Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

W tym temacie przedstawiono instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia notesów OneNote z ułatwieniami dostępu i odblokowywania zawartości dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Dowiesz się na przykład, jak pracować z funkcją Sprawdzanie ułatwień dostępu w celu rozwiązania problemów z ułatwieniami dostępu podczas pisania notesu. Dowiesz się również, jak dodawać tekst alternatywny do obrazów, aby osoby korzystające z czytników zawartości ekranu mogły odsłuchać zawartość obrazu. Możesz również przeczytać o tym, jak używać kolorów i stylów czcionek, aby zmaksymalizować integrację notesu przed udostępnieniem go innym osobom.

W tym temacie

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów OneNote z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia OneNote notesów z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i plików osadzonych.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów, innych elementów wizualnych i plików osadzonych.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i plików osadzonych

Dodaj zrozumiały i dokładny tekst hiperlinku.

Aby określić, czy tekst hiperlinku ma sens jako informacje autonomiczne, przejrzyj notes.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami „skanują” listę linków.

Dodawanie tekstu hiperlinku z ułatwieniami dostępu

Nadawanie grupom sekcji, sekcjom i stronom unikatowych nazw i usuwanie pustych elementów.

Aby ustalić, czy nazwa została nazwana cała zawartość i usunięto puste elementy, przejmij notes wizualnie.

Notesy z zawartością o opisowej nazwie ułatwiają znajdowanie określonych informacji. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu sprawdzanie zawartości elementu bez jego otwierania.

Zmienianie nazw sekcji i grup sekcji

Usuwanie nieużywanych sekcji i grup sekcji

Dodawanie tytułu strony lub zmienianie nazwy strony

Usuwanie nieużywanych stron

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Użyj automatycznego koloru czcionki dla tekstu. Zeskanuj notes wizualnie w poszukiwaniu wystąpień kodowania kolorami.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Używanie dostępnego koloru i formatowania tekstu

Jeśli musisz używać tabel, utwórz prostą strukturę tabel tylko dla danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. 

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Unikanie używania tabel

Stosowanie nagłówków tabel

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Aby znaleźć potencjalne problemy związane z czcionkami lub odstępami, przejrzyj slajdy w poszukiwaniu obszarów, które wyglądają na nieczytelne bądź zbytnio zapełnione.

Osoby z dysleksją opisują scalanie lub zniekształcanie tekstu.

Używanie dostępnego koloru i formatowania tekstu

Używanie wyrównania i odstępów w tekście z ułatwieniami dostępu

Udostępnij pliki audio i wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym albo niesłyszącym lub niedosłyszącym.

Jeśli to możliwe, przed wstawieniem ich do programu OneNote upewnij się, że pliki audio i wideo mają napisy, podpisy kodowane lub opisy wideo.

Ułatwianie dostępu do plików audio i wideo

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu rozpoznaje wbudowane style nagłówków jako nagłówki i umożliwia użytkownikom nawigowanie według nagłówków.

Ponadto osoby z zaburzeniami czytania, takimi jak dysleksja, zależą od nagłówków, aby pomóc im w strukturze informacji. 

Użyj nagłówków, aby podzielić zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty rozmieszczone w logicznej kolejności.

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Początek strony 

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w OneNote

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu to narzędzie, które przegląda Zawartość i oznacza problemy z ułatwieniami dostępu, które napotyka. Wyjaśnia, dlaczego każdy problem może stanowić potencjalny problem dla osoby niepełnosprawnej. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sugeruje również, jak można rozwiązać pojawiające się problemy.

Aby uruchomić narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu, wybierz pozycję Przejrzyj > Sprawdź ułatwienia dostępu. Zostanie otwarte okienko Ułatwień dostępu , w które możesz teraz przeglądać i rozwiązywać problemy z ułatwieniami dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ulepszanie ułatwień dostępu za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Początek strony 

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu dla czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu umożliwiają użytkownikom nawigowanie według nagłówków, ale nie mogą interpretować wiersza tekstu z dużą i pogrubioną czcionką jako nagłówka, chyba że zostaną zastosowane wbudowane style.

Organizuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności i nie pomijaj poziomów nagłówków. Na przykład użyj nagłówków Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. 

Ponadto osoby z zaburzeniami czytania, takimi jak dysleksja, potrzebują nagłówków, które ułatwiają im strukturyzowanie informacji i dzielenie ich na mniejsze fragmenty łatwiejsze do przetworzenia. Najlepiej, jeśli każdy nagłówek zawiera tylko kilka akapitów.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie stylu nagłówka z menu Narzędzia główne.

Początek strony 

Unikanie używania tabel

Jeśli to możliwe, unikaj tabel i przedstawiaj dane w inny sposób, na przykład akapity z nagłówkami i transparentami. Tabele o stałej szerokości mogą okazać się trudne do odczytania dla osób korzystających z lupy, ponieważ takie tabele wymuszają na zawartości określony rozmiar. Dzięki temu czcionka jest bardzo mała, co wymusza na użytkownikach lupy przewijanie w poziomie, zwłaszcza na urządzeniach przenośnych.

Jeśli musisz używać tabel, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby upewnić się, że tabela jest jak najbardziej dostępna:

 • Unikaj tabel o stałej szerokości.

 • Upewnij się, że tabele są renderowane poprawnie na wszystkich urządzeniach, w tym na telefonach i tabletach.

 • Jeśli w tabeli są hiperlinki, edytuj tekst linku, aby były sensowne i nie przerywały połowy zdania.

 • Upewnij się, że notes jest czytelny za pomocą Lupy. Wyświetl go na komputerze i urządzeniu przenośnym, aby zobaczyć, jak wygląda na różnych ekranach.

 • Użyj nagłówków tabeli.

 • Przetestuj ułatwienia dostępu za pomocą czytnika immersyjnego.

Stosowanie nagłówków tabel

Jeśli musisz używać tabel, dodaj nagłówki do tabeli, aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu śledzenie kolumn i wierszy. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości. Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Do wszystkich tabel tworzonych w programie OneNote jest automatycznie dodawany wiersz nagłówka. Wiersz nagłówka można usunąć/dodać za pomocą aplikacji OneNoteWindows. Jeśli notes zawiera tabelę z niezaznaczonym wyborem opcji Wiersz nagłówka , możesz rozwiązać ten problem za pomocą aplikacji Windows.

 1. Umieść kursor w obrębie pierwszego wiersza tabeli.

 2. Na karcie Tabela wybierz pozycję Wstaw powyżej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony wiersz w tabeli i wybierz pozycję Tabela. Sprawdź, czy opcja Wiersz nagłówka jest zaznaczona.

 4. Wróć do tabeli i wpisz nagłówki kolumn.

Początek strony

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i plików osadzonych

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych. W tekście alternatywnym zwięźle opisz obraz i wspomnę o istnieniu tekstu i jego przeznaczeniu. Czytniki zawartości ekranu odczytają tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy nie mogą go zobaczyć.

Należy również dodać tekst alternatywny do plików osadzonych, takich jak materiały pomocnicze, opisy stanowisk lub szablony raportów, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli usłyszeć opis pliku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wizualny lub osadzony, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wpisz tytuł i opis elementu.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny w programie OneNote z przykładowym tekstem w polach Tytuł i Opis.

  W zależności od Twojej wersji programu OneNote pole Opis może już zawierać tekst alternatywny wygenerowany komputerowo. Możesz edytować ten tekst zgodnie z potrzebami.

 3. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania tekstu alternatywnego, zobacz Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny. Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć brakujący tekst alternatywny, użyj funkcji Ulepsz ułatwienia dostępu za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, dołącz podpisy kodowane dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.

 • Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w notesie.

