Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren
Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Office Accessibility Center. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met Office.

Gebruik Excel toetsenbord en een schermlezer om tabellen te sorteren en te filteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en snel terugvinden voor snellere analyses. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het sorteren of filteren van gegevens in Excel, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Gegevens sorteren in een tabel of Gegevens filteren in een bereik of tabel.

Notities: 

In dit onderwerp

Toetscombinaties voor sorteren en filteren

In deze tabel vindt u toetscombinaties voor sorteren en filteren.

Handeling

Druk op

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter in een kolomkop uitschakelen

Ctrl+Shift+L

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter openen vanuit een kolomkop

Alt+toets Pijl-omlaag

Sorteren van klein naar groot of van A naar Z

Alt+A, S, A of Alt+pijl-omlaag, S

Sorteren van groot naar klein of van Z naar A

Alt+A, S, D of Alt+pijl-omlaag, O

Het dialoogvenster Sorteren openen

Alt+A, S, S of Alt+H, S, U

Een sortering opnieuw toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd

Ctrl+Alt+L of Alt+A, Y, 3

Filteren op kleur

Alt+pijl-omlaag, I

Filteren op getal of tekst

Alt+pijl-omlaag, F

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen

Alt+H, O, I

De functie TRIM gebruiken

Alt+M, T en ga vervolgens met de pijl-omlaag naar TRIM

Meer informatie over sorteren in Excel

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), op numerieke waarde (klein naar groot of groot naar klein) en op datum en tijd (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u een tabel sortt, Excel u de criteria op die u met de werkmap hebt gebruikt, zodat u deze elke keer opnieuw kunt gebruiken wanneer u de werkmap opent. Dit is met name belangrijk als u op meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen. Dit werkt echter alleen voor gegevens in een tabel, niet voor een willekeurig bereik van cellen. Als u de sorteercriteria wilt opslaan zodat u een sortering met regelmaat opnieuw kunt toepassen wanneer u een werkmap opent, is het een goed idee om een tabel te gebruiken.

Opmerking: Nadat u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen. Als u het bestand na sorteren nog niet hebt opgeslagen, kunt u ongedaan maken (Ctrl+Z) gebruiken om terug te gaan.

Tekst sorteren in een tabel of bereik

Tekst sorteren in een tabel

 1. Ga met de pijltoetsen naar de veldnamenrij in de tabel. Wanneer u zich in de veldnamenrij bevindt, hoort u 'Koptekstitem' na de cellocatie.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links om naar de kolomkop te gaan voor de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt+pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Menu, Sorteren van A naar Z, uitgeschakeld menu-item'.

 4. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type gegevens in de kolom. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens sorteren van klein naar groot of van groot naar klein. U kunt alfanumerieke gegevens sorteren van A naar Z of van Z naar A. U kunt ook sorteren op kleur.

  Gebruik de pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk vervolgens op Enter om een optie te selecteren. U hoort 'Gesorteerd', gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens te gaan.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, gegevenstabitem'. Met JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Bij NVDA hoort u: 'Tabs tabs ribbon control expanded, Data tab selected'.

 3. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde(Sorteren van A naar Z),drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren in aflopende alfanumerieke volgorde(Sorteren van Z naar A),drukt u op S en vervolgens op D.

Een hoofdlettergevoelige sortering uitvoeren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens te gaan.

 2. Druk op Alt+H, S, U. Het dialoogvenster Sorteren wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Sorteren, knop OK'. Met JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, knop OK'. Bij NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, venster Sorteren'. 

 3. Druk op Alt+O om het dialoogvenster Sorteeropties te openen. Met Verteller hoort u: 'Sorteeropties. Uitgeschakeld, selectievakje Case sensitive.' Bij JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteeropties, selectievakje Zaakgevoelig, niet ingeschakeld'. Bij NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Afdrukstand Sorteeropties, selectievakje Zaakgevoelig, niet ingeschakeld'.

 4. Druk op de spatiebalk om het selectievakje Case sensitive te selecteren.

 5. Druk op Enter. Het dialoogvenster Sorteeropties wordt gesloten en met Verteller hoort u: 'Sorteren, knop Opties'. Met JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren'. Bij NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, venster Sorteren'. 

