You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

W tym temacie przedstawiono instrukcje krok po kroku oraz najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu i odblokowywania zawartości wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym.

Podczas tworzenia arkusza kalkulacyjnego dowiesz się na przykład, jak pracować z funkcją Sprawdzanie ułatwień dostępu w celu rozwiązania problemów z ułatwieniami dostępu. Dowiesz się również, jak dodawać tekst alternatywny do obrazów, aby osoby korzystające z czytników zawartości ekranu mogły odsłuchać zawartość obrazu. Możesz również przeczytać o tym, jak tworzyć tabele z ułatwieniami dostępu oraz jak używać szablonów, czcionek i kolorów, aby zmaksymalizować integrację arkuszy kalkulacyjnych przed udostępnieniem ich innym osobom.

W tym temacie

Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Unikaj typowych problemów z ułatwieniami dostępu, takich jak brak tekstu alternatywnego i kolorów o niskim kontraście.

Użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Ułatwianie wszystkim odczytywania arkusza kalkulacyjnego.

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w Excel

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Zeskanuj wizualnie tabele, aby sprawdzić, czy nie mają całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Tworzenie tabel z ułatwieniami dostępu

Dodawanie tekstu do komórki A1.

Upewnij się, że w komórce A1 jest tekst.

Czytniki zawartości ekranu rozpoczynają odczytywanie dowolnego arkusza z komórki A1.

Dodawanie tekstu do komórki A1

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Aby znaleźć wszystkie wystąpienia brakującego tekstu alternatywnego, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie skoroszyt.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków.

Dodawanie tekstu hiperlinku z ułatwieniami dostępu i etykietek ekranowych

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukać w arkuszu kalkulacyjnym tekst, który jest trudny do odczytania lub odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość arkusza kalkulacyjnego i używać jej.

Używanie formatu i koloru czcionki z ułatwieniami dostępu

Korzystanie z szablonu z ułatwieniami dostępu

Nadaj wszystkim arkuszom unikatowe nazwy i usuń puste arkusze.

Aby sprawdzić, czy wszystkim arkuszom skoroszytu mającym zawartość nadano opisowe nazwy i czy są jakieś puste arkusze, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazw arkuszy

Usuwanie pustych arkuszy

Nadawanie nazw komórkom i zakresom.

Przejrzyj wizualnie skoroszyt, aby sprawdzić, które komórki i zakresy mogą korzystać z posiadania nazwy.

Po nazwaniu komórek i zakresów użytkownicy czytników zawartości ekranu mogą szybko zidentyfikować przeznaczenie komórek i zakresów.

Nazywanie komórek i zakresów

Początek strony

Sprawdzanie ułatwień dostępu podczas pracy w Excel 

Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu to narzędzie, które przegląda Zawartość i oznacza problemy z ułatwieniami dostępu, które napotyka. Wyjaśnia, dlaczego każdy problem może stanowić potencjalny problem dla osoby niepełnosprawnej. Narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu sugeruje również, jak można rozwiązać pojawiające się problemy.

WExcel narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu jest uruchamiane automatycznie w tle podczas tworzenia dokumentu. Jeśli narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu wykryje problemy z ułatwieniami dostępu, na pasku stanu zostanie wyświetlone przypomnienie.

Aby ręcznie uruchomić narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu, wybierz pozycję Przejrzyj > Sprawdź ułatwienia dostępu. Okienko Ułatwień dostępu i otwarta wstążka Ułatwienia dostępu umożliwiają teraz przeglądanie i rozwiązywanie problemów z ułatwieniami dostępu. Wstążka ułatwień dostępu zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu w jednym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstążka ułatwień dostępu i Ulepsz ułatwienia dostępu za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Porada: Użyj dodatku Przypomnienie o ułatwieniach dostępu dla Office, aby powiadamiać autorów i współautorów o problemach z ułatwieniami dostępu w arkuszach kalkulacyjnych. Za pomocą dodatku możesz szybko dodawać komentarze przypomnień, które rozpowszechniają informacje o problemach z ułatwieniami dostępu i zachęcają do korzystania z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z przypomnienia o ułatwieniach dostępu w celu powiadamiania autorów o problemach z ułatwieniami dostępu.

