Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CUBESET trong Microsoft Excel.

Mô tả

Xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ bằng cách gửi một biểu thức tập hợp tới khối trên máy chủ, tạo tập hợp rồi trả tập hợp đó về Microsoft Excel.

Cú pháp

CUBESET(connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by])

Cú pháp hàm CUBESET có các đối số sau đây:

 • Connection    Bắt buộc. Chuỗi văn bản tên của kết nối tới khối.

 • Set_expression    Bắt buộc. Một chuỗi văn bản set_expression trả về kết quả là một tập hợp các phần tử hoặc các bộ. Set_expression cũng có thể là một tham chiếu ô tới một phạm vi Excel có chứa một hoặc nhiều phần tử, bộ hoặc tập hợp được bao gồm trong tập hợp đó.

 • Caption    Tùy chọn. Một chuỗi văn bản được hiển thị trong ô thay cho chú thích từ ô, nếu như có một chú thích được xác định.

 • Sort_order    Tùy chọn. Kiểu sắp xếp, nếu có, cần thực hiện và có thể là một trong các kiểu sau đây:

Số nguyên

Hằng số liệt kê

Mô tả

Đối số sort_by

0

SortNone

Giữ nguyên tập hợp theo thứ tự hiện tại.

Bỏ qua

1

SortAscending

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo sort_by.

Bắt buộc

2

SortDescending

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo sort_by.

Bắt buộc

3

SortAlphaAscending

Sắp xếp tập hợp theo thứ tự alpha tăng dần.

Bỏ qua

4

Sort_Alpha_Descending

Sắp xếp tập hợp theo thứ tự alpha giảm dần.

Bỏ qua

5

Sort_Natural_Ascending

Sắp xếp tập hợp theo thứ tự tự nhiên tăng dần.

Bỏ qua

6

Sort_Natural_Descending

Sắp xếp tập hợp theo thứ tự tự nhiên giảm dần.

Bỏ qua

 • Giá trị mặc định là 0. Sắp xếp alpha cho một tập hợp gồm nhiều bộ sẽ sắp xếp theo thành phần cuối cùng trong mỗi bộ. Để biết thêm thông tin về những thứ tự sắp xếp khác nhau này, hãy xem hệ thống trợ giúp Dịch vụ Phân tích Microsoft Office SQL.

 • Sort_by    Tùy chọn. Một chuỗi văn bản gồm các giá trị cần sắp xếp theo đó. Ví dụ, để có được thành phố có doanh thu lớn nhất, set_expression phải là một tập hợp các thành phố và sort_by là số đo về doanh thu. Hoặc để có được thành phố đông dân nhất, set_expression phải là một tập hợp các thành phố và sort_by là số dân. Nếu sort_order yêu cầu phải có sort_by, và sort_by được bỏ qua, thì CUBESET trả về thông báo lỗi #VALUE! .

Chú thích

 • Khi hàm CUBESET định trị, nó tạm thời hiển thị thông báo "#ĐANG LẤY DỮ LIỆU…" trong ô cho đến khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

 • Nếu tên kết nối không phải là một kết nối sổ làm việc hợp lệ được lưu giữ trong sổ làm việc, thì hàm CUBESET trả về giá trị lỗi #NAME? . Nếu máy chủ Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) không chạy, không sẵn có hoặc trả về một thông báo lỗi, thì hàm CUBESET trả về giá trị lỗi #NAME? .

 • Nếu cú pháp set_expression không chính xác hoặc tập hợp có chứa ít nhất một phần tử có kích thước khác với các phần tử khác, thì hàm CUBESET trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu set_expression dài hơn 255 ký tự, mà đó là giới hạn của một đối số trong hàm, thì hàm CUBESET trả về giá trị lỗi #VALUE! . Để dùng các chuỗi văn bản dài hơn 255 ký tự, bạn hãy nhập chuỗi văn bản vào một ô (giới hạn của ô là 32.767 ký tự), rồi dùng tham chiếu ô làm đối số.

 • Hàm CUBESET có thể trả về giá trị lỗi #N/A nếu bạn tham chiếu đến một đối tượng theo phiên, chẳng hạn như một phần tử được tính hoặc một tập đã đặt tên, trong một PivotTable khi chia sẻ một kết nối, và PivotTable đó bị xóa bỏ hoặc bạn chuyển đổi PivotTable thành công thức. (Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Công cụ, bấm Công cụ OLAP, rồi bấm Chuyển thành Công thức).

Ví dụ

=CUBESET("Tài chính";"Đơn hàng([Sản phẩm].[Sản phẩm].[Danh mục Sản phẩm].Thành viên;[Đơn vị].[Nhân viên Bán hàng Đơn vị];ASC)";"Sản phẩm")

=CUBESET("Doanh số";"[Sản phẩm].[Tất cả Sản phẩm].Trẻ em";"Sản phẩm"'1;"[Đơn vị].[Số lượng Hàng bán ra]")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×