 6. Als u het dialoogvenster Sorteren wilt sluiten en de wijzigingen wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 7. Tekst sorteren zoals uitgelegd in Tekst sorteren in een bereik.

Tip: Als de kolom die u sortt een combinatie van getallen en tekst bevat, moet u deze mogelijk allemaal opmaken als tekst. Anders worden Excel getallen eerst als getallen gesorteerd en vervolgens de tekst gesorteerd. Als u de gegevens wilt opmaken, drukt u op Ctrl+spatiebalk om alle gegevens in de kolom te selecteren en drukt u op Alt+H, F, N. Druk op de pijl-links totdat u 'Geselecteerd, tabblad item Getal' hoort. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Tekst'. Druk eenmaal op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

Tip: Wanneer u gegevens van een andere locatie importeert of kopieert, is het mogelijk dat er voorloopspaties voor de gegevens zijn ingevoegd. De naam 'Sue Lidman' kan bijvoorbeeld worden ingevoerd als '(spatie)(spatie)Sue Lidman'. Als u een schermlezer gebruikt, bent u zich misschien niet bewust van de spaties omdat JAWS geen lege spaties in cellen leest. Als u ze wilt vinden, Excel cellen met voor spaties boven aan een gesorteerde kolom.

Getallen sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik of naar een tabelkolom met numerieke gegevens te navigeren.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, gegevenstabitem'. Met JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Bij NVDA hoort u: 'Tabs tabs ribbon control expanded, Data tab selected'.

 3. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren van klein naar groot, drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren van groot naar klein, drukt u op S en vervolgens op D.

Controleren of getallen zijn opgeslagen als getallen

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met numerieke gegevens in een celbereik of naar een tabelkolom met numerieke gegevens te gaan en druk vervolgens op Ctrl+spatiebalk om alle gegevens in de kolom te selecteren.

 2. Druk op Alt+H, F, N. Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt geopend en u hoort: 'Cellen opmaken'.

 3. Als u naar het tabblad Getal wilt gaan, gebruikt u de pijl-links (of drukt u op Ctrl+Tab). Met Verteller hoort u: 'Getaltabitem'. Met JAWS hoort u: 'Tabblad Getal'. Bij NVDA hoort u: 'Tabblad Getal, geselecteerd'.

 4. Druk op Tab. De lijst Categorie wordt geopend en u hoort de geselecteerde categorie, zoals 'Algemeen' of 'Datum'.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Getal'.

 6. Druk op tab totdat u 'Decimalen' hoort, gevolgd door het aantal decimalen dat momenteel wordt gebruikt. Als u deze waarde wilt wijzigen, typt u het nieuwe aantal decimalen. Als u decimalen volledig wilt verwijderen, typt u 0.

 7. Als u het dialoogvenster Cellen opmaken wilt sluiten en de wijzigingen wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u op Enter.

Datums en tijden sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met datums of tijden in een celbereik te gaan of naar een tabelkolom met datums of tijden.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, tabblad Gegevens'. Met JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Bij NVDA hoort u: 'Tabs tabs ribbon control expanded, Data tab selected'.

 3. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren van oud naar nieuw, drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren van nieuw naar oud, drukt u op S en vervolgens op D.

  • Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

Sorteren op meer dan één kolom

Mogelijk wilt u sorteren op meer dan één kolom of rij wanneer u gegevens hebt die u wilt groepeert op dezelfde waarde in een kolom of rij en vervolgens een andere kolom of rij in die groep met gelijke waarden sorteert. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking: U bereikt het beste resultaat als u kolomkoppen opneemt in het cellenbereik. Als u wilt sorteren op rijen, controleert u of het selectievakje Mijn tabel met koppen is gewist in het dialoogvenster Sorteren. Druk op Alt+H, S, u om het dialoogvenster Sorteren te openen en druk op de Tab-toets totdat u het selectievakje 'Ingeschakeld, Mijn gegevens heeft kopteksten' of 'Uitgeschakeld, mijn gegevens heeft kopteksten' hoort. Als u het selectievakje wilt verwijderen, drukt u op de spatiebalk, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter om de wijziging toe te passen.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een cellenbereik met twee of meer kolommen met gegevens te navigeren of naar een tabel met twee of meer kolommen.

 2. Druk op Alt+A, S, S. Het dialoogvenster Sorteren wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Sorteren, knop OK'. Met JAWS hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, knop OK'. Bij NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Sorteren, venster Sorteren'. 

 3. Druk op tab totdat u de keuzelijst Kolom: Sorteren op invoervak hebt gevonden. U hoort: 'Sorteren op', gevolgd door de kolomnaam en vervolgens 'bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om de eerste kolom te selecteren die u wilt sorteren.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u de keuzelijst Met invoervak Sorteren op hebt gevonden. U hoort: 'Sorteren op, celwaarden, bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Als u 'Celwaarden' niet hoort, drukt u op de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u dit doet.

 5. Als u wilt selecteren hoe u de celwaarden wilt sorteren, drukt u op de Tab-toets totdat u de keuzelijst Met invoervak Volgorde hebt gevonden. U hoort: 'Order', gevolgd door de geselecteerde optie en vervolgens 'bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om A tot Z, Znaar A,Van klein naar grootof Van groot naar klein te selecteren.

 6. Als u een andere kolom wilt toevoegen om op te sorteren, gebruikt u de Tab-toets om naar de knop Niveau toevoegen te gaan, drukt u op Enter en herhaalt u stap drie tot en met vijf.

  Opmerking: De keuzelijst Sorteren op met invoervak heet Vervolgens op voor de extra kolommen.

 7. Als u een kolomsortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

  Opmerking: Met Ctrl+Alt+L wordt een rijsorteer niet opnieuw gebruikt.

Tips voor het problemen bij sorteren

Als u de sortering van gegevens onverwachte resultaten oplevert, kunt u het volgende doen:

 • Controleer of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd. Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert.

 • Controleer de locale-instelling. De sorteervolgorde is afhankelijk van de landinstelling. Controleer of op uw computer het juiste land is ingesteld in het onderdeel Landinstellingen van het Configuratiescherm.

 • Schakel de veldnamenrij in of uit. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Af en toe moet u de kop mogelijk in- of uitschakelen, zodat de waarde in de kop wel of niet is opgenomen in de sorteerbewerking.

 • Druk op Alt+H, S, U om de eerste rij met gegevens uit te sluiten van de sorteer sorteren omdat het een kolomkoppen zijn. Schakel in het dialoogvenster Aangepast sorteren het selectievakje Mijn gegevens heeft kopteksten in.

 • Druk op Alt+H, S, U om de eerste rij met gegevens in de sorteergroep op te nemen omdat deze geen kolomkoppen is. In het dialoogvenster Aangepast sorteren het selectievakje Mijn gegevens heeft kopteksten uit.

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u uw gegevens in een tabel zet, wordt Excel automatisch een vervolgkeuzemenu AutoFilter toegevoegd aan elke kolomkop. U kunt dit menu openen om snel te filteren. Als u de vervolgkeuzelijst AutoFilter uit een kolomkop wilt verwijderen, selecteert u de koptekst en drukt u op Ctrl+Shift+L.

 1. Druk in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt+pijl-omlaag. De vervolgkeuzelijst AutoFilter wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Menu'. Met JAWS hoort u: 'Contextmenu'. Met NVDA hoort u: 'Onbekend'.

 2. Als de kolom getallen bevat in het menu AutoFilter, gebruikt u de pijl-omlaag om naar Getalfilters te gaan en drukt u op Enter. Als de kolom tekstgegevens bevat, gebruikt u de pijl-omlaag om naar Tekstfilters te gaan en drukt u op Enter. Het submenu wordt geopend en u hoort: 'Gelijk aan'.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste filteroptie te gaan, en druk op Enter. Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter wordt geopend en u hoort: 'Aangepast autofilter'.

