Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word
Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support eller i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kommer igång med Word, men använder inte en skärmläsare? Se hjälp om utbildning & Word.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar Word dokument för redigering visas huvudvyn. Växla mellan elementen i huvudvyn genom att trycka på F6 (framåt) eller Skift+F6 (bakåt). Huvudelementen är i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som visar dokumentets innehåll. Du hör namnet på dokumentet, följt av "Redigering", när fokus är på dokumentets innehåll.

 • Statusfältet längst ned på skärmen där du kan hitta dokumentstatistik som antal sidor, ordräkning, textspråk och zoomnivå. Du hör det aktuella sidnumret när fokus är i statusfältet, till exempel "Sida två av tre".

  • Navigera i statusfältet med hjälp av höger- och vänsterpilarna.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Arkiv, Start,Infoga,Granska, Visa och Delaoch Kommentarer. Menyfliksområdet som innehåller specifika alternativ för den markerade fliken finns under raden med menyflikar.

  • När fokus flyttas till flikarna i menyfliksområdet hör du "Menyflikar", följt av den markerade fliken. Om du vill navigera i raden med flikar i menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör namnet på fliken eller kontrollen du vill använda och trycker på Retur för att välja den.

  • Om du vill navigera från raden med menyflikar till menyfliksområdet trycker du på tabbtangenten eller nedpilen en gång. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Tryck på Tabb, Skift + Tabb eller höger- eller vänsterpilen för att navigera mellan alternativen i menyfliksområdet. Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt. Kortkommandon för menyfliksområdet finns i Använda tangentbordet för att arbeta med menyfliksområdet i Word.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har Word följande vanliga vyer och områden:

Arkiv-menyn

Arkiv-menyn innehåller kommandon som Nytt,Öppnaoch Spara en kopia. Du kan också komma åt dina konton och appinställningar från Arkiv-menyn. Menyn Arkiv består av ett flikfönster till vänster och innehållet för en markerad flik till höger.

 • Öppna menyn Arkiv genom att trycka på Alt+F. Du hör: "Arkiv, start". Fokus är på fliken Start i flikfönstret.

 • Om du vill navigera mellan flikarna i flikfönstret trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör den flik som du vill öppna, till exempel "Ny". Tryck på Retur för att öppna fliken. Innehållsfönstret på den markerade fliken öppnas till höger om flikfönstret. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till innehållsfönstret.

 • Navigera i ett flikinnehållsfönster genom att trycka på tabbtangenten, Skift+Tabb eller piltangenterna.

 • Avsluta menyn Arkiv och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

För kortkommandon för Arkiv-menyn går du till Kortkommandon för Arkiv-menyn i Office för Windows.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst och namnlisten högst upp på skärmen innehåller dokumentnamnet, knapparna för Spara automatiskt,Visningsalternativ för menyfliksområdet och ditt konto samt knappar för att minimera, återställa storleken och stänga det aktiva fönstret.

 • Tryck på Alt en gång för att gå till verktygsfältet Snabbåtkomst och namnlisten. Du hör: "Menyflikar." Tryck sedan på Skift+Tabb en gång. Fokus är nu på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • Tryck på Skift + Tabb flera gånger om du vill bläddra bland de tillgängliga alternativen. Du kan lägga till och ta bort knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst och ändra deras ordning i verktygsfältet. Instruktioner finns i Använda ett tangentbord för att anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

Fönstret Alternativ

Fönstret Alternativ innehåller Word, till exempel anpassning, korrekturläsning och språkinställningar. Fönstret Alternativ består av ett alternativkategorifönster till vänster och innehållspanelen för den valda kategorin till höger.

 • Öppna fönstret Alternativ genom att trycka på Alt+F, T. Du hör: "Word alternativ".

 • Om du vill navigera bland alternativkategorierna trycker du på nedåtpilen tills du hör namnet på den kategori du vill använda och trycker sedan på Tabb för att flytta fokus till innehållsfönstret.

 • Navigera i innehållsfönstret genom att trycka på Tabb, Skift + Tabb eller uppåt- och nedåtpilarna.

 • Stäng fönstret Alternativ och återgå till huvudvyn genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och sedan trycka på Retur. Tryck på Esc om du vill återgå till huvudvyn utan att göra ändringar.

