Xem lịch sử đơn hàng trong Microsoft Store của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Store

Xem lịch sử đơn hàng trực tuyến trên Microsoft Store hoặc trên bảng điều khiển Xbox One. Bạn sẽ thấy các giao dịch cho ứng dụng, trò chơi và gói đăng ký, chẳng hạn như Office 365 và Xbox Live.

 • Trực tuyến
 • Bạn có thể thấy mọi đơn hàng mà bạn đã thực hiện với tài khoản Microsoft của mình. Để xem thông tin và tìm ra hành động mà bạn có thể thực hiện, hãy đăng nhập vào trang Lịch sử đơn hàng bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thực hiện giao dịch mua hàng. 
  • Nếu bạn không thấy giao dịch muốn tìm trên trang Lịch sử đơn hàng, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã sử dụng để thực hiện giao dịch mua đó. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập vào từng tài khoản để kiểm tra lịch sử đơn hàng của bạn. 
  • Hãy xem qua các chế độ xem đơn hàng trong quá khứ của bạn bằng lựa chọn được cung cấp trong Hiển thị và Từ bộ lọc ở phía trên bên trái của trang.
  • Nếu bạn muốn in ra những thông tin mà bạn nhìn thấy, hãy chọn In để in ra toàn bộ trang. Trong bất kỳ đơn hàng nào, chọn Thông tin chi tiết để xem và in.
  • Nếu bạn có thắc mắc về một đơn hàng cụ thể, trong số đơn hàng, hãy chọn Nhận thêm trợ giúp.
  • Để thay đổi phương thức thanh toán, chuyển đổi gói, hủy bỏ hoặc bật/tắt tính năng thanh toán định kỳ, hãy chọn Dịch vụ & gói đăng ký. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán cho đăng ký Microsoft.

  • Nếu bạn thấy giao dịch mua không mong muốn trong lịch sử đơn hàng của mình, hãy xem Những việc cần làm đối với các khoản phí không mong muốn từ Microsoft để nhận trợ giúp.

 • Bạn đang tìm thông tin về việc hoàn tiền? Tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền từ Microsoft.
 • Trên Xbox One
 • Để xem lịch sử đơn hàng trên bảng điều khiển Xbox One:
  • Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft đã được sử dụng để đặt các đơn hàng mà bạn muốn xem.
  • Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn.
  • Chọn nút Bắt đầu  sau đó chọn Cài đặt  > Tài khoản > Thanh toán & hóa đơn, rồi chọn Lịch sử đơn hàng.