Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng email trong Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm, lọc, cũng như in các email, làm việc với tệp đính kèm cùng nhiều tính năng khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Sử dụng bộ đọc màn hình và các phím tắt để đọc, cũng như phản hồi email. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh khi có email mới đến.

Mở và đọc email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy thư đầu tiên trong danh sách thư. Bộ đọc màn hình của bạn thông báo người gửi, chủ đề, ngày giờ nhận và cho biết email ở trạng thái đã đọc hay chưa đọc.

  • Để duyệt danh sách thư, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

  • Để mở email, nhấn Enter.

  • Để đọc email từ trên xuống dưới, nhấn phím SR + Ctrl + R.

  • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

  • Để di chuyển tới email tiếp theo, nhấn Alt+5.

  • Để di chuyển tới email trước đó, nhấn Alt+4.

 2. Khi bạn đã đọc xong email, nhấn Esc để trở về Hộp thư đến.

Trả lời email

 1. Trong một email hoặc trên một email ở Hộp thư đến, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉ trả lời người gửi ban đầu, nhấn Ctrl+R. Bạn nghe thấy: "Re", tiếp theo là chủ đề thư.

  • Nếu thư có nhiều người nhận và bạn muốn trả lời tất cả, nhấn Ctrl+Shift+R.

 2. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề và được đặt để chỉ trả lời người gửi hoặc tất cả mọi người có trong email ban đầu. Tiêu điểm nằm ở nội dung thư. Nhập thông điệp của bạn.

 3. Khi bạn đã soạn xong thư, nhấn Alt+S để gửi email.

Chuyển tiếp email

 1. Trong một email hoặc trên một email ở Hộp thư đến, nhấn Ctrl+F. Bạn nghe thấy: "Fw," tiếp theo là chủ đề thư.

 2. Tiêu điểm nằm trên trường Đến. Nhập tên người nhận.

 3. Nếu bạn muốn bao gồm một thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Fw", tiếp theo là chủ đề thư và "chỉnh sửa thư", rồi nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, nhấn Alt+S để gửi email.

Tạo và gửi email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Ctrl+N. Bạn sẽ nghe thấy: "chưa có tên, thông báo", theo sau là định dạng thư và "Window, to, Editing" (chỉnh sửa).

 2. Tiêu điểm nằm trên trường Đến. Nhập tên người nhận.

 3. Để gửi một bản sao, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Cc, editing" (Đang chỉnh sửa Cc). Nhập tên của liên hệ nhận bản sao.

 4. Để gửi bản sao ẩn, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Bcc, editing" (Đang chỉnh sửa Bcc). Nhập tên của liên hệ nhận bản sao.

  Nếu bạn không nghe thấy "Bcc, editing" (Chỉnh sửa Bcc) thì trường Bcc bị ẩn. Để bỏ ẩn, nhấn Alt+P, B.

 5. Để thêm một chủ đề cho email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Subject, editing" (Chỉnh sửa Chủ đề), rồi nhập thông điệp của mình.

 6. Để thêm tin nhắn của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề của email, theo sau là "thông báo, chỉnh sửa", rồi nhập thông điệp của bạn.

 7. Khi bạn đã soạn xong thư, nhấn Alt+S để gửi email.

Làm việc với hộp thư đến Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định, Outlook sẽ tạo một hộp thư đến Ưu tiên và một hộp thư đến Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ được sắp xếp vào hộp thư đến Ưu tiên trong khi những thư còn lại vẫn dễ truy nhập nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Chuyển đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác

Theo mặc định, Outlook sẽ mở hộp thư đến Ưu tiên.

 1. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Table, table view" (Bảng, dạng xem bảng), tiếp theo là số hàng trong hộp thư đến.

 2. Nhấn phím Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other button" (Nút Khác), rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển trở lại hộp thư đến Ưu tiên, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Table, table view" (Bảng, dạng xem bảng), rồi nhấn phím Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Focused button" (Nút Ưu tiên). Để chọn, nhấn Enter.

Di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên

 1. Trong hộp thư đến Khác, dẫn hướng tới email bạn muốn di chuyển sang hộp thư đến Ưu tiên.

 2. Để di chuyển email, nhấn Shift+F10, V.

