Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Basistaken met een schermlezer in Excel

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren in Excel. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u de app start, een nieuwe werkmap maakt om uw gegevens in te voegen, eenvoudige formules maakt, uw gegevens sorteert of filtert en grafieken toevoegt om te laten zien wat uw gegevens betekenen.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel starten

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om Excel te starten:

  • Druk op de Windows-logotoets, typ Excel en druk op Enter. Excel wordt geopend in het menu Start , waar u een sjabloon voor een nieuwe werkmap kunt selecteren of een bestaande werkmap kunt openen.

  • Ga op uw apparaat of de bestandsopslag die u gebruikt naar de Excel werkmap die u wilt openen en druk op Enter. De werkmap wordt geopend in Excel.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt net zoveel werkbladen toevoegen aan een werkmap als u wilt, maar ook nieuwe werkmappen maken om gegevens gescheiden te houden.

Tip: Als u een nieuw werkblad wilt toevoegen aan een werkmap, drukt u op Shift+F11.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een nieuwe werkmap te maken met behulp van de lege werkmapsjabloon:

  • OpenExcel. U komt terecht in het menu Start . Druk op Alt+H, Y en vervolgens op 2.

  • Als u een werkblad al bewerkt, drukt u op Ctrl+N.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Naar cellen wordt verwezen door hun locatie in de rij en kolom op het werkblad, zodat cel A1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. Op een nieuw blad is cel A1 de standaardselectie.

 1. Als u een lege cel wilt selecteren waarin u wilt beginnen met het invoeren van de gegevens, drukt u op de pijltoetsen. Terwijl u naar cellen in de werkmap gaat, hoort u met Verteller de celverwijzing, gevolgd door 'Geselecteerd, bewerkbaar', de kolom- en rijverwijzing en vervolgens 'Item', gevolgd door de inhoud van de cel, indien aanwezig. Met JAWS en NVDA hoort u de inhoud van de cel en de celverwijzing. Wanneer u een lege cel met JAWS selecteert, hoort u 'Leeg', gevolgd door de celverwijzing. Met NVDA hoort u de celverwijzing.

 2. Typ tekst of een getal in de cel.

 3. Als u de inhoud in de cel wilt bevestigen en naar de volgende cel in de kolom wilt gaan, drukt u op Enter. Als u naar de volgende cel in de rij wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken.

Gegevens optellen met AutoSom

U kunt de functie AutoSom gebruiken om snel getallen op te tellen die u in het werkblad hebt ingevoerd.

 1. Selecteer de cel waarin u het totaal wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Als u de functie AutoSom in de cel wilt invoeren, drukt u op Alt+H, U en vervolgens op S.

  Tip: U kunt wijzigen welke cellen zijn geselecteerd voor de functie AutoSom . Om het bereik te selecteren van de cellen die u wilt optellen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen.

 3. Wanneer u hebt bevestigd dat de functie AutoSom een formule maakt voor de gewenste cellen, drukt u op Enter. AutoSom telt de getallen in de geselecteerde cellen op en het totaal gaat naar de cel die u hebt geselecteerd.

 4. Als u het resultaat van de AutoSom-berekening wilt horen, gaat u terug naar de cel met de functie AutoSom . U hoort het getal, gevolgd door 'Bevat formule' en de celverwijzing.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U maakt een formule door celverwijzingen (bijvoorbeeld B4 of D6) te combineren die de getallen bevatten die u wilt berekenen met de wiskundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken ( = ). Een Excel formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snelle berekeningen wilt uitvoeren, kunt u getallen invoeren in de formule in plaats van celverwijzingen, bijvoorbeeld =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat gaat naar de cel die u hebt geselecteerd.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

Als u onderscheid wilt maken tussen verschillende soorten getallen, past u er een getalnotatie op toe, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Als u de focus naar het menu getalnotatie wilt verplaatsen, drukt u op Alt+H, N.

 3. Druk op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste getalnotatie hoort en druk vervolgens op Enter om een geselecteerde notatie toe te passen op de geselecteerde cellen.

  Tip: Als de gewenste getalnotatie niet in het menu staat, drukt u op M terwijl u door beschikbare notaties in het menu bladert. Het tabblad Getal in het dialoogvenster Cellen opmaken wordt geopend. Als u door de lijst met beschikbare getalnotaties wilt bladeren, drukt u eenmaal op de Tab-toets en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de gewenste notatie hebt gevonden en drukt u vervolgens op Enter.