Początek strony 

Ułatwianie dostępu do plików audio i wideo

O ile jest to możliwe, upewnij się, że pliki audio i wideo mają ułatwienia dostępu, zanim zostaną wstawione do programu OneNote. Ewentualnie wstaw do notesu dodatkowy plik, aby zapewnić pomocnicze napisy, podpisy lub opis klipu wideo.

 • Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

 • Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

 • Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo sprawia, że klip wideo jest bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Początek strony 

Dodawanie tekstu hiperlinku z ułatwieniami dostępu

Dodaj zrozumiały tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników, co jest za linkiem. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Na przykład zamiast używać tekstów linków, takich jak "Kliknij tutaj", "Zobacz tę stronę", "Przejdź tutaj" lub "Dowiedz się więcej", podaj pełny tytuł strony docelowej.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Porada: Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Dodaj adres URL hiperlinku w polu Adres.

  Możesz skopiować i wkleić adres, użyć przycisków Przeglądaj sieć Web lub Przeglądaj w poszukiwaniu pliku lub wybrać lokalizację w programie OneNote, aby znaleźć docelową stronę, docelowy plik lub element programu OneNote.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe wstawiania linków w programie OneNote. Zawiera dwa pola do wypełnienia: Tekst do wyświetlenia i Adres.
 5. Wybierz przycisk OK.

Początek strony 

Używanie jednego kontenera notatek na stronę

W programie OneNote możesz dodawać notatki w dowolnym miejscu na stronie, klikając i dodając zawartość. Powoduje to utworzenie nowego kontenera notatek.

Umieszczenie wszystkich notatek na stronie w jednym kontenerze ułatwia użytkownikom czytnika zawartości ekranu odczytywanie w jednym miejscu bez konieczności przechodzenia do wielu lokalizacji na stronie. Jeśli kontener notatek staje się zbyt duży, możesz podzielić go na wiele stron lub dodać opisowe nagłówki. (W czytnikach zawartości ekranu kontenery notatek są nazywane „blokami zawartości”).

Początek strony 

Zmienianie nazw sekcji i grup sekcji

Opisowe i dokładne nazwy zawartości notesu ułatwiają znajdowanie określonych informacji w notatkach. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu sprawdzanie zawartości sekcji lub grupy sekcji bez jej otwierania.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji lub grupy sekcji, którą chcesz edytować, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe z zaznaczoną opcją Zmień nazwę.

Początek strony 

Usuwanie nieużywanych sekcji i grup sekcji

Aby ułatwić wszystkim szybkie znajdowanie istotnych informacji, usuń nieużywane sekcje i grupy sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję lub grupę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Okno dialogowe Usuwanie grupy sekcji w programie OneNote dla systemu Windows
 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

Początek strony 

Dodawanie tytułu strony lub zmienianie nazwy strony

Strony, które mają opisowy i dokładny tytuł, ułatwiają znajdowanie konkretnych informacji w notatkach. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu sprawdzanie zawartości strony bez jej otwierania.

 1. W notesie otwórz stronę, której nazwę chcesz nadać lub której nazwę chcesz zmienić.

 2. Wpisz nazwę w wierszu tytułu strony nad datą i godziną.

  Zmienianie nazwy strony w OneNote dla sieci web

Początek strony 

Usuwanie nieużywanych stron

Aby ułatwić wszystkim szybkie znajdowanie odpowiednich informacji, usuń nieużywane strony, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. Na liście stron kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń.

  Okno dialogowe Usuwanie strony w programie OneNote dla systemu Windows

Początek strony 

Używanie dostępnego koloru i formatowania tekstu

Tekst notesu powinien być czytelny w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie dobrze widoczny dla wszystkich— w tym dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj ustawienia Automatycznie dla koloru czcionki.

Osoby niewidomi, niedowidzący lub nierozróżniający kolorów mogą pominąć znaczenie poszczególnych kolorów. Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Utwórz tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innej cechy sensorycznej.

Aby ułatwić dostęp do tekstu za pomocą formatowania, wybierz zwykłą czcionkę bezszeryfową i użyj większego rozmiaru czcionki.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w dół na przycisku Kolor czcionki , a następnie wybierz pozycję Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Kolor czcionki w menu Narzędzia główne.
 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz na przykład większy rozmiar czcionki (co najmniej 18 pkt) i znaną czcionkę bezszeryfową, taką jak Arial lub Calibri. Możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, w celu wyróżnienia tekstu. Unikaj nadmiernego stosowania wielkich bloków, podkreślenia i kursywy.

Początek strony 

Używanie wyrównania i odstępów w tekście z ułatwieniami dostępu

Osoby z dysleksją odbierają tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów. Na przykład mogą widzieć wiersz tekstu ściśnięty z wierszem poniżej lub scalone ze sobą sąsiadujące litery.

Wyrównaj akapit do lewej, aby uniknąć nierównych odstępów między wyrazami, oraz zwiększ lub zmniejsz odstęp między wierszami, aby poprawić czytelność. Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami, ale unikaj używania więcej niż dwóch spacji między wyrazami i dwóch pustych wierszy między akapitami.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Wyrównanie akapitu.

 3. Aby wyrównać tekst akapitu do lewej, wybierz pozycję Wyrównaj do lewej.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje wyrównania akapitu w OneNote 2016.
 4. Aby zmodyfikować interlinię, wybierz pozycję Opcje odstępów akapitu i wprowadź odstępy, których chcesz użyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Odstępy akapitu w menu Narzędzia główne.

  Uwaga: Wartości odstępów między akapitami w OneNote są zgodne z inną logiką niż na przykład Word. W programie OneNote należy wprowadzić całkowitą liczbę oznaczającą (w punktach) zarówno bieżący rozmiar czcionki, jak i jej zamierzonej interlinii. Aby na przykład ustawić podwójny odstęp dla czcionki Calibri w rozmiarze 11, w polu Odstęp między wierszami co najmniej wpisz 27.

Początek strony 

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigowanie.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Punktory.

 3. Aby zmienić styl punktora, kliknij strzałkę w dół na przycisku Punktory .

  Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie elementu listy punktowanej w menu Narzędzia główne.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Użyj kropki lub przecinka na końcu każdego elementu listy, aby wstrzymać działanie czytników zawartości ekranu.

Początek strony 

Stosowanie list uporządkowanych

Do odzwierciedlenia kolejności używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Numerowanie.

 3. Aby zmienić styl numeracji, kliknij strzałkę w dół na przycisku Numerowanie .

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Lista numerowana w menu Narzędzia główne.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Początek strony 

Testowanie ułatwień dostępu za pomocą Czytnik immersyjny

Spróbuj odczytać notes za pomocą Czytnik immersyjny, aby sprawdzić, jak wygląda.

 1. W notesie wybierz pozycję Wyświetl > Czytnik immersyjny. Czytnik immersyjny zostanie otwarty w nowym oknie.

 2. Wybierz pozycję Odtwórz, aby odsłuchać notes czytany na głos.

 3. Aby zamknąć Czytnik immersyjny, wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie Czytnik immersyjny dla programu OneNote.

Początek strony 

Zobacz też

Usprawnij ułatwienia dostępu za pomocą funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote dla komputerów Mac z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów i plików osadzonych.

Tekst alternatywny opisujący obrazy i inne obiekty jest ważnym elementem dla osób, które nie widzą zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu odczytują na głos tekst alternatywny — dla niektórych osób jest to jedyna informacja o obrazach i obiektach. Upewnij się, że tekst alternatywny zawiera zrozumiały opis.

Unikaj przekazywania tekstu jedynie za pomocą obrazów, ponieważ nawigowanie po długich tekstach alternatywnych za pomocą czytnika zawartości ekranu jest uciążliwe.

Dodaj tekst alternatywny opisujący obraz lub obiekt dla osób, które nie mogą go zobaczyć. Tekst powinien być krótki, ale powinien zawierać opis najważniejszych cech obrazu.

Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego krótki tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego.

Podczas wstawiania wydruku pliku upewnij się, że oryginalny plik jest zachowany na stronie jako alternatywne źródło informacji.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Nadawanie grupom sekcji, sekcjom i stronom unikatowych nazw i usuwanie pustych elementów.

Notesy z zawartością, która ma opisową nazwę, ułatwiają znajdowanie konkretnych informacji w notatkach. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu zorientowanie się, co zawiera sekcja, grupa sekcji lub strona bez jej otwierania.

Zmienianie nazw sekcji

Usuwanie sekcji

Zmienianie nazw grup sekcji

Usuwanie grup sekcji

Dodawanie tytułu lub zmienianie nazwy strony

Usuwanie strony

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Informacje, takie jak kształt lub etykieta, można przekazywać za pomocą dodatkowych środków. Na przykład zamiast zielonego i czerwonego cieniowania, rozważ zastosowanie zielonego znacznika wyboru do oznaczenia sukcesu i czerwonego znaku X do oznaczenia niepowodzenia.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst notesów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom niedowidzącym rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i odpowiednich odstępów.

Osoby z dysleksją odbierają tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów. Na przykład mogą widzieć wiersz tekstu ściśnięty z wierszem poniżej lub scalone ze sobą sąsiadujące litery.

Wiele pustych wierszy lub następujące po sobie spacje mogą spowolnić nawigowanie za pomocą klawiatury i spowodować, że korzystanie z czytnika zawartości ekranu będzie bardziej uciążliwe.

Oto przykładowe możliwości, które pozwalają zmniejszyć utrudnienia w odczytywaniu tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami, ale unikaj używania więcej niż dwóch spacji między wyrazami i dwóch pustych wierszy między akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć nierównych odstępów między wyrazami, które mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu rozpoznaje wbudowane style nagłówków jako nagłówki i może informować o nich słuchacza. Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu umożliwia również użytkownikom nawigowanie według nagłówków. Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote.

Ponadto osoby z zaburzeniami czytania, takimi jak dysleksja, potrzebują nagłówków, które ułatwiają im strukturyzowanie informacji i dzielenie ich na mniejsze fragmenty łatwiejsze do przetworzenia.

Aby ułatwić nawigowanie, organizuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2.

Użyj nagłówków, aby podzielić zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli każdy nagłówek zawiera tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Aby znaleźć nagłówki, które nie są logicznie uporządkowane, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Przechowywanie informacji w jednym kontenerze notatek.

W programie OneNote możesz dodawać notatki w dowolnym miejscu na stronie, klikając i dodając zawartość. Powoduje to utworzenie nowego kontenera notatek.

Umieszczenie wszystkich notatek na stronie w jednym kontenerze ułatwia użytkownikom czytnika zawartości ekranu odczytywanie w jednym miejscu bez konieczności przechodzenia do wielu lokalizacji na stronie.

Spróbuj przenieść wszystkie informacje na stronie do jednego kontenera notatek. Jeśli kontener notatek staje się zbyt duży, możesz podzielić go na wiele stron lub dodać opisowe nagłówki. (W czytnikach zawartości ekranu kontenery notatek są nazywane „blokami zawartości”).

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Wszystkie tabele utworzone w aplikacji OneNote dla komputerów Mac są domyślnie tworzone z wierszem nagłówka. Aby dodać nagłówek tabeli, który został usunięty, należy użyć aplikacji klasycznej dla systemu Windows w celu dodania nagłówka tabeli.

Aby zapewnić, że tabele nie zawierają tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Umożliwianie dostępu do dźwięku lub wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym oraz osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym.

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo ułatwia dostęp do klipów wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym.

O ile jest to możliwe, upewnij się, że pliki audio i wideo mają ułatwienia dostępu, zanim zostaną wstawione do programu OneNote.

Ewentualnie wstaw do notesu dodatkowy plik, aby zapewnić pomocnicze napisy, podpisy lub opis klipu wideo.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, grafiki, obiekty clipart i zrzuty ekranu, aby użytkownicy czytnika zawartości ekranu mogli usłyszeć opis obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie i wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wypełnij pola tytułu i opisu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję OK.

  Porada: Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ różne czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla programu OneNote na komputerze Mac.

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodaj tekst alternatywny do plików osadzonych, takich jak materiały pomocnicze, opisy zadań lub szablony raportów, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli usłyszeć opis pliku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w notesie i wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wpisz tytuł i opis pliku.

  Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych w programie OneNote dla komputerów Mac
 3. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników, co jest za linkiem.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Porada: Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Dodaj adres URL hiperlinku w polu Adres. Możesz skopiować i wkleić adres z oryginalnej lokalizacji.

  Okno dialogowe hiperlinku na komputerze Mac.

 5. Wybierz przycisk OK.

Zmienianie nazw sekcji

Opisowe i dokładne tytuły sekcji ułatwiają użytkownikom znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę.

  Menu kontekstowe sekcji z wyróżnionym poleceniem Zmień nazwę sekcji.

Usuwanie sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane sekcje, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń sekcję.

  Menu kontekstowe sekcji na komputerze Mac z wyróżnionym poleceniem Usuń sekcję.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

Zmienianie nazw grup sekcji

Opisowe i dokładne tytuły grup sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej grupy sekcji.

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę sekcji, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Zmień nazwę.

  Zmienianie nazwy grupy sekcji w programie OneNote dla komputerów Mac
 3. Wpisz nową nazwę grupy sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie grup sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane grupy sekcji, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę sekcji, którą chcesz usunąć.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

  Usuwanie grupy sekcji w programie OneNote dla komputerów Mac
 3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

Dodawanie tytułu lub zmienianie nazwy strony

Opisowe i dokładne tytuły stron ułatwiają znalezienie odpowiedniej strony.

 1. W notesie otwórz stronę, której nazwę chcesz nadać lub której nazwę chcesz zmienić.

 2. Wpisz nazwę w wierszu tytułu strony nad datą i godziną.

  Zmienianie nazwy strony w programie OneNote dla komputerów Mac

Usuwanie strony

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane strony, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. Na liście stron kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, którą chcesz usunąć.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

  Usuwanie strony w programie OneNote dla komputerów Mac

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne możesz na przykład wybrać czcionkę o większym rozmiarze i czcionkę bezszeryfową. Możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, w celu wyróżnienia tekstu.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w dół na przycisku Kolor czcionki , a następnie wybierz pozycję Automatycznie.

  Menu rozwijane koloru czcionki w programie OneNote dla komputerów Mac.

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Wyrównaj akapity do lewej, aby uniknąć nierównych odstępów między wyrazami.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Wyrównanie akapitu i wybierz pozycję Wyrównaj do lewej.

  Menu rozwijane wyrównania akapitu na komputerze Mac.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu dla czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują wiersza tekstu z dużą i pogrubioną czcionką jako nagłówka, chyba że zastosowano wbudowane style.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Menu stylu nagłówka w programie OneNote dla komputerów Mac.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigowanie.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Punktory.

 3. Aby zmienić styl punktora, kliknij strzałkę w dół na przycisku Punktory .

  Menu rozwijane listy punktowanej na komputerze Mac.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Użyj kropki lub przecinka na końcu każdego elementu listy, aby wstrzymać działanie czytników zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Do odzwierciedlenia kolejności używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Numerowanie.