Ẩn hộp thư đến Ưu tiên

Bạn có thể ẩn hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất.

 1. Để kiểm tra xem hộp thư đến Ưu tiên được hiển thị hay đã bị ẩn đi, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Table, table view" (Bảng, dạng xem bảng), tiếp theo là số hàng trong hộp thư đến của bạn. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu ngăn Đọc ở trạng thái tắt, hãy nhấn phím Tab một lần. Nếu bạn nghe thấy "Focused button" (Nút Ưu tiên) thì hộp thư đến Ưu tiên được hiển thị.

  • Nếu ngăn Đọc ở trạng thái bật, hãy nhấn phím Shift+Tab hai lần. Nếu bạn nghe thấy "Other button" (Nút Khác) thì hộp thư đến Ưu tiên được hiển thị.

 2. Để ẩn hộp thư đến Ưu tiên, hãy nhấn Alt+V, W.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Không mất thời gian tìm kiếm email quan trọng trong các danh sách hoặc lưu trữ. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Ctrl+E. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tìm kiếm. Bạn sẽ nghe thấy: "Search query, editing, search current mailbox" (Chỉnh sửa truy vấn Tìm kiếm, tìm kiếm trong hộp thư hiện tại).

 2. Để thay đổi thư mục bạn muốn tìm kiếm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current mailbox" (Hộp thư hiện tại), rồi nhấn Phím cách. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 3. Nhập từ tìm kiếm của bạn.

 4. Để duyệt qua các đề xuất, nhấn phím Mũi tên xuống. Để chọn một đề xuất, nhấn Enter. Các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong danh sách thư.

 5. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy thư đầu tiên. Để duyệt qua danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống. Để mở email, nhấn Enter.

 6. Để xóa danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Esc.

  Để trở về Hộp thư đến từ một email đang mở và xóa danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Esc hai lần.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Alt+H, L. Tiêu điểm di chuyển đến mục đầu tiên trong danh sách tùy chọn bộ lọc.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Table view has finished loading" (Dạng xem bảng đã tải xong).

 3. Để di chuyển đến danh sách các email khớp với bộ lọc, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy thư đầu tiên. Để duyệt qua danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống. Để mở email, nhấn Enter.

 4. Để xóa danh sách kết quả và bộ lọc, nhấn Esc.

  Để trở về Hộp thư đến từ một email đang mở và xóa danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Esc hai lần.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm các tệp đính kèm trong email của mình ở Outlook.

Mở phần đính kèm

Khi bạn nhận được một email, bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo email có tệp đính kèm hay không và số lượng tệp đính kèm.

 1. Mở email có tệp đính kèm. Tiêu điểm nằm ở nội dung thư.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết về tệp đính kèm, bao gồm tên và loại tệp.

 3. Để mở tệp đính kèm, nhấn Enter. Tệp sẽ mở trong ứng dụng tương thích.

Thêm tệp đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, bản tin hoặc hình ảnh dưới dạng bản sao hoặc tệp OneDrive.

 1. Trong email, nhấn Alt+N, A, F. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đính kèm một tệp gần đây, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tệp, rồi nhấn Enter.

  • Để đính kèm tệp từ một vị trí web, nhấn W. Bạn sẽ nghe thấy vị trí trực tuyến đầu tiên, ví dụ: "OneDrive". Để chọn, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Tệp sẽ mở ra. Nhấn phím Tab và các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Alt+S.

  • Để đính kèm tệp từ kho lưu trữ cục bộ, ví dụ: ổ đĩa cứng của bạn, nhấn B. Hộp thoại Chèn Tệp sẽ mở ra. Nhấn phím Tab và các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Alt+S.

In email

Bạn có thể in email trên giấy hoặc in thành một tệp.

 1. Trong một email hoặc trên một email trong Hộp thư đến, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra.

 2. Để in bằng các cài đặt mặc định, nhấn Alt+F, P, P.

