Prezentovanie prezentácií

Zaznamenanie prezentácie s hovoreným komentárom a časovaním snímok

Zaznamenanie prezentácie s hovoreným komentárom a časovaním snímok

Hovorené komentáre a časovania môžu oživiť webovú alebo automatickú prezentáciu. Ak máte k dispozícii zvukovú kartu, mikrofón, reproduktory a (voliteľne) webovú kameru, môžete zaznamenať prezentáciu programu PowerPoint a nahrať hovorené komentáre, časovania snímok a gestá písania rukou.

Po vytvorení nahrávky môžete túto prezentáciu prehrať vo forme prezentácie rovnako ako akúkoľvek inú prezentáciu alebo ju môžete uložiť ako videosúbor.

Veľký vplyv pomocou oznamov

(Možnosť nahrávanie je k dispozícii používateľom s predplatným na Microsoft 365 ak používateľom bez predplatného. Predplatitelia získajú niekoľko funkcií navyše.)

 1. Zapnite kartu Nahrávanie na páse s nástrojmi: Na karte Súbor na páse s nástrojmi kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Možnosti kliknite v ľavej časti na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi. Potom na pravej strane v poli so zoznamom dostupných kariet začiarknite políčko Nahrávanie. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na karte Prispôsobiť pás s nástrojmi v dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint 2016 nájdete možnosť, pomocou ktorej môžete pridať kartu Záznam na pás s nástrojmi v PowerPointe.
 2. Ak chcete pripraviť nahrávanie, vyberte položku Zaznamenať prezentáciu na karte Nahrávanie alebo na karte Prezentácia na páse s nástrojmi.

  • Kliknutím na hornú polovicu tlačidla začnete nahrávať na aktuálnej snímke.

  • Kliknutím na dolnú polovicu tlačidla môžete začať nahrávať od začiatku alebo od aktuálnej snímky.

  Príkazy Zaznamenať prezentáciu na karte Záznam v PowerPointe.

  (Príkaz Vymazať odstráni hovorené komentáre a časovania, buďte pri jeho používaní opatrní. Ak ste zatiaľ nezaznamenali žiadne snímky, možnosť Vymazať je neaktívna.)

 3. Prezentácia sa otvorí v okne nahrávania (ktoré vyzerá podobne ako zobrazenie pre prezentujúceho), v ktorom sú v ľavej hornej časti tlačidlá na spustenie, prerušenie a zastavenie nahrávania. Keď budete pripravení začať nahrávať, kliknite na okrúhle červené tlačidlo (alebo na klávesnici stlačte kláves R). Následne sa odpočítajú tri sekundy a potom sa spustí nahrávanie.

  Okno nahrávania prezentácie v PowerPointe 2016 s ukážkou zapnutého okna hovoreného komentára videa.
  • Aktuálna snímka sa zobrazí na hlavnej table okna nahrávania.

  • Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením kombinácie klávesov Alt + S na klávesnici.

  • Navigačné šípky na oboch stranách aktuálnej snímky umožňujú presúvanie na predchádzajúce a nasledujúce snímky.

  • PowerPoint pre Microsoft 365 automaticky zaznamená čas, ktorý strávite na každej snímke, vrátane vykonania všetkých krokov animácie textu alebo objektov a použitia všetkých spúšťačov na jednotlivých snímkach.

  • V priebehu prezentácie môžete nahrávať zvuk alebo video s hovoreným komentárom. Tlačidlá v pravom dolnom rohu okna umožňujú zapnúť alebo vypnúť mikrofón, kameru a ukážku kamery:

   Tlačidlá Zapnúť/Vypnúť slúžiace pre mikrofón, fotoaparát a okno zobrazovania ukážky fotoaparátu

   Ak používate pero, zvýrazňovač alebo gumu, PowerPoint zaznamená, aby ich bolo možné prehrať.

   Nástroje na písanie rukou v okne záznamu

   Ak znova spustíte nahrávanie hovoreného komentára (vrátane zvuku a písania rukou), PowerPoint pred opätovným spustením nahrávania na rovnakej snímke vymaže predchádzajúci hovorený komentár (vrátane zvuku a písania rukou).

