Basistaken met een schermlezer in Excel

Decoratief pictogram. Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Excel toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren in Excel. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u de app start, een nieuwe werkmap maakt om uw gegevens in te voegen, eenvoudige formules te maken, uw gegevens te sorteren of te filteren en grafieken toe te voegen om aan te geven wat uw gegevens betekenen.

Notities: 

In dit onderwerp

Start Excel

 1. Ga op Excel van een van de volgende stappen te werk om de Excel te starten:

  • Druk op Windows logotoets, typ Excelen druk vervolgens op Enter. Excel wordt geopend in het menu Start, waar u een sjabloon voor een nieuwe werkmap kunt selecteren of een bestaande werkmap kunt openen.

  • Navigeer op uw apparaat of de bestandsopslag die u gebruikt naar de Excel werkmap die u wilt openen en druk op Enter. De werkmap wordt geopend in Excel.

Een nieuwe werkmap maken

Excel worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt net zoveel werkbladen toevoegen aan een werkmap als u wilt, maar ook nieuwe werkmappen maken om gegevens gescheiden te houden.

Tip: Als u een nieuw werkblad aan een werkmap wilt toevoegen, drukt u op Shift+F11.

 1. Als u een nieuwe werkmap wilt maken met de lege werkmapsjabloon, gaat u op een van de volgende manier te werk:

  • OpenExcel. U komt terecht in het menu Start. Druk op Alt+H, Y en vervolgens op 2.

  • Als u al een werkblad bewerkt, drukt u op Ctrl+N.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad in typt, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Cellen worden verwezen naar hun locatie in de rij en kolom op het blad, dus cel A1 bevindt zich in de eerste rij van kolom A. Op een nieuw blad is cel A1 de standaardselectie.

 1. Als u een lege cel wilt selecteren waarin u wilt beginnen met het invoeren van de gegevens, drukt u op de pijltoetsen. Wanneer u met Verteller naar cellen in de werkmap gaat, hoort u de celverwijzing, gevolgd door 'Geselecteerd, bewerkbaar', de kolom- en rijverwijzing en vervolgens 'Item', gevolgd door de inhoud van de cel, indien van het geval. Met JAWS en NVDA hoort u de inhoud van de cel en de celverwijzing. Wanneer u een lege cel met JAWS selecteert, hoort u 'Leeg', gevolgd door de celverwijzing. Met NVDA hoort u de celverwijzing.

 2. Typ tekst of een getal in de cel.

 3. Als u de inhoud in de cel wilt bevestigen en naar de volgende cel in de kolom wilt gaan, drukt u op Enter. Als u naar de volgende cel in de rij wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken.

Gegevens optellen met AutoSom

U kunt de functie AutoSum gebruiken om snel getallen toe te voegen die u in het werkblad hebt ingevoerd.

 1. Selecteer de cel waarin u het totaal wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Als u de functie AutoSum in de cel wilt invoeren, drukt u op Alt+H, U en vervolgens op S.

  Tip: U kunt wijzigen welke cellen zijn geselecteerd voor de functie AutoSum. Om het bereik te selecteren van de cellen die u wilt optellen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen.

 3. Wanneer u hebt bevestigd dat de functie AutoSum een formule maakt voor de cellen die u wilt gebruiken, drukt u op Enter. AutoSum voegt de getallen in de geselecteerde cellen toe en het totaal gaat naar de cel die u hebt geselecteerd.

 4. Als u het resultaat van de AutoSom-berekening wilt horen, gaat u terug naar de cel met de functie AutoSom. U hoort het getal, gevolgd door 'Formule heeft' en de celverwijzing.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U maakt een formule door celverwijzingen (bijvoorbeeld B4 of D6) te combineren die de getallen bevatten die u wilt berekenen met de wiskundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken ( = ). Een Excel formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snelle berekeningen wilt uitvoeren, kunt u getallen invoeren in uw formule in plaats van celverwijzingen, bijvoorbeeld =20+10, =20-10, =20*10, of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat gaat naar de cel die u hebt geselecteerd.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

Als u onderscheid wilt maken tussen verschillende soorten getallen, past u er een getalnotatie op toe, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Als u de focus naar het menu getalnotatie wilt verplaatsen, drukt u op Alt+H, N.

 3. Druk op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de beste getalnotatie hoort en druk vervolgens op Enter om een geselecteerde notatie toe te passen op de geselecteerde cellen.

  Tip: Als de balknummerindeling niet in het menu staat, drukt u op M terwijl u door de beschikbare notaties in het menu bladert. Het tabblad Getal in het dialoogvenster Cellen opmaken wordt geopend. Als u door de lijst met beschikbare getalnota's wilt bladeren, drukt u eenmaal op de Tab-toets en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de juiste notatie hebt gevonden en drukt u vervolgens op Enter.

Gegevens in een tabel filteren of sorteren

Wanneer u een tabel maakt van uw gegevens in een blad, kunt u de gegevens snel analyseren op verschillende manieren, waaronder snel filteren of sorteren. Voor gedetailleerde instructies over het filteren en sorteren van gegevens in tabellen raadpleegt u Een schermlezer gebruiken om een tabel te sorteren of te filteren in Excel.

Gegevens in een tabel filteren 

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt analyseren, selecteert u de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen). Nadat u de groep cellen heeft geselecteerd, kondigt Verteller de celverwijzing en de inhoud van de laatste cel in het bereik aan. Met JAWS en NVDA hoort u de celverwijzing en de inhoud van de eerste cel in het bereik, gevolgd door de celverwijzing en de inhoud van de laatste cel in het bereik.

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Tabellen wilt gaan, drukt u op T.

 4. Als u Tabelraster wilt selecteren, drukt u eenmaal op de Tab-toets en drukt u vervolgens op Enter. De geselecteerde gegevens worden opgemaakt als een tabel. Kolomkoppen worden toegevoegd en de rijen worden opgemaakt met afwisselende kleuren.

 5. Als u gegevens in de tabel wilt filteren op de inhoud van een kolom, gaat u naar de kop van de kolom met de gegevens op wie u wilt filteren.

 6. Druk op Alt+pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Handmatig filter'. De focus ligt op het selectievakje Alles selecteren, dat standaard is ingeschakeld.

 7. Als u het selectievakje Alles selecteren wilt leegmaken, drukt u op de spatiebalk.

 8. Als u door de filteropties wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag en drukt u op de spatiebalk om de selectievakjes te selecteren met de gegevens die u wilt filteren. Druk op Enter om de filterselectie toe te passen.

 9. Als u het filter wilt verwijderen en alle gegevens opnieuw wilt laten zien, herhaalt u stap 5 en 6 en drukt u op de spatiebalk om het selectievakje Alles selecteren in te selecteren. Druk op Enter om de wijziging toe te passen.

Gegevens in een tabel sorteren

 1. Verplaats in de tabel de focus naar de kolomkop waar u de tabel op wilt sorteren en druk op Alt+pijl-omlaag.

 2. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u getallen wilt sorteren van de kleinste naar de grootste of van A naar Z, drukt u op S.

  • Als u de getallen wilt sorteren van de grootste naar de kleinste of de tekst van Z naar A, drukt u op O.

Getallen in een tabel berekenen

Met het hulpprogramma Snelle analyse kunt u snel uw getallen berekenen. Of het nu een som, gemiddelde of aantal is, Excel de berekeningsresultaten hieronder of naast uw getallen in de hele tabel.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt berekenen, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Totalen wilt gaan, drukt u op O en drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 4. Als u door de berekeningsopties voor de horizontale of verticale gegevens in de tabel wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts.

 5. Druk op Enter om een berekeningsoptie te selecteren. De geselecteerde groep gegevens wordt berekend zoals is opgegeven.

 6. Als u de resultaten wilt horen, selecteert u een voor een de cellen die de formules bevatten. U hoort het resultaat van de formule, de celverwijzing en dat de cel een formule bevat.

Gegevens als een tabel opmaken of markeren

Met voorwaardelijke opmaak of sparklines kunt u de belangrijkste gegevens markeren of gegevenstrends weergeven. Met het hulpmiddel Snelle analyse kunt u deze markeringen snel toepassen.

 1. Om de groep gegevens te selecteren die u wilt markeren met voorwaardelijke opmaak of sparklines, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Druk op F om naar het tabblad Opmaak te gaan.

  • Druk op S om naar het menu Sparklines te gaan.

 4. Als u naar de tabopties wilt gaan, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Als u door de opmaak- of sparklinesopties wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links.

 5. Als u een optie voor opmaak of sparklines wilt selecteren, drukt u op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt opgemaakt zoals is opgegeven.

Opmerking: Zie Trends in gegevens analyseren met sparklines voor meer informatie over het gebruik van sparklines.

Gegevens weergeven in een grafiek

Het hulpmiddel Snelle analyse beveelt een specifieke grafiek aan en maakt snel een visuele presentatie van uw gegevens.

 1. Als u een groep getallen en labels wilt selecteren om deze in een grafiek weer te geven, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Grafieken wilt gaan, drukt u op C en drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 4. Als u door de grafiekopties wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de juiste optie hoort.

 5. Druk op Enter om het grafiektype te selecteren. De grafiek die uw geselecteerde groep voorstelt, wordt aan het werkblad toegevoegd als een ingesloten object.

Opmerking: Zie Een schermlezer gebruiken om een grafiek te maken en een grafiek te selecteren in Excel,Een schermlezer gebruiken om een draaitabel of Draaigrafiek te maken in Excel of Een grafiek maken met aanbevolen grafieken voor meer informatie over het werken met   grafieken.

