Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met de Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met Office.

Gebruik Excel met het toetsenbord en een schermlezer om tabellen te sorteren en te filteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en snel terugvinden voor snellere analyses. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het sorteren of filteren van gegevens in Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Gegevens in een tabel sorteren of Gegevens in een bereik of tabel filteren.

Notities: 

In dit onderwerp

Toetscombinaties voor sorteren en filteren

In deze tabel vindt u toetscombinaties voor sorteren en filteren.

Handeling

Druk op

De vervolgkeuzelijst AutoFilter in een kolomkop uitschakelen

Ctrl+Shift+L

De vervolgkeuzelijst AutoFilter openen vanuit een kolomkop

Alt+toets Pijl-omlaag

Sorteren van klein naar groot of van A naar Z

Alt+A, S, A of Alt+pijl-omlaag, S

Sorteren van groot naar klein of van Z naar A

Alt+A, S, D of Alt+pijl-omlaag, O

Het dialoogvenster Sorteren openen

Alt+A, S, S of Alt+H, S, U

Een sortering opnieuw toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd

Ctrl+Alt+L of Alt+A, Y, 3

Filteren op kleur

Alt+pijl-omlaag, I

Filteren op getal of tekst

Alt+pijl-omlaag, F

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen

Alt+H, O, I

De functie TRIM gebruiken

Alt+M, T en ga vervolgens naar TRIM met de toets Pijl-omlaag

Meer informatie over sorteren in Excel

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), op numerieke waarde (klein naar groot of groot naar klein) en op datum en tijd (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u een tabel sorteert, slaat Excel de criteria op die u hebt gebruikt voor de werkmap, zodat u deze telkens opnieuw kunt toepassen wanneer u de werkmap opent. Dit is met name belangrijk als u op meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen. Dit werkt echter alleen voor gegevens in een tabel, niet voor een willekeurig bereik van cellen. Als u de sorteercriteria wilt opslaan zodat u een sortering met regelmaat opnieuw kunt toepassen wanneer u een werkmap opent, is het een goed idee om een tabel te gebruiken.

Opmerking: Nadat u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet meer herstellen. Als u het bestand niet hebt opgeslagen na het sorteren, kunt u ongedaan maken (Ctrl+Z) gebruiken om terug te gaan.

Tekst sorteren in een tabel of bereik

Tekst sorteren in een tabel

 1. Navigeer naar de veldnamenrij in de tabel met behulp van de pijltoetsen. Wanneer u zich in de veldnamenrij bevindt, hoort u 'Koptekstitem' na de locatie van de cel.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links om naar de kolomkop te gaan voor de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt+pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk vervolgens herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Menu, Sorteren van A naar Z, menu-item uitgeschakeld'.

 4. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type gegevens in de kolom. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens sorteren van klein naar groot of van groot naar klein. U kunt alfanumerieke gegevens sorteren van A tot Z of van Z naar A. U kunt ook sorteren op kleur.

  Gebruik de pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren. U hoort 'Gesorteerd', gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een celbereik te navigeren of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, Tabblad-item Gegevens'. In JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Met NVDA hoort u: 'Tabbladbesturingselement linttabs uitgevouwen, tabblad Gegevens geselecteerd'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde (sorteren van A naar Z), drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren in aflopende alfanumerieke volgorde (sorteren van Z naar A), drukt u op S en vervolgens op D.

Een hoofdlettergevoelige sortering uitvoeren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een celbereik te navigeren of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op Alt+H, S, U. Het dialoogvenster Sorteren wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Sorteren, knop OK'. In JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, knop OK'. Met NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, venster Sorteren'. 

 3. Druk op Alt+O om het dialoogvenster Sorteeropties te openen. In Verteller hoort u: 'Sorteeropties. Uitgeschakeld, selectievakje Hoofdlettergevoelig." In JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteeropties, Hoofdlettergevoelig selectievakje, niet ingeschakeld'. Met NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteeropties, Hoofdlettergevoelig selectievakje, niet ingeschakeld'.