   Nahrávanie môžete opätovne spustiť aj výberom položiek Prezentácia > Zaznamenať prezentáciu.

 4. V poli s nástrojmi priamo pod aktuálnou snímkou môžete vybrať ukazovateľ (pero, gumu alebo zvýrazňovač). Taktiež sa tu nachádzajú polia na výber farieb, ktorými môžete zmeniť farbu písania rukou. (Ak ste na snímky zatiaľ nepridali písanie rukou, možnosť Guma je neaktívna.)

 5. Ak chcete ukončiť nahrávanie, vyberte štvorcové tlačidlo Zastaviť (alebo na klávesnici stlačte kláves S).

  Po dokončení nahrávania hovoreného komentára sa v pravom dolnom rohu nahratých snímok zobrazí malý obrázok. Je to ikona zvuku alebo statický obrázok z webovej kamery v prípade, že bola počas nahrávania zapnutá webová kamera.

  Ikona zvuku

  Zaznamenané časovanie prezentácie sa automaticky uloží. (V zobrazení radenia snímok sú časovania uvedené pod každou snímkou.)

Týmto spôsobom sa na každú snímku vloží všetko, čo nahráte, a nahrávku môžete prehrávať v prezentácii. Týmto procesom nahrávania sa nevytvorí videosúbor. Ak ho však potrebujete, pomocou niekoľkých ďalších krokov môžete prezentáciu uložiť ako video.

Zobrazenie ukážky zaznamenanej prezentácie

Na karte Prezentácia kliknite na položku Od začiatku alebo Od aktuálnej snímky.

Počas prehrávania sa budú synchronizovane prehrávať animácie, akcie písania rukou, zvuk a video.

Zobrazuje tlačidlo Od začiatku na karte Prezentácia v PowerPointe

Prehrávanie ukážky nahratého zvuku

Pomocou trojuholníkového tlačidla Prehrať v ľavom hornom rohu okna nahrávania prehráte ukážku zvuku nahratého na snímke, na ktorej sa nachádza výber v okne nahrávania.

Tlačidlá Spustiť, Zastaviť, a Prehrať v okne záznamu

normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku alebo obrázok v pravom dolnom rohu snímky a potom kliknite na tlačidlo Prehrať. (Pri prehrávaní ukážky zvuku pre jednotlivé snímky týmto spôsobom sa nezobrazia nahraté animácie alebo písania rukou.)

Kliknutie na položku Prehrať

Prehrávanie môžete počas ukážky zvuku pozastaviť.

Manuálne nastavenie časovania snímok

PowerPoint pre Microsoft 365 pri pridaní hovorených komentárov automaticky zaznamená časovania snímok. Ak chcete sprevádzať hovorené komentáre, môžete časovania snímok nastaviť manuálne.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

 2. Na karte Prechody v skupine Časovanie v časti Ďalšia snímka začiarknite políčko Po a zadajte dobu (v sekundách), počas ktorej sa má snímka zobrazovať na obrazovke. Tento postup použite pri každej snímke, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

  Ak sa má ďalšia snímka zobraziť po kliknutí myšou alebo automaticky po zadanom počte sekúnd – podľa toho, ktorá z týchto podmienok sa splní ako prvá – začiarknite políčko Po kliknutí myšou aj políčko Po.

  Pomocou manuálneho časovania snímok môžete orezať koniec časti nahratej snímky. Ak napríklad časť snímky končí dvoma sekundami nepotrebného zvuku, stačí nastaviť časovanie na prechod na ďalšiu snímku skôr, ako sa nepotrebný zvuk prehrá. Potom nemusíte opätovne nahrávať zvuk pre danú snímku. 

Odstránenie časovania alebo hovoreného komentára

Príkaz Vymazať odstráni časovania alebo hovorený komentár z nahrávky, ktorú nechcete alebo ktorú chcete nahradiť.

Príkaz Vymazať na hornom okraji okna nahrávania umožňuje:

 • vymazať nahrávky z aktuálnej snímky,

 • vymazať nahrávky zo všetkých snímok.

