på SR-tangenten + 0 för att läsa var och en av dem. Om du vill komprimera tråden efter att du har läst den trycker du på uppåtpilen tills du kommer till den första kommentaren och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på Alt+F12 för att fokus ska återgå till brödtexten.

Läs listan med JAWS

 1. Tryck på Ctrl + Skift + Apostrof (') för att öppna listan med kommentarer. Du hör: "Vänta, bearbetning".

 2. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att flytta i kommentarslistan i dialogrutan Granskarens kommentarer. JAWS läser kommentarerna och berättar vem som har lämnat kommentaren och när.

 3. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen OK". Tryck sedan på Retur för att stänga dialogrutan och gå tillbaka till brödtexten.

Navigera mellan kommentarer

Oavsett var i dokumentet du befinner dig kan du snabbt hoppa till och läsa nästa eller föregående kommentarstråd.

 1. Tryck på Alt+R, N för att gå till nästa kommentarstråd från den aktuella platsen. Tryck på Alt+R, V för att gå till föregående kommentarstråd. Fokus flyttas till tråden i sidospåret eller i fönstret Kommentarer om det är öppet.

 2. Om du vill läsa den första kommentaren i tråden trycker du på SR-knappen+0 i Skärmläsaren. Med JAWS trycker du på Alt+Skift+apostrof ('). Om kommentarstråden har svar trycker du på Retur för att expandera tråden, använder nedåt- eller uppåtpilen för att navigera mellan svaren och läser dem individuellt enligt instruktionerna ovan. Om du vill komprimera tråden efter att du har läst den trycker du på uppåtpilen tills du kommer till den första kommentaren och trycker sedan på Retur.

 3. Tryck på Alt+F12 för att fokus ska återgå till brödtexten.

Svara på kommentarer

 1. Gå till en kommentarstråd som du vill svara på.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till omnämnande eller svara". Tryck på Retur, skriv svaret och tryck på Ctrl+Retur för att spara det. Fokus återgår till kommentarstråden.

 3. Tryck på Alt+F12 för att fokus ska återgå till brödtexten.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort kommentarer och kommentarstrådar en i taget eller ta bort alla kommentarer i dokumentet samtidigt.

Ta bort en enstaka kommentar

 1. Gå till en kommentarstråd som innehåller den kommentar som du vill ta bort.

 2. Tryck på Retur och använd upp- och nedpilarna för att gå till rätt kommentar.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Fler trådalternativ, knapp". Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Ta bort kommentar" och tryck på blanksteg. Kommentaren tas bort och fokus återgår till tråden.

Ta bort en kommentarstråd

 1. Gå till en kommentarstråd som du vill ta bort.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Fler trådalternativ, knapp". Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Ta bort tråd" och tryck på blanksteg. Tråden tas bort och fokus återgår till brödtexten om du hade tråden öppen i sidospåret eller till knappen Nytt om du hade tråden öppen i fönstret Kommentarer.

Ta bort alla kommentarer

 1. Tryck på Alt+R, D, O.

Lösa kommentarer

När du löser en kommentarstråd är den nedtonad i kommentarsfönstret och försvinner från sidospåret. Inga fler svar kan läggas till i en löst tråd. Du kan ta bort eller öppna en löst tråd igen. När du löser en tråd tas den inte bort.

 1. Gå till en kommentarstråd som du vill lösa.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Fler trådalternativ, knapp". Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Lös tråden" och tryck på blanksteg.

  Tips: Om du vill öppna en löst kommentarstråd igen måste du öppna fönstret Kommentarer när lösta kommentarer försvinner från sidospåret. Tryck på Alt, Z, C för att öppna fönstret om det inte redan är öppet. Gå sedan till tråden, tryck på Tabb tills du hör "Öppna igen, knapp" och tryck på Retur. Tråden kan redigeras igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till kommentarer i Word dokument. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren. Mer information finns i Läsa ett dokument.

 2. Om du vill markera orden i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Skift+Alt och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörens plats) eller vänsterpil (om du vill markera ord före den aktuella markörens plats). Du hör varje markerat ord.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M, I för att gå till menyn Infoga på menyraden. Om du vill lägga till en ny kommentar trycker du på nedåtpilen tills du hör "Kommentar" och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Fokus flyttas till en ny kommentarstextruta vid sidan om sidan.

 4. Skriv din kommentar. Tryck på Esc när du är klar.

Visa kommentarer i ett dokument

Kommentarernas infogningspunkter är markerade i dokumentets brödtext i markeringsläge.

 1. Gå till menyn Visa på menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M, V.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markering" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Fokus återgår till brödtexten och kommentarerna visas. Om du hör "Ticked, Markup" är markeringsläget redan aktiverat.