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld getallen boven een bepaald bedrag wilt weergeven, selecteert u Groter danof Gelijk aan en typt u het getal dat u in gedachten hebt in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u wilt filteren op twee voorwaarden, voert u filtervoorwaarden in beide sets keuzelijsten met invoervak voor bewerken in. Als beide voorwaarden waar zijn, drukt u op Shift+A om de voorwaarde En te selecteren. Als een van de voorwaarden waar is, drukt u op Shift+O om de voorwaarde Of te selecteren.

 5. Als u het dialoogvenster wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Ga naar de cel waarvan u de cel linksboven in de selectie wilt maken en houd Shift ingedrukt en gebruik de pijl-rechts en pijl-omlaag om het geselecteerde cellenbereik uit te vouwen.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. Excel voegt een vervolgkeuzelijst AutoFilter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Druk in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt+pijl-omlaag. De vervolgkeuzelijst AutoFilter wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Menu'. Met JAWS hoort u: 'Contextmenu'. Met NVDA hoort u: 'Onbekend'.

 4. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan. Gebruik de spatiebalk om het selectievakje filterwaarde te verwijderen of te selecteren.

 5. Wanneer u uw selecties hebt gemaakt, drukt u op Enter om het filter toe te passen.

Als u het filter wilt verwijderen en de vervolgkeuzemenu's voor AutoFilter wilt verwijderen, selecteert u een cel in het bereik en drukt u op Ctrl+Shift+L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een titel te geven aan een tabel in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Een schermlezer gebruiken om kolomkoppen te maken in een tabel in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Mac toetsenbord en een schermlezer, zoals Voiceover, de ingebouwde schermlezer van macOS, om gegevens in een bereik of tabel te filteren. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het sorteren of filteren van gegevens in Excel, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Een lijst met gegevens sorteren in Excel voor Mac of Een lijst met gegevens filteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens in een tabel filter, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

 1. Ga naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren.

 2. Druk op Fn+F8 om de mogelijkheid in te zetten om uw selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook deze sneltoetsen gebruiken om specifieke gedeelten van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command+A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Command+A +* (sterretjeteken) om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control+spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift+spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn+F6 om door de linttabbladen te navigeren.

 4. Gebruik de pijl-links en pijl-rechts om door de tabbladen te schakelen totdat u 'Tabblad Start' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+pijl-omlaag om toegang te krijgen tot de opties op het tabblad Start.

 5. Druk op de Tab-toets om door de opties te bladeren totdat u 'Opmaak als tabel' hoort en druk op Return.

 6. U hoort het cellenbereik in de tabel die u maakt. Vervolgens hoort u: 'Mijn tabel heeft kopteksten, selectievakje uitgeschakeld'. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te Excel voor Mac als u tijdelijke aanduidingen boven de gegevens in de tabel wilt toevoegen. U kunt deze kopteksten later veranderen.

 7. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Ok, knop'. Druk op Return. U hoort: 'Tabel gemaakt'.

 8. Als u een filter wilt toepassen, drukt u op Fn+F6 totdat u het volgende hoort: 'Werkblad'.

 9. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar de koptekst van de kolomgegevens die u wilt filteren.

 10. Druk op de spatiebalk. U hoort: 'Filter, pop-upmenu'.

 11. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de hoofdfilteropties te bladeren. Druk op Control+Option+pijl-omlaag om een filter te selecteren en het pop-upmenu voor die optie te openen.

 12. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 13. Druk eenmaal op de Tab-toets. Voer uw filtercriteria in het tekstvak in of schakel het juiste selectievakje of de juiste keuzerondje in door op de spatiebalk te drukken.

 14. Druk op Return. U hoort het volgende: 'Filter toegepast'.

Gegevens in een bereik filteren

U kunt ook gegevens in een bereik filteren. Voor de beste resultaten moet elke kolom een koptekst hebben.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren te navigeren, totdat u de gegevens hoort in de cel die u nodig hebt.

 2. Druk op Fn+F8 om de mogelijkheid in te zetten om uw selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook deze sneltoetsen gebruiken om specifieke gedeelten van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command+A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Command+A+* (sterretjeteken) om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control+spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift+spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn+F6 om de linttabbladen te openen.

 4. Druk op pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Gegevens' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+pijl-omlaag om de opties op het tabblad Gegevens te openen.

