Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Skróty klawiaturowe w systemie Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL126449
Streszczenie
W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe, których można używać w systemie Windows.
Więcej informacji

Kombinacje klawiszy systemu Windows

 • F1: Pomoc
 • CTRL+ESC: otwieranie menu Start
 • ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami
 • ALT+F4: zamykanie programu
 • SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu
 • Logo systemu Windows+L: blokowanie komputera (bez użycia klawiszy CTRL+ALT+DELETE)

Kombinacje klawiszy programów systemu Windows

 • CTRL+C: kopiowanie
 • CTRL+X: wycinanie
 • CTRL+V: wklejanie
 • CTRL+Z: cofanie
 • CTRL+B: pogrubienie
 • CTRL+U: podkreślenie
 • CTRL+I: kursywa

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

 • SHIFT+kliknięcie prawym przyciskiem myszy: wyświetlanie menu skrótów z poleceniami alternatywnymi
 • SHIFT+dwukrotne kliknięcie: uruchamianie domyślnego polecenia alternatywnego (drugie polecenie w menu)
 • ALT+dwukrotne kliknięcie: wyświetlanie właściwości
 • SHIFT+DELETE: natychmiastowe usuwanie elementu bez umieszczania go w Koszu

Ogólne polecenia uruchamiane tylko za pomocą klawiatury

 • F1: uruchamianie Pomocy systemu Windows
 • F10: uaktywnianie opcji paska menu
 • SHIFT+F10: otwieranie menu skrótów dla zaznaczonego elementu (równoznaczne z kliknięciem obiektu prawym przyciskiem myszy)
 • CTRL+ESC: otwieranie menu Start (aby wybrać element, należy użyć klawiszy strzałek)
 • CTRL+ESC lub ESC: wybieranie przycisku Start (aby wybrać pasek zadań, należy nacisnąć klawisz TAB; aby wyświetlić menu kontekstowe, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F10)
 • CTRL+SHIFT+ESC: otwieranie Menedżera zadań systemu Windows
 • ALT+STRZAŁKA W DÓŁ: otwieranie pola listy rozwijanej
 • ALT+TAB: przełączanie do innego uruchomionego programu (aby wyświetlić okno przełączania między zadaniami, należy przytrzymać wciśnięty klawisz ALT, a następnie nacisnąć klawisz TAB)
 • SHIFT: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT przy wkładaniu dysku CD-ROM umożliwia pominięcie funkcji automatycznego uruchamiania
 • ALT+SPACJA: wyświetlanie menu systemowego okna głównego (menu systemowe umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna oraz zmienianie jego rozmiaru)
 • ALT+- (ALT+myślnik): wyświetlanie menu systemowego okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego (menu systemowe okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna podrzędnego oraz zmienianie jego rozmiaru)
 • CTRL+TAB: przełączanie do następnego okna podrzędnego programu interfejsu dokumentu wielokrotnego
 • ALT+podkreślona litera w menu: otwieranie menu
 • ALT+F4: zamykanie bieżącego okna
 • CTRL+F4: zamykanie bieżącego okna interfejsu dokumentu wielokrotnego
 • ALT+F6: przełączanie między oknami tego samego programu (kiedy na przykład jest wyświetlane okno dialogowe Znajdowanie Notatnika, naciśnięcie klawiszy ALT+F6 umożliwia przełączanie między oknem dialogowym Znajdowanie a oknem głównym Notatnika)

Skróty dotyczące obiektów powłoki i ogólne skróty folderów oraz Eksploratora Windows

Przy zaznaczonym obiekcie:
 • F2: zmienianie nazwy obiektu
 • F3: znajdowanie wszystkich plików
 • CTRL+X: wycinanie
 • CTRL+C: kopiowanie
 • CTRL+V: wklejanie
 • SHIFT+DELETE: natychmiastowe usuwanie zaznaczenia bez przenoszenia go do Kosza
 • ALT+ENTER: otwieranie właściwości zaznaczonego obiektu

Aby skopiować plik

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL podczas przeciągania pliku do innego folderu.

Aby utworzyć skrót

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisze CTRL+SHIFT podczas przeciągania pliku na pulpit lub do folderu.