Gå igenom kommentarer

Den faktiska kommentarstexten och informationen visas i en kommentarsruta i marginalen i dokumentet.

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan. Gå till kommentarsfönstret i marginalen genom att trycka på Ctrl+Alt+vänsterpil i brödtexten i dokumentet. Fokus flyttas till den sista kommentaren i dokumentet.

 2. Gå igenom kommentarerna genom att trycka på Ctrl+Alt+vänsterpil flera gånger.

Svara på kommentarer

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan.

 2. Gå till den kommentarstråd du vill svara på enligt anvisningarna i avsnittet Navigera genom kommentarer.

 3. När du hittar rätt kommentarstråd trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent tills du hör: "Svara, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Skriv in ditt svar. Tryck på Esc när du är klar.

Lösa eller ta bort kommentarer

När en kommentar har lösts markeras den som klar och nedtonad i marginalen. När du löser en kommentar tas den inte bort, men inga fler svar kan läggas till.

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument ovan.

 2. Gå till den kommentarstråd du vill lösa eller ta bort enligt anvisningarna i avsnittet Navigera mellan kommentarer.

 3. När du hittar rätt kommentarstråd trycker du två gånger på Ctrl+Alt+vänsterpil. Du hör namnet på användaren som har lämnat kommentaren, följt av "Du är för närvarande i ett textelement".

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+M. Snabbmenyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lös kommentar" eller "Ta bort kommentar" och välj genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg. Kommentarstråden matchas eller tas bort och fokus återgår till dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till kommentarer i Word dokument. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. I Word dokumentet navigerar du till platsen i den text som du vill lägga till kommentaren i.

 2. Dra med fingret längs skärmens högra kant tills du hör: "Avmarkerad, Fler alternativ". Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Flikmeny, Start markerad."

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör "Granska, flik" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger flera gånger tills du hör "Ny kommentar, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet, sveper åt höger tills du hör: "Publicera kommentar, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Kommentaren läggs till i dokumentet som en ny kommentarstråd och fokus flyttas till knappen Stäng i kommentarsfönstret.

 6. Om du vill stänga kommentarsfönstret och återgå till dokumentet dubbeltrycker du på skärmen.

Gå igenom kommentarer

Varje kommentar i Word visas med en bubbla för små tal i dokumentets högermarginal. Om du vill höra en kommentar navigerar du först till kommentarsfönstret i marginalen och öppnar sedan kommentarsfönstret.

 1. Gå till kommentarsfönstret i dokumentmarginalen genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör: "Kommentar, tips."

 2. Gå till den första kommentaren genom att svepa åt höger igen och dubbeltrycka på skärmen. Kommentarsmenyn öppnas. Svep åt höger tills du hör kommentaren. TalkBack meddelar även vem som skrev kommentaren och när, och om tråden har några svar. Om det finns svar fortsätter du att svepa åt höger tills du har hört allt.

 3. Om du vill flytta till nästa kommentar sveper du åt höger och sedan vänster och sveper åt höger tills du hör kommentaren.

Svara på kommentarer

 1. Om du vill svara på en kommentarstråd navigerar du först till den första kommentaren i tråden enligt anvisningarna i Gå igenom kommentarerna ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör "Lägg till omnämnande eller svara" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet och sveper sedan åt höger. Du hör: "Skicka svar, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till kommentarsfönstret.

Lösa kommentarer

När du löser en kommentarstråd kan inga fler svar läggas till i den. Du kan öppna en löst tråd igen. När du löser en tråd tas den inte bort.

 1. Du löser en kommentarstråd genom att först gå till den första kommentaren i tråden enligt anvisningarna i Gå igenom kommentarerna ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör "Fler trådåtgärder, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ta bort tråd". Svep åt höger tills du hör "Lös tråden" och dubbeltryck på skärmen. Fokus är kvar i kommentarsfönstret.

  Tips: Om du vill öppna en löst kommentarstråd igen går du till den. När du hör den första kommentaren meddelar TalkBack även att tråden är löst. Dra med fingret runt det nedre vänstra hörnet på skärmen tills du hör "Knapp, öppna igen" och dubbeltryck på skärmen.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort varje enskild kommentarstråd.

 1. Om du vill ta bort en kommentarstråd navigerar du först till den första kommentaren i tråden enligt anvisningarna i Gå igenom kommentarerna ovan.

 2. Svep åt höger tills du hör "Fler trådåtgärder, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ta bort tråd". Dubbeltryck på skärmen och dubbeltryck på skärmen igen för att bekräfta borttagningen av kommentarstråden. Fokus är kvar i kommentarsfönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kommentarer i Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst dem eller svara på en kommentar.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du lägger till kommentarer i Word dokument, men inte med en skärmläsare? Se Infoga eller ta bort en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Stäng panelen Kommentarer

Om du använder fönstret KommentarerWord för webben det enklare att arbeta med kommentarer.

Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör "Menyfliksområde" eller "Menyfliksområde, verktygsfält", beroende på vilken skärmläsare du använder, och tryck på Z, C. Du hör: "Skapa ny kommentar, knapp." Fokus är nu på knappen Nytt högst upp i fönstret.

Tips: Om du hör "Ytterligare kontroller" i stället betyder det att fönstret Kommentarer redan var öppet och att du just stängde det. Tryck på Retur för att öppna det igen. Fokus flyttas till knappen Nytt.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word-dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till Word för webben i webbläsaren och öppna dokumentet som du vill kommentera i redigeringsvyn. Instruktioner finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word.

 2. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren.

 3. Om du vill markera orden i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Ctrl+Skift och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörens plats) eller vänsterpil (om du vill markera ord före den aktuella markörens plats). Du hör varje markerat ord.

 4. Om du vill lägga till en ny kommentar trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Menyfliksområde, flik" eller "Menyfliksområde, verktygsfält", beroende på vilken skärmläsare du använder, och trycker på R, C. Fokus flyttas till en ny kommentarstextruta vid sidan av sidan (kallas sidospåret).

  Tips: Du kan också lägga till en kommentar från fönstret Kommentarer. Det gör du genom att öppna fönstret enligt anvisningarna i avsnittet Använda fönstret Kommentarer. Tryck sedan på Retur.

 5. Skriv kommentaren och tryck på Ctrl+Retur för att spara den som en ny kommentarstråd. Om du vill gå tillbaka till där du slutade i brödtexten trycker du på Alt + F12.

Bläddra bland kommentarer

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i använda fönstret Kommentarer. Tryck sedan på Tabb för att gå till den första kommentaren.

 2. Bläddra bland kommentarstrådar i fönstret med hjälp av nedåt- och uppåtpilarna. För varje kommentarstråd hör du dess placering i kommentarslistan, till exempel "2 av 6".

 3. Om du vill läsa kommentarstråden trycker du på Retur för att expandera tråden. Skärmläsaren meddelar vem som skrev den första kommentaren och när och hur många kommentarer det finns i tråden. Om du vill läsa kommentaren med Skärmläsaren trycker du på SR-tangenten+0. NVDA läser kommentaren automatiskt. Om kommentarstråden har svar använder du nedåt- och uppåtpilarna för att navigera mellan svaren. Om du vill komprimera tråden efter att du har läst den trycker du på uppåtpilen tills du kommer till den första kommentaren och trycker sedan på Retur.

  Tips: Du kan när som helst trycka på Alt + F12 för att växla fokus mellan den aktuella kommentarstråden och dess plats i brödtexten.

Svara på kommentarer

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i använda fönstret Kommentarer.

 2. Gå till den kommentarstråd du vill svara på enligt anvisningarna i avsnittet Bläddra i kommentarer.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till omnämnande eller svara, knapp". Tryck på Retur, skriv svaret och tryck på Ctrl+Retur för att spara det. Fokus är kvar på kommentarstråden.

 4. Tryck på Alt+F12 för att fokus ska återgå till brödtexten på platsen för den aktuella kommentarstråden.

Lösa kommentarer

När du löser en kommentarstråd är den nedtonad i kommentarsfönstret och försvinner från sidospåret. Inga fler svar kan läggas till i en löst tråd. Du kan ta bort eller öppna en löst tråd igen. När du löser en tråd tas den inte bort.

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i använda fönstret Kommentarer.

 2. Gå till den kommentar som du vill lösa enligt anvisningarna i Bläddra bland kommentarer,men expandera inte tråden.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Fler trådåtgärder" och tryck på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Lös tråden" och tryck på blanksteg. Du hör: "Löst kommentarstråd". Fokus är kvar på kommentarstråden. 

  Tips: Om du vill öppna en löst kommentarstråd igen öppnar du kommentarsfönstret enligt anvisningarna i avsnittet Använda fönstret Kommentarer. Gå sedan till kommentarstråden, tryck på Tabb tills du hör "Öppna igen, knapp" och tryck på Retur. Kommentaren är redigerbar igen.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort varje enskild kommentarstråd.

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i använda fönstret Kommentarer.

 2. Gå till den kommentarstråd du vill ta bort enligt anvisningarna i avsnittet Bläddra blandkommentarer, men expandera inte tråden.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Fler trådåtgärder" och tryck på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Ta bort tråd" och tryck på blanksteg. Du hör: "Borttagna kommentarstråd". Fokus flyttas till knappen Nytt högst upp i fönstret Kommentarer.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×