Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng email trong màn hình Outlook bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm, lọc, cũng như in các email, làm việc với tệp đính kèm cùng nhiều tính năng khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Sử dụng bộ đọc màn hình và các phím tắt để đọc, cũng như phản hồi email. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh khi có email mới đến.

Mở và đọc email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy thư đầu tiên trong danh sách thư. Bộ đọc màn hình cho biết email chưa đọc chưa đọc hay chưa đọc, sau đó thông báo người gửi, chủ đề, cũng như ngày giờ nhận.

  • Để duyệt danh sách thư, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

  • Để mở email, nhấn Enter.

  • Để đọc email từ trên xuống dưới, nhấn phím SR+Ctrl+R.

  • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

  • Để di chuyển tới email tiếp theo, nhấn Alt+5.

  • Để di chuyển tới email trước đó, nhấn Alt+4.

 2. Khi bạn đã đọc xong email, nhấn Esc để trở về Hộp thư đến.

Trả lời email

 1. Trong một email hoặc trên một email ở Hộp thư đến, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉ trả lời người gửi ban đầu, nhấn Ctrl+R. Bạn sẽ nghe thấy "Re" (Trả lời) theo sau là chủ đề tin nhắn.

  • Nếu thư có nhiều người nhận và bạn muốn trả lời tất cả, nhấn Ctrl+Shift+R.

 2. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề và được đặt để chỉ trả lời người gửi hoặc tất cả mọi người có trong email ban đầu. Tiêu điểm nằm ở nội dung thư. Nhập thông điệp của bạn.

 3. Khi bạn đã soạn xong thư, nhấn Alt+S để gửi email.

Chuyển tiếp email

 1. Trong một email hoặc trên một email ở Hộp thư đến, nhấn Ctrl+F. Bạn nghe thấy "Forward" (Chuyển tiếp) theo sau là chủ đề thư.

 2. Tiêu điểm nằm trên trường Đến. Nhập tên người nhận.

 3. Nếu bạn muốn kèm theo thông điệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Forward" (Chuyển tiếp) theo sau là chủ đề thư và "Message editing" (Chỉnh sửa thư) thì nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, nhấn Alt+S để gửi email.

Tạo và gửi email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Ctrl+N. Bạn sẽ nghe thấy "Untitled, message" (Thư Chưa có tên), tiếp theo là định dạng thư và "Window, To, editing" (Cửa sổ, Đến, chỉnh sửa).

 2. Tiêu điểm nằm trên trường Đến. Nhập tên người nhận.

 3. Để gửi một bản sao, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Cc, edit" (Đang chỉnh sửa Cc). Nhập tên của liên hệ nhận bản sao.

 4. Để gửi bản sao ẩn, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Bcc, edit" (Chỉnh sửa Bcc). Nhập tên của liên hệ nhận bản sao.

  Nếu bạn không nghe thấy "Bcc, edit" (Chỉnh sửa Bcc) thì trường Bcc bị ẩn. Để bỏ ẩn, nhấn Alt+P, B.

 5. Để thêm chủ đề cho email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Subject, edit" (Chỉnh sửa Chủ đề) thì nhập thông điệp của mình.

 6. Để thêm thư của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề của email, theo sau là "Message, editing" (Chỉnh sửa thư) rồi nhập thông điệp của bạn.

 7. Khi bạn đã soạn xong thư, nhấn Alt+S để gửi email.

Làm việc với hộp thư đến Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định, Outlook hộp thư đến Tập trung và một hộp thư đến Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ được sắp xếp vào hộp thư đến Ưu tiên trong khi những thư còn lại vẫn dễ truy nhập nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Chuyển đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác

Theo mặc định, Outlook hộp thư đến Tiêu điểm.

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other button" (Nút Khác) thì nhấn Enter.

 2. Để di chuyển trở lại hộp thư đến Tiêu điểm, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Focused button" (Nút Tiêu điểm). Để chọn, nhấn Enter.