Bật hoặc tắt các thông báo hình ảnh hoặc âm thanh

Các hiệu ứng âm thanh hoặc hình ảnh có thể thông báo cho bạn khi thư email mới đến. Nếu bạn cần làm việc mà không bị gián đoạn, bạn có thể tắt các thông báo.

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Alt+F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra, tiêu điểm nằm ở tab Chung.

 2. Nhấn M. Tab Thư sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab, rồi nhấn P. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn) hoặc "Unchecked" (Đã bỏ chọn), tiếp theo là "Play a sound, checkbox" (Hộp kiểm Phát ra âm thanh). Để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này, nhấn Phím cách.

 4. Để xem hết các tùy chọn thông báo khác, nhấn phím Tab. Để chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn, nhấn Phím cách. Khi bạn nghe thấy "Browse, button" (Nút Duyệt), tức là không có tùy chọn thông báo nào để chọn nữa.

 5. Để xác nhận lựa chọn của bạn và thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng email trong Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm và lọc email, cũng như làm việc với các thư và tệp đính kèm Ưu tiên

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Đọc email

Theo mặc định, ứng dụng Outlook sẽ liệt kê email mới nhất trước tiên.

Mẹo: Khi bạn đang trong danh sách thư và trên một email, trượt nhanh lên hoặc xuống để nghe các hành động liên quan đến thư mà bạn có thể thực hiện. Để thực hiện một hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình ngay khi bạn nghe thấy tùy chọn.

 1. Để nghe VoiceOver đọc các email trong Hộp thư đến của bạn, trong danh sách thư, trượt nhanh sang phải hoặc trượt ngón tay xuống hết danh sách. Chẳng hạn, bạn sẽ nghe thấy như sau:

  • Tên người gửi

  • Chủ đề email

  • Ngày gửi

  • Tệp đính kèm (nếu có)

  • Một vài dòng đầu tiên của thư email

  • Số lượng thư trong một cuộc hội thoại

 2. Để mở một email duy nhất hoặc một cuộc hội thoại email có chứa một số thư, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đọc email hoặc thư trong một cuộc hội thoại, trượt nhanh sang phải hoặc trượt ngón tay của bạn từ đầu màn hình xuống dưới danh sách email. Bạn sẽ nghe thấy chủ đề, tên người gửi, thông điệp và số lượng thư có trong một cuộc hội thoại.

 4. Nếu cuộc hội thoại dài, có thể bạn sẽ cần phải mở toàn bộ thư để nghe nội dung. Sau khi bạn đọc thư đầu tiên, hãy trượt nhanh sang phải. Nếu bạn nghe thấy "Open full message button" (Nút Mở toàn bộ thư), tức là có nhiều văn bản hơn trong cuộc hội thoại. Nhấn đúp vào màn hình để mở.

  Để trở về dạng xem thư đã thu gọn, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nhanh chóng di chuyển đến email tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next message, button" (Nút Thư tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để di chuyển tới email trước đó, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Previous message, button" (Nút Thư Trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn đã đọc xong thư, để trở về Hộp thư đến, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trả lời email

 1. Trong email, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply button" (Nút Trả lời), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, Reply button" (Nút Cảnh báo, Trả lời). Để chỉ trả lời người gửi ban đầu, nhấn đúp vào màn hình. Nếu thư có nhiều người nhận và bạn muốn trả lời tất cả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply all button" (Nút Trả lời tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề và được đặt để chỉ trả lời người gửi hoặc tất cả mọi người có trong email ban đầu. Tiêu điểm nằm ở nội dung của thư và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển tiếp email

 1. Trong email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Forward button" (Nút Chuyển tiếp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "To, text field, is editing" (Dang chỉnh sửa trường văn bản Đến). Tiêu điểm nằm trong trường Đến và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Nhập tên của từng người nhận.

