Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít của x, trong đó ln(x) thường được phân bố với Trung bình tham số và Độ lệch chuẩn.

Dùng hàm này để phân tích những dữ liệu đã được biến đổi theo lô-ga-rit.

Cú pháp

LOGNORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

Cú pháp hàm LOGNORM.DIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

  • Mean     Bắt buộc. Trung bình của ln(x).

  • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của ln(x).

  • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, hàm LOGNORM.DIST trả về hàm phân bố tích lũy; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm LOGNORM.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x ≤ 0 hoặc nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, thì hàm LOGNORM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình của phân bố lô-ga-rít chuẩn lũy tích là:

    LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

4

Giá trị để đánh giá hàm (x)

3,5

Trung bình của ln(x)

1,2

Độ lệch chuẩn của ln(x)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOGNORM.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

Phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích tại 4, dùng các đối số trong A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

Phân bố chuẩn lô-ga-rit xác suất tại 4, dùng cùng các đối số.

0,0176176

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×