 3. Aby zmienić styl numeracji, kliknij strzałkę w dół na przycisku Numerowanie .

  Menu rozwijane listy numerowanej na komputerze Mac.
 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

W tym temacie

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów OneNote z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzeniaOneNote dla systemu iOS notesów z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów i plików osadzonych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów, innych elementów wizualnych i plików osadzonych.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Nadawanie grupom sekcji, sekcjom i stronom unikatowych nazw i usuwanie pustych elementów.

Notesy z zawartością o opisowej nazwie ułatwiają znajdowanie określonych informacji. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu sprawdzanie zawartości elementu bez jego otwierania.

Zmienianie nazwy sekcji lub grupy sekcji

Zmienianie nazwy strony

Usuwanie sekcji lub grupy sekcji

Usuwanie strony

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i odpowiednich odstępów.

Osoby z dysleksją mogą postrzegać tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Korzystanie z list z ułatwieniami dostępu

Przechowywanie informacji w jednym kontenerze notatek.

W OneNote możesz dodawać notatki w dowolnym miejscu na stronie, klikając lub naciskając, a następnie dodając zawartość. Powoduje to utworzenie nowego kontenera notatek.

Umieszczenie wszystkich notatek na stronie w jednym kontenerze ułatwia użytkownikom czytnika zawartości ekranu odczytywanie w jednym miejscu bez konieczności przechodzenia do wielu lokalizacji na stronie.

Spróbuj przenieść wszystkie informacje na stronie do jednego kontenera notatek. Jeśli kontener notatek staje się zbyt duży, możesz podzielić go na wiele stron lub dodać opisowe nagłówki. (W czytnikach zawartości ekranu kontenery notatek są nazywane „blokami zawartości”).

Udostępnij pliki audio i wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym albo niesłyszącym lub niedosłyszącym.

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo ułatwia dostęp do klipów wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym.

O ile jest to możliwe, upewnij się, że pliki audio i wideo mają ułatwienia dostępu, zanim zostaną wstawione do programu OneNote.

Ewentualnie wstaw do notesu dodatkowy plik, aby zapewnić pomocnicze napisy, podpisy lub opis klipu wideo.

Początek strony 

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i plików osadzonych

Tekst alternatywny ułatwia osobom korzystającym z czytników zawartości ekranu zrozumienie znaczenia obrazów i plików osadzonych. W tekście alternatywnym opisz zawartość obrazu lub pliku i wspomn o jego przeznaczeniu. Zachowaj zwięzłość, ale podaj opisy najważniejszych cech obrazu lub pliku. Czytniki zawartości ekranu odczytają opis użytkownikom, którzy nie widzą zawartości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pisania tekstu alternatywnego, zobacz Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów  

 1. Na stronie notesu naciśnij i przytrzymaj obraz.

 2. W menu kontekstowym szybko przesuń w lewo, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis obrazu. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Gotowe.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla obrazów w aplikacji OneNote dla systemu iOS.

Początek strony  

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodaj tekst alternatywny do plików osadzonych, takich jak materiały pomocnicze, opisy zadań lub szablony raportów, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli usłyszeć opis pliku.

 1. Na stronie notesu naciśnij i przytrzymaj plik.

 2. W menu kontekstowym szybko przesuń w lewo i wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis pliku i wybierz pozycję Gotowe.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla osadzonego pliku w aplikacji OneNote dla systemu iOS.

Początek strony  

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników, co jest za linkiem. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Na przykład zamiast używać tekstów linków, takich jak "Kliknij tutaj", "Zobacz tę stronę", "Przejdź tutaj" lub "Dowiedz się więcej", podaj pełny tytuł strony docelowej.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na pasku menu szybko przesuń w lewo i wybierz pozycję Przycisk Wstaw link w aplikacji OneNote dla systemu iOS. (Wstaw hiperlink).

 3. Zaznaczony tekst zostanie wyświetlony w polu tekstowym WYŚWIETL. Jest to tekst hiperlinku. Teraz możesz go zmienić w razie potrzeby.

 4. Wpisz lub wklej adres URL hiperlinku w polu tekstowym ADRES, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

  Okno dialogowe hiperlinku na telefonie iPhone.

Początek strony  

Opisowe nazwy sekcji, grup sekcji i stron

Opisowe i dokładne tytuły sekcji, grup sekcji i stron ułatwiają użytkownikom znalezienie odpowiedniej sekcji.

Zmienianie nazwy sekcji lub grupy sekcji

 1. Na liście Sekcje wybierz pozycję Edytuj.

 2. Wybierz kartę sekcji lub grupę sekcji, której nazwę chcesz zmienić, a następnie na pasku menu wybierz pozycję Przycisk zmiany nazwy sekcji lub grupy sekcji w aplikacji OneNote dla systemu iOS (Zmień nazwę).

  Przycisk zmiany nazwy sekcji na pasku menu telefonu iPhone.
 3. Wpisz nową nazwę, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Początek strony  

Zmienianie nazwy strony

Opisowe i dokładne tytuły stron ułatwiają znalezienie odpowiedniej strony.

 1. Na liście Strony wybierz stronę, której nazwę chcesz nadać lub której nazwę chcesz zmienić.

 2. W wierszu tytułu strony powyżej daty i godziny zmodyfikuj nazwę strony.

  Zmienianie nazwy strony w aplikacji OneNote dla systemu iOS

Początek strony  

Usuwanie nieużywanych sekcji, grup sekcji i stron

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie istotnych informacji, usuń nieużywane sekcje, grupy sekcji i strony, które nie zawierają żadnych informacji.

Usuwanie sekcji lub grupy sekcji

 1. Na liście Sekcje wybierz pozycję Edytuj.

 2. Wybierz kartę sekcji lub grupę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie na pasku menu wybierz pozycję Przycisk usuwania strony, sekcji lub grupy sekcji w aplikacji OneNote dla systemu iOS (Usuń).

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Usuń.

Początek strony  

Usuwanie strony

 1. Na liście Strony wybierz pozycję Edytuj.

 2. Wybierz stronę, którą chcesz usunąć, a następnie na pasku menu wybierz pozycję Przycisk usuwania strony, sekcji lub grupy sekcji w aplikacji OneNote dla systemu iOS (Usuń).

  Usuwanie strony w aplikacji OneNote dla systemu iOS

Początek strony  

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Aby ułatwić dostęp do formatowania tekstu, wybierz czcionkę bezszeryfową, użyj większego rozmiaru czcionki, wyrównaj tekst do lewej i unikaj nadmiernego stosowania wielkich liter i kursywy blokowej.

Aby zmienić kolory tekstu w celu zwiększenia kontrastu między tekstem a tłem, przełącz się do pełnej wersji klasycznej lub Windows 10 aplikacji OneNote. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania nazw grup sekcji w OneNote dla Windows, OneNote dla komputerów Mac lub OneNote dla systemu Windows 10, przejdź do odpowiedniej karty i sekcji w tym temacie.

Stosowanie formatowania tekstu

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na pasku menu szybko przesuń w lewo i wybierz odpowiednią opcję. W celu wyróżnienia możesz na przykład wybrać czcionkę pogrubioną lub kursywę albo podkreślenie.

  Przycisk tekstu pogrubionego na pasku menu telefonu iPhone.

Początek strony  

Zmienianie typu i rozmiaru czcionki

 1. W widoku Sekcje wybierz pozycję Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Więcej opcji w aplikacji OneNote dla systemu iOS. (Więcej akcji) > Ustawienia.

  Przycisk Ustawienia w notesach na telefonie iPhone.
 2. Wybierz pozycję Edytuj i wyświetl.

 3. Wybierz większy rozmiar czcionki domyślnej i czcionkę domyślną bezszeryfową.

  Menu Edycja i widok w ustawieniach aplikacji OneNote dla systemu iOS.

Początek strony  

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Wyrównaj akapity do lewej, aby uniknąć nierównych odstępów między wyrazami.