Gegevens in een tabel filteren of sorteren

Wanneer u een tabel maakt op basis van uw gegevens in een werkblad, kunt u de gegevens snel op verschillende manieren analyseren, waaronder snel filteren of sorteren. Zie Een schermlezer gebruiken om een tabel te sorteren of te filteren in Excel voor gedetailleerde instructies over het filteren en sorteren van gegevens in tabellen.

Gegevens in een tabel filteren 

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt analyseren, selecteert u de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen). Nadat u de groep cellen hebt geselecteerd, kondigt Verteller de celverwijzing en de inhoud van de laatste cel in het bereik aan. Met JAWS en NVDA hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik, gevolgd door de celverwijzing en inhoud van de laatste cel in het bereik.

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Tabellen wilt gaan, drukt u op T.

 4. Als u Tabelraster wilt selecteren, drukt u eenmaal op de Tab-toets en drukt u vervolgens op Enter. De geselecteerde gegevens worden opgemaakt als een tabel. Kolomkoppen worden toegevoegd en de rijen worden opgemaakt met afwisselende kleuren.

 5. Als u gegevens in de tabel wilt filteren op de inhoud van een kolom, gaat u naar de kop van de kolom met de gegevens waarop u wilt filteren.

 6. Druk op Alt+pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Handmatig filter'. De focus is op het selectievakje Alles selecteren , dat standaard is ingeschakeld.

 7. Druk op de spatiebalk om het selectievakje Alles selecteren uit te schakelen.

 8. Als u door de filteropties wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag en drukt u op de spatiebalk om de selectievakjes te selecteren met de gegevens waarop u wilt filteren. Druk op Enter om de filterselectie toe te passen.

 9. Als u het filter wilt verwijderen en alle gegevens opnieuw wilt weergeven, herhaalt u stap 5 en 6 en drukt u op de spatiebalk om het selectievakje Alles selecteren in te schakelen. Druk op Enter om de wijziging toe te passen.

Gegevens in een tabel sorteren

 1. Verplaats de focus in de tabel naar de kolomkop waarop u de tabel wilt sorteren en druk op Alt+pijl-omlaag.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u getallen wilt sorteren van de kleinste naar de grootste of tekst van A tot Z, drukt u op S.

  • Druk op O om de getallen van de grootste naar de kleinste of tekst van Z naar A te sorteren.

Getallen in een tabel berekenen

Met het hulpprogramma Snelle analyse kunt u snel uw getallen berekenen. Of het nu gaat om een som, gemiddelde of telling, Excel toont de berekeningsresultaten onder of naast de getallen in de hele tabel.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt berekenen, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Totalen wilt gaan, drukt u op O en drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 4. Als u door de berekeningsopties wilt bladeren voor de horizontale of verticale gegevens in de tabel, drukt u op de pijl-rechts.

 5. Druk op Enter om een berekeningsoptie te selecteren. De geselecteerde groep gegevens wordt berekend zoals is opgegeven.

 6. Als u de resultaten wilt horen, selecteert u een voor een de cellen die de formules bevatten. U hoort het formuleresultaat, de celverwijzing en dat de cel een formule bevat.

Gegevens als een tabel opmaken of markeren

Met voorwaardelijke opmaak of sparklines kunt u de belangrijkste gegevens markeren of gegevenstrends weergeven. Met het hulpmiddel Snelle analyse kunt u deze markeringen snel toepassen.

 1. Om de groep gegevens te selecteren die u wilt markeren met voorwaardelijke opmaak of sparklines, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op F om naar het tabblad Opmaak te gaan.

  • Druk op S om naar het menu Sparklines te gaan.

 4. Als u naar de tabopties wilt gaan, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Als u door de opties voor opmaak of sparklines wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links.

 5. Druk op Enter om een optie voor opmaak of sparklines te selecteren. De geselecteerde groep gegevens wordt opgemaakt zoals is opgegeven.

Opmerking: Zie Trends in gegevens analyseren met behulp van sparklines voor meer informatie over het gebruik van sparklines.

Gegevens weergeven in een grafiek

Het hulpmiddel Snelle analyse beveelt een specifieke grafiek aan en maakt snel een visuele presentatie van uw gegevens.

 1. Als u een groep getallen en labels wilt selecteren om deze in een grafiek weer te geven, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Grafieken wilt gaan, drukt u op C en drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 4. Als u door de grafiekopties wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de gewenste optie hoort.

 5. Druk op Enter om het grafiektype te selecteren. De grafiek die uw geselecteerde groep voorstelt, wordt aan het werkblad toegevoegd als een ingesloten object.

Sla uw werk de eerste keer op

 1. Druk op Ctrl+S om de werkmap op te slaan. Het dialoogvenster Dit bestand opslaan wordt geopend. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus.

