Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Teach and learn right where you are with Office 365

Connect remotely and access the tools you need with Microsoft Teams and Office 365.

Teachers, students, and parents

Welcome to your Office 365 Education support page

Find the answers to your questions by typing in the search bar or selecting a topic below.

Microsoft Teams: Facilitate conversation & content in one digital learning hub

FIND MICROSOFT TEAMS ANSWERS

OneNote: Collect your ideas & optimize your organization

FIND ONENOTE ANSWERS

Class Notebook: Deliver class content & foster student collaboration

FIND CLASS NOTEBOOK ANSWERS

Staff Notebook: Coordinate with staff on school-wide initiatives

FIND STAFF NOTEBOOK ANSWERS

Learning Tools: Free tools to enhance literacy development

FIND LEARNING TOOLS ANSWERS

More Apps: Make the most of Office 365 Education

FIND MORE ANSWERS

Hacking STEM: Bring data to life with hands-on projects

FIND HACKING STEM ANSWERS

Microsoft Forms: Create & share assessments

FIND FORMS ANSWERS

A stack of materials

PD Packs (coming soon): Browse and bundle professional development resources

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Microsoft Teams for Education tròn một tuổi!

Kỷ niệm vòng quay đầu tiên quanh mặt trời của chúng tôi với cơ hội xem trước bản ghi màn hình chia sẻ Teams mới. Những video này không chỉ ngắn gọn, dễ hiểu mà còn chứa thông tin về các cách thức để đạt được kết quả trong học tập.

Bắt đầu xem

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả