Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att lägga till, läsa, och ta bort kommentarer i Word

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Allmän hjälp finns på Microsoft Support home eller Korrigeringar eller lösningar för de senaste office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du svarar på en kommentar eller tar bort kommentarer efter läsningen.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar om hur du lägger till kommentarer i ett Word dokument, men inte använder en skärmläsare? Mer information finns i Infoga eller ta bort en kommentar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren. Mer information finns i avsnittet "Läsa ett dokument" i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word.

 2. Om du vill markera de ord i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Ctrl+Skift och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörplatsen) eller vänsterpilen (för att markera ord före den aktuella markörplatsen). Du hör varje markerat ord.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M för att lägga till den nya kommentaren. Fokus flyttas till en ny kommentarstextruta vid sidan av sidan (kallas sidospåret).

  Tips: Du kan också lägga till en kommentar från fönstret Kommentarer . Det gör du genom att trycka på Alt+Z, C eller Alt+R, P, 1, L för att öppna fönstret. Du hör: "Ny kommentar, knapp". Tryck sedan på Retur.

 4. Skriv kommentaren och tryck på Ctrl+Retur för att spara den som en ny kommentarstråd. Tryck på Alt+F12 om du vill flytta fokus till den plats där du slutade i brödtexten.

Infogade kommentarer

Kommentarsinfogningspunkter markeras i dokumentets brödtext och meddelas av skärmläsaren när du använder läget Alla markeringar .

 1. Om du vill aktivera läget All markering trycker du på Alt+R, T, D. Markeringsmenyn expanderas och du hör namnet på den markerade markeringen. I markeringslistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Alla markeringar" och trycker sedan på Retur för att välja alternativet. Fokus återgår till brödtexten.

 2. Nu kan du börja läsa innehållet i dokumentet. Du kan till exempel börja läsa kontinuerligt från den aktuella platsen i texten eller navigera text rad för rad. Skärmläsaren meddelar när en kommentar hittas i texten.

 3. Tryck på Ctrl om du vill sluta läsa när som helst. Om du vill läsa föregående kommentar, det vill säga den du precis har skickat, trycker du på Alt+R, V.

Läsa en lista med alla kommentarer

Ibland kanske du vill bläddra i en lista med alla kommentarstrådar i stället för att läsa brödtexten tills du hittar en kommentar.

Läsa listan i fönstret Kommentarer

 1. Tryck på Alt+Z, C eller Alt+R, P, 1, L för att öppna fönstret Kommentarer. Fokus flyttas till fönstret och du hör: "Ny kommentar, knapp.".

 2. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till den första kommentarstråden. Om fokus var på ett kommenterat textstycke hör du informationen i kommentarstråden i stället och du behöver inte trycka på Tabb.

 3. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra i kommentarstrådarna. För varje kommentarstråd hör du namnet på den person som startade den och antalet svar om tråden har några.

 4. Om du vill läsa den första kommentaren i tråden med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+0. JAWS läser kommentarstexten automatiskt om alternativet Kontrollbeskrivning har aktiverats. Mer information om hur du aktiverar Kontrollbeskrivning finns i Få JAWS att läsa kommentarstexter automatiskt.

 5. Om du vill läsa kommentaren mer i detalj, till exempel rad för rad, trycker du på Retur när fokus är på kommentaren och trycker sedan på Tabb tills du hör kommentarstexten. Du kan sedan använda upp- eller nedpilen för att läsa texten i detalj. När du är klar trycker du på Skift + Tabb en gång för att lämna kommentarstextfältet och gå tillbaka till kommentarskortet. Därifrån kan du trycka på nedåtpilen för att gå till nästa kommentar i samma tråd eller till nästa kommentarstråd.

 6. Om kommentarstråden har svar trycker du på Retur för att expandera tråden och använder sedan upp- och nedpilarna för att navigera mellan svaren. Med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + 0 för att läsa var och en av dem. JAWS läser upp svaren automatiskt om alternativet Kontrollbeskrivning har aktiverats. Om du vill dölja tråden efter att ha läst den trycker du på uppilen tills du kommer till den första kommentaren och trycker sedan på Retur.

 7. Tryck på Alt+F12 om du vill flytta tillbaka fokus till brödtexten.

Läs listan med JAWS i dialogrutan Granskarens kommentarer

 1. Tryck på Ctrl+Skift+Apostrof (') för att öppna listan med kommentarer. Dialogrutan Granskarens kommentarer öppnas.

 2. I dialogrutan Granskarens kommentarer använder du uppåt- och nedåtpilarna för att flytta i kommentarslistan. JAWS läser kommentarerna och berättar vem som lämnade kommentaren och när.