Di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên

 1. Trong hộp thư đến Khác, dẫn hướng tới email bạn muốn di chuyển sang hộp thư đến Ưu tiên.

 2. Để di chuyển email, nhấn Shift+F10, V.

Ẩn hộp thư đến Ưu tiên

Bạn có thể ẩn hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất.

 1. Để kiểm tra xem hộp thư đến Tiêu điểm được hiển thị hay đã bị ẩn đi, nhấn F6 cho đến khi bạn đến được nội dung hộp thư đến của mình.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sort, arrange, or filter messages, button" (Nút Sắp xếp, sắp xếp hoặc lọc thư) rồi nhấn Shift+Tab một lần. Nếu bạn nghe thấy "Other" (Khác) thì hộp thư đến Tập trung đã được ẩn. Nếu không, nhấn Alt+V, W để ẩn.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Không mất thời gian tìm kiếm email quan trọng trong các danh sách hoặc lưu trữ. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Ctrl+E. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tìm kiếm. Bạn sẽ nghe thấy: "Search, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tìm kiếm).

 2. Để thay đổi thư mục bạn muốn tìm kiếm, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current mailbox" (Hộp thư hiện tại) thì nhấn Phím cách. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Phím cách.

 3. Nhập từ tìm kiếm của bạn.

 4. Để duyệt qua các đề xuất, nhấn phím Mũi tên xuống. Để chọn một đề xuất, nhấn Enter. Các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong danh sách thư.

 5. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy thư đầu tiên. Để duyệt qua danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống. Để mở email, nhấn Enter.

 6. Để xóa danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Esc.

  Để trở về Hộp thư đến từ một email đang mở và xóa danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Esc hai lần.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Alt+H, L. Tiêu điểm di chuyển đến mục đầu tiên trong danh sách tùy chọn bộ lọc.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "No results found" (Không tìm thấy kết quả nào) hoặc "Found" (Tìm thấy) theo sau là số lượng email khớp với bộ lọc.

 3. Để di chuyển đến danh sách các email khớp với bộ lọc, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy thư đầu tiên. Để duyệt qua danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống. Để mở email, nhấn Enter.

 4. Để xóa danh sách kết quả và bộ lọc, nhấn Esc.

  Để trở về Hộp thư đến từ một email đang mở và xóa danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn Esc hai lần.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm các tệp đính kèm trong email của mình Outlook.

Mở phần đính kèm

Khi bạn nhận được một email, bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo email có tệp đính kèm hay không và số lượng tệp đính kèm.

 1. Mở email có tệp đính kèm. Tiêu điểm nằm ở nội dung thư.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết về tệp đính kèm, bao gồm tên và loại tệp.

 3. Để mở tệp đính kèm, nhấn Enter. Tệp sẽ mở trong ứng dụng tương thích.

Thêm tệp đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, bản tin hoặc hình ảnh dưới dạng bản sao hoặc tệp OneDrive.

 1. Trong email, nhấn Alt+N, A, F. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đính kèm một tệp gần đây, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tệp, rồi nhấn Enter.

  • Để đính kèm tệp từ một vị trí web, nhấn W. Bạn sẽ nghe thấy vị trí trực tuyến đầu tiên, ví dụ: "OneDrive". Để chọn, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Tệp sẽ mở ra. Nhấn phím Tab và các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Alt+S.

  • Để đính kèm tệp từ kho lưu trữ cục bộ, ví dụ: ổ đĩa cứng của bạn, nhấn B. Hộp thoại Chèn Tệp sẽ mở ra. Nhấn phím Tab và các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Alt+S.

In email

Bạn có thể in email trên giấy hoặc in thành một tệp.

 1. Trong một email hoặc trên một email trong Hộp thư đến, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra.

 2. Để in bằng cài đặt mặc định, nhấn Alt+P, P.

Bật hoặc tắt các thông báo hình ảnh hoặc âm thanh

Các hiệu ứng âm thanh hoặc hình ảnh có thể thông báo cho bạn khi thư email mới đến. Nếu bạn cần làm việc mà không bị gián đoạn, bạn có thể tắt các thông báo.