 3. Nếu bạn muốn kèm theo thông điệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiline text field" (Trường văn bản nhiều dòng), rồi nhấn đúp. Nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Làm việc với thư Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định, Outlook sẽ tạo một hộp thư đến Ưu tiên và một hộp thư đến Khác . Những email quan trọng nhất của bạn sẽ được sắp xếp vào hộp thư đến Ưu tiên, trong khi những thư còn lại vẫn có thể truy nhập dễ dàng nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Theo mặc định, Outlook sẽ mở hộp thư đến Ưu tiên. Để chuyển sang hộp thư đến Khác:

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Other, button" (Nút Khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để di chuyển trở lại hộp thư đến Ưu tiên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Focused, button" (Nút Ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên:

 1. Dẫn hướng đến thư bạn muốn di chuyển, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More conversation action" (Xem thêm hành động cuộc hội thoại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to focused inbox, button" (Nút Di chuyển đến hộp thư đến ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy một cảnh báo. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để vô hiệu hóa hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, tab" (Tab Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Focused inbox, switch button, On" (Nút chuyển đổi hộp thư đến Ưu tiên, Bật), rồi nhấn đúp vào màn hình. Outlook giờ đây hiển thị một hộp thư đến duy nhất.

Tạo và gửi email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Compose button" (Nút Soạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Thư Mới mở ra, tiêu điểm nằm ở trường Đến và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Nhập tên người nhận.

 3. Để gửi bản sao hoặc bản sao ẩn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cc/Bcc button" (Nút Cc/Bcc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cc, text field, is editing" (Đang chỉnh sửa trường văn bản Cc). Nhập tên của liên hệ nhận bản sao.

  Để gửi một bản sao ẩn, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Bcc, zero with space, text field" (Trường văn bản Bcc, số không kèm khoảng trắng). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tên liên hệ.

 4. Để nhập chủ đề cho email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Subject, text field" (Trường văn bản Chủ đề), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập thông điệp của bạn.

 5. Để nhập thông điệp của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiline text field" (Trường văn bản nhiều dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Không mất thời gian tìm kiếm email quan trọng trong các danh sách hoặc lưu trữ. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Tiêu điểm di chuyển đến trường Tìm kiếm Thư. Bắt đầu nhập các từ tìm kiếm của bạn. Kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê các cập nhật khi bạn nhập.

 3. Để duyệt qua các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ đọc những chi tiết và thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thoát tính năng Tìm kiếm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Filter button" (Nút Lọc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn lọc mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt qua các email khớp với bộ lọc, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ đọc những chi tiết và thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để loại bỏ tùy chọn lọc, trong hộp thư đến, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel filter button" (Nút Hủy bỏ bộ lọc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm các tệp đính kèm trong email của mình ở Outlook cho iOS.

Mở phần đính kèm

VoiceOver sẽ thông báo email đã nhận có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Mở email có một hoặc nhiều tệp đính kèm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp đính kèm, tiếp theo là "phần đính kèm", và tên tệp và kích cỡ, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đính kèm sẽ mở ra trong ứng dụng được hỗ trợ.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, ảnh hoặc lời mời họp dưới dạng tệp đính kèm.

Đính kèm một tệp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach a file or a photo, button" (Nút Đính kèm tệp hoặc ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Attach file" (Đính kèm tệp). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Duyệt đến tệp bạn muốn, rồi nhấn vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach file" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đính kèm ảnh

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach a file or a photo, button" (Nút Đính kèm tệp hoặc ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Cách chụp ảnh bằng camera của thiết bị để đính kèm:

 1. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Take photo, button" (Nút Chụp ảnh).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Camera sẽ kích hoạt.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use photo" (Sử dụng ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để đính kèm ảnh chụp lần gần nhất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use last photo taken" (Sử dụng ảnh chụp lần gần nhất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để đính kèm một hình ảnh từ Ảnh:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Duyệt đến ảnh bạn muốn, rồi sau đó nhấn vào màn hình.

Đính kèm thư mời họp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach meeting, button" (nút Đính kèm cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Send availability, button" (Nút Gửi tình trạng sẵn sàng). Để gửi khoảng thời gian sẵn sàng đầu tiên của bạn dành cho cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình.

  Ngoài ra, để tạo một lời mời mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create invitation, button" (Nút Tạo lời mời), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ sự kiệnOutlookLịch mới sẽ mở ra. Để biết hướng dẫn về cách tạo lời mời cuộc họp, hãy tham khảo Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook.

