We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm ASC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Đối với những ngôn ngữ dùng bộ ký tự byte kép (DBCS), hàm này giúp thay đổi các ký tự có độ rộng toàn phần (byte kép) thành các ký tự có độ rộng bán phần (byte đơn).

Cú pháp

ASC(văn bản)

Cú pháp của hàm ASC có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản hoặc tham chiếu tới một ô có chứa văn bản mà bạn muốn thay đổi. Nếu văn bản không chứa chữ nào có độ rộng toàn phần, thì văn bản không thay đổi.

Ví dụ

=ASC("EXCEL") bằng "EXCEL"

=ASC(" Excel Excel Excel Excel") bằng " Excel Excel Excel Excel"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×