 2. Typ een naam voor de werkmap.

 3. Als u de locatie wilt kiezen waar u de werkmap wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kies een locatie' hoort, gevolgd door de standaardlocatie.

 4. Druk op Alt+pijl-omlaag om de lijst met beschikbare locaties te openen.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste locatie hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Als u het bestand wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort en drukt u op Enter.

Uw werk afdrukken

Zie Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken voor gedetailleerde instructies over het afdrukken of wijzigen van de afdrukinstellingen in Excel.

 1. Druk op Ctrl+P om het menu Afdrukken te openen. De knop Afdrukken heeft de focus.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de afdrukinstellingen te bladeren, bijvoorbeeld het aantal exemplaren, de afdrukstand en het paginaformaat. Als u een instelling wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag om de lijst met opties uit te vouwen, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de lijsten te navigeren en drukt u vervolgens op Enter om een optie te selecteren.

 3. Wanneer de afdrukinstellingen naar wens zijn, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De printer drukt de werkmap af.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een draaitabel of draaigrafiek te maken in Excel

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om basistaken uit te voeren, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het invoeren van gegevens erin, het maken van eenvoudige formules en het afdrukken van uw werk.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Excel starten

Gebruik Finder en VoiceOver om eenvoudig Excel voor Mac te starten.

 1. Druk op Shift+Command+A om naar de lijst Met toepassingen in Finder te gaan.

 2. Typ M om rechtstreeks naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'M' en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort: 'Microsoft #x1 toepassing'.

 3. Druk op Command+pijl-omlaag om Excel voor Mac te openen.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd en ze hebben elk een of meer werkbladen.

 1. Druk in Excel op Command+N. Excel een lege werkmap in een afzonderlijk venster opent, waarbij de focus in de eerste cel van het blad wordt geplaatst.

  Tip: Als u een nieuw werkblad wilt toevoegen aan een werkmap, drukt u op Shift+F11.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Naar cellen wordt verwezen door de rij- en kolomlocatie op het blad, zodat cel A1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt.

 1. Als u de focus naar het inhoudsgebied van het werkblad wilt verplaatsen, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u 'Werkmapgebied' hoort, gevolgd door het huidige bladnummer.

 2. Gebruik de pijltoetsen om tussen cellen te navigeren. U hoort de celcoördinaten terwijl u beweegt. Als de cel tekst bevat, leest VoiceOver die tekst voor.

 3. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Return of op de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

U kunt de functie AutoSom gebruiken om snel getallen op te tellen die u hebt ingevoerd op het werkblad.

 1. Verplaats de focus naar de cel rechts van de getallen die u wilt optellen, of net eronder.

 2. Druk op Shift+Command+T om de functie AutoSom in te voegen.

AutoSom telt de getallen op en plaatst het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken ( = ). Een Excel formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snelle berekeningen wilt uitvoeren, kunt u in plaats van celverwijzingen getallen invoeren in de formule, bijvoorbeeld =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Return. De getallen worden berekend en het resultaat gaat naar de cel die u hebt geselecteerd.

  Tip: Als u de cursor in de actieve cel wilt laten staan, drukt u op Control+Return.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven in Excel door een getalnotatie toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u een reeks cellen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen totdat alle gewenste cellen zijn geselecteerd.

 2. Druk op Command+1 om het dialoogvenster Cellen opmaken te openen.

 3. Als u de focus naar de lijst met indelingscategorieën wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opmaaktypen te bladeren. U hoort de naam van de categorie, zoals Valuta of Datum.

 5. In sommige categorieën zijn meerdere indelingen beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld een specifieke datumnotatie selecteren, zoals 14-3-15 of 14-mrt-15. Als u de focus wilt verplaatsen naar de lijst met opmaaktypen voor een bepaalde categorie, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opmaakopties te navigeren.

 6. Als u een specifieke notatie wilt selecteren en deze wilt toepassen op de geselecteerde cellen, drukt u op Return.

Sla uw werk de eerste keer op

Tip: Als u de wijzigingen wilt opslaan in een bestand dat u eerder hebt opgeslagen, drukt u op Command+S.

 1. Druk op Command+S. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Naam: .

 2. Typ de naam die u wilt gebruiken voor uw werkmap en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het bestand op uw computer wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Op mijn Mac' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op Return om het bestand op te slaan in de map Documenten op uw Mac.