 3. Khi bạn đã lên lịch xong cuộc họp, trong cửa sổ sự kiện Lịch, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng email trong Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm và lọc email, cũng như làm việc với các thư và tệp đính kèm Ưu tiên, cùng nhiều tính năng khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Đọc email

Theo mặc định, các email mới nhất sẽ được liệt kê trước tiên.

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải hoặc trượt ngón tay xuống dưới để nghe TalkBack đọc email. Bạn sẽ nghe thấy thông tin về từng email, bao gồm:

  • Tên người gửi

  • Ngày hoặc thời gian nhận thư

  • Chủ đề

  • Một vài dòng đầu tiên của nội dung email

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở email. TalkBack tự động bắt đầu đọc thư từ đầu.

  Ngoài ra, để nghe TalkBack đọc thư email từ trên xuống dưới, trượt nhanh xuống dưới và về phía bên phải. Menu Ngữ cảnh Toàn bộ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Read from top" (Đọc từ trên cùng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để lướt nhanh qua thư, trượt ngón tay của bạn từ trên xuống dưới màn hình.

  Để cuộn thư xuống, dùng hai ngón tay trượt nhanh lên trên. Để cuộn lên, dùng hai ngón tay trượt nhanh xuống dưới.

 3. Khi bạn đã đọc xong thư, để trở về hộp thư đến, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trả lời email

 1. Khi email mở ra, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chỉ trả lời người gửi ban đầu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply button" (Nút Trả lời), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu thư có nhiều người nhận và bạn muốn trả lời tất cả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply all button" (Nút Trả lời tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề và được thiết lập để chỉ trả lời người gửi hoặc tất cả mọi người có trong email ban đầu. Tiêu điểm nằm ở nội dung của thư và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Nhập thông điệp của bạn.

 3. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Sent, Outlook, keyboard hidden" (Đã gửi, bàn phím Outlook ẩn).

Chuyển tiếp email

Bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp một email bằng TalkBack.

 1. Khi danh sách thư mở ra, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Forward button" (Nút Chuyển tiếp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề. Tiêu điểm nằm ở trường Đến và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình.

 2. Nhập tên của từng người nhận.

 3. Để nhập một thông điệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Message body" (Nội dung thư), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Làm việc với thư Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định, Outlook sẽ tạo một hộp thư đến Ưu tiên và một hộp thư đến Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ nằm ở hộp thư đến Ưu tiên, trong khi những thư còn lại vẫn có thể truy nhập dễ dàng, nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Theo mặc định, Outlook sẽ mở hộp thư đến Ưu tiên. Để chuyển sang hộp thư đến Khác:

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to Other mails, switch" (Chuyển đổi sang thư Khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chuyển trở lại hộp thư đến Ưu tiên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to Focused mails, button" (Nút Chuyển đổi sang thư Ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên:

 1. Dẫn hướng đến thư bạn muốn di chuyển, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "đã chọn", tiếp theo là chi tiết thư.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to focused inbox, button" (Nút Di chuyển đến hộp thư đến ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy một cảnh báo. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để vô hiệu hóa hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Focused inbox, On" (Hộp thư đến Ưu tiên, Bật), rồi nhấn đúp vào màn hình. Outlook giờ đây sẽ hiển thị một hộp thư đến duy nhất.

Tạo và gửi email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Compose button" (Nút Soạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Thư mới mở ra, tiêu điểm nằm ở trường Đến và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Danh sách các liên hệ khớp sẽ cập nhật khi bạn nhập.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết bị, bạn có thể cần phải trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Search directory" (Tìm kiếm thư mục), rồi nhấn đúp vào màn hình để tìm kiếm liên hệ.

 3. Để chọn một liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để gửi một bản sao thư cho những người nhận khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cc field" (Trường Cc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Thêm người nhận như được hướng dẫn ở bước trước đó.

 5. Để gửi một bản sao ẩn cho những người nhận khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bcc field" (Trường Bcc), rồi nhấn đúp vào màn hình, sau đó thêm người nhận.

 6. Để thêm chủ đề cho email, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Subject, edit box" (Hộp chỉnh sửa Chủ đề). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập chủ đề.

