Mục lục
×
Biểu đồ
Biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồ

Để giúp biểu đồ dễ hiểu hơn, bạn có thể thêm tiêu đề biểu đồ và tiêu đề trục vào bất kỳ loại biểu đồ nào. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D. Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Bạn không thể thêm các tiêu đề trục vào biểu đồ không có các trục (như biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên).

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Thêm tiêu đề biểu đồ

  1. Trong biểu đồ, chọn hộp "Tiêu đề biểu đồ", rồi nhập tiêu đề.

  2. Chọn dấu + ở phía trên cùng bên phải của biểu đồ.

  3. Chọn mũi tên bên cạnh Tiêu đề Biểu đồ.

  4. Chọn Xếp chồng Chính giữa để bố trí tiêu đề trên biểu đồ hoặc Xem thêm Tùy chọn để chọn thêm các lựa chọn khác.

  5. Bấm chuột phải vào tiêu đề biểu đồ để định dạng nó với các tùy chọn như Tô hoặcViền ngoài.

Loại bỏ tiêu đề biểu đồ

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Chọn dấu + ở phía trên cùng bên phải của biểu đồ.

  3. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Tiêu đề Biểu đồ.

  1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong biểu đồ mà bạn muốn thêm tiêu đề.

    Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Biểu đồ.

    văn bản thay thế

  3. Bấm Tiêu đề Xếp chồng Ở giữa hoặc Bên trên Biểu đồ.

  4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Biểu đồ xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

    Để bắt đầu một dòng mới, nhấn ENTER. Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn ENTER.

  5. Để định dạng văn bản trong hộp tiêu đề, hãy làm như sau:

    1. Bấm vào hộp tiêu đề, rồi chọn văn bản bạn muốn định dạng.

    2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn.

      Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên dải băng (tabTrang đầu, nhóm Phông chữ). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Biểu đồ, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  • Kích cỡ của hộp tiêu đề sẽ điều chỉnh theo kích cỡ của văn bản. Bạn không thể đổi kích cỡ hộp tiêu đề và văn bản có thể bị cắt cụt nếu không vừa với kích cỡ tối đa.

  • Bạn chỉ có thể thêm một tiêu đề vào biểu đồ. Nếu bạn muốn sử dụng tiêu đề thứ hai hoặc tiêu đề phụ, bạn có thể vẽ một hộp văn bản trên biểu đồ và di chuyển nó đến vị trí mà bạn muốn(Công cụ Biểu đồ , tab Bố trí, nhóm Chèn,Hộp Văn bản ).

  • Bạn có thể di chuyển thủ công tiêu đề đến một vị trí khác bằng cách kéo hộp tiêu đề đến vị trí bạn muốn.

  1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ mà bạn muốn thêm các tiêu đề trục vào.

    Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Tiêu đề Trục.

    văn bản thay thế

  3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

    • Để thêm tiêu đề vào trục ngang (thể loại) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Ngang Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

      Nếu biểu đồ có trục ngang phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Ngang Phụ.

    • Để thêm tiêu đề vào trục đứng (giá trị) chính, hãy bấm Tiêu đề Trục Dọc Chính hoặc Tiêu đề Trục Dọc Phụ,rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

      Nếu biểu đồ có trục đứng phụ, bạn cũng có thể bấm Tiêu đề Trục Đứng Phụ.

    • Để thêm tiêu đề vào trục sâu (chuỗi), hãy bấm Tiêu đề Trục Sâu Chính, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

      Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3-D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3-D.

  4. Trong hộp văn bản Tiêu đề Trục xuất hiện trong biểu đồ, hãy nhập văn bản bạn muốn.

    Để bắt đầu một dòng mới, nhấn ENTER. Để chèn ngắt dòng, hãy bấm để đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn ENTER.

  5. Để định dạng văn bản trong hộp tiêu đề, hãy làm như sau:

    1. Bấm vào hộp tiêu đề, rồi chọn văn bản bạn muốn định dạng.

    2. Trên Thanh công cụ Mini, bấm vào tùy chọn định dạng bạn muốn.

      Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên dải băng (tabTrang đầu, nhóm Phông chữ. Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Trục,rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

      Lưu ý: 

      • Nếu bạn chuyển sang một loại biểu đồ khác vốn không hỗ trợ tiêu đề trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn), thì tiêu đề trục sẽ không còn được hiển thị. Tiêu đề sẽ được hiển thị lại khi bạn chuyển trở lại về loại biểu đồ có hỗ trợ tiêu đề trục.

      • Tiêu đề trục hiển thị cho trục phụ sẽ bị mất khi bạn chuyển sang loại biểu đồ vốn không hiển thị trục phụ.

  1. Trên biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính.

  2. Trên trang tính, bấm vào dấu thanh công thức, rồi nhập dấu bằng (=).

  3. Chọn ô trang tính có chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

    Bạn cũng có thể nhập tham chiếu đến ô trang tính trong thanh công thức. Bao gồm dấu bằng, tên trang tính, theo sau là dấu chấm than; ví dụ, =Sheet1! F2

  4. Nhấn ENTER.

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

    Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ, trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, bấm vào Tiêu đề Biểuđồ , rồi bấm vào Không có.

      văn bản thay thế

    • Để loại bỏ tiêu đề trục, trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, bấm Tiêu đề Trục,bấm vào kiểu tiêu đề trục bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Không có.

    • Để loại bỏ nhanh tiêu đề biểu đồ hoặc trục, hãy bấm vào tiêu đề, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào biểu đồ hoặc tiêu đề trục, rồi bấm Xóa.

    • Để loại bỏ các tiêu đề biểu đồ hoặc trục ngay sau khi thêm chúng, bạn có thể bấm Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hoặcbạn có thể nhấn CTRL+Z.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào biểu đồ.

văn bản thay thế

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

văn bản thay thế đề Trục

  1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

  2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

  3. Bấm vào Thêm Thành phần Biểu > Đề Biểuđồ , rồi bấm vào tùy chọn tiêu đề bạn muốn.

  4. Nhập tiêu đề vào hộp Tiêu đề Biểu đồ.

    Để định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, rồi trên tab Trang đầu, bên dưới Phông ,chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề cho từng trục trong biểu đồ. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D.

Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) cũng không thể hiển thị tiêu đề trục.

văn bản thay thế

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

văn bản thay thế đề Trục

  1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

  2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

  3. Bấm vào Thêm Thành phần Biểu > Tiêu đề Trục,rồi chọn tùy chọn tiêu đề trục.

  4. Nhập văn bản vào hộp Tiêu đề Trục.

    Để định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, rồi trên tab Trang đầu, bên dưới Phông ,chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề vào biểu đồ.

văn bản thay thế

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

văn bản thay thế đề Trục

Hãy làm theo các bước sau để thêm tiêu đề vào biểu đồ của bạn trong Excel hoặc Mac 2011, Word cho Mac 2011 và PowerPoint cho Mac 2011.

  1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

  2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  3. Bên dưới Nhãn, bấm vào Tiêu đề biểu đồ, rồi bấm vào tiêu đề mà bạn muốn.

    văn bản thay thế

  4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề biểu đồ, rồi nhập tiêu đề biểu đồ.

    Để định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, rồi trên tab Trang đầu, bên dưới Phông ,chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn có thể thêm tiêu đề cho từng trục trong biểu đồ. Tiêu đề trục thường sẵn dùng cho tất cả các trục có thể hiển thị trong biểu đồ, bao gồm trục sâu (chuỗi) trong biểu đồ 3-D.

Một vài loại biểu đồ (ví dụ như biểu đồ radar) có trục, nhưng không thể hiển thị tiêu đề trục. Các loại biểu đồ không có trục (chẳng hạn như biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt) cũng không thể hiển thị tiêu đề trục.

văn bản thay thế

Khung chú thích 1 Tiêu đề biểu đồ

văn bản thay thế đề Trục

  1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

  2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  3. Bên dưới Nhãn,bấm vàoTiêu đề Trục, trỏ tới trục bạn muốn thêm tiêu đề, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

    văn bản thay thế

  4. Chọn văn bản trong hộp Tiêu đề Trục, rồi nhập tiêu đề trục.

    Để định dạng tiêu đề, hãy chọn văn bản trong hộp tiêu đề, rồi trên tab Trang đầu, bên dưới Phông ,chọn định dạng mà bạn muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Thay đổi vị trí của tiêu đề trong biểu đồ

Tải mẫu biểu đồ Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×