 4. Druk op de spatiebalk om het selectievakje Hoofdlettergevoelig in te schakelen.

 5. Druk op Enter. Het dialoogvenster Sorteeropties wordt gesloten en met Verteller hoort u: 'Sorteren, knop Opties'. Met JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren'. Met NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, venster Sorteren'. 

 6. Als u het dialoogvenster Sorteren wilt sluiten en de wijzigingen wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 7. Tekst sorteren zoals uitgelegd in Tekst in een bereik sorteren.

Tip: Als de kolom die u sorteert een combinatie van getallen en tekst bevat, moet u ze mogelijk allemaal opmaken als tekst. Anders sorteert Excel eerst de getallen als getallen en vervolgens de tekst. Als u de gegevens wilt opmaken, drukt u op Ctrl+spatiebalk om alle gegevens in de kolom te selecteren en drukt u vervolgens op Alt+H, F, N. Druk op de pijl-links totdat u 'Geselecteerd, tabblad item Nummer' hoort, druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Tekst'. Druk eenmaal op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

Tip: Wanneer u gegevens van een andere locatie importeert of kopieert, is het mogelijk dat er voorloopspaties voor de gegevens zijn ingevoegd. De naam 'Sue Lidman' kan bijvoorbeeld worden ingevoerd als '(spatie)(spatie)Sue Lidman'. Als u een schermlezer gebruikt, bent u zich misschien niet bewust van de spaties omdat JAWS geen lege spaties in cellen leest. Om u te helpen ze te vinden, plaatst Excel cellen met voorloopspaties bovenaan een gesorteerde kolom.

Getallen sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met numerieke gegevens in een celbereik te navigeren of naar een tabelkolom met numerieke gegevens.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, Tabblad gegevensitem'. In JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Met NVDA hoort u: 'Tabbladbesturingselement linttabs uitgevouwen, tabblad Gegevens geselecteerd'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren van klein naar groot, drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren van groot naar klein, drukt u op S en vervolgens op D.

Controleren of getallen zijn opgeslagen als getallen

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik of naar een tabelkolom met numerieke gegevens te navigeren en druk vervolgens op Ctrl+spatiebalk om alle gegevens in de kolom te selecteren.

 2. Druk op Alt+H, F, N. Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt geopend en u hoort: 'Cellen opmaken'.

 3. Als u naar het tabblad Getal wilt gaan, gebruikt u de pijl-links (of drukt u op Ctrl+Tab). Met Verteller hoort u: 'Nummer tabbladitem'. In JAWS hoort u: 'Number tab'. Met NVDA hoort u: 'Number tab, selected'.

 4. Druk op Tab. De lijst Categorie wordt geopend en u hoort de geselecteerde categorie, zoals 'Algemeen' of 'Datum'.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Getal'.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Decimalen' hoort, gevolgd door het aantal decimalen dat momenteel wordt gebruikt. Als u deze waarde wilt wijzigen, typt u het nieuwe aantal decimalen. Als u decimalen volledig wilt verwijderen, typt u 0.

 7. Als u het dialoogvenster Cellen opmaken wilt sluiten en de wijzigingen wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u op Enter.

Datums en tijden sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met datums of tijden in een celbereik te navigeren, of naar een tabelkolom met datums of tijden.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, tabblad Gegevens'. In JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Met NVDA hoort u: 'Tabbladbesturingselement linttabs uitgevouwen, tabblad Gegevens geselecteerd'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u van oud naar nieuw wilt sorteren, drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren van nieuw naar oud, drukt u op S en vervolgens op D.

  • Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

Sorteren op meer dan één kolom

Mogelijk wilt u sorteren op meer dan één kolom of rij als u gegevens hebt die u wilt groeperen op dezelfde waarde in één kolom of rij, en vervolgens een andere kolom of rij binnen die groep met gelijke waarden sorteren. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking: U bereikt het beste resultaat als u kolomkoppen opneemt in het cellenbereik. Als u wilt sorteren op rijen, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Mijn tabel bevat koppen is uitgeschakeld in het dialoogvenster Sorteren . Druk op Alt+H, S om het dialoogvenster Sorteren te openen en druk op de Tab-toets totdat u 'Ingeschakeld, Mijn gegevens hebben kopteksten selectievakje' of 'Uitgeschakeld, Mijn gegevens hebben kopteksten selectievakje' hoort. Als u het selectievakje wilt wissen, drukt u op de spatiebalk, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter om de wijziging toe te passen.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een celbereik met twee of meer kolommen met gegevens te navigeren, of naar een tabel met twee of meer kolommen.