Początek strony

Tworzenie tabel z ułatwieniami dostępu

Tabele ułatwiają identyfikowanie zestawu danych według nazwy oraz formatowanie tabeli przy użyciu stylów, dzięki czemu dane są wyróżniane. Starannie nazwij i formatujesz tabelę, możesz mieć pewność, że wszyscy będą mogli zrozumieć Twoje dane.

Ważne jest również określenie informacji nagłówka kolumny i zastosowanie prostej struktury tabeli, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli łatwo poruszać się po tabelach. 

Nadawanie nazwy tabeli

Domyślnie Excel nazw tabel tworzonych jako Tabela1, Tabela2, Tabela3 itd. Aby ułatwić odwoływanie się do tabeli, nadaj każdej tabeli opisową nazwę. Zrozumiała nazwa tabeli, taka jak "Lista pracowników", jest bardziej pomocna niż ogólna "Tabela1". 

Za pomocą opisowej nazwy możesz na przykład szybko przejść do tabeli za pomocą polecenia Przejdź do (Ctrl+G) lub okna dialogowego Menedżer nazw. Możesz również łatwo odwoływać się do tabeli w formułach.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli w obszarze Nazwa tabeli zamień nazwę domyślną, na przykład "Tabela1", na bardziej opisową.

Obraz pola nazwy na pasku formuły Excel w celu zmiany nazwy tabeli

Uwaga: Nazwy tabel muszą zaczynać się literą, podkreśleniem (_) lub ukośnikiem odwrotnym (\) i nie mogą zawierać spacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Ważne notatki dotyczące nazw" w temacie Zmienianie nazwy tabeli Excel.

Wybieranie stylu tabeli z ułatwieniami dostępu

Tabele o jasnym kolorze o niskim kontraście mogą być trudne do odczytania. Aby ułatwić dostęp do tabeli, wybierz styl tabeli zawierający kolory o dużym kontraście. Na przykład wybierz styl, który zmienia kolor biały na ciemny, taki jak czarny, ciemnoszary lub ciemnoniebieski.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli w grupie Style tabeli wybierz odpowiedni styl.

Stosowanie nagłówków tabel

Czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny za pomocą informacji zawartych w nagłówku. Wyczyść nagłówki tabeli, aby zapewnić kontekst i ułatwić poruszanie się po zawartości tabeli.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka .

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania nagłówków do nowej tabeli, zobacz Tworzenie tabeli.

Struktury tabel, których należy unikać

Zaprojektuj tabele, pamiętając o następujących kwestiach:

 • Unikaj pustych komórek, kolumn i wierszy. Podczas nawigowania za pomocą klawiatury pusta komórka, kolumna lub wiersz mogą sprowadzić użytkownika czytnika zawartości ekranu do przekonania, że w tabeli nie ma nic więcej.

  • Jeśli nie ma potrzeby tworzenia pustej komórki, kolumny lub wiersza, rozważ jej usunięcie.

  • Jeśli nie możesz uniknąć pustej komórki, kolumny lub wiersza, wprowadź tekst wyjaśniający, że jest pusta. Na przykład wpisz n/d lub celowo puste.

 • Unikaj dzielenia lub scalania komórek: Czytniki zawartości ekranu śledzą swoją lokalizację w tabeli, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Scalone lub podzielone komórki mogą sprawić, że nawigowanie Excel tabelach za pomocą technologii pomocniczych będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Zawsze utrzymuj prostotę i prostotę tabel. Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Początek strony

Korzystanie z szablonu z ułatwieniami dostępu

Użyj jednego z szablonów Excel z ułatwieniami dostępu, aby upewnić się, że projekt arkusza kalkulacyjnego, kolory, kontrast i czcionki są dostępne dla wszystkich odbiorców. Szablony są również zaprojektowane tak, aby czytniki zawartości ekranu mogły łatwiej odczytywać zawartość arkusza kalkulacyjnego.

Podczas wybierania szablonu poszukaj szablonu zawierającego kilka funkcji obsługujących ułatwienia dostępu. Przykłady:

 • Użycie wystarczającej ilości miejsca sprawia, że arkusz kalkulacyjny jest bardziej czytelny.

 • Kolory z kontrastem ułatwiają rozróżnianie osób niedowidzących i czytników nierozróżniaczy kolorów.

 • Większe czcionki są łatwiejsze dla użytkowników niedowidzących.