 7. Để nhập thông điệp của bạn, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Message body" (Nội dung thư). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập thông điệp của bạn.

 8. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Không mất thời gian tìm kiếm email quan trọng trong các danh sách hoặc lưu trữ. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search" (Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tìm kiếm Thư và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Bắt đầu nhập các từ tìm kiếm của bạn. Kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê các cập nhật khi bạn nhập.

 3. Để duyệt qua các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ đọc những chi tiết và thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thoát tính năng Tìm kiếm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Collapsed button" (Nút Đã thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Filter button" (Nút Bộ lọc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn lọc mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt qua các email khớp với bộ lọc, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ đọc chi tiết thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để loại bỏ tùy chọn lọc và xem tất cả email trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Clear messages filter button" (Nút Xóa bộ lọc thư), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm các tệp đính kèm trong email của mình ở Outlook cho Android.

Mở phần đính kèm

TalkBack sẽ thông báo email đã nhận có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Mở email có một hoặc nhiều tệp đính kèm.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy loại, tên và kích cỡ tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy "Open with following applications" (Mở bằng các ứng dụng sau đây), trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Để mở tệp đính kèm trong ứng dụng đã chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, ảnh hoặc lời mời họp dưới dạng tệp đính kèm.

Đính kèm một tệp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach files" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose from files" (Chọn từ các tệp).

 2. Để thêm tệp từ Outlook, nhấn đúp vào màn hình. Để thêm một tệp từ thiết bị của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose from device files" (Chọn từ các tệp trên thiết bị), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Duyệt đến tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và đính kèm.

Đính kèm ảnh

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach files" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Cách chụp ảnh bằng camera của thiết bị để đính kèm:

 1. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Take a photo, button" (Nút Chụp ảnh).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Camera sẽ kích hoạt.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Shutter button" (Nút Chụp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ảnh đã được chụp.

 4. Nếu bạn nghe thấy "Shutter button is now enabled, done" (Nút Chụp hiện đã được kích hoạt, hoàn tất), hãy nhấn đúp vào màn hình để đính kèm ảnh.

  Nếu bạn không nghe thấy "Shutter button is now enabled, done" (Nút Chụp hiện đã được kích hoạt, hoàn tất), hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn đúp vào màn hình để đính kèm ảnh.

Để đính kèm một hình ảnh từ Ảnh:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose from photos" (Chọn từ ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Duyệt đến hình ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tùy theo thiết bị, bạn có thể cần phải duyệt đến vị trí ảnh được lưu trước tiên.

Đính kèm thư mời họp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach meeting" (Đính kèm cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Send availability" (Gửi tình trạng sẵn sàng). Để gửi khoảng thời gian sẵn sàng đầu tiên của bạn dành cho cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để tạo thư mời mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create a lời mời", rồi nhấn đúp vào màn hình. LịchOutlook mở ra. Để biết hướng dẫn về cách tạo thư mời họp, hãy tham khảo lên lịch một cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới.

 4. Khi bạn đã lên xong lịch cuộc họp, trong cửa sổ sự kiện Lịch, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết bằng thư. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm, lọc, cũng như in các email, làm việc với tệp đính kèm cùng nhiều tính năng khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Sử dụng bộ đọc màn hình và các phím tắt để đọc, cũng như phản hồi email. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh khi có email mới đến.

Mẹo: Dễ dàng hơn để dẫn hướng thư nếu bạn không sử dụng dạng xem hội thoại. Để bật tắt, nhấn Alt + Q, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, Button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter để mở menu thiết đặt . Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "dạng xem hội thoại", tiếp theo là tùy chọn hiện đang được chọn. Nếu không phải "tắt", nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "selected, off" (đã chọn, tắt), rồi nhấn esc để đóng menu thiết đặt .

Đọc email

Dẫn hướng đến một email trong danh sách thư ở Thư, rồi nghe bộ đọc màn hình đọc email cùng với chi tiết về email.

