Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để lọc dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Excel với bàn phím và bộ đọc màn hình để lọc dữ liệu trong PivotTable. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, NVDA và JAWS, nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Với PivotTable, bạn có thể tạo các bản tóm tắt chi tiết chuyên sâu trong các tập dữ liệu lớn. Để lọc dữ liệu của bạn thậm chí tới một phần nhỏ hơn trong PivotTable, bạn có thể chèn một hoặc nhiều slicer hoặc áp dụng bộ lọc thủ công.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lọc dữ liệu bằng slicer

 1. Trong PivotTable của bạn, hãy chọn ô bất kỳ.

 2. Nhấn Alt+J, T, rồi S và F. Hộp thoại Chèn Slicer sẽ mở ra.

 3. Bây giờ bạn có thể chọn các trường mà bạn muốn sử dụng để lọc PivotTable của mình. Để duyệt danh sách trường, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên. Để chọn một trường cho PivotTable của bạn, nhấn Phím cách. Excel sẽ chèn một slicer cho mỗi trường đã chọn. Để chèn slicer đã chọn, nhấn Enter.

 4. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến slicer trên cùng trên cùng của trang tính. Để chuyển sang slicer khác, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy slicer mình muốn. Bạn sẽ nghe thấy tên slicer, theo sau là "Slicer".

 5. Khi tiêu điểm ở đúng slicer, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Slicer item" (Mục Slicer), theo sau là tên của một mục slicer. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy mục slicer mình muốn sử dụng để lọc, rồi nhấn Enter. PivotTable được điều chỉnh theo lựa chọn của bạn.

  Bộ lọc Slicer trên một trang tính trong Excel.

 6. Để xóa bộ lọc và hiển thị PivotTable chưa được lọc, dẫn hướng đến slicer bạn đã sử dụng để lọc, rồi nhấn Alt+C.

Lọc dữ liệu theo cách thủ công

 1. Trong PivotTable, dẫn hướng đến tiêu đề cột hoặc hàng mà bạn muốn sử dụng để lọc. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Column label, No filter applied, dropdown button" (Nhãn cột, Nút thả xuống Không áp dụng bộ lọc nào).

 2. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu bộ lọc.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Manual filter, Select all" (Bộ lọc thủ công, Chọn tất cả). Tiêu điểm nằm trên hộp kiểm (Chọn Tất cả). Nhấn Phím cách để bỏ chọn hộp kiểm.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển xuống trên danh sách các bộ lọc có sẵn. Để chọn một hoặc nhiều bộ lọc, nhấn Phím cách. Khi bạn đã chọn bộ lọc mình muốn, nhấn Enter để áp dụng bộ lọc. PivotTable được điều chỉnh theo lựa chọn của bạn.

 5. Để xóa bộ lọc thủ công, dẫn hướng đến tiêu đề cột hoặc hàng dùng để lọc. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Column label, filter applied, dropdown button" (Nhãn cột, bộ lọc được áp dụng, nút thả xuống). Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Clear filter" (Xóa bộ lọc), rồi nhấn Phím cách. Bộ lọc sẽ bị loại bỏ và PivotTable chưa được lọc được hiển thị.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Excel dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để lọc dữ liệu trong PivotTable. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng thông thường.

Với PivotTable, bạn có thể tạo các bản tóm tắt chi tiết chuyên sâu trong các tập dữ liệu lớn. Để lọc dữ liệu của bạn thậm chí còn xa hơn với một phần nhỏ hơn trong PivotTable, bạn có thể sử dụng các slicer mà bạn đã tạo trong phiên bản đầy đủ của Excel hoặc áp dụng các bộ lọc thủ công.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

Lọc dữ liệu bằng slicer

Sử dụng phiên bản đầy đủ của Excel bàn để chèn slicer bạn muốn sử dụng trong PivotTable của mình. Bạn không thể tạo slicer mới trongExcel dành cho web. Để biết hướng dẫn về cách chèn slicer, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lọc dữ liệu trong PivotTable trong Excel.

 1. TrongExcel dành cho web, nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình.

 2. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của slicer. Để chuyển sang slicer khác, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy slicer mình muốn. Bạn sẽ nghe thấy tên slicer, theo sau là "Slicer".

 3. Khi tiêu điểm ở đúng slicer, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Slicer item" (Mục Slicer), theo sau là tên của một mục slicer. Nhấn phím Mũi tên xuống hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy mục slicer mình muốn sử dụng để lọc, rồi nhấn Enter. PivotTable được điều chỉnh theo lựa chọn của bạn.

  Bộ lọc Slicer trên một trang tính trong Excel.

 4. Để xóa bộ lọc và hiển thị PivotTable chưa được lọc, dẫn hướng đến slicer bạn đã sử dụng để lọc. Bạn sẽ nghe thấy tên slicer, theo sau là "Slicer, Clear filter button" (Slicer, nút Xóa bộ lọc). Nhấn Phím cách.

Lọc dữ liệu theo cách thủ công

 1. Trong PivotTable, dẫn hướng đến tiêu đề cột hoặc hàng mà bạn muốn sử dụng để lọc. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Column label, No filter applied, Has a sort and filter dropdown menu" (Nhãn cột, Không áp dụng bộ lọc, Có menu thả xuống sắp xếp và lọc).

 2. Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu bộ lọc.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Filter" (Bộ lọc), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Select all, Checkbox checked" (Đã chọn hộp kiểm Chọn tất cả), rồi nhấn Phím cách để bỏ chọn hộp kiểm.

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển xuống trên danh sách các bộ lọc có sẵn. Để chọn một hoặc nhiều bộ lọc, nhấn Phím cách. Khi bạn đã chọn bộ lọc mình muốn, nhấn Enter để áp dụng bộ lọc. PivotTable được điều chỉnh theo lựa chọn của bạn.

 6. Để xóa bộ lọc thủ công, dẫn hướng đến tiêu đề cột hoặc hàng dùng để lọc. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Column label, Filter applied, Has a sort and filter dropdown menu" (Nhãn cột, Bộ lọc được áp dụng, Có menu thả xuống sắp xếp và lọc). Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Clear filter" (Xóa bộ lọc), rồi nhấn Phím cách. Bộ lọc sẽ bị loại bỏ và PivotTable chưa được lọc được hiển thị.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo PivotTable hoặc PivotChart trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường trong PivotTable trong Excel

Các Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×