  • Als u het bestand online wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Onlinelocaties' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de Tab-toets totdat u de standaard- of huidige opslaglocatie hoort, druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort, zoals OneDrive en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Return om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

Uw werk afdrukken

Zie Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken voor gedetailleerde instructies over het afdrukken of wijzigen van de afdrukinstellingen in Excel. 

 1. Druk op Command+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Het menu Printer heeft de focus.

 2. Als u een printer in het menu wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Druk vervolgens op Return.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om basistaken uit te voeren, zoals de app openen, een werkmap maken of uw gegevens invoeren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Open Excel

 1. Sleep op het startscherm van uw iPhone met één vinger over het scherm totdat u 'Excel ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor iOS voor het eerst start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw Microsoft-account. Ga voor instructies naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij deExcel voor iOS-app, wordt de app geopend zonder dat u wordt gevraagd u aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel voor iOS de eerste keer dat u de app opent of later. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office apps. U kunt Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Aanmelden bij het eerste gebruik

 1. Wanneer uExcel voor iOS voor het eerst opent, start de app de eerste installatie en hoort u: 'Gebruik Excel onderweg'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Email of telefoonnummer, tekstveld' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres of telefoonnummer te typen. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Volgende, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Wachtwoord, wachtwoord, beveiligd tekstveld, vereist' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u 'Niets missen' hoort, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u besluit om optimaal gebruik te maken van uw werkmappen, kunt u zich aanmelden bij Excel voor iOS, zelfs nadat u de app al hebt gebruikt zonder aanmelding.

 1. Open Excel.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar links of rechts totdat u 'Navigatiedeelvenster, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u 'Aanmelden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts of links totdat u 'Email, telefoon of Skype, tekstveld, vereist' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam te typen. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Volgende, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Password, secure text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werkmap openen

Een recente werkmap openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Excel. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u al een bestand inExcel bewerkt en een ander bestand wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Excel.

  • Als u al een bestand inExcel bewerkt en een ander bestand wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Tik met vier vingers aan de onderkant van het scherm. U hoort: 'Tabblad openen'. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een lijst met bestanden en mappen geopend.

 3. Als het bestand dat u wilt openen zich in een map bevindt, swipet u naar rechts totdat u de gewenste bestandslocatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Navigeer naar het bestand en dubbeltik op het scherm om het te openen.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Excel.

  • Als u al een bestand inExcel bewerkt en een nieuw bestand wilt maken, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Tik met vier vingers op de onderkant van het scherm, swipe naar links totdat u 'Nieuw tabblad' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u de naam hoort van de werkmapsjabloon die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuwe werkmap wilt starten met een lege sjabloon zonder vooraf ontworpen opmaak, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lege werkmap' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuw werkblad toevoegen aan de werkmap

 1. Tik in een werkmap met vier vingers onder aan het scherm en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Add sheet, button'. Dubbeltik op het scherm. Het nieuwe blad wordt geopend.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 staat in de eerste rij van kolom A.

 1. Als u de focus naar het werkblad wilt verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm totdat u de coördinaten van de gewenste cel hoort, bijvoorbeeld 'B3'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Geselecteerd', gevolgd door de celdetails. De cel is nu geselecteerd.

 2. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het schermtoetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 3. Als u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven door een getalnotatie toe te passen op een cel, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Sleep in het werkblad met uw vinger over het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Tik met vier vingers op de bovenkant van het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop lint weergeven' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het huidige tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Gegevens'.

 3. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Getalnotatie' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Getalnotatie.'

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste notatie hoort, zoals Valuta, Tijd of Percentage.

  Tip: Als een opmaakoptie een submenu heeft, hoort u bijvoorbeeld 'Valutamenu'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

 6. Dubbeltik op het scherm om een getalnotatie te selecteren.

Uw werk opslaan

Excel voor iOS uw werk automatisch opslaat als u bent aangemeld, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en de opslaglocatie selecteren om bijvoorbeeld een kopie van een bestand op uw telefoon op te slaan.

Een kopie van het bestand opslaan met een nieuwe naam

 1. Tik in een Excel werkblad met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bestand, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Een kopie opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Opslaan als, bestandsnaam, tekstveld'. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe bestandsnaam te typen.

 4. Als u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om het bestand op te slaan met de nieuwe naam.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Selecteer waar u het bestand wilt opslaan

 1. Tik in een Excel werkblad met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bestand, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Een kopie opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Opslaan als, bestandsnaam, tekstveld'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan. Als u de kopie op uw telefoon wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u 'Op mijn iPhone, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe in de geselecteerde locatieoptie naar links of rechts totdat u de gewenste map of andere sublocatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Druk uw werkblad rechtstreeks vanaf uw iPhone af op een printer die AirPrint ondersteunt. Zie Afdrukken via AirPrint vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

 1. Controleer of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 2. Tik in een Excel-bestand met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bestand, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts en u hoort: 'AirPrint, button'. Dubbeltik op het scherm. De pagina Indelingsopties wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts om door de lijst met indelingsopties te bladeren. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 6. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Next, button'. Als u wordt gevraagd online bestandsconversie toe te staan, swipet u naar rechts totdat u 'Toestaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina Afdrukopties wordt geopend.