V normálnom zobrazení existujú štyri rôzne príkazy Vymazať, ktoré umožňujú:

 • odstrániť časovaniaaktuálne vybratej snímky,

 • odstrániť časovania zo všetkých snímok naraz,

 • odstrániť hovorený komentáraktuálne vybratej snímky,

 • odstrániť hovorený komentár zo všetkých snímok naraz.

 1. Ak nechcete z prezentácie odstrániť všetky časovania alebo hovorený komentár, otvorte konkrétnu snímku, na ktorej sa nachádza časovanie alebo hovorený komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Nahrávanie na páse s nástrojmi v programe PowerPoint pre Microsoft 365 kliknite na šípku nadol na tlačidle Zaznamenať prezentáciu, ukážte na položku Vymazať a potom vyberte príkaz Vymazať, ktorý v danej situácii potrebujete.

  Príkazy Vymazať v tlačidle ponuky Zaznamenať prezentáciu v PowerPointe.

Vypnutie časovania alebo hovorených komentárov a písania rukou

Keď nahráte prezentáciu v programe PowerPoint pre Microsoft 365, všetky časovania snímok, zvuk a gestá, ktoré ste vykonali, sa uložia na jednotlivých snímkach. Ak však chcete zobraziť prezentáciu bez nich, môžete ich úplne vypnúť.

 • Vypnutie časovania nahratej snímky:   Na karte Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Použiť časovania.

 • Vypnutie nahratých hovorených komentárov a písania rukou:   Na karte Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvukové komentáre.

Zdieľanie nahrávky s ostatnými prostredníctvom publikovania

Po vykonaní požadovaných úprav nahrávky ju môžete dať k dispozícii ostatným a publikovať ju v službe Microsoft Stream.

 1. V otvorenej prezentácii vyberte na karte Nahrávanie položku Publikovať v streame.

 2. Zadajte názov a popis videa.

 3. Nastavte ďalšie možnosti vrátane toho, či chcete, aby mali ostatní používatelia v organizácii povolenie na zobrazenie videa:

  Možnosti publikovania videa v službe Microsoft Stream
 4. Vyberte tlačidlo Publikovať.

  V závislosti od dĺžky videa môže proces nahrávania trvať aj niekoľko minút. Stavový riadok v dolnej časti okna programu PowerPoint sleduje priebeh a PowerPoint po dokončení nahrávania zobrazí hlásenie:

  PowerPoint vás upozorní, keď sa nahrávanie dokončí
 5. Kliknutím na správu prejdete priamo na stránku prehrávania videa v službe Microsoft Stream.

Vytvorenie titulkov

Ak chcete, aby video obsahovalo titulky a bolo tak dostupnejšie, vyberte si z týchto možností popísaných v rozličných článkoch Pomocníka:

Keď máte súbor s titulkami, môžete ho pridať do videa pomocou PowerPointu.

Pozrite tiež

Zmena prezentácie na video

Vytvorenie automatickej prezentácie

Animácia textu alebo objektov

 • Akú verziu balíka Office používate?
 • 2013 – 2019
 • 2010

Záznam prezentácie

 1. V otvorenej prezentácii kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu na karte Prezentácia.

  • Kliknutím na hornú polovicu tlačidla začnete nahrávať na aktuálnej snímke.

  • Kliknutím na dolnú polovicu tlačidla môžete začať nahrávať od začiatku alebo od aktuálnej snímky.

  Príkazy Zaznamenať prezentáciu na karte Záznam v PowerPointe.

  (Príkaz Vymazať odstráni hovorené komentáre a časovania, buďte pri jeho používaní opatrní. Ak ste zatiaľ nezaznamenali žiadne snímky, možnosť Vymazať je neaktívna.)

 2. V poli Zaznamenanie prezentácie začiarknite políčka záznamu alebo zrušte ich začiarknutie a kliknite na tlačidlo Spustiť zaznamenávanie.