 2. Druk op Alt+A, S, S. Het dialoogvenster Sorteren wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Sorteren, knop OK'. In JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, knop OK'. Met NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, venster Sorteren'. 

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de keuzelijst Kolom: Sorteren op keuzelijst vindt. U hoort: 'Sorteren op', gevolgd door de kolomnaam en vervolgens 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om de eerste kolom te selecteren die u wilt sorteren.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u de keuzelijst met invoervak Sorteren op vindt. U hoort: 'Sorteren op, Celwaarden, bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Als u 'Celwaarden' niet hoort, drukt u op de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u dit doet.

 5. Als u wilt selecteren hoe u de celwaarden wilt sorteren, drukt u op de Tab-toets totdat u de keuzelijst met invoervak Volgorde hebt gevonden. U hoort: 'Order', gevolgd door de geselecteerde optie en vervolgens 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om van A naar Z, van Z naar A, Van klein naar groot of van groot naar klein te selecteren.

 6. Als u nog een kolom wilt toevoegen waarop u wilt sorteren, gaat u met de Tab-toets naar de knop Niveau toevoegen , drukt u op Enter en herhaalt u stap drie tot en met vijf.

  Opmerking: De keuzelijst met invoervak Sorteren op heeft de naam Vervolgens op voor de extra kolommen.

 7. Als u een kolomsortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

  Opmerking: Met Ctrl+Alt+L wordt een rijsorteerd niet opnieuw toegepast.

Tips voor het problemen bij sorteren

Als u de sortering van gegevens onverwachte resultaten oplevert, kunt u het volgende doen:

 • Controleer of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd. Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert.

 • Controleer de landinstelling. De sorteervolgorde is afhankelijk van de landinstelling. Controleer of op uw computer het juiste land is ingesteld in het onderdeel Landinstellingen van het Configuratiescherm.

 • Schakel de veldnamenrij in of uit. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de kop mogelijk in- of uitschakelen, zodat de waarde in de koptekst al dan niet wordt opgenomen in de sorteerbewerking.

 • Druk op Alt+H, S, U om de eerste rij met gegevens uit te sluiten van de sortering omdat het een kolomkop is. Schakel in het dialoogvenster Aangepast sorteren het selectievakje Mijn gegevens bevatten kopteksten in.

 • Druk op Alt+H, S, U om de eerste rij met gegevens op te nemen in de sorteervolgorde omdat deze geen kolomkop is. Schakel in het dialoogvenster Aangepast sorteren het selectievakje Mijn gegevens bevatten kopteksten uit.

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u uw gegevens in een tabel opgeeft, voegt Excel automatisch een AutoFilter-vervolgkeuzemenu toe aan elke kolomkop. U kunt dit menu openen om snel te filteren. Als u de vervolgkeuzelijst AutoFilter uit een kolomkop wilt verwijderen, selecteert u de koptekst en drukt u op Ctrl+Shift+L.

 1. Druk in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt+pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Menu'. In JAWS hoort u: 'Contextmenu'. Met NVDA hoort u: 'Onbekend'.

 2. Als de kolom getallen bevat in het menu AutoFilter, gebruikt u de pijl-omlaag om naar Getalfilters te gaan en drukt u op Enter. Als de kolom tekstvermeldingen bevat, gebruikt u de pijl-omlaag om naar Tekstfilters te gaan en drukt u op Enter. Het submenu wordt geopend en u hoort: 'Is gelijk aan'.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste filteroptie te gaan, en druk op Enter. Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter wordt geopend en u hoort: 'Aangepast AutoFilter'.