  Tips: Tryck på Retur om du vill flytta fokus till en tillhörande kommenterad text i dokumentet.

 3. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen OK." Tryck sedan på Retur för att stänga dialogrutan och flytta fokus tillbaka till brödtexten.

Få JAWS att läsa kommentarstexter automatiskt

Som standard läser JAWS bara kommentarsinformationen, till exempel vem som infogade kommentaren och när, men inte själva kommentarstexten. Om du vill att JAWS ska läsa kommentarstexten automatiskt när fokus är på en kommentar måste du gå till JAWS utförlighetsinställningar och aktivera Kontrollbeskrivning.

 1. Öppna dialogrutan inställningar i JAWS genom att trycka på SL-tangenten+6.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Utförlighet för tal", tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör "Utförlighetsnivå" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Konfigurera utförlighetsnivåer", tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör den aktuella utförlighetsnivån (nybörjare, mellannivå eller avancerat) och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Objekt som ska läsas upp", tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör "Kontrollbeskrivning" och tryck sedan på blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck på Retur.

 5. Stäng dialogrutan för inställningscenter genom att trycka på Tabb tills du hör "KNAPPEN OK" och sedan trycka på Retur.

 6. Flytta fokus till en kommentar. Du hör vem som har infogat kommentaren och när och sedan kommentarstexten. Om fokus redan är i kommentarsfönstret och du trycker på upp- eller nedpilen för att gå till en annan kommentar kan det hända att kommentarstexten inte läses upp. När det händer trycker du på Insert+Tabb på den kommentar som du vill höra och JAWS läser upp den fullständiga kommentarsinformationen, inklusive kommentarstexten.

Navigera mellan kommentarer

Oavsett var du befinner dig i dokumentet kan du snabbt hoppa till och läsa nästa eller föregående kommentarstråd.

 1. Tryck på Alt+R, N för att gå till nästa kommentarstråd från din aktuella plats. Tryck på Alt+R, V för att gå till föregående kommentarstråd. Fokus flyttas till tråden i sidospåret eller i fönstret Kommentarer om du har den öppen.

  Tips: När fokus är på den allra sista kommentaren och du trycker på Alt+R, N flyttas fokus tillbaka till den första kommentaren.

 2. Om du vill läsa den första kommentaren i tråden med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+0. Med JAWS flyttar du fokus i den kommenterade texten och trycker sedan på Alt+Skift+Apostrof (').

 3. Om kommentarstråden har svar trycker du på Retur för att expandera tråden, använder nedåt- och uppåtpilarna för att navigera mellan svaren och läser dem individuellt enligt anvisningarna i steg 1. Om du vill dölja tråden efter att ha läst den trycker du på uppilen tills du kommer till den första kommentaren och trycker sedan på Retur.

 4. Tryck på Alt+F12 om du vill flytta tillbaka fokus till brödtexten.

Navigera mellan dokumentet och kommentarerna 

 • Växla fokus mellan dokumentet och kommentarerna: När fokus är i den kommenterade texten eller på en kommentar trycker du på Alt+F12.

 • Växla mellan olika områden i Word: Tryck på Alt+Z, C eller Alt+R, P, 1, L för att öppna fönstret Kommentarer och tryck sedan på F6. Fokus växlar mellan dokumentets brödtext, kommentarsfönstret , statusfältet och menyfliksområdet. F6 fungerar även om fokus inte är i en kommenterad text.

 • Navigera från en kommentar till dokumentets brödtext: Tryck på Esc när fokus är på en kommentar. Fokus flyttas från kommentaren till den kommenterade texten i dokumentet.

 • Navigera från dokumentets brödtext till en kommentar: När fokus är i den kommenterade texten trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten för att öppna snabbmenyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Gå till kommentar" och tryck sedan på Retur.

  Tips: På snabbmenyn kan du också hitta andra kommentarer relaterade kommandon som Redigera kommentar, Svara på kommentar och Lös kommentar som också flyttar fokus till kommentarsområdet.

Använda kortkommandon med kommentarer

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus mellan dokumentet och kommentarerna.

Alt+F12

Läs kommentaren vid markören med JAWS.

Alt+Skift+Apostrof (')

Visa en lista med kommentarer med JAWS.

Ctrl+Skift+Apostrof (')

Läs nästa kommentar.

Alt+R, N

Läs föregående kommentar.