Uw werk voor het eerst opslaan

 1. Druk op Ctrl+S om de werkmap op te slaan. Het dialoogvenster Dit bestand opslaan wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld Bestandsnaam.

 2. Typ een naam voor de werkmap.

 3. Als u de locatie wilt kiezen waar u de werkmap wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kies een locatie' hoort, gevolgd door de standaardlocatie.

 4. Druk op Alt+pijl-omlaag om de lijst met beschikbare locaties te openen.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste locatie hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Als u het bestand wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort en drukt u op Enter.

Uw werk afdrukken

Voor gedetailleerde instructies over het afdrukken of wijzigen van de afdrukinstellingen in Excel raadpleegt u Een schermlezer gebruiken om een Excel afdrukken.

 1. Druk op Ctrl+P om het menu Afdrukken te openen. De focus ligt op de knop Afdrukken.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de afdrukinstellingen te bladeren, bijvoorbeeld het aantal exemplaren, de afdrukstand en de paginagrootte. Als u een instelling wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag om de lijst met opties uit te vouwen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijsten te navigeren en drukt u vervolgens op Enter om een optie te selecteren.

 3. Wanneer de afdrukinstellingen zijn zoals u wilt, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De printer drukt de werkmap af.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een draaitabel of Draaigrafiek maken in Excel

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om basistaken uit te voeren, zoals een nieuwe werkmap maken, gegevens invoeren, eenvoudige formules maken en uw werk afdrukken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Start Excel

Gebruik Finder en VoiceOver om eenvoudig aan de slag Excel voor Mac.

 1. Druk op Shift+Command+A om naar de lijst Toepassingen in Finderte gaan.

 2. Typ M om rechtstreeks naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'M' en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Microsoft #x1 toepassing'.

 3. Als u Excel voor Mac, drukt u op Command+pijl-omlaag.

Een nieuwe werkmap maken

Excel worden werkmappen genoemd en ze hebben elk een of meer werkbladen.

 1. Druk Excel op Command+N. Excel een lege werkmap opent in een afzonderlijk venster, waarbij de focus in de eerste cel in het blad wordt geplaatst.

  Tip: Als u een nieuw werkblad aan een werkmap wilt toevoegen, drukt u op Shift+F11.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad in typt, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Cellen worden verwezen naar de rij- en kolomlocatie op het blad, dus cel A1 bevindt zich in de eerste rij van kolom A.

 1. Als u de focus naar het inhoudsgebied van het werkblad wilt verplaatsen, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u 'Werkmapgebied' hoort, gevolgd door het huidige bladnummer.

 2. Als u tussen cellen wilt gaan, gebruikt u de pijltoetsen. U hoort de celcoördinaten terwijl u beweegt. Als de cel tekst bevat, leest VoiceOver die tekst voor.

 3. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule. Druk op Return of tab om naar de volgende cel te gaan.

AutoSum gebruiken om getallen op te voegen

U kunt de functie AutoSum gebruiken om snel getallen op te maken die u hebt ingevoerd in uw werkblad.

 1. Verplaats de focus naar de cel rechts van de getallen die u wilt op toevoegen, of net eronder.

 2. Als u de functie AutoSum wilt invoegen, drukt u op Shift+Command+T.

AutoSum telt de getallen op en plaatst het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken ( = ). Een Excel formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snelle berekeningen wilt uitvoeren in plaats van celverwijzingen, kunt u getallen invoeren in uw formule, bijvoorbeeld =20+10, =20-10, =20*10of =20/10.

 4. Druk op Return. De getallen worden berekend en het resultaat gaat naar de cel die u hebt geselecteerd.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft, drukt u op Control+Return.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven in Excel door een getalnotatie toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u een reeks cellen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen totdat alle gezochte cellen zijn geselecteerd.

 2. Druk op Command+1 om het dialoogvenster Cellen opmaken te openen.

 3. Als u de focus naar de lijst met opmaakcategorieën wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 4. Als u door de opmaaktypen wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. U hoort de naam van de categorie, zoals Valuta of Datum.

 5. In sommige categorieën zijn meerdere indelingen beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld een specifieke datumnotatie selecteren, zoals 14-3-15 of 14-15 maart. Als u de focus naar de lijst met opmaaktypen voor een bepaalde categorie wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Als u door de opmaakopties wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 6. Druk op Return om een specifieke notatie te selecteren en deze toe te passen op de geselecteerde cellen.

Uw werk voor het eerst opslaan

Tip: Als u uw wijzigingen wilt opslaan in een bestand dat u eerder hebt opgeslagen, drukt u op Command+S.

 1. Druk op Command+S. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Naam: .

 2. Typ de naam die u wilt gebruiken voor uw werkmap en ga op een van de volgende manier te werk:

  • Als u het bestand op uw computer wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Op mijn Mac' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Als u het bestand wilt opslaan in de map Documenten op uw Mac, drukt u op Return.

