DATE (Hàm DATE)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số tuần tự tuần tự đại diện cho một ngày cụ thể.

Cú pháp

Ngày (năm,tháng,ngày)

Năm     Đối số năm thể là một đến bốn chữ số. Nếu year nằm giữa 0 (không) và 1899 (bao gồm), giá trị được thêm vào năm 1900 đến năm tính toán. Ví dụ, DATE(108,1,2) trả về ngày 2 tháng 1 năm 2008 (1900 + 108). Nếu năm từ năm 1900-9999 (bao gồm), giá trị được dùng làm năm. Ví dụ, DATE(2008,1,2) trả về ngày 2 tháng 1 năm 2008.

Tháng    là một số biểu thị tháng của năm. Nếu tháng lớn hơn 12 tháng thêm đó số tháng đến tháng đầu tiên trong năm đã xác định. Ví dụ, DATE(2008,14,2) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 2 tháng 2 năm 2009.

Ngày    là một số biểu thị ngày tháng. Nếu ngày lớn hơn số ngày trong tháng đã xác định, ngày cộng đó số ngày tới ngày đầu tiên trong tháng. Ví dụ, DATE(2008,1,35) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 4 tháng 2 năm 2008.

Chú thích

  • Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1899 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng Một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng Một năm 1900.

  • Hàm DATE có ích nhất trong công thức mà năm, tháng và ngày là công thức, hằng số không.

Ví dụ

Year

Month

Day

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2008

1

1

=Date([year],[month],[Day])

Ngày sê-ri cho ngày (1/1/2008 hoặc 39448)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×