Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường trong PivotTable trong Excel

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Excel bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc loại bỏ các trường trong PivotTable bằng cách sử dụng ngăn Trường PivotTable . Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, NVDA và JAWS, nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sắp xếp lại các trường để thay đổi thiết kế của PivotTable.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở ngăn Trường PivotTable theo cách thủ công

Ngăn Trường PivotTable sẽ tự động xuất hiện khi bạn đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong PivotTable. Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn, nhấn F6 nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "PivotTable fields, Type field name to search for" (Trường PivotTable, Nhập tên trường để tìm kiếm). Nếu bạn không nghe thấy điều đó và tiêu điểm quay lại ô đã chọn thay vào đó, bạn cần mở ngăn theo cách thủ công.

 1. Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong PivotTable của bạn.

 2. Nhấn Alt+J, T, rồi L. Ngăn Trường PivotTable sẽ mở ra.

Thêm các trường vào PivotTable

Trong ngăn Trường PivotTable , bạn có thể chọn các trường mà bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình.

 1. Trên trang tính có PivotTable, đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong PivotTable của bạn, rồi nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "PivotTable fields, Type field name to search for" (Trường PivotTable, Nhập tên trường để tìm kiếm).

 2. Để duyệt danh sách các trường có sẵn, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên. Bạn sẽ nghe thấy tên trường và nếu trường đó chưa được chọn hoặc đã chọn. Các trường không được chọn sẽ được thông báo dưới dạng "Đã bỏ chọn hộp kiểm".

 3. Khi đến trường chưa được chọn mà bạn muốn thêm vào PivotTable, nhấn Phím cách. Trường và dữ liệu của trường sẽ được thêm vào PivotTable trên lưới trang tính. Lặp lại bước này cho tất cả các trường bạn muốn thêm vào PivotTable.

  Các trường bạn chọn sẽ được thêm vào vùng mặc định của chúng: các trường không phải là số được thêm vào Hàng, các phân cấp ngày và thời gian sẽ được thêm vào Cột và các trường số sẽ được thêm vào Giá trị.

  Ngăn Trường PivotTable mở trong Excel for Windows hiển thị các trường bảng đã chọn.

Loại bỏ trường khỏi PivotTable

Trong ngăn Trường PivotTable , bạn có thể bỏ chọn các trường mà bạn không muốn hiển thị trong PivotTable của mình. Việc loại bỏ trường khỏi PivotTable sẽ không loại bỏ trường đó khỏi ngăn Trường PivotTable hoặc xóa dữ liệu nguồn.

 1. Trên trang tính có PivotTable, đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong PivotTable của bạn, rồi nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "PivotTable fields, Type field name to search for" (Trường PivotTable, Nhập tên trường để tìm kiếm).

 2. Để duyệt danh sách các trường có sẵn, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên. Bạn sẽ nghe thấy tên trường và nếu trường đó chưa được chọn hoặc đã chọn. Các trường đã chọn sẽ được thông báo dưới dạng "Checkbox checked" (Đã chọn hộp kiểm).

 3. Khi đến trường đã chọn mà bạn muốn loại bỏ khỏi PivotTable, nhấn Phím cách. Trường và dữ liệu của trường sẽ bị loại bỏ khỏi PivotTable. Lặp lại bước này cho tất cả các trường bạn muốn loại bỏ khỏi PivotTable.

Sắp xếp các trường trong PivotTable

Để sắp xếp lại các trường khớp với cách bạn muốn hiển thị chúng trong PivotTable, bạn có thể di chuyển một trường từ vùng này sang vùng khác. Bạn cũng có thể di chuyển trường lên hoặc xuống trong một khu vực.

 1. Trong ngăn Trường PivotTable, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên trường mình muốn di chuyển, theo sau là "Button" (Nút).

 2. Nhấn Phím cách để mở menu ngữ cảnh.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, ví dụ: "Move to column labels" (Di chuyển đến nhãn cột) hoặc "Move up" (Di chuyển lên), rồi nhấn Enter. PivotTable trên lưới được cập nhật theo đó.

Các trường trong các vùng khác nhau trong ngăn Trường PivotTable được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong khu vực Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất bên trên PivotTable.

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị dưới dạng Nhãn Cột ở đầu PivotTable. Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của các trường, cột có thể lồng bên trong các cột khác cao hơn trong cấu trúc phân cấp.

 • Các trường trong khu vực Hàng được hiển thị dưới dạng Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable. Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của các trường, hàng có thể lồng bên trong các hàng khác cao hơn trong cấu trúc phân cấp.

 • Các trường trong khu vực Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lọc dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hoặc loại bỏ các trường trong PivotTable bằng cách sử dụng ngăn Trường PivotTable . Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sắp xếp lại các trường để thay đổi thiết kế của PivotTable.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

Mở ngăn Trường PivotTable theo cách thủ công

Ngăn Trường PivotTable sẽ tự động xuất hiện khi bạn đặt con trỏ ở vị trí bất kỳ trong PivotTable. Nếu bạn nhấn Shift+Ctrl+F6 nhiều lần nhưng không nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), bạn cần mở ngăn theo cách thủ công.