  • Als u het bestand online wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Onlinelocaties' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de Tab-toets totdat u de standaard- of huidige locatie voor opslaan hoort, druk op de pijl-omlaag totdat u de balk hoort, zoals OneDrive, en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Return om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

Uw werk afdrukken

Voor gedetailleerde instructies over het afdrukken of wijzigen van de afdrukinstellingen in Excel raadpleegt u Een schermlezer gebruiken om een Excel afdrukken. 

 1. Druk op Command+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. De focus ligt op het menu Printer.

 2. Als u een printer wilt selecteren in het menu, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de printer die u wilt gebruiken en drukt u vervolgens op Return.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor iOS VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om basistaken uit te voeren, zoals de app openen, een werkmap maken of uw gegevens invoeren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Open Excel

 1. Sleep iPhone vinger over het scherm totdat u 'Excel ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u de Excel voor iOS start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw Microsoft account. Ga voor instructies naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u zich de laatste keer niet hebtExcel voor iOS bij de app, wordt de app geopend zonder u te vragen u aan te melden.

Meld u aan bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel voor iOS de eerste keer dat u de app opent of later. Nadat u zich hebt Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office apps. U kunt ook Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Aanmelden bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u deExcel voor iOS voor het eerst opent, start de app de eerste installatie en hoort u: 'Gebruik Excel onderweg'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'E-mail of telefoonnummer, tekstveld' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres of telefoonnummer te typen. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Volgende, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Wachtwoord, wachtwoord, beveiligd tekstveld, vereist' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u 'Mis niets' hoort, swipet u naar rechts totdat u de juiste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u besluit uw werkmappen te gebruiken, kunt u zich aanmelden bij Excel voor iOS zelfs nadat u de app al zonder aanmelding hebt gebruikt.

 1. Open Excel.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar links of rechts totdat u 'Navigatiedeelvenster, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Tik met vier vingers op de bovenkant van het scherm, swipe naar rechts of links totdat u 'E-mail, telefoon of Skype, tekstveld vereist' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of naam Skype typen. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Volgende, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Password, secure text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werkmap openen

Een recente werkmap openen

 1. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Open Excel. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u al een bestand inExcel bewerkt en een ander bestand wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het juiste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Open Excel.

  • Als u al een bestand inExcel bewerkt en een ander bestand wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Tik met vier vingers onder aan het scherm. U hoort: 'Tabblad Openen'. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een lijst met bestanden en mappen geopend.

 3. Als het bestand dat u wilt openen zich in een map bevindt, swipet u naar rechts totdat u de juiste bestandslocatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga naar het bestand en dubbeltik op het scherm om het te openen.

Een nieuwe werkmap maken

Excel worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Open Excel.

  • Als u al een bestand inExcel bewerkt en een nieuw bestand wilt maken, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Nieuw tabblad' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u de naam hoort van de werkmapsjabloon die u wilt gebruiken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuwe werkmap wilt starten met een lege sjabloon zonder vooraf ontworpen opmaak, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lege werkmap' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuw werkblad toevoegen aan de werkmap

 1. Tik in een werkmap met vier vingers onder aan het scherm en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Blad toevoegen, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het nieuwe blad wordt geopend.

Gegevens invoeren

Terwijl u gegevens in het werkblad in typt, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 staat in de eerste rij van kolom A.

 1. Als u de focus naar het blad wilt verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm totdat u de coördinaten hoort van de cel die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'B3'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Geselecteerd', gevolgd door de celdetails. De cel is nu geselecteerd.

 2. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het schermtoetsenbord om de nummers of tekst te typen die u wilt gebruiken.

 3. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven door een getalnotatie toe te passen op een cel, zoals Valuta,Percentageof Datum.

 1. Sleep op het werkblad met uw vinger over het scherm om de cel te zoeken aan wie u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Lint weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het huidige tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Gegevens'.

 3. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Getalnotatie' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Getalnotatie.'

 5. Swipe naar rechts totdat u de juiste notatie hoort, zoals Valuta,Tijdof Percentage.

  Tip: Als een indelingsoptie een submenu heeft, hoort u bijvoorbeeld 'Valutamenu'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

 6. Dubbeltik op het scherm om een getalnotatie te selecteren.

Uw werk opslaan

Excel voor iOS wordt uw werk automatisch opgeslagen als u bent aangemeld, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en bijvoorbeeld de locatie voor opslaan selecteren om een kopie van een bestand op uw telefoon op te slaan.