 7. Als u de printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Printer, printer selecteren, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste printer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar de pagina Printeropties .

 8. Als u het aantal exemplaren wilt instellen dat moet worden afgedrukt, swipet u naar rechts totdat u 'Eén kopie' of de huidige selectie hoort. Als u het huidige aantal exemplaren wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Decrement' of 'Increment' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u wilt afdrukken, swipet u naar links totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken voor instructies over het uitvoeren van geavanceerde afdruktaken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om basistaken uit te voeren, zoals het maken, bewerken of afdrukken van een werkmap.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Open Excel voor Android

 1. Sleep op het startscherm van uw Android-apparaat één vinger over het scherm totdat u 'Apps' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor het eerst start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw Microsoft-account. Ga voor instructies naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tips: 

 • Als u Ok Google-spraakdetectie hebt ingeschakeld in de Google-app , kunt u zeggen: 'Ok Google, open Excel '.

 • Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij de Excel-app, wordt de app geopend zonder dat u wordt gevraagd u aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel de eerste keer dat u de app opent of later. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Microsoft 365 apps. U kunt Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Aanmelden bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor het eerst opent, start de app de eerste installatie en hoort u: 'Aanmelden bij Microsoft account'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken, vak bewerken, e-mail, telefoon of Skype ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u 'Volgende, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Edit password, edit box' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 7. Swipe naar rechts of links totdat u 'Aanmelden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u besluit om optimaal gebruik te maken van uw werkmappen, kunt u zich aanmelden bij Excel, zelfs nadat u de app al hebt gebruikt zonder aanmelding.

 1. Open Excel.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Aanmelden, knop Vorige'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Aanmelden wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken, vak bewerken, Email, telefoon of Skype ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype naam te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u 'Volgende, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Edit password, edit box' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 9. Swipe naar rechts of links totdat u 'Aanmelden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werkmap openen

Wanneer uExcel opent, komt u op de pagina Recent . De meest recente werkmappen worden weergegeven. U kunt snel een van uw meest recente werkmappen openen om door te gaan waar u was gebleven. U kunt ook naar een oudere werkmap navigeren en deze openen. 

Een recente werkmap openen 

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenExcel.

  • Als u al aan een werkmap werkt en een andere werkmap wilt openen, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 2. U komt terecht op de pagina Recent . Sleep met één vinger op het scherm totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenExcel.

  • Als u al aan een werkmap werkt en een andere werkmap wilt openen, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Tabblad openen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie van het bestand hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste bestand hoort en dubbeltik op het scherm om het te openen.

Een nieuwe werkmap maken

Excel bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenExcel.

  • Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Nieuw, knop Vorige'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de werkmapsjabloon die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuwe werkmap wilt starten met een lege sjabloon zonder vooraf ontworpen opmaak, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lege werkmap' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuw werkblad toevoegen aan de werkmap

 1. Sleep in een werkmap met uw vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Knop Blad toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u 'Knop Blad toevoegen' niet hoort, is de balk met werkbladen verborgen. Als u de balk met bladen wilt weergeven, sleept u uw vinger over de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Knop Werkbladen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Naar cellen wordt verwezen door hun locatie in de rij en kolom op het werkblad, zodat cel A1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. Op een nieuw blad is cel A1 de standaardselectie.

 1. Sleep in het werkblad uw vinger over het scherm totdat u de cel hebt gevonden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Knippen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven op de onderste helft van het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 5. Sleep uw vinger rond de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Enter button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven door een getalnotatie toe te passen op een cel, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Sleep in het werkblad met uw vinger over het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Als u het contextmenu wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Meer opties' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

 4. Dubbeltik op het scherm, swipe naar links totdat u 'Start, tabbladmenu' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Getalnotatie' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Getalnotatie wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts totdat u de gewenste notatie hoort, zoals Valuta, Tijd of Percentage, en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

  Tip: Als een opmaakoptie een submenu heeft, hoort u bijvoorbeeld 'Menu Nummer'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Sleep op het werkblad met uw vinger over het scherm om de cel te vinden waarin u het resultaat van de formule wilt weergeven.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Knippen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het schermtoetsenbord te openen.

