(Chỉ dành cho Người dùng nội bộ Office Beta )
Windows: 2203 (Bản dựng 15104)
Máy Mac: 16.60 (220304)

Bung rộng hoặc đệm một mảng đến kích thước hàng và cột đã xác định. 

Cú pháp

=Expand(array, rows, [columns], [pad_with])

Cú pháp hàm EXPAND có các đối số sau đây:

  • Mảng       Mảng cần bung rộng.

  • Hàng       Số hàng trong mảng đã bung rộng. Nếu thiếu, hàng sẽ không được bung rộng.

  • Cột  Số cột trong mảng đã bung rộng. Nếu thiếu, cột sẽ không được bung rộng.

  • pad_with        Giá trị cần đệm. Mặc định là #N/A.

Chú thích

  • Nếu hàng không được cung cấp hoặc trống, giá trị mặc định là số hàng trong đối số mảng.

  • Nếu cột không được cung cấp hoặc trống, giá trị mặc định là số cột trong đối số mảng.

Lỗi

  • Excel trả về #VALUE khi đối số hàng hoặc cột nhỏ hơn hàng hoặc cột trong đối số mảng.

  • Excel trả về lỗi #N/A trong các ô được đệm nếu pad_with không được cung cấp.

  • Excel trả về #NUM khi mảng quá lớn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Đổi kích cỡ mảng 2X2 thành mảng 3X3 và đặt các thành phần trống #N/A.

Dữ liệu

1

2

3

4

Công thức

=EXPAND(A2:B3,3,3)

Đổi kích cỡ mảng 1X1 thành mảng 3X3 và đặt các phần tử trống bằng "-".

Dữ liệu

1

2

3

4

Công thức

=EXPAND(A2,3,3, "-")

Xem Thêm

Hàm TOCOL

Hàm TOROW

Hàm TAKE

Hàm DROP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×