Een kopie van het bestand opslaan met een nieuwe naam

 1. Tik in Excel werkblad met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Een kopie opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Opslaan als, bestandsnaam, tekstveld'. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe bestandsnaam te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Klaar' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het bestand met de nieuwe naam op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Selecteer waar u het bestand wilt opslaan

 1. Tik in Excel werkblad met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Een kopie opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Opslaan als, bestandsnaam, tekstveld'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan. Als u de kopie wilt opslaan op uw telefoon, swipet u naar rechts totdat u 'Op mijn iPhone, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe in de locatieoptie die u hebt geselecteerd naar links of rechts totdat u de juiste map of andere sublocatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Druk het werkblad rechtstreeks van uw iPhone af op een printer die AirPrint ondersteunt. Zie Afdrukken via AirPrint vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

 1. Controleer of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 2. Tik in een Excel met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts en u hoort: 'AirPrint, button'. Dubbeltik op het scherm. De pagina Indelingsopties wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts om door de lijst met indelingsopties te bladeren. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 6. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, knop'. Als u wordt gevraagd onlinebestandsconversie toe te staan, swipet u naar rechts totdat u 'Toestaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina Afdrukopties wordt geopend.

 7. Als u de printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Printer, Printer selecteren, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de printer hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar de pagina Printeropties.

 8. Als u wilt instellen hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt, swipet u naar rechts totdat u 'Eén exemplaar' of de huidige selectie hoort. Als u het huidige aantal exemplaren wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Decrement' of 'Increment' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u wilt afdrukken, swipet u naar links totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie Excel Een schermlezer gebruiken om een werkmap af te drukken voor instructies over het uitvoeren van geavanceerdere afdruktaken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om basistaken uit te voeren, zoals een werkmap maken, bewerken of afdrukken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Open Excel voor Android

 1. Sleep op het startscherm van uw Android-apparaat met één vinger over het scherm totdat u 'Apps' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u de Excel start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw Microsoft account. Ga voor instructies naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tips: 

 • Als u Ok Google spraakdetectie hebt ingeschakeld in de Google-app, kunt u zeggen: 'Ok Google, open Excel.'

 • Als u zich de laatste keer niet hebt Excel bij de app, wordt de app geopend zonder u te vragen u aan te melden.

Meld u aan bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel de eerste keer dat u de app opent of later. Nadat u zich hebt Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office apps. U kunt ook Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Aanmelden bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u de Excel opent, start de app de eerste installatie en hoort u: 'Meld u aan bij Microsoft account'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken, vak bewerken, e-mail, telefoon of Skype ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of naam Skype typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u 'Volgende, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Wachtwoord bewerken, vak bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 7. Swipe naar rechts of links totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u besluit uw werkmappen te gebruiken, kunt u zich aanmelden bij Excel zelfs nadat u de app al zonder aanmelding hebt gebruikt.

 1. Open Excel.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Aanmelden, knop Terug'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Aanmelden wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Editing, edit box, Email, phone, or Skype,' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of naam Skype typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u 'Volgende, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Wachtwoord bewerken, vak bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 9. Swipe naar rechts of links totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Werkmap openen

Wanneer u deExcel, komt u terecht op de pagina Recent.  De lijst bevat uw meest recente werkmappen. U kunt snel een van uw meest recente werkmappen openen om door te gaan waar u was gebleven. U kunt ook naar een oudere werkmap navigeren en openen. 

Een recente werkmap openen 

 1. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • OpenExcel.

  • Als u al aan een werkmap werkt en een andere werkmap wilt openen, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 2. U komt terecht op de pagina Recent. Sleep één vinger over het scherm totdat u het beste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • OpenExcel.

  • Als u al aan een werkmap werkt en een andere werkmap wilt openen, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Tabblad Openen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie van het bestand hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van het bestand dat u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm om het te openen.

Een nieuwe werkmap maken

Excel worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens geordend te houden.

 1. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • OpenExcel.

  • Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Nieuw, knop Terug'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de werkmapsjabloon die u wilt gebruiken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuwe werkmap wilt starten met een lege sjabloon zonder vooraf ontworpen opmaak, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lege werkmap' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuw werkblad toevoegen aan de werkmap

 1. Sleep in een werkmap uw vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Knop Blad toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u 'Knop Blad toevoegen' niet hoort, is de bladenbalk verborgen. Als u de bladenbalk wilt weergeven, sleept u uw vinger rond de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Knop Bladen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Gegevens invoeren

Terwijl u gegevens in het werkblad in typt, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Cellen worden verwezen naar hun locatie in de rij en kolom op het blad, dus cel A1 bevindt zich in de eerste rij van kolom A. Op een nieuw blad is cel A1 de standaardselectie.

 1. Sleep op het werkblad met uw vinger over het scherm totdat u de cel hebt gevonden waar u aan wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Knippen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven op de onderste helft van het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de nummers of tekst te typen die u wilt gebruiken. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 5. Sleep uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Knop Enter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven door een getalnotatie toe te passen op een cel, zoals Valuta,Percentageof Datum.

 1. Sleep op het werkblad met uw vinger over het scherm om de cel te zoeken aan wie u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Als u het contextmenu wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Meer opties' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

 4. Dubbeltik op het scherm, swipe naar links totdat u 'Start, tabbladmenu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Getalnotatie' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Getalnotatie wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts totdat u de juiste notatie hoort, zoals Valuta,Tijdof Percentage,en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

  Tip: Als een indelingsoptie een submenu heeft, hoort u bijvoorbeeld 'Menu Getal'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Sleep op het werkblad met uw vinger over het scherm om de cel te zoeken waar u het resultaat van de formule wilt weergeven.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Knippen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het schermtoetsenbord te openen.