 1. Zaznacz tekst do zmodyfikowania.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk Zmniejsz wcięcie w aplikacji OneNote dla systemu iOS. (Zmniejsz wcięcie).

Początek strony  

Korzystanie z list z ułatwieniami dostępu

Jeśli jest to możliwe, podziel ciągły tekst na listy punktowane lub numerowane, aby poprawić czytelność i poprawić nawigację.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk punktorów w aplikacji OneNote dla systemu iOS. (Punktory) lub Przycisk numerowania w aplikacji OneNote dla systemu iOS.(Numerowanie).

 3. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Użyj kropki lub przecinka na końcu każdego elementu listy, aby wstrzymać działanie czytników zawartości ekranu.

Początek strony  

Testowanie ułatwień dostępu stron 

Gdy strona będzie gotowa, możesz wypróbować kilka rozwiązań, aby upewnić się, że strony są dostępne:

 • Przejdź do pełnej wersji klasycznej lub internetowej OneNote i wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu to narzędzie, które przegląda Zawartość i oznacza problemy z ułatwieniami dostępu, które napotyka. Wyjaśnia, dlaczego każdy problem może stanowić potencjalny problem dla osoby niepełnosprawnej. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sugeruje również, jak można rozwiązać pojawiające się problemy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Ulepszanie ułatwień dostępu za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

  • Spróbuj odczytać stronę za pomocą Czytnik immersyjny, aby sprawdzić, jak to wygląda. Czytnik immersyjny to bezpłatne narzędzie, wbudowane w OneNote, które może poprawić czytanie i pisanie dla osób bez względu na ich wiek i możliwości. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Używanie Czytnik immersyjny dla programu OneNote.

 • W aplikacjiOneNote dla systemu iOS możesz spróbować poruszać się po slajdach za pomocą wbudowanego czytnika zawartości ekranu VoiceOver. Funkcja VoiceOver jest dostarczana z systemem iOS, więc nie trzeba niczego instalować. Jest to jeden dodatkowy sposób wykrywania problemów w kolejności nawigacji, na przykład.

  1. Aby włączyć funkcję TalkBack, w ustawieniach urządzenia wybierz pozycję Ułatwienia dostępu > funkcji VoiceOver,  a następnie wybierz przełącznik Funkcji VoiceOver .

  2. Aby poruszać się po zawartości na stronie, szybko przesuń w lewo lub w prawo. W razie potrzeby zmodyfikuj kolejność odczytywania elementów na stronie.

Początek strony  

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

W tym temacie

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów OneNote z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia OneNote dla systemu Android notesów z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów i plików osadzonych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów, innych elementów wizualnych i plików osadzonych.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i plików osadzonych

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Nadaj grupom sekcji, sekcjom i stronom unikatowe nazwy i usuń puste elementy.

Notesy z zawartością o opisowej nazwie ułatwiają znajdowanie określonych informacji. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu sprawdzanie zawartości elementu bez jego otwierania.

Zmienianie nazwy sekcji

Zmienianie nazwy strony

Usuwanie sekcji

Usuwanie strony

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Osoby z dysleksją mogą postrzegać tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów. Na przykład mogą widzieć wiersz tekstu ściśnięty z wierszem poniżej lub scalone ze sobą sąsiadujące litery.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Tworzenie list z ułatwieniami dostępu

Udostępnij pliki audio i wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym albo niesłyszącym lub niedosłyszącym.

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo ułatwia dostęp do klipów wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym.

O ile jest to możliwe, upewnij się, że pliki audio i wideo mają ułatwienia dostępu, zanim zostaną wstawione do programu OneNote.

Ewentualnie wstaw do notesu dodatkowy plik, aby zapewnić pomocnicze napisy, podpisy lub opis klipu wideo.

Początek strony 

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i plików osadzonych

Tekst alternatywny ułatwia osobom korzystającym z czytników zawartości ekranu zrozumienie znaczenia obrazów i plików osadzonych. W tekście alternatywnym opisz zawartość obrazu lub pliku i wspomn o jego przeznaczeniu. Zachowaj zwięzłość, ale podaj opisy najważniejszych cech obrazu lub pliku. Czytniki zawartości ekranu odczytają opis użytkownikom, którzy nie widzą zawartości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pisania tekstu alternatywnego, zobacz Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli używasz obrazów zawierających tekst, powtórz tekst w tekście alternatywnym. Jeśli obraz jest dekoracyjny, wspomn o tym w tekście alternatywnym.

 1. Naciśnij i przytrzymaj obraz w notesie.

 2. W menu kontekstowym wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 3. Wpisz tytuł i opis obrazu. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję GOTOWE.

  Porada: Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ różne czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

Początek strony  

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodaj tekst alternatywny do plików osadzonych, takich jak materiały pomocnicze, opisy zadań lub szablony raportów, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli usłyszeć opis pliku.

 1. Na stronie notesu naciśnij i przytrzymaj plik w miejscu, w którym chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. W menu kontekstowym wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis pliku, a następnie wybierz pozycję GOTOWE.

Początek strony  

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników, co jest za linkiem. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Na przykład zamiast używać tekstów linków, takich jak "Kliknij tutaj", "Zobacz tę stronę", "Przejdź tutaj" lub "Dowiedz się więcej", podaj pełny tytuł strony docelowej.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na pasku menu szybko przesuń w lewo, a następnie wybierz pozycję Przycisk Wstaw hiperlink w OneNote dla systemu Android. (Wstaw hiperlink). Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

 3. Wpisz lub wklej adres URL hiperlinku w polu Adres .

 4. Wybierz pozycję GOTOWE.

  Okno dialogowe Dodawanie hiperlinku w aplikacji OneNote dla systemu Android

Początek strony  

Opisowe nazwy sekcji i stron

Opisowe i dokładne tytuły sekcji i stron ułatwiają użytkownikom znajdowanie potrzebnych informacji.

Aby zmienić nazwy grup sekcji, przełącz się na pełną wersję aplikacji klasycznej lub aplikacji Windows 10OneNote. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania nazw grup sekcji w OneNote dla Windows, OneNote dla komputerów Mac lub OneNote dla systemu Windows 10, przejdź do odpowiedniej karty i sekcji w tym temacie.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. Na liście SEKCJE naciśnij i przytrzymaj sekcję, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk Zmień nazwę w OneNote dla systemu Android. (Zmień nazwę sekcji).

 3. Wpisz nową nazwę i wybierz pozycję ZMIEŃ NAZWĘ.

Początek strony  

Zmienianie nazwy strony

 1. Na liście STRONY wybierz stronę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Wpisz nową nazwę strony w wierszu tytułu strony nad datą i godziną.

  Pole tytułu strony w OneNote dla systemu Android.

Początek strony  

Usuwanie nieużywanych sekcji i stron

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie odpowiednich informacji, usuń nieużywane sekcje i strony, które nie zawierają żadnych informacji.

Aby usunąć grupy sekcji, przełącz się na pełną wersję aplikacji klasycznej lub aplikacji Windows 10OneNote. Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania grup sekcji w OneNote dla Windows, OneNote dla komputerów Mac lub OneNote dla systemu Windows 10, przejdź do odpowiedniej karty i sekcji w tym temacie.

Usuwanie sekcji

 1. Na liście SEKCJE naciśnij i przytrzymaj sekcję, którą chcesz usunąć.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk Usuń w OneNote dla systemu Android.(Usuń sekcję).

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję USUŃ.

Początek strony  

Usuwanie strony

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane strony, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. Na liście STRONY naciśnij i przytrzymaj stronę, którą chcesz usunąć.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk Usuń w OneNote dla systemu Android. (Usuń stronę).

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję USUŃ.