 • Wstępnie ustawione opisowe nagłówki i etykiety ułatwiają zrozumienie arkusza kalkulacyjnego użytkownikom, którzy nawigują po nim za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z szablonów z ułatwieniami dostępu, zobacz Klip wideo: rozpoczynanie od szablonu Excel z ułatwieniami dostępu.

Początek strony

Dodawanie tekstu do komórki A1

Czytnik zawartości ekranu rozpocznie odczytywanie dowolnego arkusza z komórki A1. Jeśli masz tabelę w arkuszu, najlepiej, aby komórka A1 była tytułem tabeli.

Jeśli arkusz jest długi lub złożony, dodaj instrukcje lub omówienie arkusza w komórce A1. Spowoduje to poinformowanie osób niewidomych o tym, co jest prezentowane w arkuszu i jak z niego korzystać. Ten tekst instruktażowy może odpowiadać kolorowi tła. Spowoduje to ukrycie tej zawartości przed osobami, które mogą ją zobaczyć, ale umożliwi jej odczytywanie przez czytniki zawartości ekranu.

Początek strony

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia zawartości wizualnej. Zawartość wizualna zawiera obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, wykresy przestawne, obiekty osadzone, pismo odręczne i klipy wideo. W tekście alternatywnym zwięźle opisz obraz i wspomn o jego przeznaczeniu. Czytniki zawartości ekranu odczytają tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy nie mogą go zobaczyć.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, przekazuj zawartość i przeznaczenie obrazu w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobi to kilka przemyślanie zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani nie używaj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika przedstawiająca" lub "obraz". Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania tekstu alternatywnego, zobacz Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny.

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące dodawania tekstu alternatywnego, zobacz Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtu, obrazu, wykresu, grafiki SmartArt lub innego obiektu.

Aby znaleźć brakujący tekst alternatywny, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, dołącz podpisy kodowane dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.

Początek strony

Używanie formatu i koloru czcionki z ułatwieniami dostępu

Czcionka z ułatwieniami dostępu nie wyklucza ani nie spowalnia czytania tekstu osobom czytającym arkusz kalkulacyjny, w tym osobom niedowidzącym lub mającym problemy z czytaniem ani osobom niewidomym. Odpowiednia czcionka poprawia czytelność i czytelność arkusza kalkulacyjnego.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania czcionki domyślnej, zobacz Zmienianie rozmiaru czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu czcionki

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zmniejszyć obciążenie odczytu, wybierz znane czcionki bezszeryfowe, takie jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy czy podkreślenia.

 • Osoba z niepełnosprawnościami wzroku może pominąć znaczenie przekazywane przez określone kolory. Przykładowo dodaj podkreślenie do oznaczonego kolorem tekstu hiperlinku, aby osoby nierozróżniające kolorów wiedziały, że dany tekst jest linkiem.

 • W przypadku nagłówków rozważ zastosowanie pogrubienia lub użycie większej czcionki.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru czcionki

Tekst arkusza kalkulacyjnego powinien być czytelny w trybie dużego kontrastu. Na przykład używaj jasnych kolorów lub schematów kolorów o dużym kontraście pochodzących z przeciwnych stron zakresu kolorów. Tryb czarno-biały ułatwia osobom nierozróżniającym kolorów rozpoznanie tekstu i kształtów.

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania koloru czcionki, zobacz Formatowanie tekstu w komórkach.

 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj arkusz kalkulacyjny i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Użyj szablonu z ułatwieniami dostępu.

Początek strony

Tworzenie wykresów z ułatwieniami dostępu

Wykresy ułatwiają zrozumienie złożonych informacji. Aby ułatwić dostęp do wykresów, użyj jasnego i opisowego języka dla elementów wykresu, takich jak tytuł wykresu, tytuły osi i etykiety danych. Upewnij się również, że ich formatowanie jest dostępne.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania elementów wykresu do wykresu i tworzenia ich z ułatwieniami dostępu, zobacz Klip wideo: tworzenie wykresów z ułatwieniami dostępu w Excel.

Formatowanie elementu wykresu

 1. Zaznacz element wykresu, który chcesz sformatować, na przykład tytuł wykresu lub etykiety danych.

 2. Wybierz kartę Formatowanie .

 3. W grupie Bieżące zaznaczenie wybierz pozycję Formatuj zaznaczenie. Po prawej stronie zostanie otwarte okienko Formatowanie .

