Khắc phục sự cố với menu Bắt đầu

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu bạn không thể thấy Bắt đầu  trên thanh tác vụ của mình thì thanh tác vụ có thể bị ẩn.

Hiển thị thanh tác vụ ẩn

  1. Nhấn phím logo Windows  + I, rồi chọn Cá nhân hóa  > Thanh tác vụ .
  2. Bật Khóa thanh tác vụ.
  3. Tắt Tự động ẩn thanh tác vụ trong chế độ máy tính để bàn hoặc Tự động ẩn thanh tác vụ ở chế độ máy tính bảng.

Nếu cách đó không giải quyết được sự cố mà bạn đang gặp phải, hãy chọn bất kỳ tiêu đề nào sau đây để xem các bước bạn có thể thử để thanh tác vụ hoạt động trở lại.