Utforska ett dokument

Använda skärmläsarens genomsökningsläge

Om du vill navigera i dokumentets innehåll efter element kan du använda skärmläsareens genomsökningsläge. Tryck på SR-tangenten + Blanksteg för att aktivera genomsökningsläget.

När genomsökningsläget är aktiverat kan du använda uppåt- och nedåtpilarna och kortkommandona för att navigera i dokumentet och växla mellan stycken, andra element, områden och landmärken. Detaljerad information om hur du använder skärmläsaren genomsökningsläge finns i Kapitel 3: Använda genomsökningsläge.

Om du vill hitta JAWS-markören som passar dina behov kan du gå till Så många markörer, Så lite tid, Förstå markörer i JAWS. Mer information om hur du använder NVDA-bläddringsläge som också är Word finns i 6. Bläddringsläge.

Använda navigeringsfönstret

Du kan använda navigeringsfönstret för att snabbt navigera mellan delar av dokumentet, till exempel rubriker eller grafik.

 1. Tryck på Alt+W, K för att aktivera navigeringsfönstret. Du hör: "Navigering, sök i dokument, redigeringsruta".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill navigera bland rubrikerna i dokumentet trycker du på Tabb tills du hör "Rubrikflikobjekt". Tryck på Tabb tills du hör den rubrik du vill använda och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

  • Om du vill navigera med vissa element i dokumentet, till exempel grafik, trycker du på Tabb tills du hör "Sök, delningsknapp" och trycker sedan på Alt + nedpil för att expandera menyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör det element du vill använda, till exempel ”Bild”, och tryck sedan på Retur för att välja det. Fokus flyttas till knappen Nästa resultat. Tryck på RETUR flera gånger för att gå igenom resultaten.

 3. Stäng navigeringsfönstret genom att trycka på Alt+W, K.

Använda läsläge

Läsläget är utformat för att göra det lättare att läsa text och innehåller läsverktyg som Högläsning.

 1. Aktivera läsläget genom atttrycka på Alt + W, F.

 2. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Du kommer åt verktygsfältet Läsläge genom att trycka på Alt och sedan på Tabb tills du hör namnet på den meny du vill använda. Tryck sedan på Retur för att välja den. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med tillgängliga alternativ och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

  • Tryck på Alt+W,R om du vill använda Läs upp. Om du vill komma åt läskontrollerna trycker du på Tabb tills du kommer till det alternativ du vill ha och trycker sedan på Retur för att välja det.

   Tips: För bästa resultat kan det vara bra att stänga av skärmläsaren när du använder Högläsning.

 3. Avsluta läsläget genom atttrycka på Esc.

Använda Avancerad läsare vy

Med Avancerad läsarekan du förbättra fokus, avläsa texten du läser, enklare läsa skannade text och avkoda komplex text.

 1. Om du vill Avancerad läsaretrycker du på Alt+W, L, 2.

 2. Om du vill komma Avancerad läsare och alternativ trycker du på Alt. Du hör: "Integrerande, Avancerad läsare, flik". Tryck på Tabb för att förflytta dig mellan alternativen i menyfliksområdet och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

 3. Om du vill Avancerad läsaretrycker du på Alt+W, L, 2.

Använda fokusläget

Fokusläge kan hjälpa dig att minimera distraktioner och koncentrera dig på att skriva, skapa och samarbeta i Word. Fokusläget döljer menyfliksområdet och statusfältet, som bara visar Word själva dokumentet.

 • Tryck på Alt+W, O för att aktivera fokusläget.

 • Tryck på Esc om du vill inaktivera fokusläget.

Navigera mellan flytande former 

 1. Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en textruta eller ett diagram, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att växla mellan de flytande formerna.

 3. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Zooma in eller ut

Zooma in för att få en närbild på dokumentet eller zooma ut för att få en översikt över sidan i mindre storlek.