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld getallen boven een bepaalde hoeveelheid wilt weergeven, selecteert u Groter dan of gelijk aan en voert u vervolgens het getal in dat u in gedachten hebt in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u wilt filteren op twee voorwaarden, voert u filtervoorwaarden in beide sets met invoervak met invoervak bewerken in. Als beide voorwaarden waar zijn, drukt u op Shift+A om de voorwaarde En te selecteren. Als u aan een van de voorwaarden wilt voldoen, drukt u op Shift+O om de voorwaarde Of te selecteren.

 5. Als u het dialoogvenster wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Navigeer naar de cel die u als cel in de linkerbovenhoek van de selectie wilt gebruiken, houd Shift ingedrukt en gebruik de pijl-rechts en pijl-omlaag om het geselecteerde celbereik uit te vouwen.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. Excel voegt een vervolgkeuzelijst AutoFilter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Druk in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt+pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Menu'. In JAWS hoort u: 'Contextmenu'. Met NVDA hoort u: 'Onbekend'.

 4. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan. Gebruik de spatiebalk om het selectievakje voor een filterwaarde uit te schakelen of in te schakelen.

 5. Wanneer u de selecties hebt gemaakt, drukt u op Enter om het filter toe te passen.

Als u het filter wilt wissen en de vervolgkeuzemenu's voor AutoFilter wilt verwijderen, selecteert u een cel in het bereik en drukt u op Ctrl+Shift+L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een titel te geven aan een tabel in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Een schermlezer gebruiken om kolomkoppen te maken in een tabel in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om gegevens in een bereik of tabel te filteren. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het sorteren of filteren van gegevens in Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Een lijst met gegevens sorteren in Excel voor Mac of Een lijst met gegevens filteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u uw gegevens in een tabel opgeeft, voegt Excel automatisch een AutoFilter-vervolgkeuzemenu toe aan elke kolomkop.

 1. Een tabel maken volgens de instructies in Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad.

 2. Gebruik de pijltoetsen om naar de koptekst te navigeren van de tabelkolom die u wilt filteren.

 3. Druk op Option+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst AutoFilter te openen. U hoort de naam van de kolomkop, gevolgd door 'Venster'.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u uw gegevens wilt filteren op kleur, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Filteren op kleur, pop-upknop' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de opties voor kleurfilters te bladeren en druk op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

  • Als u uw gegevens wilt filteren op numerieke of alfabetische waarden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kies een, pop-upknop' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de filteropties te bladeren en druk op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

   Als u bijvoorbeeld getallen boven een bepaalde hoeveelheid wilt weergeven, selecteert u Groter dan of Gelijk aan en voert u het getal in dat u in gedachten hebt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u het filter hebt geselecteerd.

   Wanneer u een numeriek of alfabetisch filter toevoegt, worden de voorwaarden En en Of weergegeven en kunt u meerdere voorwaarden aan het filter toevoegen. Als u wilt overschakelen van de voorwaarde En naar de voorwaarde Of , drukt u op de Tab-toets totdat u 'En, geselecteerd, keuzerondje' hoort en drukt u eenmaal op de pijl-rechts.

  • Als u de kolom wilt filteren door de waarden in de kolom een voor een te selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Enter table'. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de tabel te openen en gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de waarden te bladeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om een selectie te maken of een selectievakje uit te schakelen.

  Het selectievakje Automatisch toepassen is standaard ingeschakeld enExcel de waarden automatisch bijwerken. 

 5. Druk op Esc om het vervolgkeuzemenu AutoFilter af te sluiten.

Gegevens in een bereik filteren

U kunt ook gegevens in een bereik filteren. Voor de beste resultaten moet elke kolom een koptekst hebben.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de eerste cel te navigeren in het gegevensbereik dat u wilt filteren.

 2. Druk op Fn+F8 om de mogelijkheid in te schakelen om uw selectie uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook deze sneltoetsen gebruiken om specifieke delen van uw werkblad te selecteren:

  • Druk op Command+A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Shift+Command+Asterisk (*) om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control+spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift+spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Control+Shift+L.