Alt+R, V

Öppna fönstret Kommentarer .

Alt+R, P, 1, L eller

Alt+Z, C

Öppna snabbmenyn för att komma åt kommentarsrelaterade objekt när fokus är på den kommenterade texten.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten

Infoga en kommentar.

Ctrl+Alt+M 

Publicera en kommentar.

Ctrl+Retur

Svara på kommentarer

 1. Navigera till en kommentarstråd som du vill svara på.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till omnämnande eller svara." Tryck på Retur, skriv ditt svar och tryck sedan på Ctrl+Retur för att spara det. Fokus återgår till kommentarstråden.

 3. Tryck på Alt+F12 om du vill flytta tillbaka fokus till brödtexten.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort kommentarer och kommentarstrådar en i taget eller ta bort alla kommentarer i dokumentet samtidigt.

Ta bort en enstaka kommentar

 1. Navigera till en kommentarstråd som innehåller den kommentar som du vill ta bort.

 2. Tryck på Retur och använd sedan nedåt- och uppåtpilarna för att gå till rätt kommentar.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Fler trådalternativ, knapp.". Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Ta bort kommentar" och tryck på blanksteg. Kommentaren tas bort och fokus återgår till tråden.

Ta bort en kommentarstråd

 1. Navigera till en kommentarstråd som du vill ta bort.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Fler trådalternativ, knapp.". Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Ta bort tråd" och tryck på blanksteg. Tråden tas bort och fokus återgår till brödtexten om du hade tråden öppen i sidospåret, eller till knappen Nytt om du hade tråden öppen i fönstret Kommentarer .

Ta bort alla kommentarer

 1. Tryck på Alt+R, D, O.

Lösa kommentarer

När du löser en kommentarstråd är den nedtonad i fönstret Kommentarer och försvinner från sidospåret. Inga fler svar kan läggas till i en löst tråd. Du kan ta bort eller öppna en löst tråd igen. När du löser en tråd tas den inte bort.

 1. Navigera till en kommentarstråd som du vill lösa.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Fler trådalternativ, knapp.". Öppna menyn genom att trycka på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Lös tråd" och tryck på blanksteg.

  Tips: Om du vill öppna en löst kommentarstråd igen måste du öppna fönstret Kommentarer , eftersom lösta kommentarer försvinner från sidospåret. Tryck på Alt+Z, C för att öppna fönstret om det inte redan är öppet. Navigera sedan till tråden, tryck på Tabb tills du hör "Öppna igen, knapp" och tryck på Retur. Tråden kan redigeras igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att spåra och granska ändringar i ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst eller svarat på en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren. Mer information finns i avsnittet "Läsa ett dokument" i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word.

 2. Om du vill markera de ord i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Skift+Alt och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörplatsen) eller vänsterpilen (för att markera ord före den aktuella markörplatsen). Du hör varje markerat ord.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyn Infoga på menyraden. Om du vill lägga till en ny kommentar trycker du på nedåtpilen tills du hör "Kommentar" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Fokus flyttas till en ny kommentarstextruta vid sidan av sidan.

 4. Skriv din kommentar. Tryck på Esc när du är klar.

Visa kommentarer i ett dokument

Kommentarernas insättningspunkter markeras i dokumentets brödtext i markeringsläge.

 1. Gå till menyn Visa på menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M, V.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markering" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Fokus återgår till brödtexten och kommentarerna visas. Om du hör "Ticked, Markup" är markeringsläget redan aktiverat.

Gå igenom kommentarer

Den faktiska kommentarstexten och informationen visas i en kommentarsruta i marginalen i dokumentet.

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Anvisningar finns i Visa kommentarer i ett dokument. Gå till kommentarsfönstret i marginalen genom att trycka på Ctrl+Alt+vänsterpil i brödtexten i dokumentet. Fokus flyttas till den sista kommentaren i dokumentet.

 2. Om du vill gå igenom kommentarerna trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil flera gånger.

Svara på kommentarer

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Instruktioner finns i Visa kommentarer i ett dokument.

 2. Navigera till kommentarstråden som du vill svara på enligt anvisningarna i Navigera genom kommentarer.

 3. När du hittar rätt kommentarstråd trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil tills du hör: "Svara, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Skriv in ditt svar. Tryck på Esc när du är klar.

Lösa eller ta bort kommentarer

När en kommentar har lösts markeras den som klar och nedtonad i marginalen. Om du löser en kommentar tas den inte bort, men inga fler svar kan läggas till.

