Xem thêm tùy chọn hỗ trợ

Trợ giúp cho người quản trị của các doanh nghiệp nhỏ
Mở yêu cầu dịch vụ trong trung tâm Microsoft 365 trị của bạn. Dịch vụ này miễn phí.
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft Store
Nhận trợ giúp và hỗ trợ dù bạn đang mua sắm ngay bây giờ hay cần trợ giúp về giao dịch mua trước đây.
ProdcutLineLogo
Hãy đưa bạn đến hỗ trợ phù hợp
Gia đình
  • Tài khoản Cá nhân & Gia đình
Nhận trợ giúp trong trình duyệt của bạn
Nhận hỗ trợ cho Gia đình
Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
  • Doanh nghiệp kinh doanh
  • Tài khoản Giáo dục
Nhận hỗ trợ trong trung tâm Microsoft 365 trị của bạn. Bạn phải là người quản Microsoft 365 của bạn.
Nhận hỗ trợ cho Doanh nghiệp
Người dùng không phải quản trị viên của tài khoản doanh nghiệp?
Nhận hỗ trợ tự trợ giúp

Thông tin này có hữu ích không?

×