Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng ComboBox

Đối tượng TextBox

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Format để tùy chỉnh cách số, ngày, thời gian và văn bản hiển thị cũng như in. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.Format

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng một trong các định dạng được xác định trước hoặc bạn có thể tạo một định dạng tùy chỉnh bằng cách sử dụng các ký hiệu định dạng.

Thuộc tính Format sử dụng các cài đặt khác nhau cho loại dữ liệu khác nhau.

Đối với điều khiển, bạn có thể đặt thuộc tính này trong trang thuộc tính của điều khiển. Đối với một trường, bạn có thể đặt thuộc tính này trong cửa sổ Thiết kế bảng (trong mục Thuộc tính Trường) hoặc trong cửa sổ Thiết kế của Cửa sổ truy vấn (trong bảng thuộc tính Thuộc tính Trường). Bạn cũng có thể sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Lưu ý: Trong Visual Basic, nhập biểu thức chuỗi tương ứng với một trong các định dạng được xác định trước hoặc nhập một định dạng tùy chỉnh.

Thuộc tính Format sẽ chỉ ảnh hưởng đến cách dữ liệu hiển thị. Thuộc tính này không ảnh hưởng đến cách dữ liệu được lưu trữ.

Microsoft Office Access 2007 cung cấp các định dạng được xác định trước cho các loại dữ liệu Ngày/Thời gian, Số và Tiền tệ, Văn bản và Bản ghi nhớ, cũng như Có/Không. Các định dạng được xác định trước sẽ tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ được xác định bằng cách bấm đúp vào các Tùy chọn Vùng trong Pa-nen Điều khiển của Windows. Access sẽ hiển thị định dạng phù hợp cho quốc gia/vùng lãnh thổ đã chọn. Ví dụ: với tiếng Anh (Hoa Kỳ) đã chọn trên tab Chung, 1234,56 trong định dạng Tiền tệ sẽ xuất hiện dưới dạng $1.234,56 nhưng khi chọn tiếng Anh (Anh) trên tab Chung, số sẽ xuất hiện dưới dạng £1.234,56.

Nếu bạn đặt thuộc tính Format của trường ở cửa sổ Thiết kế bảng, Access sẽ sử dụng định dạng đó để hiển thị dữ liệu trong biểu dữ liệu. Access cũng áp dụng thuộc tính Format của trường cho các điều khiển mới trên biểu mẫu và báo cáo.

Bạn có thể sử dụng các ký hiệu sau trong định dạng tùy chỉnh cho mọi loại dữ liệu.

Ký hiệu

Ý nghĩa

(dấu cách)

Hiển thị dấu cách dưới dạng ký tự chữ.

"ABC"

Hiển thị mọi nội dung bên trong dấu ngoặc kép dưới dạng ký tự chữ.

!

Bắt buộc căn trái thay vì căn phải.

*

Điền ký tự tiếp theo vào khoảng trống có sẵn.

\

Hiển thị ký tự tiếp theo dưới dạng một ký tự chữ. Bạn cũng có thể hiển thị ký tự chữ bằng cách đặt dấu ngoặc kép xung quanh chúng.

[màu]

Hiển thị dữ liệu được định dạng ở màu được chỉ định giữa các dấu ngoặc. Màu có sẵn: Đen, Lam, Xanh lục, Lục lam, Đỏ, Đỏ tươi, Vàng, Trắng.


Bạn không thể kết hợp các ký hiệu định dạng tùy chỉnh cho loại dữ liệu Số và Tiền tệ với các ký hiệu định dạng Ngày/Thời gian, Có/Không hoặc Văn bản và Bản ghi nhớ.

Khi bạn đã xác định dấu hiệu nhập và đặt thuộc tính Format cho cùng một dữ liệu, thuộc tính Format sẽ chiếm ưu tiên khi dữ liệu được hiển thị và dấu hiệu nhập được bỏ qua. Ví dụ: nếu bạn tạo một dấu hiệu nhập Mật khẩu trong cửa sổ Thiết kế bảng, đồng thời, cũng đặt thuộc tính Format cho cùng một trường thì trong bảng hoặc điều khiển trên biểu mẫu, dấu hiệu nhập Mật khẩu sẽ được bỏ qua và dữ liệu được hiển thị theo thuộc tính Format.

Ví dụ

Ba ví dụ sau đây sẽ đặt thuộc tính Format bằng cách sử dụng định dạng được xác định trước:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Ví dụ tiếp theo sẽ đặt thuộc tính Format bằng cách sử dụng một định dạng tùy chỉnh. Định dạng này sẽ hiển thị ngày dưới dạng: Thg1 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Ví dụ sau đây sẽ minh họa việc một hàm VBA định dạng dữ liệu số bằng cách sử dụng định dạng Tiền tệ, rồi định dạng toàn bộ dữ liệu văn bản dưới dạng chữ viết hoa. Hàm được gọi từ sự kiện OnLostFocus của điều khiển tự do có tên là TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×