Loại bỏ số trang ở trang đầu tiên

 1. Đi tới Chèn, bấm vào Đầu trang hoặc Chân trang > Chỉnh sửa Đầu trang hoặc Chỉnh sửa Chân trang.

 2. Chọn Trang đầu khác nhau.

  Lưu ý:  Trang đầu khác nhau có thể áp dụng cho trang đầu tiên của bất cứ mục nào trong tài liệu của bạn, không chỉ trang đầu tiên của tài liệu.

 3. Ở vùng đầu trang hoặc chân trang, bạn sẽ thấy nhãn ở trang đầu cho biết Đầu trang của Trang Đầu tiên. Chọn số trang và nhấn Xóa bỏ.

 4. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Mẹo: Nếu bạn muốn trang thứ hai của mình bắt đầu từ 1 thay vì 2, hãy đi đến Chèn > Số Trang > Định dạng Số Trang ,rồi đặt Bắt đầu tại dưới mục Đánh số trang 0, thay vì 1.

Bắt đầu đánh số trang trên trang 3 - in hai mặt

Nếu trang đầu tiên của tài liệu của bạn là trang bìa, trang thứ hai là mục lục và bạn muốn trang thứ ba hiển thị "Trang 1", hãy xem mục Bắt đầu đánh số trang trên Trang 3 -in hai mặt .

Chọn kịch bản phù hợp nhất với những điều bạn muốn thực hiện:

Bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang tiêu đề của bạn, tuy nhiên, bạn muốn trang thứ hai hiển thị "Trang 2".

 1. Đi tới Chèn, bấm vào Đầu trang hoặc Chân trang > Chỉnh sửa Đầu trang hoặc Chỉnh sửa Chân trang.

 2. Chọn Trang đầu khác nhau.

  Khi bạn bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc chân trang, Word sẽ hiển thị tab Đầu trang & Chân trang.

  Lưu ý:  Trang đầu khác nhau có thể áp dụng cho trang đầu tiên của bất cứ mục nào trong tài liệu của bạn, không chỉ trang đầu tiên của tài liệu.

 3. Ở vùng đầu trang hoặc chân trang, bạn sẽ thấy nhãn ở trang đầu cho biết Đầu trang của Trang Đầu tiên. Chọn số trang để tô sáng, rồi nhấn Xóa bỏ.

 4. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Bắt đầu đánh số trang trên trang 3 - in hai mặt

Nếu trang đầu tiên của tài liệu của bạn là trang bìa, trang thứ hai là mục lục và bạn muốn trang thứ ba hiển thị "Trang 1", hãy xem mục Bắt đầu đánh số trang trên Trang 3 -in hai mặt .

Loại bỏ số trang ở trang đầu tiên

 1. Đi tới Chèn > Đầu trang & Chân trang.

 2. Chọn Tùy chọn ở bên phải, rồi chọn Trang Đầu Khác nhau.

  Chọn Trang Đầu Khác nhau

 3. Chọn Tùy chọn, rồi chọn Loại bỏ Số Trang.

 4. Để xem số trang và xác nhận xóa số trang khỏi trang đầu tiên, đi tới Xem > Dạng xem Đọc.

 5. Nếu tất cả các số trang bị xóa, hãy đi tới Chèn > Đầu trang & Chân trang và chọn Trang khác ở bên trái. Đi tới Chèn > Số trang và chọn một vị trí đặt số.

  Đánh số lại tất cả, trừ trang đầu tiên

Để biết thêm thông tin về số trang, hãy xem mục Đánh số trang trong Word.

Xem thêm

Mẫu tài liệu trống được đánh số trước không có số trang ở trang đầu tiên:

Số trang ở đầu trang

Số trang ở chân trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×