Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bung rộng hoặc đệm một mảng đến kích thước hàng và cột đã xác định. 

Cú pháp

=Expand(array, rows, [columns], [pad_with])

Cú pháp hàm EXPAND có các đối số sau đây:

  • Mảng       Mảng cần bung rộng.

  • Hàng       Số hàng trong mảng đã bung rộng. Nếu thiếu, hàng sẽ không được bung rộng.

  • Cột  Số cột trong mảng đã bung rộng. Nếu thiếu, cột sẽ không được bung rộng.

  • pad_with        Giá trị cần đệm. Mặc định là #N/A.

Chú thích

  • Nếu hàng không được cung cấp hoặc trống, giá trị mặc định là số hàng trong đối số mảng.

  • Nếu cột không được cung cấp hoặc trống, giá trị mặc định là số cột trong đối số mảng.

Lỗi

  • Excel trả về #VALUE khi đối số hàng hoặc cột nhỏ hơn hàng hoặc cột trong đối số mảng.

  • Excel trả về lỗi #N/A trong các ô được đệm nếu pad_with không được cung cấp.

  • Excel trả về #NUM khi mảng quá lớn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Đổi kích cỡ mảng 2X2 thành mảng 3X3 và đặt các thành phần trống #N/A.

Dữ liệu

1

2

3

4

Công thức

=EXPAND(A2:B3,3,3)

Đổi kích cỡ mảng 1X1 thành mảng 3X3 và đặt các phần tử trống bằng "-".

Dữ liệu

1

2

3

4

Công thức

=EXPAND(A2,3,3, "-")

Xem Thêm

Hàm TOCOL

Hàm TOROW

Hàm TAKE

Hàm DROP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×