 5. Druk op tab om door de opties te gaan totdat u het volgende hoort: 'Filter'. Druk vervolgens op de spatiebalk om het dialoogvenster Filter te openen.

 6. Druk op tab om door de filteropties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een selectie te maken en het dialoogvenster Aangepast filter te openen.

 7. Druk op de Tab-toets om door de opties te bladeren die beschikbaar zijn voor het filter dat u hebt geselecteerd. Voer de benodigde criteria in of gebruik de spatiebalk om de opties zo nodig te controleren of uit te checken.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Ok, knop'. Druk op Return. U hoort het volgende: 'Filter toegepast'.

Filteropties voor bereiken en tabellen

Excel voor Mac kunt u een algemene filteroptie toepassen, waarmee u vervolgens het filter kunt aanpassen aan uw behoeften.

Wanneer u een type hoofdfilter kiest, hoort u de opties voor een Aangepast filter die voor dat specifieke filter beschikbaar zijn. U hoort getalbereiken en -opties voor getalfilters, kleuropties voor kleurfilters en tekst voor tekstfilters. (De nummer-, kleur- en tekstopties zijn afkomstig van de gegevens die u filtert.)

Opties voor tekstfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Begint met/Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen of eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat/Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven of te verbergen die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

Opties voor getalfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Groter dan/kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter of kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven binnen een specifiek bereik dat u typt in de twee tekstvakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

  Opmerking: Als u deze optie wilt gebruiken, voert u het beginnummer voor uw bereik in, drukt u eenmaal op de Tab-toets en voert u het eindnummer voor uw bereik in.

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de top 10 (hoogste of laagste) getalwaarden of percentages weer te geven. Als u dit filter wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk om het top 10-filter te selecteren. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, hoort u: 'Focus on editing 10'. Met deze optie worden automatisch de hoogste getallen gefilterd.

  Opmerking: Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bovenste bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Control+Option+pijl-omlaag om het pop-upmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Bottom'. Druk vervolgens op de spatiebalk. Als u percentages wilt filteren in plaats van numerieke waarden, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Percentage, radioknop'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 • Boven/onder gemiddelde:filtert kolomgegevens om numerieke waarden weer te geven die boven of onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

Opties voor kleurfilters

 • Filteren op tekstkleur:filtert de kolomgegevens om de cellen op te nemen die gegevens bevatten die zijn geschreven in de specifieke lettertypekleuren die u hebt geselecteerd. Wanneer u het dialoogvenster opent, hoort u de numerieke waarde (RGB-waarde) van de eerste tekstkleur die in de kolom wordt weergegeven. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om tussen de beschikbare kleuren te schakelen door op Control+spatiebalk te drukken om de juiste kleuren te selecteren.

 • Filteren op celkleur:filtert de kolomgegevens om de cellen op te nemen die zijn gevuld met specifieke kleuren. Wanneer u het dialoogvenster opent, hoort u de RGB-waarde van de eerste celkleur die in de kolom wordt weergegeven. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om tussen de beschikbare kleuren te schakelen en druk op Control+spatiebalk om kleuren te selecteren.

 • Automatisch:Kies deze optie om cellen weer te geven die gegevens bevatten die zijn Excel 's standaardlettertypekleur, zwart.

 • Geen opvulling:Kies deze optie om cellen weer te geven zonder een aangepaste achtergrondkleur. Hiermee worden cellen weergegeven met de standaard witte achtergrond.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om gegevens in een bereik of tabel te sorteren. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en terugvinden.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Gegevens sorteren in Excel

 1. Plaats in het werkblad met een tabel of een gegevensbereik de focus ergens in de tabelkolom of bladkolom met de gegevens waarop u wilt sorteren.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm om de focus naar de titelbalk van de werkmap te verplaatsen, swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad, bijvoorbeeld 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabbladmenu te openen, swipe naar rechts of links totdat u 'Gegevens, tabblad' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de gegevens alfabetisch of numeriek wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u 'Sorteren oplopend, knop' of 'Aflopend sorteren, knop' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De tabel of het gegevensbereik wordt gesorteerd. Als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat, worden uw gegevens alfabetisch gesorteerd. Als de actieve kolom alleen getallen bevat, worden uw gegevens gesorteerd op waarde. Gegevens worden gesorteerd van klein naar groot als u Oplopend sorteren kiest en van groot naar klein als u Aflopend sorteren kiest.

