Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RANK trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách. (Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số là vị trí của nó).

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các hàm mới, hãy xem hàm RANK.AVG và hàm RANK.EQ.

Cú pháp

RANK(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK có các đối số dưới đây:

 • Number     Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.

 • Ref     Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong tham chiếu sẽ được bỏ qua.

 • Order     Tùy chọn. Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

  Nếu thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Microsoft Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự giảm dần.

  Nếu thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Microsoft Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự tăng dần.

Chú thích

 • Hàm RANK cho các số trùng lặp cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự có mặt của các số trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ, trong một danh sách số nguyên sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu số 10 xuất hiện hai lần và có thứ hạng là 5, thì số 11 sẽ có thứ hạng 7 (không có số nào có thứ hạng 6).

 • Vì một vài mục đích nào đó, người ta có thể muốn xác định thứ hạng có xét đến sự ngang hàng. Trong ví dụ trên đây, người ta có thể muốn lấy thứ hạng đã điều chỉnh cho số 10 là 5,5. Có thể thực hiện điều này bằng cách đưa hệ số điều chỉnh sau đây vào giá trị mà hàm RANK trả về. Hệ số điều chỉnh này thích hợp cho cả trường hợp thứ hạng được tính toán theo thứ tự giảm dần (thứ tự = 0 hoặc được bỏ qua) và thứ thự tăng dần (thứ tự = giá trị khác không).

  Hệ số điều chỉnh cho thứ hạng ngang hàng= [COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1)]/2.

  Trong ví dụ sau đây, RANK(A2,A1:A5,1) bằng 3. Hệ số điều chỉnh là (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 và thứ hạng đã điều chỉnh có xét đến sự ngang hàng là 3 + 0,5 = 3,5. Nếu số chỉ xuất hiện một lần trong tham chiếu, thì hệ số điều chỉnh sẽ bằng 0, vì hàm RANK không cần phải điều chỉnh theo sự ngang hàng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

7

3,5

3,5

1

2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=RANK(A3,A2:A6,1)

Thứ hạng của 3,5 trong danh sách trên đây (3)

3

=RANK(A2,A2:A6,1)

Thứ hạng của 7 trong danh sách trên đây (5)

5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×