 4. Wybierz opcje formatowania ułatwiające dostęp do elementu wykresu, na przykład większą czcionkę lub dobrze kontrastujące kolory.

Początek strony

Zmienianie nazw arkuszy

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, dlatego upewnij się, że etykiety te są czytelne i opisowe. Używanie unikatowych nazw arkuszy ułatwia poruszanie się po skoroszycie.

Domyślnie Excel nazw arkuszy jako Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3 itd., ale możesz łatwo zmienić ich nazwy. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania nazw arkuszy, zobacz Zmienianie nazwy arkusza.

Początek strony

Usuwanie pustych arkuszy

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, więc puste arkusze mogą być mylące. Nie umieszczaj w skoroszytach pustych arkuszy.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania arkuszy, zobacz Wstawianie lub usuwanie arkusza.

Początek strony

Nazywanie komórek i zakresów

Nadaj nazwy komórkom i zakresom, aby użytkownicy czytników zawartości ekranu mogli szybko zidentyfikować przeznaczenie komórek i zakresów w Excel arkuszach. Użytkownicy mogą otworzyć okno dialogowe zawierające wszystkie zdefiniowane nazwy za pomocą polecenia Przejdź do (Ctrl+G). Wybierając nazwę, użytkownik może szybko przejść do nazwanej lokalizacji.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, którym chcesz nadać nazwę.

 2. Wybierz pozycję Formuły > Definiuj nazwę.

 3. Wprowadź nazwę i wybierz przycisk OK.

Uwaga: Nazwa musi zaczynać się literą, znakiem podkreślenia (_) lub ukośnikiem odwrotnym (\) i nie może zawierać spacji.

Początek strony

Sprawdzanie ułatwień dostępu w arkuszach

Po przygotowaniu arkusza kalkulacyjnego i uruchomieniu narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu w celu upewnienia się, że jest on dostępny, możesz spróbować poruszać się po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą czytnika zawartości ekranu, na przykład Narratora. Narrator jest wyposażony w Windows, więc nie trzeba niczego instalować. Jest to jeden dodatkowy sposób wykrywania problemów w nawigacji, na przykład.

 1. Uruchom czytnik zawartości ekranu. Aby na przykład uruchomić Narratora, naciśnij klawisze Ctrl+Windows klawisz z logo+Enter.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż fokus, niebieski prostokąt, znajdzie się na siatce tabeli arkusza.

 3. Wykonaj następujące czynności, aby przetestować arkusze:

  1. Użyj klawiszy strzałek, aby przechodzić między komórkami w siatce tabeli.

  2. Aby sprawdzić nazwy arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym, naciskaj klawisz F6, aż fokus znajdzie się na nazwie bieżącego arkusza, a następnie za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo usłyszysz nazwy innych arkuszy.

  3. Jeśli arkusz zawiera kształty przestawne, takie jak obrazy, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

 4. Rozwiązywanie problemów z ułatwieniami dostępu wykrytych podczas nawigowania za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 5. Zamknij czytnik zawartości ekranu. Aby na przykład zamknąć Narratora, naciśnij klawisze Ctrl+Windows klawisz logo+Enter.

Uwaga: Upewnij się również, że arkusze można łatwo odczytać na telefonie komórkowym. Jest to nie tylko zaleta dla osób niedowidzących i korzystających z powiększenia, ale również bardzo szeroki zestaw użytkowników telefonów komórkowych.

Początek strony

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Powiadamianie autorów o problemach z ułatwieniami dostępu za pomocą przypomnienia o ułatwieniach dostępu

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby napisać efektywny tekst alternatywny

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Excel pomoc w & nauce

Komputery Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć wszystkie przypadki brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Office 2019 r.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżne arkusze skoroszytu.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na komórce zawierającej hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Aby sprawdzić, czy wszystkim arkuszom skoroszytu mającym zawartość nadano opisowe nazwy i czy są jakieś puste arkusze, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie karty arkusza

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wizualnie zeskanować tabele, aby sprawdzić, czy nie mają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w arkuszach kalkulacyjnych Excel wMicrosoft 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, przekazuj zawartość i przeznaczenie obrazu w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobi to kilka przemyślanie zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani nie używaj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika przedstawiająca" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytuj tekst alternatywny dla obrazów
  • Zaznacz obraz. Wybierz pozycję Format obrazu > tekst alternatywny.