  Excel voegt een vervolgkeuzelijst AutoFilter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 4. Ga naar de koptekst van de kolom die u wilt filteren en druk op Option+pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en u hoort de naam van de kolomkop, gevolgd door 'Venster'.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u uw gegevens wilt filteren op kleur, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Filteren op kleur, pop-upknop' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de opties voor kleurfilters te bladeren en druk op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

  • Als u uw gegevens wilt filteren op numerieke of alfabetische waarden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kies een, pop-upknop' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de filteropties te bladeren en druk op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

   Als u bijvoorbeeld getallen boven een bepaalde hoeveelheid wilt weergeven, selecteert u Groter dan of Gelijk aan en voert u het getal in dat u in gedachten hebt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u het filter hebt geselecteerd.

   Wanneer u een numeriek of alfabetisch filter toevoegt, worden de voorwaarden En en Of weergegeven en kunt u meerdere voorwaarden aan het filter toevoegen. Als u wilt overschakelen van de voorwaarde En naar de voorwaarde Of , drukt u op de Tab-toets totdat u 'En, geselecteerd, keuzerondje' hoort en drukt u eenmaal op de pijl-rechts.

  • Als u de kolom wilt filteren door de waarden in de kolom een voor een te selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Enter table'. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de tabel te openen en gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de waarden te bladeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om een selectie te maken of een selectievakje uit te schakelen.

  Het selectievakje Automatisch toepassen is standaard ingeschakeld enExcel de waarden automatisch bijwerken. 

 6. Druk op Esc om het vervolgkeuzemenu AutoFilter af te sluiten.

Filteropties voor bereiken en tabellen

Er zijn verschillende opties om uw gegevens te filteren in Excel voor Mac.

Opties voor tekstfilters

 • Is gelijk aan/is niet gelijk aan: hiermee filtert u kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven of te verbergen die u typt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

 • Begint met/eindigt met: filtert kolomgegevens om gegevens weer te geven die beginnen met of eindigen met de exacte tekst die u typt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

 • Begint niet met/eindigt niet op: filtert kolomgegevens om gegevens weer te geven die niet beginnen met of eindigen met de exacte tekst die u typt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

 • Bevat/bevat niet: filtert kolomgegevens om gegevens weer te geven of te verbergen die de exacte tekst bevatten die u typt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

Opties voor nummerfilters

 • Is gelijk aan/is niet gelijk aan: filtert kolomgegevens om het exacte getal dat u typt weer te geven of te verbergen in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

 • Groter dan/kleiner dan: hiermee filtert u kolomgegevens om alle getallen weer te geven met een hogere of lagere waarde dan het getal dat u typt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

 • Groter dan of gelijk aan/kleiner dan of gelijk aan: hiermee filtert u kolomgegevens om alle getallen weer te geven met een waarde groter dan of gelijk aan of kleiner dan of gelijk aan het getal dat u typt in het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen.

 • Between: hiermee filtert u kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven die in de twee tekstvakken zijn getypt. Typ het beginnummer voor uw bereik naar het tekstveld dat de focus heeft nadat u deze optie hebt gekozen, druk vervolgens drie keer op de Tab-toets en voer vervolgens het eindnummer voor uw bereik in.

 • Bovenste 10/onderste 10: filtert de kolomgegevens om de bovenste 10 of onderste 10 numerieke waarden of percentages weer te geven.

  Opmerking: Als u percentages wilt filteren in plaats van numerieke waarden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Items, pop-upknop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk en druk eenmaal op pijl-omlaag. U hoort: 'Percentage'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 • Boven gemiddelde/onder gemiddelde: hiermee filtert u kolomgegevens om numerieke waarden weer te geven die boven of onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

Opties voor kleurenfilters

 • Celkleur: filtert de kolomgegevens zodat de cellen worden opgevuld met een specifieke kleur. Wanneer u het submenu Celkleur opent, hoort u de eerste celkleur die in uw kolom wordt weergegeven. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de beschikbare kleuren te bladeren en druk op Control+Option+spatiebalk om een kleur te selecteren. Als u het menu-item Geen opvulling kiest, geeft Excel cellen weer zonder een aangepaste achtergrondkleur. Hiermee worden cellen weergegeven die de standaard witte achtergrond hebben.