Początek strony  

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Formatowanie tekstu z ułatwieniami dostępu nie powoduje wyłączenia ani spowolnienia szybkości czytania przez osoby czytające stronę w notesie, w tym osoby niedowidzące lub mające problemy z czytaniem lub niewidome. Odpowiednie formatowanie poprawia czytelność i czytelność strony.

Aby zmienić typ i rozmiar czcionki, przełącz się na pełny pulpit, aplikację Windows 10 lub wersję internetową OneNote. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania typu i rozmiaru czcionki wOneNote dla Windows, OneNote dla komputerów Mac, OneNote dla systemu Windows 10 lubOneNote dla sieci Web, przejdź do odpowiedniej karty i sekcji w tym temacie.

Aby ułatwić dostęp do tekstu za pomocą formatowania w aplikacji OneNote dla systemu Android, możesz na przykład użyć czcionki pogrubionej, wyrównać tekst do lewej i uniknąć nadmiernego stosowania wielkich liter i kursywy blokowej.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na pasku menu wybierz odpowiednią opcję. Możesz na przykład wyróżnić czcionkę lub podkreślenie pogrubioną czcionką.

  Przyciski formatowania tekstu na pasku narzędzi w aplikacji OneNote dla systemu Android

Początek strony 

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Wyrównaj akapity do lewej, aby uniknąć nierównych odstępów między wyrazami.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyrównać.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk Zmniejsz wcięcie w OneNote dla systemu Android. (Zmniejsz wcięcie).

Początek strony  

Tworzenie list z ułatwieniami dostępu

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie stron, podziel te informacje na małe fragmenty, takie jak listy punktowane lub numerowane.

Projektowanie list w taki sposób, aby nie trzeba było dodawać zwykłego akapitu bez punktora lub numeru na środku listy. Jeśli lista jest podzielona na zwykły akapit, niektóre czytniki zawartości ekranu mogą źle poinformować o liczbie elementów listy. Ponadto użytkownik może usłyszeć na środku listy, że opuszcza listę. 

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Przycisk Punktory w OneNote dla systemu Android. (Punktory) lub Przycisk numerowania w OneNote dla systemu Android. (Numerowanie).

 3. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Użyj kropki lub przecinka na końcu każdego elementu listy, aby wstrzymać działanie czytników zawartości ekranu.

Początek strony  

Testowanie ułatwień dostępu stron

Gdy strona będzie gotowa, możesz wypróbować kilka rozwiązań, aby upewnić się, że strony są dostępne:

 • Przejdź do pełnej wersji klasycznej lub internetowej OneNote i wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu to narzędzie, które przegląda Zawartość i oznacza problemy z ułatwieniami dostępu, które napotyka. Wyjaśnia, dlaczego każdy problem może stanowić potencjalny problem dla osoby niepełnosprawnej. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sugeruje również, jak można rozwiązać pojawiające się problemy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Ulepszanie ułatwień dostępu za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

  • Spróbuj odczytać stronę za pomocą Czytnik immersyjny, aby sprawdzić, jak to wygląda. Czytnik immersyjny to bezpłatne narzędzie, wbudowane w OneNote, które może poprawić czytanie i pisanie dla osób bez względu na ich wiek i możliwości. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Używanie Czytnik immersyjny dla programu OneNote.

 • W aplikacji OneNote dla systemu Android możesz spróbować poruszać się po slajdach za pomocą wbudowanego czytnika zawartości ekranu TalkBack. Funkcja TalkBack jest dostarczana z systemem Android, więc nie trzeba niczego instalować. Jest to jeden dodatkowy sposób wykrywania problemów w kolejności nawigacji, na przykład.

  1. Aby włączyć funkcję TalkBack, w ustawieniach urządzenia wybierz pozycję Ułatwienia dostępu > TalkBack > Użyj usługi.

  2. Aby poruszać się po zawartości na stronie, szybko przesuń w lewo lub w prawo. W razie potrzeby zmodyfikuj kolejność odczytywania elementów na stronie.

Początek strony  

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia notesów programu OneNote dla systemu Windows 10, które są łatwo dostępne dla wszystkich.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów i plików osadzonych.

Tekst alternatywny opisujący obrazy i inne obiekty jest ważnym elementem dla osób, które nie widzą zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu odczytują na głos tekst alternatywny — dla niektórych osób jest to jedyna informacja o obrazach i obiektach. Upewnij się, że tekst alternatywny zawiera zrozumiały opis.

Unikaj przekazywania tekstu jedynie za pomocą obrazów, ponieważ nawigowanie po długich tekstach alternatywnych za pomocą czytnika zawartości ekranu jest uciążliwe.

Dodaj tekst alternatywny opisujący obraz lub obiekt dla osób, które nie mogą go zobaczyć. Tekst powinien być krótki, ale powinien zawierać opis najważniejszych cech obrazu.

Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego krótki tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego.

Podczas wstawiania wydruku pliku upewnij się, że oryginalny plik jest zachowany na stronie jako alternatywne źródło informacji.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Nadawanie grupom sekcji, sekcjom i stronom unikatowych nazw i usuwanie pustych elementów.

Notesy z zawartością, która ma opisową nazwę, ułatwiają znajdowanie konkretnych informacji w notatkach. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu zorientowanie się, co zawiera sekcja, grupa sekcji lub strona bez jej otwierania.

Zmienianie nazw sekcji

Usuwanie sekcji

Zmienianie nazw grup sekcji

Usuwanie grup sekcji

Dodawanie tytułu lub zmienianie nazwy strony

Usuwanie strony

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Informacje, takie jak kształt lub etykieta, można przekazywać za pomocą dodatkowych środków. Na przykład zamiast zielonego i czerwonego cieniowania, rozważ zastosowanie zielonego znacznika wyboru do oznaczenia sukcesu i czerwonego znaku X do oznaczenia niepowodzenia.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst notesów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom niedowidzącym rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i odpowiednich odstępów.

Osoby z dysleksją odbierają tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów. Na przykład mogą widzieć wiersz tekstu ściśnięty z wierszem poniżej lub scalone ze sobą sąsiadujące litery.

Wiele pustych wierszy lub następujące po sobie spacje mogą spowolnić nawigowanie za pomocą klawiatury i spowodować, że korzystanie z czytnika zawartości ekranu będzie bardziej uciążliwe.

Oto przykładowe możliwości, które pozwalają zmniejszyć utrudnienia w odczytywaniu tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami, ale unikaj używania więcej niż dwóch spacji między wyrazami i dwóch pustych wierszy między akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć nierównych odstępów między wyrazami, które mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu rozpoznaje wbudowane style nagłówków jako nagłówki i może informować o nich słuchacza. Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu umożliwia również użytkownikom nawigowanie według nagłówków. Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie OneNote.

Ponadto osoby z zaburzeniami czytania, takimi jak dysleksja, potrzebują nagłówków, które ułatwiają im strukturyzowanie informacji i dzielenie ich na mniejsze fragmenty łatwiejsze do przetworzenia.

Aby ułatwić nawigowanie, organizuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2.

Użyj nagłówków, aby podzielić zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli każdy nagłówek zawiera tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Przechowywanie informacji w jednym kontenerze notatek.

W programie OneNote możesz dodawać notatki w dowolnym miejscu na stronie, klikając i dodając zawartość. Powoduje to utworzenie nowego kontenera notatek.

Umieszczenie wszystkich notatek na stronie w jednym kontenerze ułatwia użytkownikom czytnika zawartości ekranu odczytywanie w jednym miejscu bez konieczności przechodzenia do wielu lokalizacji na stronie.

Spróbuj przenieść wszystkie informacje na stronie do jednego kontenera notatek. Jeśli kontener notatek staje się zbyt duży, możesz podzielić go na wiele stron lub dodać opisowe nagłówki. (W czytnikach zawartości ekranu kontenery notatek są nazywane „blokami zawartości”).

