Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Chữ ký điện tử là gì?

Bạn có thể sử dụng chữ ký điện tử cho nhiều người cùng một lý do bạn có thể đăng tài liệu giấy. Chữ ký số được dùng để xác thực thông tin kỹ thuật số — chẳng hạn như mẫu biểu mẫu, thông điệp email và tài liệu — bằng cách sử dụng máy tính thức mã hóa. Chữ ký điện tử giúp thiết lập sự đảm bảo sau đây:

 • Tính xác thực    Chữ ký điện tử giúp đảm bảo người ký được người mà người đó tuyên bố có.

 • Tính toàn vẹn    Chữ ký điện tử giúp để bảo đảm nội dung không có được thay đổi hoặc xáo trộn kể từ khi nó được ký điện tử.

 • Không chối bỏ    Chữ ký điện tử giúp chứng minh nguồn gốc của nội dung trạng thái đăng nhập vào tất cả các bên. "Bị thoái thác" tham chiếu đến các hành động của một người ký từ chối bất kỳ liên kết với nội dung trạng thái đăng nhập.

Để đảm bảo này về mẫu biểu mẫu, bạn phải ký điện tử của mẫu biểu mẫu. Bạn có thể cũng bật chữ ký điện tử cho mẫu biểu mẫu của bạn để người dùng của bạn có thể thực hiện cùng một sự đảm bảo về biểu mẫu mà họ điền. Trong trường hợp, các yêu cầu phải đáp ứng để ký điện tử một biểu mẫu hoặc mẫu biểu mẫu:

 • Chữ ký điện tử đó hợp lệ.

 • chứng chỉ liên kết với chữ ký điện tử là hiện tại (đã không hết hạn).

 • Cá nhân hoặc tổ chức ký, còn được gọi là người phát hành, đáng tin cậy.

 • Chứng chỉ gắn với chữ ký điện tử do người phát hành cơ quan tin cậy chứng chỉ (CA).

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu, bạn có thể bật chữ ký điện tử để người dùng có thể thêm chúng vào biểu mẫu toàn bộ hoặc vào các phần cụ thể trong biểu mẫu. Trong Microsoft Office InfoPath 2007, bạn cũng có thể chọn để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt là một mẫu biểu mẫu được thiết kế trong InfoPath bằng cách dùng một phương thức tương thích cụ thể. Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt có thể được trình duyệt hỗ trợ khi nó được phát hành lên máy chủ đang chạy dịch vụ biểu mẫu InfoPath. Trong mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt, bạn chỉ có thể bật chữ ký điện tử để được thêm vào các phần cụ thể của các biểu mẫu người dùng điền. Khi bạn bật chữ ký điện tử cho các phần của biểu mẫu, chữ ký chỉ áp dụng cho dữ liệu trong các phần cụ thể trong biểu mẫu.

Đầu trang

Làm thế nào để sử dụng chữ ký điện tử trong InfoPath

Khi thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể xác định liệu người dùng có thể thêm chữ ký điện tử khi họ điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể xác định liệu người dùng có thể đăng nhập vào toàn bộ biểu mẫu hoặc chỉ một phần của biểu mẫu. Nếu bạn bật chữ ký điện tử để họ có thể được thêm vào một phần của biểu mẫu, bạn phải xác định dữ liệu trong biểu mẫu có thể đăng nhập. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp dữ liệu đó với một phần mà bạn thêm vào mẫu biểu mẫu. Sau khi đăng, biểu mẫu hoặc một phần của biểu mẫu được ký không thể được thay đổi mà không làm mất hiệu lực chữ ký.

Khi thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn cũng có thể xác định có cho phép người dùng để thêm nhiều chữ ký điện tử vào biểu mẫu và xem những chữ ký sẽ đồng đăng nhập (trong trường hợp đó mỗi chữ ký được nối kết vào chữ ký khác) hoặc ngược đăng (trong trường hợp chữ ký mỗi đăng nhập vào biểu mẫu, cũng như các chữ ký đặt trước đó).

Lưu ý: Nếu mẫu biểu mẫu được thiết kế dựa trên sơ đồ XML, bạn có thể bật chữ ký điện tử cho mẫu biểu mẫu đó nếu lược đồ XML có một nút trong World Wide Web Unicode Consortium (W3C) XML chữ ký điện tử không gian tên.

Ngoài việc bật tính năng chữ ký điện tử do đó người dùng có thể đăng biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể cũng ký điện tử các mẫu biểu mẫu mà bạn thiết kế. Ký điện tử các mẫu biểu mẫu xác thực bạn dưới dạng trình thiết kế mẫu biểu mẫu theo cùng cách một chữ ký điện tử trên biểu mẫu xác thực người dùng đã điền vào biểu mẫu. Thêm chữ ký điện tử vào một mẫu biểu mẫu cũng cho phép mẫu biểu mẫu để thao tác ở cấp độ tin cậy hoàn toàn. Ví dụ, một mẫu biểu mẫu có chứa mã được quản lý sử dụng tin cậy hoàn toàn cấp độ bảo mật phải được cài đặt trên máy tính của một người dùng hoặc ký điện tử bằng trình thiết kế mẫu biểu mẫu sao cho nó có thể sử dụng.