 1. Tryck på Alt+W, Q. Du hör "Zoomningsdialogruta" eller "Zoomningsfönster".

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till rotationsknappen Procent och skriv ett procenttal eller använd upp- eller nedpil för att ändra procent.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck på Retur.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Gå till Hitta det du söker med Microsoft Search i Office för mer information om sökfunktionen.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i MacOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kommer igång med Word, men använder inte en skärmläsare? Se hjälp om utbildning & Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar Word dokument för redigering visas huvudvyn. Du navigerar i huvudvyn genom att trycka på F6 (framåt) och Skift+F6 (bakåt). Fokus flyttas genom följande element i huvudvyn, i ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som visar dokumentets innehåll. Det är här du redigerar dokumentet. När fokus är i innehållsområdet hör du den sida du befinner dig på, följt av placeringen av textinmatningspunkten.

 • Statusfältet längst ned på skärmen, som innehåller dokumentstatistik som antal sidor, ordräkning, textspråk och zoomnivån. När fokus flyttas till statusfältet hör du det aktuella sidnumret, följt av det totala antalet sidor, till exempel "Sida sex av fjorton". Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpilen för att bläddra bland alternativen i statusfältet.

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst högst upp på skärmen, som till exempel innehåller knapparnaSparaautomatiskt,Skriv ut och Ångra och namnet på dokumentet. Du hör "Spara automatiskt" när fokus flyttas till verktygsfältet Snabbåtkomst. Gå mellan alternativen i verktygsfältet genom att trycka på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Start,Infoga,Granska,Visaoch Dela och Kommentarer. När fokus flyttas till flikarna i menyfliksområdet hör du den markerade fliken, till exempel "Start, markerad flik".

  • Om du vill navigera i raden med flikar i menyfliksområdet trycker du på Ctrl+Alt+höger eller vänster piltangent tills du hör namnet på fliken eller kontrollen du vill använda och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera den och visa menyfliksområdet.

  • Menyfliksområdet som innehåller specifika alternativ för den markerade fliken finns under raden med menyflikar. Om du vill navigera från raden med menyflikar till menyfliksområdet trycker du på Tabb tills du hör det menyfliksområde du anger och det första alternativet i menyfliksområdet. Med fliken Visa markerad hör du till exempel: "Ange kommandon för fliken Visa, rullningsområde". Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpilen för att navigera mellan alternativen i menyfliksområdet.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har Word följande vanliga vyer och områden:

Word startsida

När du öppnarWord-appen hamnar du på startsidan. På startsidan kan du skapa ett nytt dokument, bläddra bland mallar, öppna ett befintligt dokument och komma åt din kontoinformation. Startsidan består av ett flikfönster till vänster och innehållet i en markerad flik till höger.

 • Tryck på Tabb för att navigera i flikfönstret. Du visar innehållet i fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 • Om du vill gå från flikfönstret till innehållsfönstret på den valda fliken trycker du på Tabb tills du hör: "Rullningsområde". Bläddra bland de tillgängliga avsnitten i innehållsfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil. Hantera ett avsnitt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil. Sluta interagera med ett avsnitt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

 • Gå till startsidan från huvudvyn genom att trycka på Skift+Kommando+P.

Appmenyraden

Appmenyraden innehåller ytterligare alternativ och kontroller, till exempel för att redigera text och formatera tabeller. Du kan också öppna Arkiv-menyn med alternativ för att starta ett nytt dokument eller öppna ett befintligt.

 1. Flytta fokus till appens menyrad genom att trycka på Ctrl+Alt+M.

 2. Du bläddrar bland alternativen på menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil.

 3. Stäng menyraden genom att trycka på Esc.

Fönstret Inställningar i Word

I fönstret Inställningar för Word kan du kommaWord inställningar som alternativ för autokorrigering och menyfliksområdet.

 1. Öppna fönstret Inställningar i Word genom att trycka på Kommando+komma (,).

 2. Tryck på Tabb för att navigera i fönstret. Välj en inställning genom att trycka på blanksteg. Inställningsdialogrutan öppnas. Navigera i en inställningsdialogruta genom att trycka på tabbtangenten eller piltangenterna.

 3. Om du vill stänga fönstret Inställningar för Word och återgå till dokumentet trycker du på Esc.

Utforska ett dokument

Om du vill navigera Word ett dokument kan du använda tangentbordsgenvägarna, VoiceOver-funktionerna som rotorn eller navigeringsfönstret.