 • Tekstkleur: hiermee filtert u de kolomgegevens om de cellen op te nemen die gegevens bevatten die zijn geschreven in een specifieke tekstkleur. Wanneer u het submenu Tekstkleur opent, hoort u de eerste tekstkleur die in uw kolom wordt weergegeven. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de beschikbare kleuren te bladeren en druk op Control+Option+spatiebalk om een kleur te selecteren. Als u het menu-item Automatisch kiest, geeft Excel cellen weer die gegevens bevatten die zijn geschreven in de standaardlettertypekleur, zwart.

 • Celpictogram: filtert de kolomgegevens om de cellen op te nemen die een specifiek pictogram uit een pictogrammenset voor voorwaardelijke opmaak bevatten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om gegevens in een bereik of tabel te sorteren. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en terugvinden.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Gegevens sorteren in Excel

 1. Plaats in het werkblad dat een tabel of een gegevensbereik bevat de focus ergens in de tabelkolom of bladkolom die de gegevens bevat waarop u wilt sorteren.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm om de focus naar de titelbalk van de werkmap te verplaatsen, swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad, bijvoorbeeld 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabbladmenu te openen, swipe naar rechts of links totdat u 'Gegevens, tabblad' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de gegevens alfabetisch of numeriek wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u 'Oplopend sorteren, knop' of 'Aflopend sorteren, knop' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De tabel of het gegevensbereik wordt gesorteerd. De gegevens worden als volgt gesorteerd:

  • Wanneer u Oplopend sorteren selecteert, worden de gegevens gesorteerd van klein naar groot of van A tot Z.

  • Wanneer u Aflopend sorteren selecteert, worden de gegevens van groot naar klein of van Z naar A gesorteerd.

  • Als de actieve kolom alleen tekst bevat, worden uw gegevens alfabetisch gesorteerd. Als de actieve kolom alleen getallen bevat, worden uw gegevens gesorteerd op waarde. Als de actieve kolom een combinatie van tekst en getallen bevat, sorteert de optie Oplopend sorteren uw gegevens eerst op waarde en vervolgens alfabetisch. Met de optie Aflopend sorteren worden uw gegevens eerst alfabetisch en vervolgens op waarde gesorteerd. 

 5. Als u het lint wilt sluiten en de focus naar het werkblad wilt terugsturen, swipet u naar links totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het sorteren en filteren van tabellen. Sorteren helpt bij het organiseren en analyseren van gegevens. Het filteren van gegevens is vooral handig wanneer uw werkbladen grote hoeveelheden gegevens bevatten.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Gegevens sorteren in Excel

U kunt tekst- en numerieke gegevens sorteren in een Excel werkblad om deze in een bepaalde volgorde te rangschikken, zoals teksten van A tot Z of Z naar A, getallen van klein naar groot of groot naar klein en datums en tijden van eerder naar later of later tot eerder.

Opmerking: Nadat u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet meer herstellen.

 1. Tik ergens in het Excel blad. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kolom tegenkomt die u wilt sorteren. Dubbeltik op het scherm om de selectie te activeren.

 3. Sleep met één vinger boven aan het scherm totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Tabbladmenu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 4. Als u zich niet op het tabblad Start bevindt, dubbeltikt u op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 6. Verken de lijst door met één vinger over het onderste deel van het scherm te slepen totdat u 'Menu Sorteren en filteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alfanumerieke gegevens van A naar Z of van klein naar groot wilt sorteren, of datums en tijden van eerder naar later wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u 'Oplopend sorteren, schakelen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u alfanumerieke gegevens van Z naar A of van groot naar klein wilt sorteren, of datums en tijden van later naar eerder wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u 'Aflopend sorteren, schakelen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 8. Als u wilt terugkeren naar het werkblad, swipet u naar rechts totdat u 'Aan, meer opties schakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een celbereik sorteren

Als uw werkmap lege cellen bevat, kunt u eerst een bereik selecteren en dit vervolgens sorteren.

 1. Sleep met één vinger boven aan het scherm totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Tabbladmenu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 2. Als u zich niet op het tabblad Start bevindt, dubbeltikt u op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 4. Verken de lijst door met één vinger over het onderste deel van het scherm te slepen totdat u 'Bereik selecteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het dialoogvenster Cel of bereik selecteren wordt geopend en het bereikveld heeft de focus. Gebruik het schermtoetsenbord om het bereik te typen dat u wilt selecteren, zoals A1:C15. Sleep uw vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm. Het bereik is nu geselecteerd.