 1. Trong Hộp thư đến, nhấn Alt+F, T. Cửa sổ Outlook chọn Chung mở ra, tiêu điểm nằm trên tab Chung.

 2. Nhấn M. Tab Thư sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab, rồi nhấn P. Bạn sẽ nghe thấy "Play a sound, checkbox" (Hộp kiểm Phát âm thanh) theo sau là: "Checked" (Đã chọn) hoặc "Unchecked" (Đã bỏ chọn). Để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này, nhấn Phím cách.

 4. Để xem hết các tùy chọn thông báo khác, nhấn phím Tab. Để chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn, nhấn Phím cách. Khi bạn nghe thấy "Conversation clean up" (Dọn sạch cuộc hội thoại) thì sẽ không có tùy chọn thông báo nào nữa để chọn.

 5. Để xác nhận lựa chọn của bạn và thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Sử dụng email trong Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm và lọc email, cũng như làm việc với các thư và tệp đính kèm Ưu tiên

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Đọc email

Theo mặc định, ứng Outlook sẽ liệt kê email mới nhất trước tiên.

Mẹo: Khi bạn đang trong danh sách thư và trên một email, trượt nhanh lên hoặc xuống để nghe các hành động liên quan đến thư mà bạn có thể thực hiện. Để thực hiện một hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình ngay khi bạn nghe thấy tùy chọn.

 1. Để nghe VoiceOver đọc các email trong Hộp thư đến của bạn, trong danh sách thư, trượt nhanh sang phải hoặc trượt ngón tay xuống hết danh sách. Chẳng hạn, bạn sẽ nghe thấy như sau:

  • Tên người gửi

  • Chủ đề email

  • Ngày gửi

  • Tệp đính kèm (nếu có)

  • Một vài dòng đầu tiên của thư email

  • Số lượng thư trong một cuộc hội thoại

 2. Để mở một email duy nhất hoặc một cuộc hội thoại email có chứa một số thư, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đọc email hoặc thư trong một cuộc hội thoại, trượt nhanh sang phải hoặc trượt ngón tay của bạn từ đầu màn hình xuống dưới danh sách email. Bạn sẽ nghe thấy chủ đề, tên người gửi, thông điệp và số lượng thư có trong một cuộc hội thoại.

 4. Nếu cuộc hội thoại dài, có thể bạn sẽ cần phải mở toàn bộ thư để nghe nội dung. Sau khi bạn đọc thư đầu tiên, hãy trượt nhanh sang phải. Nếu bạn nghe thấy "Open full message button" (Nút Mở toàn bộ thư), tức là có nhiều văn bản hơn trong cuộc hội thoại. Nhấn đúp vào màn hình để mở.

  Để trở về dạng xem thư đã thu gọn, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nhanh chóng di chuyển đến email tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next message, button" (Nút Thư tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để di chuyển tới email trước đó, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Previous message, button" (Nút Thư Trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn đã đọc xong thư, để trở về Hộp thư đến, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trả lời email

 1. Trong email, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply options, button" (Nút Tùy chọn trả lời) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Reply" (Trả lời). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy "Reply box expanded" (Đã bung rộng hộp trả lời) và tiêu điểm di chuyển đến phần nội dung của thư trả lời. Để chỉnh sửa người nhận thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Reply options" (Tùy chọn trả lời) thì nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit or view recipient" (Chỉnh sửa hoặc xem người nhận) và nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường Đến của thư trả lời. Chỉnh sửa danh sách người nhận bằng bàn phím trên màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Message body" (Nội dung thư).

 3. Nhập tin nhắn của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển tiếp email

 1. Trong email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply options, button" (Nút Tùy chọn trả lời) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Forward" (Chuyển tiếp) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "To, text field, is editing" (Dang chỉnh sửa trường văn bản Đến). Tiêu điểm nằm trong trường Đến và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Nhập tên của từng người nhận.