Lưu ý: Ngăn đọc phải được tắt trước khi bạn làm theo các hướng dẫn sau. Để xác nhận điều này, nhấn Alt + Q, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, Button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter để mở menu thiết đặt . Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Reading ngăn", tiếp theo là tùy chọn hiện đang được chọn. Nếu bạn nghe thấy "Hiển thị ở bên phải" hoặc "Hiển thị ở dưới cùng," nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Hide" (ẩn), rồi nhấn esc để đóng menu thiết đặt .

 1. Trong dạng xem chính của thư , nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "thư danh sách, khu vực, mốc khu vực", rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message List" (danh sách thư), theo sau là tiêu đề của email trong hộp thư đến của bạn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn tìm thấy email mình muốn, rồi nhấn Enter để mở thư trong ngăn nội dung.

 3. Để đọc qua toàn bộ email, hãy nhấn phím SR + R. Để ngừng đọc, nhấn Ctrl. Để đóng email và quay lại danh sách thư, nhấn esc.

Trả lời email

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhanh chóng phản hồi email của bạn trong Outlook trên web.

 1. Trong danh sách thư hoặc trong email đã mở, tại email bạn muốn trả lời, nhấn Ctrl+R. Nếu bạn muốn trả lời tất cả, nhấn Ctrl+Shift+R. Bạn nghe thấy: "ngăn nội dung, nội dung thư, chỉnh sửa".

 2. Nhập trả lời của bạn.

 3. Nhấn Ctrl+Enter để gửi email.

Chuyển tiếp email

Bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp email bằng các phím tắt và bộ đọc màn hình của mình.

 1. Trong danh sách thư hoặc trong email đã mở, tại email bạn muốn chuyển tiếp, nhấn Ctrl+Shift+F. Bạn nghe thấy: "ngăn nội dung, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa." Tiêu điểm nằm ở trường Đến của email.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Khi bạn bắt đầu viết, Outlook trên web cung cấp cho bạn các đề xuất khớp. Để duyệt các đề xuất, nhấn phím mũi tên xuống. Nếu bạn tìm thấy đúng người trong số các đề xuất, hãy nhấn Enter để thêm chúng vào trường đến .

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message Body, Editing" (chỉnh sửa), rồi nhập thông điệp của bạn.

 4. Nhấn Ctrl+Enter để gửi email.

Tạo và gửi email

Cho phép bộ đọc màn hình giúp bạn tạo email mới và nhận thư đến.

 1. Ở dạng xem Thư chính, nhấn Ctrl+N. Bạn nghe thấy: "ngăn nội dung, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa." Tiêu điểm nằm ở trường Đến của email mới.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Khi bạn bắt đầu viết, Outlook trên web cung cấp cho bạn các đề xuất khớp. Để duyệt các đề xuất, nhấn phím mũi tên xuống. Nếu bạn tìm thấy những người phù hợp trong đề xuất, hãy nhấn Enter để thêm chúng vào trường đến .

 3. Nếu bạn muốn gửi một bản sao email cho ai đó, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "chỉnh sửa hộp tổ hợp". Nhập địa chỉ email của người nhận bản sao.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "thêm chủ đề." Nhập chủ đề cho email.

 5. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Message body, editing" (Đang chỉnh sửa nội dung thư).

 6. Nhập tin nhắn của bạn.

  Mẹo: Để di chuyển đến các tùy chọn định dạng thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "tùy chọn định dạng". Để di chuyển trên menu tùy chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải. Để chọn hoặc bung rộng menu con, nhấn Phím cách.

 7. Nhấn Ctrl+Enter để gửi email.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Thải không có thời gian đào bới qua danh sách hoặc lưu trữ cho email quan trọng đó. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

Sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm ngay email cụ thể.

 1. Trong dạng xem chính của thư , nhấn Alt + Q. Bạn sẽ nghe thấy: "Search, editing" (Đang chỉnh sửa Tìm kiếm).

 2. Nhập các từ tìm kiếm của bạn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách kết quả tìm kiếm. Bạn nghe thấy "Message List" (danh sách thư), tiếp theo là số lượng mục được tìm thấy.

  Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm theo chủ đề email, người gửi hoặc ngày.

 3. Để dẫn hướng giữa các kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy các kết quả khi di chuyển trong danh sách.