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Wszystkie tabele utworzone w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 są domyślnie tworzone z wierszem nagłówka. Aby dodać nagłówek tabeli, który został usunięty, należy użyć aplikacji klasycznej dla systemu Windows w celu dodania nagłówka tabeli.

Umożliwianie dostępu do dźwięku lub wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym oraz osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym.

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo ułatwia dostęp do klipów wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym.

O ile jest to możliwe, upewnij się, że pliki audio i wideo mają ułatwienia dostępu, zanim zostaną wstawione do programu OneNote.

Ewentualnie wstaw do notesu dodatkowy plik, aby zapewnić pomocnicze napisy, podpisy lub opis klipu wideo.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, grafiki, obiekty clipart i zrzuty ekranu, aby użytkownicy czytnika zawartości ekranu mogli usłyszeć opis obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie i wybierz pozycję Obraz > Tekst alternatywny.

 2. Wypełnij pola tytułu i opisu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Gotowe.

  Porada: Należy wypełnić zarówno pole Tytuł, jak i Opis, ponieważ różne czytniki zawartości ekranu mogą odczytywać te informacje w różny sposób.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny umożliwiające dodanie tekstu alternatywnego w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodaj tekst alternatywny do plików osadzonych, takich jak materiały pomocnicze, opisy zadań lub szablony raportów, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli usłyszeć opis pliku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na stronie.

 2. Wybierz pozycję Przycisk Tekst alternatywny dla plików osadzonych w programie OneNote dla Windows 10. (tekst alternatywny).

 3. Wpisz tytuł i opis pliku, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

  Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników, co jest za linkiem.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Porada: Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Wpisz lub wklej adres URL hiperlinku w polu Adres , a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe umożliwiające dodanie linku hipertekstowego w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Zmienianie nazw sekcji

Opisowe i dokładne tytuły sekcji ułatwiają użytkownikom znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę sekcji.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe umożliwiające zmianę nazwy karty sekcji w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane sekcje, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń sekcję.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe usuwania karty sekcji w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

Zmienianie nazw grup sekcji

Opisowe i dokładne tytuły grup sekcji ułatwiają znalezienie odpowiedniej grupy sekcji.

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę sekcji, której nazwę chcesz zmienić, i wybierz pozycję Zmień nazwę grupy sekcji.

  Zmienianie nazw grup sekcji w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10
 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie grup sekcji

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy grupę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń grupę sekcji.

  Usuwanie grup sekcji w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10
 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

Dodawanie tytułu lub zmienianie nazwy strony

Opisowe i dokładne tytuły stron ułatwiają znalezienie odpowiedniej strony.

 1. W notesie otwórz stronę, której nazwę chcesz nadać lub której nazwę chcesz zmienić.

 2. Wpisz nazwę w wierszu tytułu strony nad datą i godziną.

  Zmienianie nazwy strony w OneNote dla sieci web

Usuwanie strony

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane strony, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. Na liście stron kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, którą chcesz usunąć.

 2. Wybierz pozycję Usuń stronę.

  Usuwanie strony w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Aby ułatwić dostęp do formatowania tekstu, wybierz czcionkę bezszeryfową, użyj większego rozmiaru czcionki, wyrównaj tekst do lewej i unikaj nadmiernego stosowania wielkich liter i kursywy blokowej.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne możesz na przykład wybrać czcionkę o większym rozmiarze i czcionkę bezszeryfową. Możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, w celu wyróżnienia tekstu.

  Przyciski formatowania tekstu na wstążce menu Narzędzia główne w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz strzałkę w dół na przycisku Kolor czcionki , a następnie wybierz pozycję Automatycznie.

  Menu Kolor tekstu w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Wyrównaj akapity do lewej, aby uniknąć nierównych odstępów między wyrazami.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Przycisk formatowania akapitu na karcie Narzędzia główne w programie OneNote dla Windows 10. (Formatowanie akapitu).

 3. Wybierz pozycję Przycisk Wyrównaj do lewej w menu formatu akapitu w programie OneNote dla Windows 10. (wyrównaj do lewej).

  Wyrównywanie akapitów do lewej w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu dla czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują wiersza tekstu z dużą i pogrubioną czcionką jako nagłówka, chyba że zastosowano wbudowane style.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Przycisk Style na karcie Narzędzia główne w programie OneNote dla Windows 10. (Style), a następnie wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Lista nagłówków w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel ciągły tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigację.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Przycisk Punktory na karcie Narzędzia główne w programie OneNote dla Windows 10. (Punktory).

 3. Aby zmienić styl punktora, wybierz strzałkę w dół na przycisku Punktory , a następnie wybierz odpowiedni styl.

  Wybrany przycisk Lista punktowana na wstążce menu Narzędzia główne w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Użyj kropki lub przecinka na końcu każdego elementu listy, aby wstrzymać działanie czytników zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Do odzwierciedlenia kolejności używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Przycisk Numerowanie na karcie Narzędzia główne w programie OneNote dla Windows 10. (Numerowanie).

 3. Aby zmienić styl numeracji, wybierz strzałkę w dół na przycisku Numerowanie , a następnie wybierz odpowiedni styl.

  Przyciski list numerowanych na wstążce menu Narzędzia główne w programie OneNote dla systemu Windows 10.

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia OneNote dla sieci Web notesów z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich obrazów i plików osadzonych.

Tekst alternatywny opisujący obrazy i inne obiekty jest ważnym elementem dla osób, które nie widzą zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu odczytują na głos tekst alternatywny — dla niektórych osób jest to jedyna informacja o obrazach i obiektach. Upewnij się, że tekst alternatywny zawiera zrozumiały opis.

Unikaj przekazywania tekstu jedynie za pomocą obrazów, ponieważ nawigowanie po długich tekstach alternatywnych za pomocą czytnika zawartości ekranu jest uciążliwe.

Dodaj tekst alternatywny opisujący obraz lub obiekt dla osób, które nie mogą go zobaczyć. Tekst powinien być krótki, ale powinien zawierać opis najważniejszych cech obrazu.

Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego krótki tekst, powtórz ten tekst w obrębie tekstu podstawowego.

Podczas wstawiania wydruku pliku upewnij się, że oryginalny plik jest zachowany na stronie jako alternatywne źródło informacji.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Nadawanie grupom sekcji, sekcjom i stronom unikatowych nazw i usuwanie pustych elementów.

Notesy z zawartością, która ma opisową nazwę, ułatwiają znajdowanie konkretnych informacji w notatkach. Ułatwia to również użytkownikom korzystającym z czytników zawartości ekranu zorientowanie się, co zawiera sekcja, grupa sekcji lub strona bez jej otwierania.

Zmienianie nazw sekcji

Usuwanie sekcji

Dodawanie tytułu lub zmienianie nazwy strony

Usuwanie strony

Możesz zmieniać nazwy grup sekcji lub usuwać je w wersji klasycznej lub Windows 10 aplikacji OneNote. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania nazw lub usuwania grup sekcji w aplikacji klasycznej lub Windows 10 systemu Windows, zobacz odpowiednie sekcje w tym temacie.

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodawaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Informacje, takie jak kształt lub etykieta, można przekazywać za pomocą dodatkowych środków. Na przykład zamiast zielonego i czerwonego cieniowania, rozważ zastosowanie zielonego znacznika wyboru do oznaczenia sukcesu i czerwonego znaku X do oznaczenia niepowodzenia.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst notesów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom niedowidzącym rozpoznanie tekstu i kształtów.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i odpowiednich odstępów.

Osoby z dysleksją odbierają tekst w sposób, który może utrudniać rozróżnianie liter i wyrazów. Na przykład mogą widzieć wiersz tekstu ściśnięty z wierszem poniżej lub scalone ze sobą sąsiadujące litery.