 3. Nếu bạn muốn kèm theo thông điệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiline text field" (Trường văn bản nhiều dòng), rồi nhấn đúp. Nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Làm việc với thư Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định, Outlook hộp thư đến Tập trung và một hộp thư đến Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ được sắp xếp vào hộp thư đến Ưu tiên, trong khi những thư còn lại vẫn có thể truy nhập dễ dàng nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Theo mặc định, Outlook hộp thư đến Tiêu điểm. Để chuyển sang hộp thư đến Khác:

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Other inbox" (Hộp thư đến khác) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để di chuyển trở lại hộp thư đến Tiêu điểm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Focused inbox" (Hộp thư đến Tập trung) thì nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên:

 1. Dẫn hướng đến thư bạn muốn di chuyển, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More conversation actions" (Xem thêm hành động cuộc hội thoại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to focused inbox, button" (Nút Di chuyển đến hộp thư đến ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy một cảnh báo. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để vô hiệu hóa hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất:

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Menu" (Menu) theo sau là tên tài khoản email của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt, button" (Nút, Nút, Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Focused inbox, On" (Hộp thư đến Ưu tiên, Bật), rồi nhấn đúp vào màn hình. Outlook 2016 mỗi hộp thư đến duy nhất.

Tạo và gửi email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Compose button" (Nút Soạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Thư Mới mở ra, tiêu điểm nằm ở trường Đến và bàn phím trên màn hình nằm ở nửa dưới màn hình. Nhập tên người nhận.

 3. Để gửi bản sao hoặc bản sao ẩn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show Cc and Bcc, button" (Nút Hiển thị Cc và Bcc) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường Cc. Nhập tên của liên hệ nhận bản sao.

  Để gửi một bản sao ẩn, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Bcc, text field" (Trường văn bản Bcc). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tên liên hệ.

 4. Để nhập chủ đề cho email, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Subject, text field" (Trường văn bản Chủ đề), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập thông điệp của bạn.

 5. Để nhập thông điệp của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiline text field" (Trường văn bản nhiều dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Không mất thời gian tìm kiếm email quan trọng trong các danh sách hoặc lưu trữ. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Tiêu điểm di chuyển đến trường Tìm kiếm Thư. Bắt đầu nhập các từ tìm kiếm của bạn. Kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê các cập nhật khi bạn nhập.

 3. Để duyệt qua các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ đọc những chi tiết và thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thoát tính năng Tìm kiếm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel button" (Nút Hủy bỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Filter button" (Nút Lọc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn lọc mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt qua các email khớp với bộ lọc, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ đọc những chi tiết và thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để loại bỏ tùy chọn lọc, trong hộp thư đến, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Filter button" (Nút Bộ lọc) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm các tệp đính kèm trong email của mình ở Outlook cho iOS.

Mở phần đính kèm

VoiceOver sẽ thông báo email đã nhận có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Mở email có một hoặc nhiều tệp đính kèm.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp đính kèm, theo sau là "Attachment" (Tệp đính kèm) và tên và kích cỡ tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đính kèm sẽ mở ra trong ứng dụng được hỗ trợ.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, ảnh hoặc lời mời họp dưới dạng tệp đính kèm.

Đính kèm một tệp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach a file or a photo, button" (Nút Đính kèm tệp hoặc ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Attach file" (Đính kèm tệp). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Duyệt đến tệp bạn muốn, rồi nhấn vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach file" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đính kèm ảnh

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach a file or a photo, button" (Nút Đính kèm tệp hoặc ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Cách chụp ảnh bằng camera của thiết bị để đính kèm:

 1. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Take photo, button" (Nút Chụp ảnh).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Camera sẽ kích hoạt.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture, button" (Nút Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use photo" (Sử dụng ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để đính kèm ảnh chụp lần gần nhất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use last photo taken" (Sử dụng ảnh chụp lần gần nhất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để đính kèm một hình ảnh từ Ảnh:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Duyệt đến ảnh bạn muốn, rồi sau đó nhấn vào màn hình.