 4. Als u de formule wilt maken, typt u eerst een gelijkteken ( = ). Een Excel formule begint altijd met het gelijkteken.

 5. Wanneer u het gelijkteken hebt getypt, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en wiskundige operatoren. Typ het plusteken (+) voor optellen, het minteken (-) voor aftrekken, het sterretje (*) voor vermenigvuldiging of de slash (/) voor de verdeling. Typ bijvoorbeeld =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5, of =B4/B5.

  Tip: Als u snelle berekeningen wilt uitvoeren in plaats van celverwijzingen, kunt u getallen invoeren in uw formule, bijvoorbeeld =20+10, =20-10, =20*10of =20/10.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Knop Enter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Excel wordt de berekening uitgevoerd en wordt het resultaat in de geselecteerde cel invoegen.

Uw werk opslaan

Excel wordt uw werk automatisch opgeslagen als u bent aangemeld, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en bijvoorbeeld de locatie voor opslaan selecteren om een kopie op uw telefoon op te slaan.

De naam van het bestand wijzigen

 1. Swipe in Excel bestand naar rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina Opslaan als wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld bestandsnaam.

 3. Dubbeltik op het scherm. Als u de huidige bestandsnaam wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe bestandsnaam te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens om het bestand met de nieuwe naam op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Selecteer waar u het bestand wilt opslaan

 1. Swipe in Excel bestand naar rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina Opslaan als wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld bestandsnaam.

 3. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan. Als u het bestand wilt opslaan op uw telefoon, swipet u naar links totdat u 'Dit apparaat' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe op de locatie die u hebt geselecteerd naar links of rechts totdat u de juiste map of andere sublocatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u: 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Als u uw werkbladen wilt afdrukken, moet u ervoor zorgen dat er een printer is verbonden met uw apparaat.

 1. Swipe in Excel bestand naar rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken' hoort. Dubbeltik op het scherm. De pagina Afdrukopties wordt geopend.

 3. Als u de standaardafdrukopties wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u 'Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing' hoort, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Als u een printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Vervolgkeuzelijst, Printer selecteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de printer die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 5. Als u wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Voor instructies over het uitvoeren van geavanceerdere afdruktaken gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een Excel afdrukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor het web toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren, zoals een nieuwe werkmap maken, een werkmap bewerken en uw werk afdrukken. We hebben het getest met Verteller inMicrosoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het kan werken met andere schermlezers en webbrowsers, zolang ze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Open Excel voor het web

 1. Ga naar https://www.office.com en meld u aan met uw Microsoft account.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Start, knop' hoort. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Ga naar Excel, knop, uit' hoort en druk vervolgens op Enter. Excel voor het web wordt geopend met de focus op de sjabloon voor een nieuwe lege werkmap.

Werkmap openen

U kunt snel een bestand openen waar u onlangs aan hebt gewerkt of door al uw werkmappen bladeren om het juiste bestand te vinden. U kunt de werkmap ook openen in de volledige bureaubladversie vanExcel om toegang te krijgen tot extra opties.

Een werkmap openen wanneer u begint met Excel voor het web

 1. OpenExcel voor het web. De app wordt geopend en de focus ligt op een nieuwe optie voor een lege werkmap.

 2. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u een recent bestand wilt openen, drukt u op de Tab-toets of B totdat u 'Onlangs geopend, knop' hoort en drukt u op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling Excel ', gevolgd door de naam van de werkmap met focus en uw gebruikersnaam. Als u door de lijst met recente werkmappen wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of I. Wanneer u het bestand hebt gevonden dat u wilt openen, drukt u op Enter. Het bestand wordt geopend in de weergavemodus.

  • Als u door al uw werkmappen wilt bladeren om de werkmap te vinden die u wilt openen, drukt u op de Tab-toets of B totdat u 'Alles, knop' hoort en drukt u op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling Excel ', gevolgd door de naam van de werkmap met focus en uw gebruikersnaam. Als u door de lijst met werkmappen wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of I. Wanneer u het bestand hebt gevonden dat u wilt openen, drukt u op Enter. Het bestand wordt geopend in de weergavemodus.

Een werkmap openen bij het bewerken van een bestand in Excel voor het web

Opmerking: Als u een andere werkmap wilt openen wanneer u al in Excel voor het web werkt, moet u zich in de bewerkingsmodus hebben. Zie Overschakelen naar bewerkingsmodus voor instructies over het overschakelen naar de bewerkingsmodus.

 1. Druk op Alt+Windows logotoets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 2. Druk op F om het menu Bestand te openen.