  Zobrazuje dialógové okno záznamu prezentácie v PowerPointe

  Ďalšie informácie o týchto možnostiach:

  • Časovania animácií a snímok: PowerPoint automaticky zaznamená čas, ktorý strávite na každej snímke, vrátane vykonania všetkých krokov animácie a použitia všetkých spúšťačov na jednotlivých snímkach.

  • Hovorené komentáre, písanie rukou a laserový ukazovateľ: V priebehu prezentácie je k dispozícii možnosť hlasového záznamu. Ak používate pero, zvýrazňovač, gumu alebo laserový ukazovateľ, PowerPoint ich ťahy tiež zaznamená, aby bolo možné ich prehrať.

  Dôležité:   Zaznamenávanie ťahov perom, zvýrazňovačom a gumou je k dispozícii iba v prípade, že máte nainštalovanú aktualizáciu PowerPointu 2013 zo 16. februára 2015 alebo novšiu verziu programu PowerPoint. V starších verziách programu PowerPoint sa ťahy perom a zvýrazňovačom ukladali ako tvary poznámok rukou.

 3. Panel s nástrojmi Záznam v ľavom hornom rohu okna poskytuje tieto možnosti:

  Panel s nástrojmi nahrávania
  • Prechod na ďalšiu snímku: Prechod na ďalšiu snímku

  • Pozastavenie nahrávania: Pozastavenie zaznamenávania

  • Opätovné zaznamenanie aktuálnej snímky: Opakovať

   Ak znova spustíte nahrávanie hovoreného komentára (vrátane zvuku, písania rukou a laserového ukazovateľa), PowerPoint pri opätovnom spustení nahrávania na rovnakej snímke vymaže predchádzajúci hovorený komentár (vrátane zvuku, písania rukou a laserového ukazovateľa).

   Nahrávanie môžete opätovne spustiť aj výberom položiek Prezentácia > Zaznamenať prezentáciu.

 4. Ak chcete v zázname používať písanie rukou, gumu alebo laserový ukazovateľ, kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, kliknite na položku Možnosti ukazovateľa a vyberte nástroj:

  • Laserový ukazovateľ

  • Pero

  • Zvýrazňovač

  • Guma (Ak ste na snímky zatiaľ nepridali písanie rukou, táto možnosť je neaktívna.)

  Ak chcete zmeniť farbu poznámok rukou, kliknite na položku Farba poznámok rukou.

  Zobrazuje ponuku možností ukazovateľa v PowerPointe
 5. Ak chcete zaznamenávanie ukončiť, kliknite pravým tlačidlom myši na poslednú snímku a potom kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

  Zobrazuje možnosť Ukončiť prezentáciu v PowerPointe

  Tip:   Po dokončení nahrávania hovoreného komentára sa zobrazí ikona zvuku v pravom dolnom rohu každej snímky, ktorá obsahuje hovorený komentár.

  Zaznamenané časovania prezentácie sa automaticky uložia. Časovania sa zobrazujú priamo pod každou snímkou v zobrazení radenia snímok.

  Ikona zvuku

Týmto spôsobom sa na každú snímku vloží všetko, čo nahráte, a nahrávku môžete prehrávať v prezentácii. Týmto procesom nahrávania sa nevytvorí videosúbor. Ak však chcete videosúbor, pomocou niekoľkých ďalších krokov môžete prezentáciu uložiť ako video.

Zobrazenie ukážky zaznamenanej prezentácie

Na karte Prezentácia kliknite na položku Od začiatku alebo Od aktuálnej snímky.

Počas prehrávania sa budú synchronizovane prehrávať animácie, akcie písania rukou, ťahy laserovým ukazovateľom, zvuk a video.

Zobrazuje tlačidlo Od začiatku na karte Prezentácia v PowerPointe

Prehrávanie ukážky nahratého zvuku

normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku v pravom dolnom rohu snímky a potom kliknite na tlačidlo Prehrať.