Đính kèm thư mời họp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach meeting, button" (nút Đính kèm cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Send availability, button" (Nút Gửi tình trạng sẵn sàng). Để gửi khoảng thời gian sẵn sàng đầu tiên của bạn dành cho cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình.

  Ngoài ra, để tạo một lời mời mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create invitation, button" (Nút Tạo lời mời), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ sự Outlook lịch mới sẽ mở ra. Để biết hướng dẫn về cách tạo lời mời cuộc họp, hãy tham khảo Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook.

 3. Khi bạn đã lên lịch xong cuộc họp, trong cửa sổ sự kiện Lịch, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Sử dụng email trong Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm và lọc email, cũng như làm việc với các thư và tệp đính kèm Ưu tiên, cùng nhiều tính năng khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Đọc email

Theo mặc định, các email mới nhất được liệt kê trước tiên.

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải hoặc trượt ngón tay xuống dưới để nghe TalkBack đọc email. Bạn sẽ nghe thấy thông tin về từng email, bao gồm:

  • Tên người gửi

  • Ngày hoặc thời gian nhận thư

  • Chủ đề

  • Một vài dòng đầu tiên của nội dung email

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở email. TalkBack tự động bắt đầu đọc thư từ đầu.

  Ngoài ra, để nghe TalkBack đọc thư email từ trên xuống dưới, trượt nhanh xuống dưới và về phía bên phải. Menu Ngữ cảnh Toàn bộ sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Read from top" (Đọc từ trên cùng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để lướt nhanh qua thư, trượt ngón tay của bạn từ trên xuống dưới màn hình.

  Để cuộn thư xuống, dùng hai ngón tay trượt nhanh lên trên. Để cuộn lên, dùng hai ngón tay trượt nhanh xuống dưới.

 3. Khi bạn đã đọc xong thư, để trở về hộp thư đến, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trả lời email

 1. Khi danh sách email mở ra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply options" (Tùy chọn trả lời) nhấn đúp vào màn hình, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉ trả lời người gửi ban đầu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply button" (Nút Trả lời), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu thư có nhiều người nhận, nếu bạn muốn trả lời tất cả, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply all button" (Nút Trả lời tất cả) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề và được thiết lập để chỉ trả lời người gửi hoặc tất cả mọi người có trong email ban đầu. Tiêu điểm nằm ở nội dung thư. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt bàn phím trên màn hình và nhập tin nhắn của bạn.

 3. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Sent, Outlook, keyboard hidden" (Đã gửi, bàn phím Outlook ẩn).

Chuyển tiếp email

Bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp một email bằng TalkBack.

 1. Khi danh sách thư mở ra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply options" (Tùy chọn trả lời) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Forward" (Chuyển tiếp) thì nhấn đúp vào màn hình. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, To field" (Hộp Chỉnh sửa, Trường Tới) rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên của từng người nhận.

 4. Để nhập thông điệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Double-tap to edit" (Nhấn đúp để chỉnh sửa) thì nhấn đúp vào màn hình. Nhập thông điệp của bạn.

 5. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Làm việc với thư Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Theo mặc định, Outlook hộp thư đến Tập trung và một hộp thư đến Khác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ nằm ở hộp thư đến Ưu tiên, trong khi những thư còn lại vẫn có thể truy nhập dễ dàng, nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Theo mặc định, Outlook hộp thư đến Tiêu điểm. Để chuyển sang hộp thư đến Khác:

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to Other mails, switch" (Chuyển đổi sang thư Khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để di chuyển trở lại hộp thư đến Tập trung, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to Focused inbox, switch" (Chuyển đổi sang hộp thư đến Tiêu điểm) thì nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên:

 1. Dẫn hướng đến thư bạn muốn di chuyển, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy "Selected" (Đã chọn) theo sau là chi tiết tin nhắn.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to focused inbox, button" (Nút Di chuyển đến hộp thư đến ưu tiên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy một cảnh báo. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để vô hiệu hóa hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open navigation drawer" (Mở ngăn dẫn hướng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle the Focused inbox setting, On" (Bật cài đặt Hộp thư đến Tập trung, Bật) thì nhấn đúp vào màn hình. Outlook 2016 mỗi hộp thư đến duy nhất.