 1. TrongExcel dành cho web, nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình.

 2. Trong PivotTable của bạn, đặt con trỏ vào ô bất kỳ.

 3. Để hiển thị ngăn Trường PivotTable, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn Alt+phím logo Windows, J, T, rồi L.

  • Nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show field list" (Hiển thị danh sách trường), rồi nhấn Enter.

Thêm các trường vào PivotTable

Trong ngăn Trường PivotTable , bạn có thể chọn các trường mà bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình.

 1. Trong Excel dành cho web, nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn Trường PivotTable , nhấn Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Tiêu điểm nằm trên nút Đóng trong ngăn Trường PivotTable .

 3. Trong ngăn Trường PivotTable , để di chuyển tiêu điểm đến danh sách các trường, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trường đầu tiên trong danh sách. Với JAWS và NVDA, bạn cũng sẽ nghe thấy hộp kiểm trường được chọn hoặc bỏ chọn. Với Trình tường thuật, để nghe liệu hộp kiểm có được chọn hay không, hãy nhấn phím SR+phím Mũi tên phải nhiều lần cho đến khi Trình tường thuật thông báo trường và hộp kiểm.

 4. Để duyệt danh sách các trường, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên.

 5. Khi tiêu điểm nằm trên trường bạn muốn thêm vào PivotTable, nhấn Phím cách. Trường đã chọn và dữ liệu của trường đó sẽ được thêm vào PivotTable trên lưới trang tính. Lặp lại bước này cho các trường bạn muốn thêm vào PivotTable.

  Các trường bạn chọn sẽ được thêm vào vùng mặc định của chúng: các trường không phải là số được thêm vào Hàng, các phân cấp ngày và thời gian sẽ được thêm vào Cột và các trường số sẽ được thêm vào Giá trị.

Ngăn Trường PivotTable trong Excel cho Web hiển thị các trường đã chọn.

Loại bỏ trường khỏi PivotTable

Trong ngăn Trường PivotTable , bạn có thể bỏ chọn các trường mà bạn không muốn hiển thị trong PivotTable của mình. Việc loại bỏ trường khỏi PivotTable sẽ không loại bỏ trường đó khỏi ngăn Trường PivotTable hoặc xóa dữ liệu nguồn.

 1. Trong Excel dành cho web, nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn Trường PivotTable , nhấn Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Tiêu điểm nằm trên nút Đóng trong ngăn Trường PivotTable .

 3. Trong ngăn Trường PivotTable , để di chuyển tiêu điểm đến danh sách các trường, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trường đầu tiên trong danh sách. Với JAWS và NVDA, bạn cũng sẽ nghe thấy hộp kiểm trường được chọn hoặc bỏ chọn. Với Trình tường thuật, để nghe hộp kiểm được chọn hay chưa, hãy nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi Trình tường thuật thông báo trường và hộp kiểm.

 4. Để duyệt danh sách các trường, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên.

 5. Khi tiêu điểm nằm trên trường bạn muốn loại bỏ khỏi PivotTable, nhấn Phím cách. Trường và dữ liệu của trường sẽ bị loại bỏ khỏi PivotTable. Lặp lại bước này cho các trường bạn muốn loại bỏ khỏi PivotTable.

Sắp xếp các trường trong PivotTable

Để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn hiển thị chúng trong PivotTable, bạn có thể di chuyển một trường từ vùng này sang vùng khác. Bạn cũng có thể di chuyển trường lên hoặc xuống trong một khu vực.

 1. Trong Excel dành cho web, nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến ngăn Trường PivotTable , nhấn Shift+Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Tiêu điểm nằm trên nút Đóng trong ngăn Trường PivotTable .

 3. Trong ngăn Trường PivotTable, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của khu vực có chứa trường bạn muốn di chuyển, theo sau là "Has pop-up" (Có cửa sổ bật lên). Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Rows" (Hàng), theo sau là tên trường và "Has pop-up" (Có cửa sổ bật lên).

 4. Khi tiêu điểm nằm trên khu vực bạn muốn, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy tên trường mình muốn di chuyển.

 5. Khi tiêu điểm ở đúng trường, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu ngữ cảnh.

 6. Nhấn phím Mũi tên lên, xuống, phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, ví dụ: "Move to columns" (Di chuyển đến cột), rồi nhấn Enter. Lưới PivotTable trên trang tính được cập nhật theo đó.

Các trường trong các vùng khác nhau trong ngăn Trường PivotTable được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong khu vực Bộ lọc được hiển thị dưới dạng bộ lọc báo cáo mức cao nhất bên trên PivotTable.

 • Các trường trong vùng Cột được hiển thị dưới dạng Nhãn Cột ở đầu PivotTable. Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của các trường, cột có thể lồng bên trong các cột khác cao hơn trong cấu trúc phân cấp.

 • Các trường trong khu vực Hàng được hiển thị dưới dạng Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable. Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của các trường, hàng có thể lồng bên trong các hàng khác cao hơn trong cấu trúc phân cấp.

 • Các trường trong khu vực Giá trị được hiển thị dưới dạng giá trị số tóm tắt trong PivotTable.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo PivotTable hoặc PivotChart trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để lọc dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×