Kliknutie na položku Prehrať

Manuálne nastavenie časovania snímok

PowerPoint pri pridaní hovorených komentárov automaticky zaznamená časovania snímok. Ak chcete sprevádzať hovorené komentáre, môžete časovania snímok nastaviť manuálne.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

 2. Na karte Prechody v skupine Časovanie v časti Ďalšia snímka začiarknite políčko Po a zadajte dobu (v sekundách), počas ktorej sa má snímka zobrazovať na obrazovke. Tento postup použite pri každej snímke, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

Tip:   Ak sa má ďalšia snímka zobraziť po kliknutí myšou alebo automaticky po zadanom počte sekúnd – podľa toho, ktorá z týchto podmienok sa splní ako prvá – začiarknite políčko Po kliknutí myšou aj políčko Po.

Odstránenie časovania alebo hovoreného komentára

Príkaz Vymazať odstráni časovania alebo hovorený komentár z nahrávky, ktorú nechcete alebo ktorú chcete nahradiť. Existujú štyri rôzne príkazy Vymazať, ktoré umožňujú:

 • odstrániť časovaniaaktuálne vybratej snímky,

 • odstrániť časovania zo všetkých snímok naraz,

 • odstrániť hovorený komentáraktuálne vybratej snímky,

 • odstrániť hovorený komentár zo všetkých snímok naraz.

 1. Ak nechcete z prezentácie odstrániť všetky časovania alebo hovorený komentár, otvorte konkrétnu snímku, na ktorej sa nachádza časovanie alebo hovorený komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Prezentácia na páse s nástrojmi v programe PowerPoint kliknite na šípku nadol na tlačidle Zaznamenať prezentáciu, ukážte na položku Vymazať a potom vyberte príkaz Vymazať, ktorý v danej situácii potrebujete.

Vypnutie časovania alebo hovorených komentárov, písania rukou a laserového ukazovateľa

Keď nahráte prezentáciu v programe PowerPoint, všetky časovania snímok, zvuk a gestá, ktoré ste vykonali, sa uložia na jednotlivých snímkach. Ak však chcete zobraziť prezentáciu bez nich, môžete ich úplne vypnúť.

 • Vypnutie časovania nahratej snímky:   Na karte Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Použiť časovania.

 • Vypnutie nahratých hovorených komentárov, písania rukou a laserového ukazovateľa:   Na karte Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvukové komentáre.

Pozrite tiež

Zmena ukazovateľa myši na laserový ukazovateľ

Animácia textu alebo objektov

Zmena prezentácie na video

Vytvorenie automatickej prezentácie

Čo vás zaujíma?

Hovorený komentár môžete nahrať pred spustením prezentácie alebo počas nej a zahrnúť do nahrávky aj komentáre publika. Ak nechcete prehrávať hovorený komentár v celej prezentácii, môžete nahrať komentáre iba pre vybraté snímky alebo vypnúť hovorený komentár tak, aby sa prehrával iba vtedy, keď chcete.

Keď na snímku pridáte hovorený komentár, na snímke sa zobrazí ikona zvuku Zvuk . Rovnako ako pri každom inom zvuku môžete zvuk prehrať kliknutím na ikonu zvuku alebo môžete zvuk nastaviť tak, aby sa prehral automaticky.

Ak chcete nahrať a prehrať hovorený komentár, počítač musí byť vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi.

Pred spustením nahrávania môžete v PowerPointe 2010 vybrať, či sa majú nahrať iba časovania snímok, iba hovorený komentár alebo oboje. Časovania snímok môžete nastaviť aj manuálne. Časovanie snímok je mimoriadne užitočné pri automatickom spustení prezentácie s hovoreným komentárom. Pri nahrávaní časovania sa zároveň zaznamená aj čas jednotlivých krokov animácie a použitie spúšťačov na snímke. Ak nechcete v prezentácii použiť časovania snímok, môžete časovania snímok vypnúť.

Týmto spôsobom sa na každú snímku vloží všetko, čo nahráte, a nahrávku môžete prehrávať v prezentácii. Týmto procesom nahrávania sa nevytvorí videosúbor. Ak ho však potrebujete, pomocou niekoľkých ďalších krokov môžete zmeniť prezentáciu na video.

 1. Pri nahrávaní hovoreného komentára nahráte v priebehu prezentácie každú snímku. Nahrávanie je možné kedykoľvek pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať.