 4. Als u de formule wilt maken, typt u eerst een gelijkteken ( = ). Een Excel formule begint altijd met het gelijkteken.

 5. Wanneer u het gelijkteken hebt getypt, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en wiskundige operatoren. Typ het plusteken (+) voor optellen, het minteken (-) voor aftrekken, het sterretje (*) voor vermenigvuldigen of de slash (/) voor de deling. Typ bijvoorbeeld =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snelle berekeningen wilt uitvoeren, kunt u in plaats van celverwijzingen getallen invoeren in de formule, bijvoorbeeld =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 6. Zodra u klaar bent, sleept u uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Enter button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Excel voert de berekening uit en voegt het resultaat in de geselecteerde cel in.

Uw werk opslaan

Excel uw werk automatisch opslaat als u bent aangemeld, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en de opslaglocatie selecteren, bijvoorbeeld om een kopie op uw telefoon op te slaan.

De naam van het bestand wijzigen

 1. Swipe in een Excel-bestand naar rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan als' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina Opslaan als wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld van de bestandsnaam.

 3. Dubbeltik op het scherm. Als u de huidige bestandsnaam wilt wissen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Wissen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe bestandsnaam te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Save button' hoort en dubbeltik vervolgens om het bestand op te slaan met de nieuwe naam.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Selecteer waar u het bestand wilt opslaan

 1. Swipe in een Excel-bestand naar rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan als' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina Opslaan als wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld van de bestandsnaam.

 3. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan. Als u het bestand op uw telefoon wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Dit apparaat' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe op de geselecteerde locatie naar links of rechts totdat u de gewenste map of andere sublocatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Als u werkbladen wilt afdrukken, moet u ervoor zorgen dat er een printer is aangesloten op uw apparaat.

 1. Swipe in een Excel-bestand naar rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken' hoort. Dubbeltik op het scherm. De pagina Afdrukopties wordt geopend.

 3. Als u de standaard afdrukopties wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Als u 'Toestaan dat Excel een onlineservice van Microsoft gebruiken om bestanden voor te bereiden voor afdrukken' hoort, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Als u een printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Vervolgkeuzelijst, Selecteer een printer' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste printer hoort en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 5. Als u wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Voor instructies over het uitvoeren van geavanceerde afdruktaken gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor het web met het toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren, zoals een nieuwe werkmap maken, een werkmap bewerken en uw werk afdrukken. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Open Excel voor het web

 1. Ga naar https://www.office.com en meld u aan met uw Microsoft-account.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Start, knop' hoort, druk op de pijl-omlaag totdat u 'Ga naar Excel, knop, uit' hoort en druk vervolgens op Enter. Excel voor het web wordt geopend met de focus op de sjabloon voor een nieuwe lege werkmap.

Werkmap openen

U kunt snel een bestand openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of door al uw werkmappen bladeren om het gewenste bestand te vinden. U kunt uw werkmap ook openen in de volledige bureaubladversie vanExcel voor toegang tot aanvullende opties.

Een werkmap openen bij het starten van Excel voor het web

 1. OpenExcel voor het web. De app wordt geopend en de focus ligt op een nieuwe lege werkmapoptie.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een recent bestand wilt openen, drukt u op tabtoets of B totdat u 'Recent geopend, knop' hoort en drukt u op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling Excel ' hoort, gevolgd door de naam van de werkmap in focus en uw gebruikersnaam. Als u door de lijst met recente werkmappen wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of op I. Wanneer u het bestand hebt gevonden dat u wilt openen, drukt u op Enter. Het bestand wordt geopend in de weergavemodus .

  • Als u door al uw werkmappen wilt bladeren om de werkmap te vinden die u wilt openen, drukt u op de Tab-toets of op B totdat u 'Alles, knop' hoort en drukt u op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling Excel ' hoort, gevolgd door de naam van de werkmap in focus en uw gebruikersnaam. Als u door de lijst met werkmappen wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of op I. Wanneer u het bestand hebt gevonden dat u wilt openen, drukt u op Enter. Het bestand wordt geopend in de weergavemodus .

Een werkmap openen bij het bewerken van een bestand in Excel voor het web

Opmerking: Als u een andere werkmap wilt openen wanneer u al in Excel voor het web werkt, moet u zich in de bewerkingsmodus bevinden. Zie Overschakelen naar bewerkingsmodus voor instructies over het overschakelen naar de bewerkingsmodus.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 2. Druk op F om het menu Bestand te openen.