 1. Kontrollera att markeringsläget är aktiverat. Anvisningar finns i Visa kommentarer i ett dokument.

 2. Navigera till kommentarstråden som du vill lösa eller ta bort enligt anvisningarna i Navigera genom kommentarer.

 3. När du hittar rätt kommentarstråd trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil två gånger. Du hör namnet på användaren som har lämnat kommentaren, följt av "Du är för närvarande på ett textelement".

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+M. Snabbmenyn öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lös kommentar" eller "Ta bort kommentar" och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Kommentarstråden matchas eller tas bort och fokus återgår till dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst eller svarat på en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. I Word dokumentet navigerar du till platsen i texten som du vill lägga till kommentaren i.

 2. Dra fingret längs skärmens högra kant tills du hör: "Inte markerat, fler alternativ." Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Flikmeny, Start markerat.".

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör "Fliken Granska" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger flera gånger tills du hör "Ny kommentar, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet, sveper åt höger tills du hör: "Publicera kommentar, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Kommentaren läggs till i dokumentet som en ny kommentarstråd och fokus flyttas till knappen Stäng i kommentarsfönstret.

 6. Om du vill stänga kommentarsfönstret och återgå till dokumentet dubbeltrycker du på skärmen.

Gå igenom kommentarer

Varje kommentar i ett Word dokument visas med en liten pratbubbla i dokumentets högermarginal. Om du vill höra en kommentar går du först till kommentarfönstret i marginalen och öppnar sedan kommentarsfönstret.

 1. Gå till kommentarsfönstret i dokumentmarginalen genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör: "Kommentar, tips".

 2. Gå till den första kommentaren genom att svepa åt höger igen och dubbeltrycka på skärmen. Kommentaren öppnas. Svep åt höger tills du hör kommentaren. TalkBack läser också upp vem som skrev kommentaren och när, och om tråden har några svar. Om det finns svar fortsätter du att svepa åt höger tills du har hört alla.

 3. Om du vill gå till nästa kommentar sveper du åt höger och sedan åt vänster och sveper sedan åt höger tills du hör kommentaren.

Svara på kommentarer

 1. Om du vill svara på en kommentarstråd går du först till den första kommentaren i tråden enligt anvisningarna i Navigera genom kommentarer.

 2. Svep åt höger tills du hör "Lägg till omnämnande eller svara" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet och sveper sedan åt höger. Du hör: "Publicera svar, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till kommentarsfönstret.

Lösa kommentarer

När du löser en kommentarstråd kan inga fler svar läggas till i den. Du kan öppna en löst tråd igen. När du löser en tråd tas den inte bort.

 1. Lös en kommentarstråd genom att först gå till den första kommentaren i tråden enligt anvisningarna i Navigera genom kommentarer.

 2. Svep åt höger tills du hör "Fler trådåtgärder, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ta bort tråd". Svep åt höger tills du hör "Lös tråd" och dubbeltryck på skärmen. Fokus är kvar i kommentarsfönstret.

  Tips: Om du vill öppna en löst kommentarstråd igen navigerar du till den. När du hör den första kommentaren meddelar TalkBack också att tråden är löst. Dra med fingret runt det nedre vänstra hörnet på skärmen tills du hör "Knapp, öppna" och dubbeltryck på skärmen.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort varje enskild kommentarstråd.

 1. Om du vill ta bort en kommentarstråd går du först till den första kommentaren i tråden enligt anvisningarna i Navigera genom kommentarer.

 2. Svep åt höger tills du hör "Fler trådåtgärder, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Ta bort tråd". Dubbeltryck på skärmen och dubbeltryck på skärmen igen för att bekräfta borttagningen av kommentarstråden. Fokus är kvar i kommentarsfönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Word dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med kommentarer kan du föreslå ändringar i dokument eller markera problem för uppföljning. Du får lära dig hur du tar bort kommentarer efter att ha läst eller svarat på en kommentar.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar om hur du lägger till kommentarer i ett Word dokument, men inte använder en skärmläsare? Mer information finns i Infoga eller ta bort en kommentar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Stäng panelen Kommentarer

Om du använder fönstret Kommentarer iWord för webben blir det enklare att arbeta med kommentarer.

Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör "Menyfliksområdet, flik" eller "Verktygsfält i menyfliksområdet", beroende på vilken skärmläsare du använder, och tryck på Z, C. Du hör: "Skapa ny kommentar, knapp". Fokus är nu på knappen Nytt högst upp i fönstret.