Ogólne operacje sterowania folderami i skrótami

 • F4: zaznaczanie pola Przejdź do innego folderu i przenoszenie pozycji pola w dół (jeśli pasek narzędzi w Eksploratorze Windows jest aktywny)
 • F5: odświeżanie bieżącego okna
 • F6: przechodzenie między okienkami Eksploratora Windows
 • CTRL+G: otwieranie narzędzia przechodzenia do folderu (tylko w Eksploratorze systemu Windows 95)
 • CTRL+Z: cofanie ostatniego polecenia
 • CTRL+A: zaznaczanie wszystkich elementów w bieżącym oknie
 • BACKSPACE: przełączanie do folderu nadrzędnego
 • SHIFT+kliknięcie przycisku Zamknij: w przypadku folderów zamykanie bieżącego folderu i wszystkich folderów nadrzędnych

Sterowanie drzewem Eksploratora Windows

 • * (klawiatura numeryczna): rozwijanie wszystkich pozycji poniżej bieżącego zaznaczenia
 • + (klawiatura numeryczna): rozwijanie bieżącego zaznaczenia
 • - (klawiatura numeryczna): zwijanie bieżącego zaznaczenia
 • STRZAŁKA W PRAWO: rozwijanie bieżącego zaznaczenia (jeśli nie jest rozwinięte) — w przeciwnym wypadku przechodzenie do pierwszego obiektu podrzędnego
 • STRZAŁKA W LEWO: zwijanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) — w przeciwnym wypadku przechodzenie do obiektu nadrzędnego

Sterowanie właściwościami

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: przechodzenie między kartami właściwości

Skróty dotyczące ułatwień dostępu

 • Pięciokrotne naciśnięcie klawisza SHIFT: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszeTrwałe
 • Naciśnięcie i przytrzymanie prawego klawisza SHIFT przez osiem sekund: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszeFiltru
 • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza NUM LOCK przez pięć sekund: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszePrzełączające
 • Lewy ALT+lewy SHIFT+NUM LOCK: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszeMyszy
 • Lewy ALT+lewy SHIFT+PRINT SCREEN: włączanie lub wyłączanie wysokiego kontrastu

Klawisze klawiatury Microsoft Natural Keyboard

 • Logo systemu Windows: menu Start
 • Logo systemu Windows+R: okno dialogowe Uruchamianie
 • Logo systemu Windows+M: minimalizowanie wszystkiego
 • SHIFT+logo systemu Windows+M: cofanie minimalizowania wszystkiego
 • Logo systemu Windows+F1: Pomoc
 • Logo systemu Windows+E: Eksplorator Windows
 • Logo systemu Windows+F: znajdowanie plików lub folderów
 • Logo systemu Windows+D: minimalizowanie wszystkich otwartych okien i wyświetlanie pulpitu
 • CTRL+logo systemu Windows+F: znajdowanie komputera
 • CTRL+logo systemu Windows+TAB: przenoszenie fokusu między menu Start, paskiem narzędzi Szybkie uruchamianie i paskiem zadań (aby przenieść fokus na elementy paska narzędzi Szybkie uruchamianie i paska zadań, należy użyć klawisza STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO)
 • Logo systemu Windows+TAB: cykliczne przechodzenie między przyciskami paska zadań
 • Logo systemu Windows+Break: okno dialogowe Właściwości systemu
 • Klawisz aplikacji: wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu

Klawiatura Microsoft Natural Keyboard z zainstalowanym oprogramowaniem IntelliType

 • Logo systemu Windows+L: wylogowywanie z systemu Windows
 • Logo systemu Windows+P: uruchamianie Menedżera wydruku
 • Logo systemu Windows+C: otwieranie Panelu sterowania
 • Logo systemu Windows+V: uruchamianie Schowka
 • Logo systemu Windows+K: otwieranie okna dialogowego Właściwości klawiatury
 • Logo systemu Windows+I: otwieranie okna dialogowego Właściwości myszy
 • Logo systemu Windows+A: uruchamianie opcji ułatwień dostępu (jeśli są zainstalowane)
 • Logo systemu Windows+SPACJA: wyświetlanie listy klawiszy skrótów oprogramowania Microsoft IntelliType
 • Logo systemu Windows+S: włączanie lub wyłączanie funkcji CAPS LOCK

Polecenia w oknach dialogowych uruchamiane za pomocą klawiatury

 • TAB: przechodzenie do następnego formantu w oknie dialogowym
 • SHIFT+TAB: przechodzenie do poprzedniego formantu w oknie dialogowym
 • SPACJA: klikanie przycisku (jeśli bieżący formant jest przyciskiem), zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru (jeśli bieżący formant jest polem wyboru) albo wybieranie opcji (jeśli bieżący formant jest opcją)
 • ENTER: klikanie wybranego przycisku (przycisku z konturem)
 • ESC: klikanie przycisku Anuluj
 • ALT+podkreślona litera elementu okna dialogowego: przechodzenie do odpowiedniego elementu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 126449 — ostatni przegląd: 10/15/2009 09:31:47 — zmiana: 2.1

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Opinia