 4. Để xóa bỏ các từ tìm kiếm và trở về dạng xem chính của thư , nhấn Shift + Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Search, đã thu gọn", nhấn phím tab một lần để bạn nghe thấy "thoát tìm kiếm", rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm Microsoft Edge để tìm văn bản cụ thể trong một email đang mở. Trong bất kỳ dạng xem nào trong thư, nhấn F3. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter text to search, editing" (Đang chỉnh sửa Nhập văn bản cần tìm kiếm). Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter.

Lọc email của bạn

Để liệt kê các email theo cách có chủ đích hơn, bạn có thể lọc hoặc sắp xếp các email, ví dụ: theo ngày, đề cập hoặc người gửi.

 1. Trong danh sách thư, nhấn Shift + Tab. Bạn nghe thấy: "Filter Button" (nút lọc). Nhấn phím cách để mở menu bộ lọc.

 2. Để di chuyển trong menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn muốn chọn. Để bung rộng các tùy chọn menu, nhấn Phím cách. Để chọn một tùy chọn, nhấn Phím cách.

 3. Để loại bỏ bộ lọc, trong danh sách thư, nhấn Shift + Tab. Bạn nghe thấy bộ lọc hiện tại. Nhấn phím cách để loại bỏ bộ lọc.

Tải xuống hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể tải xuống và thêm các tệp đính kèm trong email của mình trong Outlook trên web.

Tải xuống tệp đính kèm

Khi bộ đọc màn hình của bạn đọc một email trong danh sách thư và trong ngăn đọc, bạn sẽ nghe thấy thông báo rằng email đó có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Trong ngăn đọc, trên email, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên phần đính kèm.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe thấy: "tải xuống, nút". Nhấn Enter.

 3. Khi bộ đọc màn hình thông báo một thông báo mới, hãy nhấn Alt + N để di chuyển tiêu điểm đến đó. Sau đó, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn Enter để tạo vùng chọn.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, bản tin hoặc ảnh mèo con dễ thương dưới dạng bản sao hoặc tệp OneDrive.

Thêm tệp từ OneDrive

 1. Khi bạn đang soạn thư mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "attach, Thu gọn, Menu Item" (đính kèm, Thu gọn), rồi nhấn phím cách để mở menu.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "duyệt các vị trí đám mây", rồi nhấn Enter. Tiêu điểm nằm ở thư mục OneDrive của bạn.

 3. Trong danh sách tệp, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn đính kèm. Tệp được chọn tự động.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next, Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Switch to Tile View."

 5. Để đính kèm tệp dưới dạng bản sao hoặc chia sẻ nó dưới dạng liên kết OneDrive, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn chọn, rồi nhấn Enter.

Thêm một tệp cục bộ từ máy tính của bạn

 1. Khi bạn đang soạn thư mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "attach, Thu gọn, Menu Item" (đính kèm, Thu gọn), rồi nhấn phím cách để mở menu. Bạn nghe thấy: "duyệt máy tính này". Nhấn Phím cách. Hộp thoại Mở tệp của Windows mở ra.

 2. Sử dụng phím tab và phím mũi tên để dẫn hướng đến tệp bạn muốn đính kèm, rồi nhấn Enter.

In email

Bạn có thể in email trên giấy hoặc in thành một tệp.

 1. Trong danh sách thư, trên email bạn muốn in, nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Print, menu item" (Mục Menu in), rồi nhấn Enter. Hộp thoại in sẽ mở ra.

 3. Trong hộp thoại, chọn các tùy chọn in. Để dẫn hướng giữa các tùy chọn, nhấn phím Tab. Để bung rộng menu tùy chọn, nhấn phím cách. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để in, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print Button" (nút in), rồi nhấn Enter.

Sử dụng chế độ tối

Nếu bạn đang xem Outlook trên web trong phòng tối, bằng cách sử dụng chế độ tối sẽ đặt ít căng thẳng hơn trên mắt của bạn.

 1. Trong dạng xem chính của thư , nhấn Alt + Q, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, Button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter để mở menu thiết đặt .

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tắt, chế độ tối", rồi nhấn Enter để bật hoặc tắt chế độ.

 3. Để đóng menu thiết đặt , nhấn esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×