 5. Als u het lint wilt sluiten en de focus naar het werkblad wilt terugverleggen, swipet u naar links totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het sorteren en filteren van tabellen. Sorteren helpt bij het organiseren en analyseren van gegevens. Het filteren van gegevens is vooral handig wanneer uw werkbladen grote hoeveelheden gegevens bevatten.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Gegevens sorteren in Excel

U kunt tekstuele en numerieke gegevens in een Excel-werkblad sorteren om ze in een bepaalde volgorde te rangschikken, zoals tekst van A naar Z of andersom, getallen van klein naar groot of andersom, datums van eerder naar later of andersom, en tijden van vroeger tot later of andersom.

Opmerking: Nadat u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen.

 1. Tik ergens op het Excel-blad. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kolom tegenkomt die u wilt sorteren. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 3. Als u wilt verkennen met aanraken, sleept u langzaam één vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack het volgende meldt: 'Knop Meer opties'. De focus ligt nu op de knop en u kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om alfanumerieke gegevens van A naar Z te sorteren, getallen van klein naar groot, datums van eerder naar later of tijden van vroeger tot later. TalkBack kondigt het volgende aan: 'Oplopend sorteren, niet ingeschakelde schakelknop'.

  • Selecteer Aflopend sorteren om alfanumerieke gegevens van Z naar A te sorteren, getallen van groot naar klein, datums van later naar eerder of tijden van later tot vroeger. Talkback kondigt aan: 'Aflopend sorteren, niet ingeschakelde schakelknop'.

  Wanneer u de juiste optie hebt gevonden, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u vervolgens. De items worden vervolgens op de door u gekozen wijze gesorteerd.

 8. Als u wilt terugkeren naar het werkblad, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Meer opties ingeschakeld schakelen'. De knop Meer opties is nu geselecteerd en dubbeltik om deze te activeren.

Een celbereik sorteren

Als uw werkmap lege cellen bevat, kunt u eerst een bereik selecteren en dit vervolgens sorteren.

 1. Sleep in de werkmap langzaam één vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack het volgende meldt: 'Knop Meer opties'. De focus ligt nu op de knop en u kunt uw vinger optillen.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'.

 3. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Bereik selecteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Het dialoogvenster Cel of bereik selecteren wordt geopend en de focus ligt in het bereikveld. Typ het bereik dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'A1:C15'. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack meldt: 'Knop OK'. Til uw vinger op en dubbeltik. Het bereik is nu geselecteerd.

 7. Sleep met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. Til u vinger op en dubbeltik om de knop te activeren.

 8. Verken de lijst in het onderste deel van het scherm door met een vinger over de items te slepen. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om alfanumerieke gegevens van A naar Z te sorteren, getallen van klein naar groot, datums van eerder naar later of tijden van vroeger tot later. TalkBack kondigt het volgende aan: 'Oplopend sorteren, niet ingeschakelde schakelknop'.

  • Selecteer Aflopend sorteren om alfanumerieke gegevens van Z naar A te sorteren, getallen van groot naar klein, datums van later naar eerder of tijden van later tot vroeger. Talkback kondigt aan: 'Aflopend sorteren, niet ingeschakelde schakelknop'.

  Wanneer u de juiste optie hebt gevonden, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u vervolgens. De items worden vervolgens op de door u gekozen wijze gesorteerd.

Gegevens opmaken

Soms moet u de gegevens mogelijk opnieuw opmaken om de juiste resultaten te krijgen bij het sorteren.

 1. Ga naar de cel of kolom die u wilt opmaken. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 2. Als u wilt verkennen met aanraken, sleept u langzaam één vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack het volgende meldt: 'Knop Meer opties'. De focus ligt nu op de knop en u kunt uw vinger optillen.