Lưu ý: Khi người dùng Microsoft Office Outlook 2007 gửi một bản sao của biểu mẫu InfoPath dưới dạng email cho người dùng Office Outlook 2007 khác, và biểu mẫu được thiết lập để chạy ở cấp độ bảo mật tin cậy hoàn toàn, mẫu biểu mẫu liên kết phải được đăng bằng một chữ ký điện tử để hoạt động đúng cách.

Để thêm chữ ký điện tử vào một biểu mẫu hoặc một mẫu biểu mẫu, chứng chỉ số là bắt buộc. Bạn có thể có được chứng chỉ số thông qua một cơ quan cấp chứng thực thương mại hoặc từ người quản trị bảo mật nội bộ của bạn. Quyết định để mua chứng chỉ số tùy thuộc vào cách rộng rãi tổ chức của bạn có kế hoạch triển khai mẫu biểu mẫu.

Chứng chỉ số

Khi bạn ký điện tử một mẫu biểu mẫu, InfoPath sử dụng chỉ các chứng chỉ có một khóa riêng và một Chữ ký điện tử hoặc cả hai giá trị cho thuộc tính Sử dụng khóa . Ngoài ra, mục đích của chứng chỉ phải là một Mã ký chứng chỉ.

Vì InfoPath sử dụng chữ ký XML ký điện tử biểu mẫu, trong khi người dùng đăng một biểu mẫu với chứng chỉ số, các hướng dẫn sau đây áp dụng cho chứng chỉ của người dùng:

 • Chứng chỉ phải chứa giá trị hợp lệ cho ngày và thời gian chứng chỉ được phát hành, và ngày và thời gian hết hạn.

 • Chứng chỉ phải được cài đặt trên máy tính của người dùng và liên kết với một khóa riêng tư.

 • Các thuộc tính sử dụng phím chứa trong chứng chỉ phải bao gồm giá trị hoặc digitalSignature hoặc nonRedpudiation . Cách dùng chính xác định những gì khóa chứng chỉ nên dùng cho.

Lưu ý: Vì chứng chỉ số mà bạn tạo ra không do một chính thức chứng nhận cung cấp, mẫu biểu mẫu được ký bằng cách dùng chứng chỉ mà bạn đã tạo được gọi là các mẫu tự ký biểu mẫu. Các chứng chỉ tự ký được xem là không xác thực và sẽ tạo ra một cảnh báo bảo mật nếu mức độ bảo mật của mẫu biểu mẫu được đặt tin cậy hoàn toàn. InfoPath tin chứng chỉ tự ký chỉ trên máy tính mà có quyền truy nhập khóa bảo mật cho chứng chỉ đó. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là InfoPath tin chứng chỉ tự ký chỉ trên máy tính tạo chứng chỉ, trừ khi khóa riêng tư được chia sẻ với máy tính khác.

Không có hai loại thẩm quyền xác thực, thẩm quyền xác thực thương mại và cơ quan cấp chứng chỉ nội bộ.

Thẩm quyền xác thực thương mại

Nếu bạn là một nhà phát triển và bạn muốn lấy một chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng thực thương mại, chẳng hạn như VeriSign, Inc., bạn hoặc tổ chức của bạn phải gửi một ứng dụng để thẩm quyền đó.

Tùy thuộc vào trạng thái của bạn dưới dạng một nhà phát triển, bạn nên áp dụng cho lớp học 2 hoặc Class 3 chứng chỉ số cho phần mềm người phát hành:

 • Chứng chỉ số Class 2    Chứng chỉ số được thiết kế cho những người phát hành phần mềm dưới dạng cá nhân. Này lớp học của chứng chỉ số giúp cung cấp bảo đảm về căn cước của người phát hành riêng lẻ.

 • Chứng chỉ số Class 3    Chứng chỉ số được thiết kế cho công ty và các tổ chức phát hành phần mềm. Này lớp học của chứng chỉ số giúp cung cấp lớn bảo đảm về căn cước của tổ chức phát hành. Chứng chỉ số lớp 3 được thiết kế để đại diện cho cấp độ bảo đảm cung cấp bởi kênh bán lẻ cho phần mềm. Một ứng viên cho một chứng chỉ số Class 3 cũng phải đáp ứng các cấp độ tối thiểu ổn định tài chính dựa trên tính năng xếp hạng từ Dun & Bradstreet dịch vụ tài chính.

Khi bạn nhận được chứng chỉ điện tử của bạn, bạn được cung cấp hướng dẫn về cách cài đặt nó trên máy tính mà bạn dùng để đăng nhập của bạn mẫu biểu mẫu InfoPath.

Thẩm quyền xác thực nội bộ

Một số tổ chức và công ty có thể có bảo mật người quản trị hoặc nhóm hoạt động như cơ quan cấp chứng chỉ riêng của họ. Người quản trị hoặc nhóm này có thể tạo ra hoặc phân phối chứng chỉ số bằng cách sử dụng công cụ cơ quan cấp chứng nhận chẳng hạn như Microsoft chứng chỉ máy chủ. Tùy thuộc vào cách tính năng chữ ký điện tử Microsoft Office được dùng trong tổ chức của bạn, bạn có thể đăng nhập của bạn mẫu biểu mẫu bằng cách dùng chứng chỉ số từ cơ quan cấp chứng chỉ nội bộ của tổ chức của bạn. Hoặc bạn có thể cần phải có người quản trị đăng mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách dùng một chứng chỉ được phê duyệt. Để biết thông tin về chính sách của tổ chức của bạn, hãy liên hệ với người quản trị mạng của bạn, hoặc nó bộ phận.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×