Använda tangentbordsgenvägarna

Ett av de snabbaste sätten att förflytta sig i ett dokument är att använda kortkommandon. En fullständig lista med kortkommandon för att navigera i ett dokument finns i avsnittet "Navigera i dokumentet" i Kortkommandon i Word.

Använda VoiceOver-rotorn, snabbnavigeringen eller objekt väljaren

Du kan använda VoiceOver-funktioner som rotor, QuickNav eller Objekt väljare för att navigera direkt till ett objekt, till exempel en avsnittsrubrik eller länk.

Använda navigeringsfönstret

Använd navigeringsfönstret för att snabbt navigera mellan delar av dokumentet, till exempel rubriker.

 1. Du aktiverar navigeringsfönstret genom att tryckapå Kommando+F6 tills du hör namnet på den aktuella menyfliken. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Visa, flik" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör "Navigeringsfönster, växlingsknapp" och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg.

 2. Om du vill flytta fokus till navigeringsfönstret trycker du på Kommando + F6 tills du hör: ”Miniatyrfönster, markerad”.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Dokumentöversikt, flik" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Tabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna rubriktabellen.

 5. Om du vill flytta mellan rubrikerna trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar den rubrik du vill använda och trycker sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg för att flytta fokus till början av rubriken i dokumentets brödtext.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kommer igång med Word, men använder inte en skärmläsare? Se hjälp om utbildning & Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnarWord dokument för redigering visas huvudvyn. Den innehåller följande huvudelement:

 • Den översta menyraden, som innehåller alternativ som Stäng fil,Delaoch Arkiv.

  • Om du vill flytta fokus till den översta menyraden trycker du nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör namnet på dokumentet. Svep sedan åt höger en gång. Fokus är nu på den översta menyraden. Bläddra bland de tillgängliga alternativen genom att svepa åt höger flera gånger.

 • Dokumentinnehållsområdet, som visas under den översta menyn och tar upp större delen av skärmen.

  • Om du vill flytta fokus till innehållsområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på dokumentet, följt av filnamnstillägget, till exempel "Docx" och den aktuella sidan. VoiceOver börjar läsa upp sidans innehåll.

 • Verktygsfältet, som visas längst ned på skärmen när du har markerat ett redigerbart element i innehållsområdet. Den innehåller dokumentformateringsalternativ för det markerade elementet.

  • Gå till och navigera i verktygsfältet, markera ett redigerbart element i dokumentet och svep åt höger tills du kommer till knapparna i verktygsfältet.

 • Menyfliken, som visas längst ned på skärmen och innehåller flikar med olika uppsättningar verktyg och alternativ. De menyfliksalternativ som är specifika för den markerade fliken visas under fliknamnet.

  • Om du vill gå till menyfliksområdet trycker du nära skärmens överkant med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör den valda fliken.

  • Om du vill växla till en annan flik dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Navigera bland alternativen i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har Word följande vanliga vyer:

Flikarna Start, Nytt och Öppna

När du öppnar Word-appen hamnar du på fliken Start. På den här fliken visas de dokument som du nyligen har arbetat med och dokument som andra har delat med dig. Längst upp på fliken Start hittar du textfältet Sök för att söka efter ett dokument.

fliken Nytt kan du börja på ett nytt dokument. Här hittar du även tillgängliga mallar.

På fliken Öppna kan du komma åt de lagringsplatser för dokument som är tillgängliga för dig, till exempel OneDrive, SharePoint och iPhone. Du kan bläddra efter en fil på varje plats och öppna den för redigering.

 • Navigera i innehållet på varje flik genom att svepa åt vänster eller höger. Välj en fil, mapp eller lagringsplats genom att dubbeltrycka på skärmen.

 • Om du vill växla mellan flikarna Start,Nytt och Öppna trycker du nästan längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Om du vill gå till en flik när du redigerar ett dokument i huvudvyn trycker du nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltrycker på skärmen. Fokus flyttas till fliken där du öppnade dokumentet som du just stängde.

Arkiv-menyn

Arkiv-menyn innehåller alternativ som Spara en kopia,Exporteraoch Skriv ut.

 1. Om du vill öppna menyn Arkiv trycker du nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Arkiv" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Navigera på menyn genom att svepa åt vänster eller höger.