 3. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm met twee vingers naar boven om door de lijst te scrollen.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Menu Getalnotatie' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  U kunt kiezen uit de volgende notaties: Standaard, Getal, Valuta, Financieel, Datum, Tijd, Percentage, Breuk, Wetenschappelijk, Tekst en Speciaal. Wanneer u de notatie hebt gevonden die u wilt gebruiken, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u om deze toe te passen.

Tips voor het oplossen van problemen met sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u het volgende:

 • Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u opnieuw sorteren om de resultaten bij te werken.

 • Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert. U kunt het volgende zien in de Excel werkmap:

  1. Ga naar de rij of kolom naast een verborgen kolom of rij. TalkBack kondigt het volgende aan: 'Aangrenzend aan verborgen cellen'.

  2. Sleep met uw vinger om naar boven richting de kolomkop te navigeren of naar links richting het rijnummer en til uw vinger op. Dubbeltik om de hele kolom of rij te selecteren.

  3. Dubbeltik opnieuw om het menu te openen.

  4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Zichtbaar maken'. Dubbeltik om zichtbaar te maken. TalkBack meldt uw huidige locatie in de werkmap, waarna de kolom of rij zichtbaar wordt gemaakt.

 • Controleer de landinstellingen op uw telefoon. Sorteerresultaten kunnen variëren afhankelijk van de landinstellingen.

Gegevens in een tabel filteren

Als u gegevens in een tabel invoegt in Excel, kunt u filters gebruiken om snel de waarden te vinden die aan uw criteria voldoen.

 1. Sleep in Excel met u vinger over het scherm totdat u de tabel hebt bereikt. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kop van de tabel tegenkomt die u wilt filteren. U kunt uw vinger ook over het scherm slepen om de kop te zoeken.

 3. Sleep langzaam één vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack het volgende hoort: 'Knop Meer opties'. De focus ligt nu op de knop en u kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept. Wanneer u filterknoppen tonen bereikt,tilt u uw vinger op en dubbeltikt u.

 8. Als u terug wilt gaan naar het werkblad, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de tabelkop meldt.

 9. Swipe een keer naar rechts voor de filterknop. TalkBack meldt de locatie, bijvoorbeeld: 'Kolom nul, rij nul kop, geen filter toegepast'. Swipe naar links om naar het volgende item te gaan. TalkBack kondigt het volgende aan: 'Filter applied'. Til uw vinger op en dubbeltik.

 10. Het menu Sorteren en filteren wordt geopend. Swipe naar rechts totdat TalkBack 'Knop Items filteren' meldt en dubbeltik op het scherm. De focus staat in het zoekveld. Dubbeltik om het zoekveld te activeren en om het toetsenbord op het onderste deel van het scherm weer te brengen.

 11. Sleep uw vinger over het schermtoetsenbord om de criteria te typen waarmee u wilt filteren.

 12. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de juiste criteria meldt. Til uw vinger op en dubbeltik om te selecteren.

 13. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack de knop Gereed (in de rechterbovenhoek) meldt. Til uw vinger op en dubbeltik.

 14. Het menu Items filteren wordt gesloten en u keert terug naar de tabel waarop de geselecteerde filtercriteria zijn toegepast.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor het web toetsenbord en een schermlezer om gegevens in een tabel te plaatsen, te sorteren en te filteren. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang ze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het filteren van gegevens in Excel, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Gegevens in een bereik of tabel filteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U hoort: 'Tabel maken'.

 3. Als de tabel geen kopteksten bevat, drukt u op Enter nadat u het dialoogvenster Tabel maken hebt geopend. 

  Tip: Als de tabel geen kopteksten bevat, Excel voor het web u deze door tijdelijke aanduidingen in de eerste rij in te voegen. Standaardteksten voor tijdelijke aanduidingen zijn Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3, enzovoort. U kunt de naam van de koptekst wijzigen door erop te klikken en de beste naam in te geven.

 4. Als uw tabel kopteksten bevat, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld mijn tabel bevat het selectievakje Kopteksten'. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te selecteren en druk vervolgens op Enter.

Tekst sorteren in een tabel

 1. Ga met de pijltoetsen naar de veldnamenrij in de tabel. Wanneer u zich in de veldnamenrij bevindt, hoort u 'Koptekstitem' na de cellocatie.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links om naar de kolomkop te gaan voor de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt+pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Menu, Sorteren van A naar Z, uitgeschakeld menu-item'.