Tips: Om du hör "Ytterligare kontroller" i stället betyder det att fönstret Kommentarer redan var öppet och att du just stängde det. Tryck på Retur för att öppna det igen. Fokus flyttas till knappen Nytt .

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till en kommentar i ett Word dokument, till exempel när du granskar någon annans arbete, om du vill skriva en anteckning i ditt eget dokument eller om du vill spåra problem för uppföljning.

 1. Gå till Word för webben i webbläsaren och öppna dokumentet du vill kommentera i redigeringsvyn . Instruktioner finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word.

 2. Gå till den plats i brödtexten där du vill infoga kommentaren.

 3. Om du vill markera de ord i brödtexten som ska markeras som kommenterad text håller du ned Ctrl+Skift och trycker på högerpilen (för att markera ord efter den aktuella markörplatsen) eller vänsterpilen (för att markera ord före den aktuella markörplatsen). Du hör varje markerat ord.

 4. Om du vill lägga till den nya kommentaren trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Menyfliksområdet, flik" eller "Verktygsfält i menyfliksområdet", beroende på vilken skärmläsare du använder, och trycker på R, C. Fokus flyttas till en ny kommentarstextruta vid sidan av sidan (kallas sidospåret).

  Tips: Du kan också lägga till en kommentar från fönstret Kommentarer . Det gör du genom att öppna fönstret enligt anvisningarna i Använd fönstret Kommentarer. Tryck sedan på Retur.

 5. Skriv kommentaren och tryck på Ctrl+Retur för att spara den som en ny kommentarstråd. Tryck på Alt+F12 om du vill flytta fokus till den plats där du slutade i brödtexten.

Bläddra bland kommentarer

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i Använd fönstret Kommentarer. Tryck sedan på Tabb för att gå till den första kommentaren.

 2. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland kommentarstrådarna i fönstret. För varje kommentarstråd hör du dess placering i kommentarslistan, till exempel "2 av 6".

 3. Om du vill läsa kommentarstråden trycker du på Retur för att expandera tråden. Skärmläsaren läser upp vem som skrev den första kommentaren och när och hur många kommentarer det finns i tråden. Om du vill läsa kommentaren med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten+0. NVDA läser kommentaren automatiskt. Om kommentarstråden har svar använder du upp- och nedpilarna för att navigera mellan svaren. Om du vill dölja tråden efter att ha läst den trycker du på uppilen tills du kommer till den första kommentaren och trycker sedan på Retur.

  Tips: Du kan när som helst trycka på Alt+F12 för att växla fokus mellan den aktuella kommentarstråden och dess plats i brödtexten.

Svara på kommentarer

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i Använd fönstret Kommentarer.

 2. Gå till kommentarstråden som du vill svara på enligt anvisningarna i Bläddra bland kommentarer.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till omnämnande eller svara, knapp.". Tryck på Retur, skriv ditt svar och tryck sedan på Ctrl+Retur för att spara det. Fokus ligger kvar på kommentarstråden.

 4. Tryck på Alt+F12 om du vill flytta fokus till brödtexten på platsen för den aktuella kommentarstråden.

Lösa kommentarer

När du löser en kommentarstråd är den nedtonad i fönstret Kommentarer och försvinner från sidospåret. Inga fler svar kan läggas till i en löst tråd. Du kan ta bort eller öppna en löst tråd igen. När du löser en tråd tas den inte bort.

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i Använd fönstret Kommentarer.

 2. Gå till den kommentar som du vill matcha enligt anvisningarna i Bläddra bland kommentarer, men expandera inte tråden.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Fler trådåtgärder" och tryck på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Lös tråd" och tryck på blanksteg. Du hör: "Löst kommentarstråd". Fokus ligger kvar på kommentarstråden. 

  Tips: Om du vill öppna en löst kommentarstråd igen öppnar du fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i Använd fönstret Kommentarer. Gå sedan till kommentarstråden, tryck på Tabb tills du hör "Öppna igen, knapp" och tryck på Retur. Kommentaren är redigerbar igen.

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort varje enskild kommentarstråd.

 1. Öppna fönstret Kommentarer enligt anvisningarna i Använd fönstret Kommentarer.

 2. Gå till kommentarstråden som du vill ta bort enligt anvisningarna i Bläddra bland kommentarer, men expandera inte tråden.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Fler trådåtgärder" och tryck på blanksteg. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Ta bort tråd" och tryck på blanksteg. Du hör: "Borttagen kommentarstråd". Fokus flyttas till knappen Nytt högst upp i fönstret Kommentarer .

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×