 6. Sleep met één vinger boven aan het scherm totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 8. Verken de lijst door met één vinger over het onderste deel van het scherm te slepen totdat u 'Menu Sorteren en filteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alfanumerieke gegevens van A naar Z of van klein naar groot wilt sorteren, of datums en tijden van eerder naar later wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u 'Oplopend sorteren, schakelen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u alfanumerieke gegevens van Z naar A of van groot naar klein wilt sorteren, of datums en tijden van later naar eerder wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u 'Aflopend sorteren, schakelen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Gegevens opmaken

Soms moet u de gegevens opnieuw formatteren om de juiste resultaten te krijgen bij het sorteren.

 1. Ga naar de cel of kolom die u wilt opmaken. Dubbeltik op het scherm om de selectie te activeren.

 2. Sleep met één vinger boven aan het scherm totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Tabbladmenu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 3. Als u zich niet op het tabblad Start bevindt, dubbeltikt u op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Start, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Swipe naar links totdat u 'Menu Getalnotatie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u de gewenste indeling hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  U kunt kiezen uit de volgende notaties: Standaard, Getal, Valuta, Financieel, Datum, Tijd, Percentage, Breuk, Wetenschappelijk, Tekst en Speciaal.

Tips voor het oplossen van problemen met sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u het volgende:

 • Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u opnieuw sorteren om de resultaten bij te werken.

 • Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert. Ga als volgende te werk om zichtbaar te maken in de Excel werkmap:

  1. Ga naar de rij of kolom naast een verborgen kolom of rij. TalkBack kondigt het volgende aan: 'Grenzend aan verborgen cellen'.

  2. Sleep uw vinger naar de kolomkop of naar links naar het rijnummer en dubbeltik vervolgens op het scherm om de hele kolom of rij te selecteren. Het snelmenu wordt geopend.

  3. Swipe naar rechts totdat u 'Zichtbaar maken, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 • Controleer de landinstellingen op uw telefoon. Sorteerresultaten kunnen variëren afhankelijk van de landinstellingen.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Schuif in Excel met één vinger over het scherm totdat u 'Invoertabel' hoort, gevolgd door de tabel- en celdetails.

 2. Swipe naar links of rechts om naar de kolom te gaan die u wilt filteren en dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u 'Knop Knippen' hoort, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het contextmenu te sluiten. 

 3. Sleep uw vinger over de onderkant van het scherm op de taakbalk totdat u 'Knop Filteropties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Het menu Sorteren en filteren wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Filteritems button' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus bevindt zich in het veld Zoeken . Dubbeltik op het scherm om het zoekveld te activeren en het toetsenbord weer te geven.

 5. Typ de criteria waarmee u wilt filteren.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat u 'Selecteer alle resultaten, knop' hoort en voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbeltik op het scherm om alle zoekresultaten te selecteren.

  • Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste resultaat hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U kunt meerdere zoekresultaten selecteren.

 7. Sleep met één vinger in de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Done button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Het menu Sorteren en filteren wordt gesloten en u keert terug naar de tabel waarop de geselecteerde filtercriteria zijn toegepast.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om gegevens in een tabel te plaatsen, te sorteren en te filteren. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het filteren van gegevens in Excel, maar niet met behulp van een schermlezer? Zie Gegevens in een bereik of tabel filteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U hoort: 'Tabel maken'.

 3. Als de tabel geen kopteksten bevat, drukt u op Enter nadat u het dialoogvenster Tabel maken hebt geopend. 

  Tip: Als de tabel geen kopteksten bevat, maakt Excel voor het web deze door tijdelijke aanduidingen in te voegen in de eerste rij. Standaardteksten voor tijdelijke aanduidingen zijn Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3, enzovoort. U kunt de naam van de koptekst wijzigen door erop te klikken en de gewenste naam in te voeren.

 4. Als de tabel kopteksten bevat, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Unchecked my table has headers checkbox'. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen en druk vervolgens op Enter.