 3. Druk op O om het menu Openen te openen.

 4. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u een recente werkmap wilt openen, drukt u eenmaal op de Tab-toets, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het beste document hoort en drukt u vervolgens op Enter. Het bestand wordt geopend in de weergavemodus.

  • Als u een document wilt openen vanuit een onlineopslagplaats, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, Meer bestanden weergeven' hoort en drukt u op Enter. OneDrive wordt geopend. Ga naar het beste bestand en druk vervolgens op Enter. Het bestand wordt geopend in de bewerkingsmodus.

Een werkmap openen in de volledige versie van Excel

Als u de volledige bureaubladversie van Excel hebt, hebt u veel meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie eenvoudig openen vanaf Excel voor het web.

 1. Druk Excel voor het web op Alt+Windows logotoets, Z, M en vervolgens op O. U hoort: 'Deze site probeert de Excel.'

 2. Druk op de Tab-toets tot u "Knop Openen" hoort en druk dan op Enter. De werkmap wordt geopend in de bureaubladversie vanExcel.

Overschakelen naar bewerkingsmodus

Als u een werkmap hebt geopend in de weergavemodus en het bestand wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkingsmodus.

 1. Druk in de weergavemodus op Alt+Windows logotoets, Z, M en vervolgens op E. De modus wordt gewijzigd in Bewerken.

Een nieuwe werkmap maken

U kunt een nieuwe werkmap maken op basis van een vooraf opgemaakte of lege sjabloon.

Tip: Als u een nieuw werkblad aan een werkmap wilt toevoegen, drukt u op Shift+F11.

Een werkmap maken wanneer u begint met Excel voor het web

 1. OpenExcel voor het web. De app wordt geopend en de focus ligt op een nieuwe optie voor een lege werkmap. Deze werkmapoptie bevat geen vooraf gedefinieerde opmaak.

 2. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om een nieuwe lege werkmap te openen en er aan te werken.

  • Als u door de lijst met sjablonen op de Excel voor het web startpagina wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets totdat u de sjablonen hoort die u wilt gebruiken en drukt u vervolgens op Enter. Als u naar extra sjablonen wilt zoeken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, Meer sjablonen openen' hoort en drukt u op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u de juiste sjabloon hebt gevonden en druk vervolgens op Enter.

  De nieuwe werkmap wordt geopend en de focus ligt op de eerste cel in het blad.

Een werkmap maken bij het bewerken van een bestand in Excel voor het web

Opmerking: Als u een nieuwe werkmap wilt maken wanneer u al in Excel voor het web werkt, moet u zich in de bewerkingsmodus hebben. Zie Overschakelen naar bewerkingsmodus voor instructies over het overschakelen naar de bewerkingsmodus.

 1. Druk op Alt+Windows logotoets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 2. Druk op F om het menu Bestand te openen.

 3. Druk op N om het menu Nieuw te openen.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Enter table, Blank, New' hoort en voer een van de volgende stappen uit:

  • Als u een nieuwe werkmap wilt maken op basis van een lege sjabloon zonder vooraf ontworpen opmaak, drukt u op Enter.

  • Als u naar een sjabloon wilt zoeken, gebruikt u de pijltoetsen om de beste sjabloon te vinden en drukt u vervolgens op Enter.

Uw werkmap bewerken

Als u de werkmap wilt bewerken, moet u zich in de bewerkingsmodus hebben. Ga naar Overstappen naar bewerkingsmodus voor instructies over het gebruik van de bewerkingsmodus.

Gegevens invoeren

 1. Als u tussen cellen wilt gaan, drukt u op de pijltoetsen. De schermlezer kondigt de cellen aan terwijl u door de rij- en kolomlocatie op het werkblad beweegt. De cel A1 staat in de eerste rij van kolom A. Als de cel tekst bevat, leest de schermlezer de tekst voor.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om uw getallen op te sommen

Als u snel de getallen in het werkblad wilt opvoegen, kunt u de functie AutoSum gebruiken.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt optelen.

 2. Druk op Alt+Windows logotoets, H, U, S. Druk op Enter om de berekening uit te voeren.

  Excel voor het web telt de getallen op en plaatst het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken ( = ). U hoort: 'Bewerken, gelijkteken'.

 3. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld een van de volgende opties:

  • Als u getallen wilt toevoegen, typt u =2+4.

  • Als u getallen wilt aftrekken, typt u =4-2.

  • Als u getallen wilt vermenigvuldigen, typt u =2*4.

  • Als u getallen wilt delen, typt u =4/2.

 4. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op Enter.

Excel voor het web wordt de berekening uitgevoerd en wordt het resultaat in de cel die u hebt geselecteerd, laten zien.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende typen getallen weergeven in Excel voor het web door een getalnotatie toe te passen, zoals Valuta,Percentageof Datum.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen totdat u de gezochte cellen hebt geselecteerd.

