Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm HYPERLINK trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm HYPERLINK tạo lối tắt nhảy đến một vị trí khác trong sổ làm việc hiện tại hoặc mở tài liệu được lưu trữ trên máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet. Khi bạn bấm vào một ô có chứa hàm HYPERLINK , Excel sẽ nhảy đến vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu bạn đã xác định.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

Cú pháp hàm HYPERLINK có các đối số dưới đây:

  • Link_location    Bắt buộc. Đường dẫn và tên tệp đến tài liệu được mở. Link_location có thể tham chiếu tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đã đặt tên trong trang tính hay trong sổ làm việc Excel, hoặc tới một thẻ đánh dấu trong tài liệu Microsoft Word. Đường dẫn có thể đến một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng có thể là một đường dẫn quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ (trong Microsoft Excel cho Windows), hoặc là đường dẫn Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL) trên Internet hay trên mạng nội bộ.

    Lưu   Excel dành cho web hàm HYPERLINK chỉ hợp lệ đối với địa chỉ web (URL). Link_location có thể là chuỗi văn bản nằm giữa dấu nháy kép hoặc là một tham chiếu đến một ô có chứa nối kết ở dạng chuỗi văn bản.

    Nếu bước nhảy được chỉ định trong link_location không tồn tại hoặc không thể dẫn hướng được, sẽ xuất hiện lỗi khi bạn bấm vào ô đó.

  • Tên thân thiện    Tùy chọn. Văn bản nhảy hoặc giá trị số hiển thị trong ô. Tên thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Nếu tên thân thiện bị bỏ qua, thì ô sẽ hiển thị vị trí nối kết là văn bản nhảy.

    Tên thân thiện có thể là một giá trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô có chứa văn bản nhảy hoặc giá trị.

    Nếu tên thân thiện trả về giá trị lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay vì văn bản nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Exel trên máy tính bàn, để chọn ô có chứa siêu kết nối nhưng không nhảy tới đích của siêu kết nối đó, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột cho tới khi con trỏ chuyển thành chữ thập Con trỏ chọn của Excel, sau đó thả chuột. Trong Excel dành cho web, hãy chọn một ô bằng cách bấm vào ô đó khi con trỏ là mũi tên; nhảy đến đích của siêu kết nối bằng cách bấm vào khi con trỏ là bàn tay trỏ.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để xem báo cáo")

Mở một sổ làm việc được lưu tại http://example.microsoft.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Hàng năm!F10", D1)

Tạo siêu kết nối đến ô F10 trên trang tính Hàng năm trong sổ làm việc được lưu tại http://example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính có chứa siêu nối kết sẽ hiển thị nội dung của ô D1 là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'Quý một'!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong Quý một")

Tạo một siêu kết nối đến phạm vi có tên là Tổng số doanh số của phòng trên trang tính Quý một trong sổ làm việc được lưu tại http://example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính có chứa siêu kết nối hiển thị "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong quý một" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để tạo một siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong một tệp Word, bạn hãy sử dụng thẻ đánh dấu để xác định vị trí bạn muốn nhảy đến trong tệp này. Ví dụ này tạo một siêu kết nối đến thẻ đánh dấu QrtlyProfits trong tệp Annual Report.doc được lưu tại http://example.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\TÀI CHÍNH\Bản kê khai\1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị nội dung của ô D5 là văn bản nhảy trong ô và mở sổ làm việc được lưu trên máy chủ TÀI CHÍNH trong phần Bản sao kê được chia sẻ. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ làm việc 1stqtr.xlsx được lưu trong thư mục Tài chính trên ổ D và hiển thị giá trị số được lưu trong ô H10.

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Tổng cộng")

Tạo một siêu kết nối đến khu vực Tổng cộng trong một sổ làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10","Đi tới Trang_1> A10")

Để chuyển đến một vị trí khác trong trang tính hiện tại, hãy bao gồm cả tên sổ làm việc và tên trang tính như thế này, trong đó Sheet1 là trang tính hiện tại.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Tháng 1! A10","Đi tới ngày > A10")

Để chuyển đến một vị trí khác trong trang tính hiện tại, hãy bao gồm cả tên sổ làm việc và tên trang tính như thế này, trong đó Tháng Một là một trang tính khác trong sổ làm việc.

=HYPERLINK(CELL("address",January! A1),"Chuyển tới ngày > A1")

Để chuyển đến một vị trí khác trong trang tính hiện tại mà không sử dụng tham chiếu trang tính đầy đủ tiêu chuẩn ([Book1.xlsx]), bạn có thể dùng nó, trong đó CELL("địa chỉ") trả về tên sổ làm việc hiện tại.

=HYPERLINK($Z$1)

Để nhanh chóng cập nhật tất cả các công thức trong một trang tính có sử dụng hàm HYPERLINK với cùng các đối số, bạn có thể đặt đích của nối kết trong một ô khác trên cùng một trang tính hay trên một trang tính khác, sau đó sử dụng một tham chiếu tuyệt đối làm vị trí nối kết trong các công thức HYPERLINK. Những thay đổi mà bạn thực hiện với đích của nối kết sẽ được phản ánh ngay lập tức trong các công thức HYPERLINK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×