 3. Stäng menyn genom att svepa åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck på skärmen.

Sökvyn

I sökvyn söker du i det öppna dokumentet och bläddrar bland sökresultaten.

 1. Navigera till sökvyn när du redigerar ett dokument genom att svepa åt vänster tills du hör "Sök" och dubbeltrycka på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärmtangentbordet.

 2. Om du vill bläddra bland sökresultaten trycker du nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Nästa sökresultat" eller "Föregående sökresultat" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Stäng sökvyn genom att svepa åt höger tills VoiceOver börjar läsa upp dokumentets innehåll och dubbeltryck sedan på skärmen.

Utforska ett dokument

 • Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör VoiceOver läsa upp den öppna sidan, följt av "Innehåll". Svep uppåt eller nedåt om du vill ändra skärmläsarens navigeringsläge, till exempel till rubriker, stycken, rader eller ord, och svep sedan åt höger eller vänster för att navigera.

 • Använd VoiceOver-rotorn och välj hur du vill flytta dig genom dokumentet när du sveper uppåt eller nedåt. Om du till exempel väljer "Ord" flyttas fokus genom dokumentet ord för ord med varje svepning.

  • Om du vill använda rotorn roterar du två fingrar på telefonens skärm som om du vrider på en rotor. Du hör det första rotoralternativet. Fortsätt rotera fingrarna tills du hör det alternativ du vill använda och lyft sedan fingrarna för att välja alternativet. Om du vill navigera genom det markerade elementet sveper du uppåt eller nedåt.

 • Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar om du vill bläddra i ett dokument. När du lyfter fingrarna från skärmen meddelar VoiceOver sidan du använder.

 • Använd mobilvyn för att förenkla sidlayouten, vilket kan göra det enklare att läsa och redigera text på telefonens skärm. Svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen Mobilvy och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill återgå till utskriftsvynsveper du åt vänster tills du hör "Utskriftsvy" och dubbeltrycker på skärmen.

Använda VoiceOver med ett externt tangentbord

Om du använder VoiceOver med ett externt tangentbord och du vill använda kortkommandon för att navigera och redigera dokumentet kontrollerar du att Snabbnavigering är inaktiverat. Du inaktiverar Snabbnavigering genom att trycka på vänster- och högerpil samtidigt på det externa tangentbordet. För att aktivera Snabbnavigering trycker du på vänster- och högerpilen igen.

Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kommer igång med Word, men använder inte en skärmläsare? Se hjälp om utbildning & Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnarWord dokument för redigering visas huvudvyn. Den innehåller följande huvudelement:

 • Den översta menyraden, som innehåller knappar som Fler alternativ för att öppna menyfliksområdet, Till exempel Sök,Ångra och Meny, för att öppna alternativ för att spara och dela.

  • Gå till den översta menyraden från dokumentets innehåll genom att svepa åt vänster tills du hör "Meny".

  • Navigera till den översta menyn genom att svepa åt vänster och höger.

 • Huvudinnehållsområdet, som visas under den översta menyn och tar upp större delen av skärmen. Om du vill flytta fokus till innehållsområdet sveper du åt höger tills du hör namnet på dokumentet och dess filnamnstillägg, till exempel "Docx".

 • Verktygsfältet, som visas längst ned på skärmen när du har markerat ett redigerbart element i innehållsområdet. Den innehåller dokumentformateringsalternativ för det markerade elementet.

  • Gå till och navigera i verktygsfältet, markera ett redigerbart element i dokumentet och svep åt höger tills du kommer till knapparna i verktygsfältet.

 • Menyfliksområdet, som visas längst ned på skärmen och innehåller flikar med olika redigeringsverktyg och alternativ.

  • Gå till menyfliksområdet genom att dra med fingret nära skärmens överkant tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör den valda menyfliken. De menyfliksalternativ som är specifika för den markerade fliken visas under fliknamnet.

  • Om du vill växla till en annan flik dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör namnet på den flik du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

  • Navigera bland alternativen i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudredigeringsvyn har Word följande vanliga vyer och områden:

Vyerna Senaste, Delade och Öppna

När du öppnarWord-appen visas senaste vyn. Där finns en lista över de dokument som du nyligen arbetat med. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett dokument. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

I vyn Delade kan du hitta de dokument som andra har delat med dig. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett dokument. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

I vyn Öppna kan du bläddra bland de tillgängliga fillagringsplatserna eller navigera till ett dokument som du vill öppna.