Tạo và gửi email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Compose button" (Nút Soạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Thư mới sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box, To field" (Hộp Chỉnh sửa, Trường Tới) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Danh sách các liên hệ khớp sẽ cập nhật khi bạn nhập.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết bị, bạn có thể cần phải trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Search directory" (Tìm kiếm thư mục), rồi nhấn đúp vào màn hình để tìm kiếm liên hệ.

 4. Để chọn một liên hệ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để gửi một bản sao thư cho những người nhận khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cc field" (Trường Cc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Thêm người nhận như được hướng dẫn ở bước trước đó.

 6. Để gửi một bản sao ẩn cho những người nhận khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bcc field" (Trường Bcc), rồi nhấn đúp vào màn hình, sau đó thêm người nhận.

 7. Để thêm chủ đề cho email, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Subject, edit box" (Hộp chỉnh sửa Chủ đề). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập chủ đề.

 8. Để nhập thông điệp của bạn, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Double-tap to edit text" (Nhấn đúp để chỉnh sửa văn bản). Nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập thông điệp của bạn.

 9. Khi bạn đã soạn xong thư, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Không mất thời gian tìm kiếm email quan trọng trong các danh sách hoặc lưu trữ. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search, tab" (Tab Tìm kiếm) thì gõ đúp vào màn hình. Cửa sổ Tìm kiếm sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm thư, sự kiện, danh bạ, tệp", và nhấn đúp vào màn hình. Bắt đầu nhập các từ tìm kiếm của bạn. Kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê các cập nhật khi bạn nhập.

 3. Để duyệt qua các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ đọc những chi tiết và thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thoát khỏi danh sách kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng) rồi nhấn đúp vào màn hình để trở về cửa sổ Tìm kiếm.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Filter button" (Nút Lọc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn lọc mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt qua các email khớp với bộ lọc, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ đọc chi tiết thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi nghe thấy email mình muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để loại bỏ tùy chọn lọc và xem tất cả email trong danh sách thư, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Clear messages filter button" (Nút Xóa bộ lọc thư), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm các tệp đính kèm trong email của mình ở Outlook cho Android.

Mở phần đính kèm

TalkBack sẽ thông báo email đã nhận có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Mở email có một hoặc nhiều tệp đính kèm.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy loại, tên và kích cỡ tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy "Open with" (Mở bằng) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Để mở tệp đính kèm trong ứng dụng đã chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, ảnh hoặc lời mời họp dưới dạng tệp đính kèm.

Đính kèm một tệp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach files" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose from files" (Chọn từ các tệp).

 2. Để thêm tệp từ tab Outlook, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Files" (Tệp) thì nhấn đúp vào màn hình. Để thêm tệp từ thiết bị của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Device" (Thiết bị) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Duyệt đến tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và đính kèm.

Đính kèm ảnh

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Attach files" (Đính kèm tệp).

Cách chụp ảnh bằng camera của thiết bị để đính kèm:

 1. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Take a photo, button" (Nút Chụp ảnh).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Camera sẽ kích hoạt.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture button" (Nút Chụp) thì gõ đúp vào màn hình. Ảnh đã được chụp.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để đính kèm một hình ảnh từ Ảnh:

 1. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose from photo library" (Chọn từ thư viện ảnh) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Duyệt đến hình ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tùy theo thiết bị, bạn có thể cần phải duyệt đến vị trí ảnh được lưu trước tiên.

Đính kèm thư mời họp

 1. Khi bạn đang soạn thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach meeting" (Đính kèm cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Send availability" (Gửi tình trạng sẵn sàng). Để gửi khoảng thời gian sẵn sàng đầu tiên của bạn dành cho cuộc họp, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để tạo lời mời mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create invitation" (Tạo lời mời) thì nhấn đúp vào màn hình. Danh Outlook mở ra. Để biết hướng dẫn về cách tạo thư mời họp, hãy tham khảo mục Lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới.