   Przycisk Tekst alternatywny dla obrazów na wstążce w Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny w Excel dla komputerów Mac

  Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt, a nie wewnątrz jednej z jego części

  • Zaznacz kształt. Wybierz pozycję Formatowanie kształtu > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Przycisk Tekst alternatywny dla kształtów na wstążce w Excel dla komputerów Mac
 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt i jego kontekst osobie, która go nie widzi.

  Excel 365 — okno dialogowe Zapisywanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej całą grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jej części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk Tekst alternatywny dla grafik SmartArt w Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać grafikę SmartArt i jej kontekst osobie, która jej nie widzi.

  Excel 365 — okno dialogowe Zapisywanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli przestawnej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną i wybierz Opcje tabeli przestawnej....

  Menu kontekstowe Opcje tabeli przestawnej w programie Excel dla komputerów Mac.

  Porada: Musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części

 2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej. wybierz Tekst alternatywny.

 3. Na karcie Tekst alternatywny wpisz tytuł tabeli przestawnej w polu tekstowym Tytuł.

 4. W polu tekstowym Opis wpisz 1–2 zdania, aby opisać tabelę i jej kontekst osobie, która nie może jej zobaczyć. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla tabeli przestawnej programu Excel.

Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz element wizualny. Wybierz kartę Formatowanie dla > wizualnego tekstu alternatywnego.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w okienku Tekst alternatywny w Excel dla komputerów Mac

Porada: Jeśli masz kilka elementów dekoracyjnych, możesz edytować je w partii. Zaznacz je wszystkie, otwórz okienko Tekst alternatywny i kliknij pozycję Dekoracyjny.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Office 2019 r.

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w arkuszach kalkulacyjnych Excel w Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, przekazuj zawartość i przeznaczenie obrazu w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobi to kilka przemyślanie zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani nie używaj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika przedstawiająca" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytuj tekst alternatywny dla obrazów
  • Zaznacz obraz. Wybierz pozycję Format obrazu > tekst alternatywny.

   Przycisk Tekst alternatywny dla obrazów na wstążce w Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny w Excel dla komputerów Mac

  Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt, a nie wewnątrz jednej z jego części

  • Zaznacz kształt. Wybierz pozycję Formatowanie kształtu > tekst alternatywny.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Przycisk Tekst alternatywny dla kształtów na wstążce w Excel dla komputerów Mac
 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt i jego kontekst osobie, która go nie widzi.

  Excel 365 — okno dialogowe Zapisywanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej całą grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jej części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk Tekst alternatywny dla grafik SmartArt w Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać grafikę SmartArt i jej kontekst osobie, która jej nie widzi.

  Excel 365 — okno dialogowe Zapisywanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli przestawnej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną i wybierz Opcje tabeli przestawnej....

  Menu kontekstowe Opcje tabeli przestawnej w programie Excel dla komputerów Mac.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej. wybierz Tekst alternatywny.

 3. Na karcie Tekst alternatywny wpisz tytuł tabeli przestawnej w polu tekstowym Tytuł.

 4. W polu tekstowym Opis wpisz 1–2 zdania, aby opisać tabelę i jej kontekst osobie, która nie może jej zobaczyć. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla tabeli przestawnej programu Excel.

Porada: Aby sprawdzić pisownię właśnie wpisanego wyrazu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz element wizualny. Wybierz kartę Formatowanie dla > wizualnego tekstu alternatywnego.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w okienku Tekst alternatywny w Excel dla komputerów Mac

Porada: Jeśli masz kilka elementów dekoracyjnych, możesz edytować je w partii. Zaznacz je wszystkie, otwórz okienko Tekst alternatywny i kliknij pozycję Oznacz jako dekoracyjne.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w arkuszach kalkulacyjnych Excel w Office 2016:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, aby czytniki zawartości ekranu mogły odczytać tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy go nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu przestawnego

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Tabela zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu tabeli na karcie Tabela z zaznaczonymi polami wyboru

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK.
  Excel tworzy wiersz nagłówka z domyślnymi nazwami Kolumna1, Kolumna2 itd.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru Moja tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Zmień nazwę

Usuwanie karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Usuń

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Excel centrum pomocy

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują sposób tworzenia tabel i kart arkuszy w Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie nagłówków do istniejących tabel

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Zaznacz komórki lub wiersz, który chcesz przekonwertować na nagłówek.