 • Om du vill växla mellanvyerna Senaste,Delade och Öppna drar du med fingret långt ned på skärmen tills du hör den vy du vill använda och dubbeltrycker på skärmen.

 • Högst upp i varje vy hittar du knappar för att komma åt din kontoinformation och skapa ett nytt dokument. Dra ett finger högst upp på skärmen tills du hör "Knappen Nytt" eller "Inloggad som", följt av ditt användarnamn. I vyerna Senaste och Delade kan du också hitta en knapp för att söka efter ett dokument. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 • Om du vill gå till vyn Senaste när du redigerar dokumentet i huvudvyn sveper du åt vänster eller drar ett finger nära skärmens övre vänstra hörn tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltrycker på skärmen.

Menyn Word meny

På Word alternativ för att spara, dela och skriva ut dokumentet. Härifrån kan du också komma åt Word för Android inställningar.

 1. Öppna menyn Word genom att svepa åt vänster tills du hör "Meny" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Navigera på Word genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill avsluta menyn sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Fältet Sök

Använd Sök-fältet för att söka i det öppna dokumentet och bläddra bland sökresultaten.

 1. Om du vill gå till sökfältet när du redigerar ett dokument sveper du åt vänster tills du hör "Sök" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet.

 2. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt vänster tills du hör "Sök föregående" eller "Sök nästa" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Stäng Sök-fältet genom att svepa åt höger du hör "Stäng sökfält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Utforska ett dokument

Om du vill utforska texten i ett dokument sveper du åt höger eller vänster tills du hör skärmläsaren läsa upp den öppna sidan, följt av "Innehåll". Du kan ändra skärmläsarens navigeringsläge, som även kallas läskontroll, till exempel till rubriker, stycken, rader eller ord. Vilka gester du kan använda för att ändra läge beror på Android-versionen av telefonen. Mer information finns i Använda TalkBack-gester.

Använda TalkBack-menyn

När du navigerar i dokumentet med TalkBack kan du använda TalkBack-menyn för att snabbt hitta inställningar och kontroller och läsa objekt på skärmen. TalkBack-menyn innehåller kommandon som fungerar var som helst, i valfri app. Mer information om TalkBack-menyn finns i Använda TalkBack-menyn & läskontroller.

Obs!: TalkBack-menyn är tillgänglig i Android version 9.1 och senare.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kommer igång med Word, men använder inte en skärmläsare? Se hjälp om utbildning & Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläget. Tryck på F11 för att aktivera eller inaktivera helskärmsläget.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

När du öppnar Word för webben dokument öppnas huvudvyn. Växla mellan elementen iWord för webben genom att trycka på Ctrl+F6 (framåt) eller Skift+Ctrl+F6 (bakåt). Huvudelementen är i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som innehåller dokumentets innehåll. Det är här du redigerar dokumentet. Du hör "Dokumentinnehåll, redigerar" när fokus är på huvudinnehållsområdet.

 • Statusfältet längst ned på skärmen, som innehåller dokumentstatistik som antal sidor, ordräkning, textspråk och zoomnivån. När fokus är i statusfältet hör du numret på sidan du befinner dig på och det totala antalet sidor i dokumentet, till exempel "Sida ett av tre, knapp". Navigera i statusfältet genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb.

 • Rubrikbanderollen längst upp på skärmen, som innehåller startprogrammets knapp för att starta andra program, namn och sökväg till den öppna filen, textfältet Sök och knappar för åtkomst till inställningar och kontoinformation. Du hör "Banderoll, startprogrammet" när fokus är på rubrikbanderollen. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera i rubrikbanderollen.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Arkiv, Start,Infoga,Visaoch Hjälp. När fokus flyttas till raden med flikar i menyfliksområdet hör du "Menyflikar", följt av den markerade fliken. Använd höger och vänster piltangent för att navigera i raden med flikar i menyfliksområdet. 