 3. Druk op O om het menu Openen te openen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een recente werkmap wilt openen, drukt u eenmaal op de Tab-toets, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste document hoort en drukt u vervolgens op Enter. Het bestand wordt geopend in de weergavemodus .

  • Als u een document wilt openen vanuit een onlineopslagplaats, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, Meer bestanden weergeven' hoort en drukt u op Enter. OneDrive wordt geopend. Navigeer naar het gewenste bestand en druk op Enter. Het bestand wordt geopend in de bewerkingsmodus .

Open een werkmap in de volledige versie van Excel

Als u de volledige bureaubladversie van Excel hebt, hebt u veel meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie eenvoudig openen vanuit Excel voor het web.

 1. Druk in Excel voor het web op Alt+Windows-logotoets, Z, M en vervolgens op O. U hoort: 'Deze site probeert Excel te openen'.

 2. Druk op de Tab-toets tot u "Knop Openen" hoort en druk dan op Enter. De werkmap wordt geopend in de bureaubladversie vanExcel.

Overschakelen naar de bewerkingsmodus

Als u een werkmap hebt geopend in de weergavemodus en u het bestand wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkingsmodus .

 1. Druk in de weergavemodus op Alt+Windows-logotoets, Z, M en vervolgens op E. De modus verandert in Bewerken.

Een nieuwe werkmap maken

U kunt een nieuwe werkmap maken op basis van een vooraf opgemaakte of lege sjabloon.

Tips: 

 • Als u een nieuw werkblad wilt toevoegen aan de huidige werkmap, drukt u op Shift+F11.

 • Als u snel een nieuw werkblad in Excel voor het webwilt maken, opent u de browser, typt u Excel.new in de adresbalk en drukt u op Enter.

Een werkmap maken bij het starten van Excel voor het web

 1. OpenExcel voor het web. De app wordt geopend en de focus ligt op een nieuwe lege werkmapoptie. Deze werkmapoptie bevat geen vooraf gedefinieerde opmaak.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om een nieuwe lege werkmap te openen en ermee aan de slag te gaan.

  • Als u door de lijst met sjablonen op de startpagina van Excel voor het web wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste sjabloon hoort en drukt u vervolgens op Enter. Als u wilt bladeren naar extra sjablonen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, Toegang tot meer sjablonen' hoort en drukt u op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u de juiste sjabloon hebt gevonden en druk vervolgens op Enter.

  De nieuwe werkmap wordt geopend en de focus ligt op de eerste cel in het blad.

Een werkmap maken bij het bewerken van een bestand in Excel voor het web

Opmerking: Als u een nieuwe werkmap wilt maken wanneer u al in Excel voor het web werkt, moet u zich in de bewerkingsmodus bevinden. Zie Overschakelen naar bewerkingsmodus voor instructies over het overschakelen naar de bewerkingsmodus.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 2. Druk op F om het menu Bestand te openen.

 3. Druk op N om het menu Nieuw te openen.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Enter table, Blank, New' hoort en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe werkmap wilt maken op basis van een lege sjabloon zonder vooraf ontworpen opmaak, drukt u op Enter.

  • Als u naar een sjabloon wilt bladeren, gebruikt u de pijltoetsen om de gewenste sjabloon te zoeken en drukt u op Enter.

Uw werkmap bewerken

Als u uw werkmap wilt bewerken, moet u zich in de bewerkingsmodus bevinden. Ga naar Overschakelen naar de bewerkingsmodus voor instructies over hoe u naar de bewerkingsmodus gaat.

Gegevens invoeren

 1. Als u tussen cellen wilt navigeren, drukt u op de pijltoetsen. De schermlezer kondigt de cellen aan terwijl u door de rij- en kolomlocatie op het werkblad navigeert. Cel A1 bevindt zich in de eerste rij van kolom A. Als de cel tekst bevat, leest de schermlezer de tekst voor.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om uw getallen op te tellen

Als u snel de getallen in het werkblad wilt optellen, kunt u de functie AutoSom gebruiken.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets, H, U, S. Druk op Enter om de berekening uit te voeren.

  Excel voor het web telt de getallen op en plaatst het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken ( = ). U hoort: 'Bewerken, gelijkteken'.

 3. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld een van de volgende typen:

  • Als u getallen wilt optellen, typt u =2+4.

  • Als u getallen wilt aftrekken, typt u =4-2.

  • Als u getallen wilt vermenigvuldigen, typt u =2*4.

  • Als u getallen wilt delen, typt u =4/2.

 4. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op Enter.