 2. Als u het contextmenu wilt openen, drukt u op Shift+F10 of op Windows menutoets.

 3. Druk op de pijl-omlaag of I totdat u 'Getalnotatie' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Waarschuwing, getalnotatie'.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de juiste notatie hoort, zoals Valuta of Datum,en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren en toe te passen op het werkblad.

Een tabel maken op uw gegevens

U kunt een tabel maken op uw gegevens, zodat u de gegevens bijvoorbeeld snel kunt filteren of sorteren.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen totdat u de gezochte cellen hebt geselecteerd.

 2. Als u het menu Opmaak als tabel wilt openen, drukt u op Alt+Windows logotoets, H, T.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare tabelstijlen te bladeren. Druk op Enter wanneer u de beste stijl hoort. Het dialoogvenster Opmaak als tabel wordt geopend.

 4. Druk op tab totdat u het volgende hoort: 'Mijn tabel heeft kopteksten, selectievakje, uitgeschakeld'. Als u kopteksten aan de tabel wilt toevoegen, drukt u op de spatiebalk.

  Tip: Gebruik tabelkoppen om uw tabel toegankelijker te maken voor gebruikers van schermlezers. Schermlezers gebruiken de koptekstgegevens om te begrijpen hoe u tabelcellen kunt zoeken.

 5. Druk op Enter om de tabel te maken.

De gegevens in een tabel sorteren of filteren

 1. Ga in de tabel die u wilt sorteren of filteren naar een cel met de vervolgkeuzelijst Sorteren & filter. U hoort de celdetails, gevolgd door 'Heeft een vervolgkeuzelijst sorteren en filteren'.

 2. Als u de vervolgkeuzelijst wilt openen, drukt u op Alt+pijl-omlaag.

 3. Ga op één van de volgende manieren te werk:

  • Als u de gegevens wilt sorteren, drukt u op de toets Pijl-omlaag of I totdat u 'Sorteren van klein naar groot' hoort, 'Sorteren van groot naar klein', 'Sorteren van A naar Z' of 'Sorteren van Z naar A', afhankelijk van het type gegevens in de cellen, en druk vervolgens op Enter.

  • Als u een eenvoudig filter wilt toepassen, drukt u op de pijl-omlaag of I totdat u 'Alles selecteren, menu-item' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag of ik om door de filteropties te bladeren. Wanneer u een optie hoort die u wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk om de optie te selecteren of te deselecteren. Als u het filter wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toepassen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u een complex filter wilt toepassen, drukt u op de pijl-omlaag of I totdat u 'Tekstfilters, menu-item' hoort en drukt u eenmaal op Enter of de pijl-rechts. Het filtermenu wordt geopend. Druk op de pijl-omlaag of op I totdat u de 2e optie hoort en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Aangepast filter wordt geopend. Typ de waarden die u wilt en druk op Enter.

  • Als u een filter wilt verwijderen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Filter verwijderen' hoort, gevolgd door de coördinaten van de gefilterde cel en drukt u vervolgens op Enter.

Zie Een schermlezer gebruiken om een tabel in een tabel te sorteren of te filteren voor meer gedetailleerde instructies over het sorteren of filteren van gegevens in Excel.

Berekeningen van de getallen weergeven

 1. Typ in de cel waar u het totaal wilt laten verschijnen een gelijkteken ( = ).

 2. Typ de naam van de formule of functie die u wilt gebruiken, zoals som of gemiddelde. Er wordt een lijst met functies geopend en deze wordt bijgewerkt terwijl u typt. U hoort de eerste functie in de lijst.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u de functie hoort die u wilt gebruiken en druk vervolgens eenmaal op de Tab-toets om deze te selecteren.

 4. Typ het celbereik of andere getallen waar u de functie op wilt toepassen, gevolgd door een haakje sluiten ()) en druk vervolgens op Enter.

Uw werk opslaan

Excel voor het web uw werk automatisch opgeslagen, maar u kunt de locatie of bestandsnaam wijzigen en u kunt een kopie van het bestand downloaden.

Een kopie online opslaan

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows logotoets, F, S, A. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld Bestandsnaam.

 2. Typ een nieuwe naam voor uw bestand.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Locatie', gevolgd door de naam van de huidige locatie.

 4. Druk op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen en druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de balk hoort. Druk vervolgens op Enter.

De naam van een werkmap wijzigen

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows logotoets, F, S, R. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Bestandsnaam.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand en druk op Enter.

Een kopie opslaan op uw computer

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows logotoets, F, S, C. Het bestand wordt gedownload naar de map Downloads op uw computer.

Uw werk afdrukken

 1. Druk tijdens het bewerken van een werkmap op Alt+Windows logotoets, F, P, P. Het afdrukvoorbeeld van de werkmap wordt geopend.

 2. Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Zie Excel Een schermlezer gebruiken om een werkmap af te drukken voor instructies over het uitvoeren van geavanceerdere afdruktaken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Sneltoetsen in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×