Wiele pustych wierszy lub następujące po sobie spacje mogą spowolnić nawigowanie za pomocą klawiatury i spowodować, że korzystanie z czytnika zawartości ekranu będzie bardziej uciążliwe.

Oto przykładowe możliwości, które pozwalają zmniejszyć utrudnienia w odczytywaniu tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami, ale unikaj używania więcej niż dwóch spacji między wyrazami i dwóch pustych wierszy między akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć nierównych odstępów między wyrazami, które mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu rozpoznaje wbudowane style nagłówków jako nagłówki i może informować o nich słuchacza. Oprogramowanie czytnika zawartości ekranu umożliwia również użytkownikom nawigowanie według nagłówków. Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie notatek, stosuj logiczną kolejność nagłówków i wbudowane narzędzia do formatowania w OneNote Online.

Ponadto osoby z zaburzeniami czytania, takimi jak dysleksja, potrzebują nagłówków, które ułatwiają im strukturyzowanie informacji i dzielenie ich na mniejsze fragmenty łatwiejsze do przetworzenia.

Aby ułatwić nawigowanie, organizuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2.

Użyj nagłówków, aby podzielić zawarte w notatkach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli każdy nagłówek zawiera tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Przechowywanie informacji w jednym kontenerze notatek.

W programie OneNote możesz dodawać notatki w dowolnym miejscu na stronie, klikając i dodając zawartość. Powoduje to utworzenie nowego kontenera notatek.

Umieszczenie wszystkich notatek na stronie w jednym kontenerze ułatwia użytkownikom czytnika zawartości ekranu odczytywanie w jednym miejscu bez konieczności przechodzenia do wielu lokalizacji na stronie.

Spróbuj przenieść wszystkie informacje na stronie do jednego kontenera notatek. Jeśli kontener notatek staje się zbyt duży, możesz podzielić go na wiele stron lub dodać opisowe nagłówki. (W czytnikach zawartości ekranu kontenery notatek są nazywane „blokami zawartości”).

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Wszystkie tabele utworzone w aplikacji OneNote Online są domyślnie tworzone z wierszem nagłówka. Aby dodać nagłówek tabeli, który został usunięty, należy użyć aplikacji klasycznej dla systemu Windows w celu dodania nagłówka tabeli.

Umożliwianie dostępu do dźwięku lub wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym oraz osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym.

Napisy zwykle zawierają transkrypcję (lub tłumaczenie) dialogów.

Podpisy kodowane zazwyczaj dodatkowo opisują wskazówki dźwiękowe, takie jak muzykę czy efekty dźwiękowe występujące poza ekranem.

Opis klipu wideo oznacza dźwiękową narrację obejmującą najważniejsze elementy wizualne klipu. Te opisy są wstawiane w miejscu naturalnych przerw w dialogu programu. Opis klipu wideo ułatwia dostęp do klipów wideo osobom niewidomym lub niedowidzącym.

O ile jest to możliwe, upewnij się, że pliki audio i wideo mają ułatwienia dostępu, zanim zostaną wstawione do programu OneNote.

Ewentualnie wstaw do notesu dodatkowy plik, aby zapewnić pomocnicze napisy, podpisy lub opis klipu wideo.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, grafiki, obiekty clipart i zrzuty ekranu, aby użytkownicy czytnika zawartości ekranu mogli usłyszeć opis obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w notesie i wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wpisz opis w odpowiednim polu. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz staraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję OK.

  Okno dialogowe tekstu alternatywnego dla OneNote dla sieci web

Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych

Dodaj tekst alternatywny do plików osadzonych, takich jak materiały pomocnicze, opisy zadań lub szablony raportów, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli usłyszeć opis pliku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w notesie i wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 2. Wpisz opis pliku i wybierz przycisk OK.

  Dodawanie tekstu alternatywnego do plików osadzonych w OneNote dla sieci web

Tworzenie hiperlinków i tekstu z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków i tekstu w notesach programu OneNote Online.

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków

Dodaj zrozumiały tekst do hiperlinku, aby poinformować użytkowników, co jest za linkiem.

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Porada: Nie używaj tekstu „kliknij tutaj” ani podobnych nieopisowych wyrażeń. Tekst linku powinien dokładnie, ale zwięźle opisywać stronę docelową.

 4. Wpisz lub wklej adres URL hiperlinku w polu Adres , a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Okno dialogowe Hiperłącze dla OneNote dla sieci web

Zmienianie nazw sekcji

Opisowe i dokładne tytuły sekcji ułatwiają użytkownikom znalezienie odpowiedniej sekcji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz edytować, i wybierz pozycję Zmień nazwę sekcji.

 2. Wpisz nową nazwę.

  Opcja Zmień nazwę sekcji wyróżniona w menu kontekstowym sekcji w programie OneNote dla Windows 10.

Usuwanie sekcji

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane sekcje, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń sekcję.

  Opcja Usuń sekcję wyróżniona w menu kontekstowym sekcji w programie OneNote dla Windows 10.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Tak.

Dodawanie tytułu lub zmienianie nazwy strony

Opisowe i dokładne tytuły stron ułatwiają znalezienie odpowiedniej strony.

 1. W notesie otwórz stronę, której nazwę chcesz nadać lub której nazwę chcesz zmienić.

 2. Wpisz nazwę w wierszu tytułu strony nad datą i godziną.

  Zmienianie nazwy strony w OneNote dla sieci web

Usuwanie strony

Aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu i użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji, usuń nieużywane strony, które nie zawierają żadnych informacji.

 1. W notesie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, którą chcesz usunąć.

 2. Wybierz pozycję Usuń stronę.

  Opcja Usuń stronę wyróżniona w menu kontekstowym strony w programie OneNote dla Windows 10.

Używanie formatowania tekstu z ułatwieniami dostępu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne możesz na przykład wybrać czcionkę o większym rozmiarze i czcionkę bezszeryfową. Możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, w celu wyróżnienia tekstu.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz strzałkę w dół na przycisku Kolor czcionki , a następnie wybierz pozycję Automatycznie.

  Opcje menu Kolor czcionki w OneNote dla sieci web

Stosowanie odpowiedniego wyrównania tekstu

Wyrównaj akapity do lewej, aby uniknąć nierównych odstępów między wyrazami.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Wyrównanie akapitu > Wyrównaj do lewej.

  Opcje menu wyrównania akapitu w OneNote dla sieci web.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Za pomocą wbudowanych stylów nagłówków utwórz konspekt stron notesu dla czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują wiersza tekstu z dużą i pogrubioną czcionką jako nagłówka, chyba że zastosowano wbudowane style.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 2.

  Opcje stylów nagłówków w OneNote dla sieci web

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i usprawnić nawigowanie.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Przycisk Punktory w aplikacji OneNote Web (Punktory).

 3. Aby zmienić styl punktora, wybierz strzałkę w dół na przycisku Punktory , a następnie wybierz odpowiedni styl.

  Menu listy punktowanej w OneNote dla sieci web

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Użyj kropki lub przecinka na końcu każdego elementu listy, aby wstrzymać działanie czytników zawartości ekranu.

Stosowanie list uporządkowanych

Do odzwierciedlenia kolejności używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do notesu, lub zaznacz tekst do uwzględnienia na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Lista numerowana w aplikacji OneNote Web. (Numerowanie).

 3. Aby zmienić styl numeracji, wybierz strzałkę w dół na przycisku Numerowanie , a następnie wybierz odpowiedni styl.

  Opcje menu listy numerowanej w OneNote dla sieci web

 4. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Usprawnianie ułatwień dostępu przy pomocy funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×