 2. Naciśnij ikonę Więcej w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Naciśnij pozycję Style komórki i wybierz odpowiednią opcję w grupie Tytuły i nagłówki . Komórki zostaną przekonwertowane na nagłówki.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij ikonę Arkusz w lewym dolnym rogu ekranu.

 2. Naciśnij kartę arkusza i wybierz pozycję Zmień nazwę.

 3. Aby zamienić nazwę wybranego arkusza, wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zaznaczona karta arkusza z wyświetlonymi opcjami zmiany nazwy

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Excel centrum pomocy

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w arkuszach kalkulacyjnych Excel.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, aby czytniki zawartości ekranu mogły odczytać tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy go nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Obraz

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Kształt

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Zaznacz wykres.

 2. Aby otworzyć kartę Wykres, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Wykres

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w dół.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Karta Tabela z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Wyróżnij komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Naciśnij polecenie Tabela.

 5. Zaznacz pole wyboru Tabela ma nagłówki.

Tabela z zaznaczonym polem wyboru Tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zaznaczona karta arkusza z wyświetlonym poleceniem Zmień nazwę

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Excel centrum pomocy

Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Excel Online z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel dla sieci Web arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby znaleźć wystąpienia brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia zawartości tabel.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu w tabelach. W tekście alternatywnym zwięźle opisz zawartość tabeli i jej przeznaczenie.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie skoroszyt.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Odczytywanie nazw kart arkuszy w skoroszycie i sprawdzanie, czy każdy arkusz ma zawartość.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Nadawanie skoroszytowi zrozumiałej nazwy

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie kart arkuszy

Używaj prostej struktury tabeli tylko do danych i określ informacje nagłówka kolumny.

Użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek, tabel zagnieżdżonych ani całkowicie pustych wierszy lub kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Używanie nagłówków w tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i wykresów

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i wykresów w Excel dla sieci Web arkuszach kalkulacyjnych. Aby dodać tekst alternatywny do tabel, użyj klasycznej wersji programu Excel.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny, aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny.

 2. Skoryguj tekst w polu tekstowym Opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny z polami Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny, aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny.

 2. Dodaj tekst w polu tekstowym Opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują sposób tworzenia hiperlinków, tabel i kart arkuszy w Excel dla sieci Web arkuszach kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

 3. W polu Tekst wyświetlany wpisz tekst, który będą klikać inne osoby. Następnie, w zależności od typu linku, którego chcesz użyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Adres URL wpisz lub wklej adres.

  • W polu Miejsce w tym dokumencie wpisz lokalizację komórki, do którą chcesz utworzyć link. Na przykład A6.

  • W polu Adres e-mail wpisz adres e-mail w formacie osoba@example.com.

 4. Kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Wstawianie hiperłącza, gdzie można wprowadzić informacje dotyczące wyświetlanego tekstu i adres URL, określić miejsce w dokumencie lub adres e-mail.

Używanie nagłówków w tabeli

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele wybierz przycisk Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK. Excel dla sieci Web tworzy wiersz nagłówka z domyślnymi nazwami Kolumna1, Kolumna2 itd.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Uwaga: Wykonaj te same kroki, aby dodać nagłówki do komórek w istniejącej tabeli.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru dla opcji „Moja tabela ma nagłówki”.

Nadawanie skoroszytowi zrozumiałej nazwy

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę pliku. Utwórz nazwę, która pozwoli zorientować się, jakie dane zawiera plik. Jeśli to możliwe, uwzględnij w nazwie datę.

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Zastąp istniejący plik.

 4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, wybierz pozycję Zmień nazwę, wpisz nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Zapisywanie jako, gdzie można wprowadzić nazwę pliku i skorzystać z opcji, aby zamienić istniejący plik.

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę, która będzie opisywać zawartość danej karty.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawia menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty arkusza z opcjami wstawienia, usunięcia, zmienienia nazwy, zmienienia kolejności, ukrycia i odkrycia arkusza.

Usuwanie kart arkuszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Excel centrum pomocy

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×