Để áp dụng một số định dạng trong một bước và đảm bảo các ô có định dạng nhất quán, bạn có thể dùng một kiểu ô. Kiểu ô là một tập hợp các đặc điểm định dạng đã xác định, chẳng hạn như phông và cỡ phông, định dạng số, viền ô và tạo bóng ô. Để ngăn không cho bất kỳ ai thực hiện thay đổi đối với các ô cụ thể, bạn cũng có thể dùng kiểu ô để khóa ô.

Ví dụ về kiểu ô được xác định trước

Microsoft Office Excel một vài kiểu ô dựng sẵn mà bạn có thể áp dụng hoặc sửa đổi. Bạn cũng có thể sửa đổi hoặc nhân đôi kiểu ô để tạo kiểu ô tùy chỉnh của riêng mình.

Quan trọng: Kiểu ô được dựa trên chủ đề tài liệu được áp dụng cho toàn bộ sổ làm việc. Khi bạn chuyển sang một chủ đề tài liệu khác, các kiểu ô sẽ được cập nhật để khớp với chủ đề tài liệu mới.

 1. Chọn ô mà bạn muốn định dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập kiểu, rồi chọn kiểu ô bạn muốn áp dụng.

  Mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập Kiểu

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập kiểu và ở cuối bộ sưu tập, bấm Kiểu Ô Mới.

 2. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập tên thích hợp cho kiểu ô mới.

 3. Bấm Định dạng.

 4. Trên các tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng Ô, hãy chọn định dạng mà bạn muốn, rồi bấm OK.

 5. Trở lại hộp thoại Kiểu, dưới Kiểu Bao gồm (Theo Ví dụ),bỏ chọn hộp kiểm của bất kỳ định dạng nào mà bạn không muốn bao gồm trong kiểu ô.

 6. Bấm OK.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập kiểu.

  Mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập Kiểu
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa đổi kiểu ô hiện có, bấm chuột phải vào kiểu ô đó, rồi bấm vào Sửa đổi.

  • Để tạo một bản trùng lặp của kiểu ô hiện có, hãy bấm chuột phải vào kiểu ô đó rồi bấm Nhân đôi.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập tên thích hợp cho kiểu ô mới.

  Lưu ý: Kiểu ô trùng lặp và kiểu ô đã đổi tên sẽ được thêm vào danh sách kiểu ô tùy chỉnh. Nếu bạn không đổi tên một kiểu ô dựng sẵn, kiểu ô dựng sẵn sẽ được cập nhật với bất kỳ thay đổi nào mà bạn đã thực hiện.

 4. Để sửa đổi kiểu ô, bấm vào Định dạng.

 5. Trên các tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng Ô, hãy chọn định dạng mà bạn muốn, rồi bấm OK.

 6. Trong hộp thoại Kiểu, dưới Kiểu Bao gồm ,chọn hoặc xóa hộp kiểm cho mọi định dạng bạn thực hiện hoặc không muốn bao gồm trong kiểu ô.

Bạn có thể loại bỏ kiểu ô khỏi dữ liệu trong các ô đã chọn mà không cần xóa kiểu ô.

 1. Chọn các ô được định dạng với kiểu ô mà bạn muốn loại bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập kiểu.

  Mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập Kiểu
 3. Bên dưới Tốt, Xấu và Trung tính, bấm Thường .

Bạn có thể xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh để loại bỏ nó khỏi danh sách các kiểu ô sẵn dùng. Khi bạn xóa bỏ một kiểu ô, nó cũng sẽ được loại bỏ khỏi tất cả các ô được định dạng với nó.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập kiểu.

  Mũi tên thả xuống Xem thêm trong bộ sưu tập Kiểu
 2. Để xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh và loại bỏ nó khỏi tất cả các ô được định dạng với nó, hãy bấm chuột phải vào kiểu ô, sau đó bấm Xóa .

  Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ kiểu ô Chuẩn.

 1. Chọn ô mà bạn muốn định dạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu Ô, hãy bấm Kiểu ,rồi bấm nút Nút Thêmkế bên hộp kiểu ô.

 3. Bấm vào kiểu ô bạn muốn áp dụng.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu Ô, hãy bấm Kiểu ,rồi bấm nút Nút Thêmkế bên hộp kiểu ô.

 2. Bấm Kiểu Ô Mới.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập tên thích hợp cho kiểu ô mới.

 4. Bấm Định dạng.

 5. Trên các tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng Ô, hãy chọn định dạng mà bạn muốn, rồi bấm OK.

 6. Trong hộp thoại Kiểu, dưới Kiểu Bao gồm (Theo Ví dụ),hãy bỏ chọn hộp kiểm của bất kỳ định dạng nào mà bạn không muốn bao gồm trong kiểu ô.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu Ô, hãy bấm Kiểu ,rồi bấm nút Nút Thêmkế bên hộp kiểu ô.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa đổi kiểu ô hiện có, bấm chuột phải vào kiểu ô đó, rồi bấm vào Sửa đổi.

  • Để tạo một bản trùng lặp của kiểu ô hiện có, hãy bấm chuột phải vào kiểu ô đó rồi bấm Nhân đôi.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập tên thích hợp cho kiểu ô mới.

  Lưu ý: Kiểu ô trùng lặp và kiểu ô đã đổi tên sẽ được thêm vào danh sách kiểu ô tùy chỉnh. Nếu bạn không đổi tên một kiểu ô dựng sẵn, kiểu ô dựng sẵn sẽ được cập nhật với bất kỳ thay đổi nào mà bạn đã thực hiện.

 4. Để sửa đổi kiểu ô, bấm vào Định dạng.

 5. Trên các tab khác nhau trong hộp thoại Định dạng Ô, hãy chọn định dạng mà bạn muốn, rồi bấm OK.

 6. Trong hộp thoại Kiểu, dưới Kiểu Bao gồm ,chọn hoặc xóa hộp kiểm cho mọi định dạng bạn thực hiện hoặc không muốn bao gồm trong kiểu ô.

Bạn có thể loại bỏ kiểu ô khỏi dữ liệu trong các ô đã chọn mà không cần xóa kiểu ô.

 1. Chọn các ô được định dạng với kiểu ô mà bạn muốn loại bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên trang tính.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu Ô, hãy bấm Kiểu ,rồi bấm nút Nút Thêmkế bên hộp kiểu ô.

 3. Bên dưới Tốt, Xấu và Trung tính, bấm Thường .

Bạn có thể xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh để loại bỏ nó khỏi danh sách các kiểu ô sẵn dùng. Khi bạn xóa bỏ một kiểu ô, nó cũng sẽ được loại bỏ khỏi tất cả các ô được định dạng với nó.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu Ô, hãy bấm Kiểu ,rồi bấm nút Nút Thêmkế bên hộp kiểu ô.

 2. Để xóa bỏ một kiểu ô được xác định trước hoặc tùy chỉnh và loại bỏ nó khỏi tất cả các ô được định dạng với nó, hãy bấm chuột phải vào kiểu ô, sau đó bấm Xóa .

  Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ kiểu ô Chuẩn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×