Excel voor het web voert de berekening uit en toont het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven in Excel voor het web door een getalnotatie toe te passen, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u de pijltoetsen totdat u de gewenste cellen hebt geselecteerd.

 2. Als u het contextmenu wilt openen, drukt u op Shift+F10 of op de Windows-menutoets.

 3. Druk op pijl-omlaag of I totdat u 'Getalnotatie' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Waarschuwing, getalnotatie'.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste notatie hoort, zoals Valuta of Datum, en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren en toe te passen op uw werkblad.

Een tabel maken van uw gegevens

U kunt een tabel maken op basis van uw gegevens, zodat u de gegevens bijvoorbeeld snel kunt filteren of sorteren.

 1. Selecteer de cellen die u in de tabel wilt opnemen. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u de pijltoetsen totdat u de gewenste cellen hebt geselecteerd.

 2. Als u het menu Opmaak als tabel wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, H, T.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare tabelstijlen te bladeren. Wanneer u de gewenste stijl hoort, drukt u op Enter. Het dialoogvenster Opmaken als tabel wordt geopend.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Mijn tabel bevat kopteksten, selectievakje, uitgeschakeld'. Druk op de spatiebalk om kopteksten aan de tabel toe te voegen.

  Tip: Gebruik tabelkoppen om uw tabel toegankelijker te maken voor gebruikers van schermlezers. Schermlezers gebruiken de koptekstgegevens om te begrijpen hoe ze tabelcellen kunnen vinden.

 5. Druk op Enter om de tabel te maken.

De gegevens in een tabel sorteren of filteren

 1. Ga in de tabel die u wilt sorteren of filteren naar een cel met een vervolgkeuzelijst Sorteren & filter . U hoort de celdetails, gevolgd door 'Heeft een vervolgkeuzelijst voor sorteren en filteren'.

 2. Druk op Alt+pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu te openen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de gegevens wilt sorteren, drukt u op pijl-omlaag of I totdat u 'Sorteren van klein naar groot', 'Sorteren van groot naar klein', 'Sorteren van A naar Z' of 'Sorteren van Z naar A' hoort, afhankelijk van het type gegevens in de cellen. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u een eenvoudig filter wilt toepassen, drukt u op pijl-omlaag of I totdat u 'Alles selecteren, menu-item' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag of op I om door de filteropties te bladeren. Wanneer u een gewenste optie hoort, drukt u op de spatiebalk om deze te selecteren of op te heffen. Als u het filter wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toepassen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u een complex filter wilt toepassen, drukt u op pijl-omlaag of I totdat u 'Tekstfilters, menu-item' hoort en drukt u eenmaal op Enter of pijl-rechts. Het filtermenu wordt geopend. Druk op pijl-omlaag of I totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Aangepast filter wordt geopend. Typ de gewenste waarden en druk op Enter.

  • Als u een filter wilt wissen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Filter wissen uit' hoort, gevolgd door de coördinaten van de gefilterde cel. Druk vervolgens op Enter.

Zie Een schermlezer gebruiken om een tabel te sorteren of te filteren voor gedetailleerde instructies over het sorteren of filteren van gegevens in een tabel.

Berekeningen van de getallen weergeven

 1. Typ een gelijkteken ( = ) in de cel waarin u het totaal wilt weergeven.

 2. Typ de naam van de formule of functie die u wilt gebruiken, zoals som of gemiddelde. Er wordt een lijst met functies geopend en deze wordt bijgewerkt terwijl u typt. U hoort de eerste functie in de lijst.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste functie hoort en druk vervolgens eenmaal op de Tab-toets om deze te selecteren.

 4. Typ het celbereik of andere getallen waarop u de functie wilt toepassen, gevolgd door een haakje sluiten ()) en druk op Enter.

Uw werk opslaan

Excel voor het web uw werk automatisch opslaat, maar u kunt de locatie of bestandsnaam wijzigen en u kunt een kopie van het bestand downloaden.

Een kopie online opslaan

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows-logotoets, F, S, A. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Locatie', gevolgd door de naam van de huidige locatie.

 4. Druk op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen en druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort. Druk vervolgens op Enter.

De naam van een werkmap wijzigen

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows-logotoets, F, S, R. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Bestandsnaam .

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand en druk op Enter.

Een kopie opslaan op uw computer

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows-logotoets, F, S, C. Het bestand wordt gedownload naar de map Downloads op uw computer.

Uw werk afdrukken

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows-logotoets, F, P, P. Het afdrukvoorbeeld van de werkmap wordt geopend.

 2. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Zie Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken voor instructies over het uitvoeren van geavanceerde afdruktaken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Sneltoetsen in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×