Tekst sorteren in een tabel

 1. Navigeer naar de veldnamenrij in de tabel met behulp van de pijltoetsen. Wanneer u zich in de veldnamenrij bevindt, hoort u 'Koptekstitem' na de locatie van de cel.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links om naar de kolomkop te gaan voor de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt+pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk vervolgens herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Menu, Sorteren van A naar Z, menu-item uitgeschakeld'.

 4. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type gegevens in de kolom. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens sorteren van klein naar groot of van groot naar klein. U kunt alfanumerieke gegevens sorteren van A tot Z of van Z naar A. U kunt ook sorteren op kleur. Gebruik de pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren. U hoort 'Gesorteerd', gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een celbereik te navigeren of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets, A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, Tabblad-item Gegevens'. In JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Met NVDA hoort u: 'Tabbladbesturingselement linttabs uitgevouwen, tabblad Gegevens geselecteerd'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde (sorteren van A naar Z), drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren in aflopende alfanumerieke volgorde (sorteren van Z naar A), drukt u op S en vervolgens op D.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Druk op Alt+pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu Filteren en sorteren te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tekstfilters' of 'Getalfilters' hoort en druk vervolgens op Enter om het submenu te openen. U hoort ‘Text Filters’ als de kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. U hoort 'Getalfilters' als de kolom alleen getallen bevat.

 4. Druk op de pijl-omlaag in het submenu totdat u de naam hoort van het filter dat u op uw gegevens wilt toepassen en druk vervolgens op Enter. Een dialoogvenster Aangepast filter met opties voor elk filter wordt geopend. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, hoort u 'Dialoogvenster aangepast filter focus op bewerken' en wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Filter applied'.

  Druk op de Tab-toets om te schakelen tussen velden in het dialoogvenster Aangepast filter , inclusief het keuzerondje En/of .

 5. U kunt een toegepast filter wissen door eerst de cel in de koptekst te selecteren van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Als u bijvoorbeeld cel A1 selecteert, drukt u op Alt+pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu uit te vouwen en drukt u vervolgens op pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Filter wissen uit kolom 1'. Druk op Enter om een selectie te maken. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Geen filter toegepast'. Als u de koptekst van cel A1 hebt aangepast, hoort u de aangepaste koptekst in plaats van ‘Column 1’.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Navigeer naar de cel die u als cel in de linkerbovenhoek van de selectie wilt gebruiken, houd Shift ingedrukt en gebruik de pijl-rechts en pijl-omlaag om het geselecteerde celbereik uit te vouwen.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. Excel voegt een vervolgkeuzelijst AutoFilter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Selecteer de cel met de vervolgkeuzelijst AutoFilter. Druk op Alt+pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Menu'. In JAWS hoort u: 'Contextmenu'. Met NVDA hoort u: 'Onbekend'.

 4. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan. Gebruik de spatiebalk om het selectievakje voor een filterwaarde uit te schakelen of in te schakelen.

 5. Wanneer u de selecties hebt gemaakt, drukt u op Enter om het filter toe te passen.

 6. Als u het filter wilt wissen en de vervolgkeuzemenu's voor AutoFilter wilt verwijderen, selecteert u een cel in het bereik en drukt u op Ctrl+Shift+L.

Filteropties voor tabellen

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weer te geven. U hoort de naam van de actieve cel en ‘Focus on editing 10’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster staat standaard op de bovenste 10 getallen (items genoemd), maar u kunt deze waarde naar wens instellen. Als u percentages wilt filteren in plaats van getallen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Items' hoort en drukt u vervolgens op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Percentage' hoort en druk vervolgens op Enter. Als u de onderste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bovenste bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Alt+pijl-omlaag. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om 'Onder' te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Aangepast filter : gebruik deze optie om het filter te kiezen dat u wilt toepassen op uw numerieke gegevens in een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst het getal dat u wilt filteren in het vak in het dialoogvenster typen. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Alt+pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op Enter. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Filter toegepast'.

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter : hiermee kunt u het filter kiezen dat u wilt toepassen op uw gegevens in een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Alt+pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op Enter. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Filter toegepast'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×