  • Menyfliksområdet med knappar för den markerade fliken visas direkt under raden med menyflikar. Om du vill navigera från en flik i menyfliksområdet till menyfliksområdet trycker du på Tabb en gång. Du hör namnet på den första knappen i menyfliksområdet. Använd höger- och vänsterpil för att navigera mellan knapparna i menyfliksområdet.

  • Raden på menyflikarna innehåller även kontroller för ytterligare åtgärder, till exempel växla mellan lägen, dela dokumentet, visa fönstret Kommentarer med mera. Om du vill komma åt de ytterligare kontrollerna trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Menyflikar i menyfliksområdet, och trycker sedan på Tabb tills du hör "Ytterligare kontroller, menyn Läge", följt av det valda läget, till exempel "Redigering, markerad". Tryck på högerpil för att bläddra bland de ytterligare kontrollerna.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn harWord för webben följande vanliga vyer och områden:

Arkiv-menyn

Arkiv-menyn innehåller alternativ som Nytt,Öppnaoch Spara en kopia. Du kan också komma åt din kontoinformation och appinställningarna. Menyn Arkiv består av ett flikfönster till vänster och innehållet för en markerad flik till höger.

 • Öppna menyn Arkiv genom att trycka på Alt+Windows+F. Du hör: "Stäng." Fliken Start är markerad och innehållet visas i innehållsfönstret.

 • Om du vill navigera mellan flikarna i flikfönstret trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör den flik som du vill öppna, till exempel "Ny". Tryck på Retur för att öppna fliken. Innehållsfönstret på den markerade fliken öppnas till höger om flikfönstret. Fokus flyttas till det första objektet i innehållsfönstret.

 • Navigera i ett innehållsfönstret genom att trycka på Tabb, Skift + Tabb eller piltangenterna.

 • Avsluta menyn Arkiv och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

Läsvyn

Läsvyn har utformats för att göra det lättare för alla att läsa text. I läsvynfinns Word för webben även hjälpmedelsläge,vilket kan göra det lättare för personer som använder skärmläsare att läsa ett dokument. I hjälpmedelslägetvisas Word för webben en PDF-version med filmarkeringar och visar den i webbläsaren. Skärmläsaren läser texten och dess formatering från PDF-versionen i webbläsaren.

 • Tryck på Alt + Windows,W, F för att aktivera läsvyn.

 • Gå till verktygsfältet för läsvyn genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge". Tryck på Tabb för att utforska alternativen i verktygsfältet.

 • I läsvyn aktiverareller inaktiverar du hjälpmedelsläget genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge" och sedan trycka på Retur.

 • Avsluta läsvyn genom atttrycka på Ctrl+F6 tills du hör "Hjälpmedelsläge". Tryck på Tabb tills du hör "Redigera dokument" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Redigera dokument, gör snabba ändringar direkt här iWord ". Gör sedan något av följande:

  • Tryck på Retur om du vill fortsätta redigera och Word för webben dokumentet i Word för webben du på Retur.

  • Om du vill öppna dokumentet i den fullständiga skrivbordsversionen avWord trycker du på nedåtpilen tills du hör "Öppna i skrivbordsappen" och trycker på Retur.

Utforska ett dokument

Använda navigeringsfönstret

Du kan använda navigeringsfönstret för att snabbt navigera mellan rubriker i ett dokument.

 1. Om du vill aktivera navigeringsfönstret tryckerdu på Alt + Windows-tangenten, W, K. Du hör: "Navigering, sök efter".

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Rubriker" och tryck sedan på Retur. Tryck på Tabb tills du hör den markerade fliken, till exempel "Sök, flikobjekt", och tryck sedan på högerpilen tills du hör: "Rubrikflikobjekt".

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den rubrik du vill använda och tryck på Retur. Fokus flyttas till början av rubrikraden i dokumentet.

Använda zoom

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör det aktuella sidnumret följt av det totala antalet sidor i dokumentet, till exempel "Sida ett av tre".

 2. Om du vill zooma in trycker du på Tabb tills du hör "Zooma in" och trycker sedan på Retur. Du hör den nya zoomprocenten, till exempel "90 procent". Om du vill zooma ut trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Zooma ut" och trycker sedan på Retur.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word 

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×