 4. Khi bạn đã lên xong lịch cuộc họp, trong cửa sổ sự kiện Lịch, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Sử dụng Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết với Thư. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể tạo và gửi email mới, đọc và trả lời các email đã nhận, tìm kiếm, lọc, cũng như in các email, làm việc với tệp đính kèm cùng nhiều tính năng khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Sử dụng bộ đọc màn hình và các phím tắt để đọc, cũng như phản hồi email. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh khi có email mới đến.

Mẹo: Sẽ dễ dàng hơn khi dẫn hướng thư nếu bạn không sử dụng dạng xem Hội thoại. Để tắt tính năng này, nhấn Alt+Q, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt, button" (Nút, Nút, Cài đặt) thì nhấn Enter để mở menu Cài đặt Này. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Conversation view" (Dạng xem cuộc hội thoại) theo sau là tùy chọn hiện được chọn. Nếu mục đó không phải là "Off" (Tắt) thì nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, off" (Đã chọn, tắt) thì nhấn Esc để đóng menu Cài đặt Bạn.

Đọc email

Dẫn hướng đến một email trong danh sách thư ở Thư, rồi nghe bộ đọc màn hình đọc email cùng với chi tiết về email.

Lưu ý: Ngăn đọc phải được tắt trước khi bạn làm theo các hướng dẫn này. Để xác nhận điều này, nhấn Alt+Q, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt, button" (Cài đặt, nút) thì nhấn Enter để mở menu Cài đặt Đầu. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Reading pane" (Ngăn đọc) theo sau là tùy chọn hiện được chọn. Nếu bạn nghe thấy "Show on the right" (Hiển thị ở bên phải) hoặc "Show on the bottom" (Hiển thị ở dưới cùng) hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Hide" (Ẩn) thì nhấn Esc để đóng menu tùy Cài đặt.

 1. Ở dạng xem Thư chính, nhấn Ctrl+F6 hoặc Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Message list, region landmark" (Danh sách thư, mốc khu vực) thì nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message list" (Danh sách thư, theo sau là tiêu đề email trong hộp thư đến của bạn.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn tìm thấy email mình muốn, rồi nhấn Enter để mở thư trong ngăn nội dung.

 3. Để đọc qua toàn bộ email, nhấn phím SR+R. Để ngừng đọc, nhấn Ctrl. Để đóng email và quay lại danh sách thư, nhấn Esc.

Trả lời email

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhanh chóng phản hồi các email của bạn trong Outlook trên web.

 1. Trong email hoặc khi tới email trên danh sách thư, nhấn Ctrl+R. Nếu bạn muốn trả lời tất cả, nhấn Ctrl+Shift+R. Bạn sẽ nghe thấy: "Message body, editing" (Đang chỉnh sửa nội dung thư).

 2. Nhập trả lời của bạn.

 3. Nhấn Ctrl+Enter để gửi email.

Chuyển tiếp email

Bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp email bằng các phím tắt và bộ đọc màn hình của mình.

 1. Trong email hoặc khi tới email trên danh sách thư, nhấn Ctrl+Shift+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Content pane, edit" (Ngăn nội dung, chỉnh sửa). Tiêu điểm nằm ở trường Đến của email.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Khi bạn bắt đầu viết, một Outlook trên web cung cấp cho bạn các đề xuất khớp. Để duyệt các đề xuất, nhấn phím Mũi tên xuống. Nếu bạn tìm thấy đúng người trong số các đề xuất, nhấn Enter để thêm những người đó vào trường Đến.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message body, editing" (Đang chỉnh sửa nội dung thư) rồi nhập thông điệp của bạn.

 4. Nhấn Ctrl+Enter để gửi email.

Tạo và gửi email

Cho phép bộ đọc màn hình giúp bạn tạo email mới và nhận thư đến.