 4. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type gegevens in de kolom. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens sorteren van klein naar groot of van groot naar klein. U kunt alfanumerieke gegevens sorteren van A naar Z of van Z naar A. U kunt ook sorteren op kleur. Gebruik de pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren. U hoort 'Gesorteerd', gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens te gaan.

 2. Druk op Alt+Windows logotoets A. Het tabblad Gegevens wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Linttabbladen, Geselecteerd, gegevenstabitem'. Met JAWS hoort u: 'Bovenste lint, groepsvak, tabblad Gegevens'. Bij NVDA hoort u: 'Tabs tabs ribbon control expanded, Data tab selected'.

 3. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde(Sorteren van A naar Z),drukt u op S en vervolgens op A.

  • Als u wilt sorteren in aflopende alfanumerieke volgorde(Sorteren van Z naar A),drukt u op S en vervolgens op D.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst Filteren en sorteren te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tekstfilters' of 'Getalfilters' hoort. Druk vervolgens op Enter om het submenu te openen. U hoort ‘Text Filters’ als de kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. U hoort 'Getalfilters' als de kolom alleen getallen bevat.

 4. Druk op de pijl-omlaag in het submenu totdat u de naam hoort van het filter dat u wilt toepassen op uw gegevens en druk vervolgens op Enter. Een dialoogvenster Aangepast filter met opties voor elk filter wordt geopend. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, hoort u 'Dialog custom filter focus on editing'. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Filter applied'.

  Druk op de Tab-toets om te verplaatsen tussen velden in het dialoogvenster Aangepast filter, inclusief de knoppen En/of.

 5. U kunt een toegepast filter wissen door eerst de cel in de koptekst te selecteren van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Als u bijvoorbeeld cel A1 selecteert, drukt u op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst uit te vouwen en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Filter uit kolom 1 verwijderen'. Druk op Enter om een selectie te maken. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Geen filter toegepast'. Als u de koptekst van cel A1 hebt aangepast, hoort u de aangepaste koptekst in plaats van ‘Column 1’.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Ga naar de cel waarvan u de cel linksboven in de selectie wilt maken en houd Shift ingedrukt en gebruik de pijl-rechts en pijl-omlaag om het geselecteerde cellenbereik uit te vouwen.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. Excel voegt een vervolgkeuzelijst AutoFilter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Selecteer de cel met het vervolgkeuzemenu AutoFilter. Druk op Alt+pijl-omlaag. De vervolgkeuzelijst AutoFilter wordt geopend en met Verteller hoort u: 'Menu'. Met JAWS hoort u: 'Contextmenu'. Met NVDA hoort u: 'Onbekend'.

 4. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan. Gebruik de spatiebalk om het selectievakje filterwaarde te verwijderen of te selecteren.

 5. Wanneer u uw selecties hebt gemaakt, drukt u op Enter om het filter toe te passen.

 6. Als u het filter wilt verwijderen en de vervolgkeuzemenu's voor AutoFilter wilt verwijderen, selecteert u een cel in het bereik en drukt u op Ctrl+Shift+L.

Filteropties voor tabellen

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weer te geven. U hoort de naam van de actieve cel en ‘Focus on editing 10’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster staat standaard op de bovenste 10 getallen (items genoemd), maar u kunt deze waarde naar wens instellen. Als u percentages wilt filteren in plaats van getallen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Items' hoort en drukt u vervolgens op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Percentage' hoort en druk vervolgens op Enter. Als u onderste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bovenste bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Alt+pijl-omlaag. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om 'Onder' te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter dat u wilt toepassen op uw numerieke gegevens kiezen uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst het getal dat u wilt filteren in het vak in het dialoogvenster typen. Druk vervolgens op tab totdat u het volgende hoort: 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op Enter. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Filter applied'.

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter kiezen dat u wilt toepassen op uw gegevens in een vervolgkeuzemenu. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op tab totdat u het volgende hoort: 'Bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op Enter. Wanneer de actie is voltooid, hoort u: 'Filter applied'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×