 1. Ở dạng xem Thư chính, nhấn Ctrl+N. Bạn sẽ nghe thấy: "Content pane, edit" (Ngăn nội dung, chỉnh sửa). Tiêu điểm nằm ở trường Đến của email mới.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Khi bạn bắt đầu viết, một Outlook trên web cung cấp cho bạn các đề xuất khớp. Để duyệt các đề xuất, nhấn phím Mũi tên xuống. Nếu bạn tìm thấy đúng người trong số đề xuất, nhấn Enter để thêm họ vào trường Tới.

 3. Nếu bạn muốn gửi bản sao email cho ai đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Nhập địa chỉ email của người nhận bản sao.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a subject" (Thêm chủ đề). Nhập chủ đề cho email.

 5. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Message body, editing" (Đang chỉnh sửa nội dung thư).

 6. Nhập tin nhắn của bạn.

  Mẹo: Để di chuyển đến các tùy chọn định dạng thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Formatting options" (Tùy chọn định dạng). Để di chuyển trên menu tùy chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải. Để chọn hoặc bung rộng menu con, nhấn Phím cách.

 7. Nhấn Ctrl+Enter để gửi email.

Tải xuống hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể tải xuống và thêm tệp đính kèm vào email của mình Outlook trên web.

Tải xuống tệp đính kèm

Khi bộ đọc màn hình của bạn đọc một email trong danh sách thư và trong ngăn đọc, bạn sẽ nghe thấy thông báo rằng email đó có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Trong ngăn đọc, trên email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp đính kèm.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Download, button" (Nút Tải xuống). Nhấn Enter.

 3. Khi bộ đọc màn hình thông báo một thông báo mới, nhấn Alt+N để di chuyển tiêu điểm tới đó. Sau đó, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn Enter để thực hiện lựa chọn.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi các tệp như sơ yếu lý lịch, bản tin hoặc ảnh mèo con dễ thương dưới dạng bản sao hoặc tệp OneDrive.

Thêm tệp từ OneDrive

 1. Khi bạn đang soạn thư mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Attach, collapsed, menu item" (Đính kèm, đã thu gọn, mục menu) thì nhấn Phím cách để mở menu.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Browse cloud locations" (Duyệt các vị trí đám mây) thì nhấn Enter. Tiêu điểm nằm ở thư mục OneDrive của bạn.

 3. Trong danh sách tệp, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn đính kèm. Tệp được chọn tự động.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next, button" (Nút Tiếp theo) rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Switch to tile view" (Chuyển sang dạng xem ô).

 5. Để đính kèm tệp dưới dạng bản sao hoặc chia sẻ tệp dưới dạng liên kết OneDrive, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn chọn, rồi nhấn Enter.

Thêm một tệp cục bộ từ máy tính của bạn

 1. Khi bạn đang soạn thư mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Attach, collapsed, menu item" (Đính kèm, đã thu gọn, mục menu) thì nhấn Phím cách để mở menu. Bạn sẽ nghe thấy: "Browse this computer" (Duyệt máy tính này). Nhấn Phím cách. Hộp Windows Mở tệp sẽ mở ra.

 2. Sử dụng phím Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng đến tệp bạn muốn đính kèm, rồi nhấn Enter.

In email

Bạn có thể in email trên giấy hoặc in thành một tệp.

 1. Trong danh sách thư, ở email bạn muốn in, nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Print, menu item" (Mục Menu in), rồi nhấn Enter. Hộp thoại in sẽ mở ra.

 3. Trong hộp thoại, chọn các tùy chọn in. Để dẫn hướng giữa các tùy chọn, nhấn phím Tab. Để bung rộng các menu tùy chọn, nhấn Phím cách. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì nhấn Enter.

Sử dụng chế độ tối

Nếu bạn đang xem video Outlook trên web trong phòng tối, việc sử dụng chế độ Tối sẽ giúp mắt bạn mỏi hơn.

 1. Ở dạng xem Thư chính, nhấn Alt+Q, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt, button" (Cài đặt, nút) thì nhấn Enter để mở menu Cài đặt Này.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Off, Dark mode" (Tắt, Chế độ tối) thì nhấn Enter để bật hoặc tắt chế độ.

 3. Để đóng menu Cài đặt, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×