 2. Pred nahratím komentárov k prezentácii skontrolujte, či je mikrofón nastavený a funkčný.

 3. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu Vzhľad tlačidla .

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Spustiť záznam od začiatku

  • Spustiť záznam od aktuálnej snímky

 5. V dialógovom okne Zaznamenanie prezentácie začiarknite políčko Hovorené komentáre a laserový ukazovateľ a podľa potreby začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Časovania animácií a snímok.

 6. Kliknite na položku Spustiť zaznamenávanie.

  Tip: Ak chcete hovorený komentár pozastaviť, v poli Záznamkontextová ponuka kliknite na tlačidlo Pozastaviť. Hovorený komentár obnovíte kliknutím na položku Obnoviť záznam.

 7. Ak chcete skončiť nahrávanie prezentácie, kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

 8. Zaznamenané časovania prezentácie sa automaticky uložia. Časovania sa zobrazujú priamo pod každou snímkou v zobrazení radenia snímok.

 1. normálnom zobrazení kliknite na ikonu zvuku na snímke Zvuk .

 2. Na páse s nástrojmi v časti Zvukové nástroje na karte Nástroje prehrávania v skupine Ukážka kliknite na položku Prehrať.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, do ktorej chcete pridať komentár.

 2. Na karte Vložiť v skupine Médiá kliknite na šípku pod položkou Zvuk a vyberte možnosť Zaznamenať zvuk.

 3. Ak chcete nahrať komentár, kliknite na tlačidlo Záznam a začnite rozprávať.

 4. Ak ste nahrávanie skončili, kliknite na tlačidlo Zastaviť.

 5. Do poľa Názov zadajte názov zvuku a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Na snímke sa zobrazí ikona zvuku Zvuk .

Pri pridávaní hovoreného komentára PowerPoint 2010 automaticky nahrá časovania snímok. Ak chcete sprevádzať hovorené komentáre, môžete časovanie snímok nastaviť manuálne.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

 2. Na karte Prechody v skupine Časovanie v časti Ďalšia snímka začiarknite políčko Po a zadajte dobu (v sekundách), počas ktorej sa má snímka zobrazovať na obrazovke. Tento postup použite pri každej snímke, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

Tip: Ak sa má ďalšia snímka zobraziť po kliknutí myšou alebo automaticky po zadanom počte sekúnd – podľa toho, ktorá z týchto podmienok sa splní ako prvá – začiarknite políčko Po kliknutí myšou aj políčko Automaticky po.

Časovania snímok sa vypnutím neodstránia. Časovania snímok môžete kedykoľvek zapnúť bez toho, aby ste ich museli opätovne vytvárať. Ak je však časovanie snímok vypnuté, pri nahrávaní hovoreného komentára sa snímky automaticky neposúvajú. V takom prípade musíte snímky posúvať manuálne.

 1. V normálnom zobrazení na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V časti Prechod na ďalšiu snímku kliknite na položku Manuálne.

Tip: Ak chcete opäť zapnúť časovanie, v časti Prechod na ďalšiu snímku kliknite na položku S časovaním, ak je k dispozícii.

Príkaz Vymazať odstráni časovania alebo hovorený komentár z nahrávky, ktorú nechcete alebo ktorú chcete nahradiť. Existujú štyri rôzne príkazy Vymazať, ktoré umožňujú:

 • odstrániť časovaniaaktuálne vybratej snímky,

 • odstrániť časovania zo všetkých snímok naraz,

 • odstrániť hovorený komentáraktuálne vybratej snímky,

 • odstrániť hovorený komentár zo všetkých snímok naraz.

 1. Ak nechcete z prezentácie odstrániť všetky časovania alebo hovorený komentár, otvorte konkrétnu snímku, na ktorej sa nachádza časovanie alebo hovorený komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Prezentácia na páse s nástrojmi v PowerPointe kliknite na šípku nadol na tlačidle Zaznamenať prezentáciu, ukážte na položku Vymazať a potom vyberte príkaz Vymazať, ktorý v danej situácii potrebujete.

Pozrite tiež

Zmena ukazovateľa myši na laserový ukazovateľ

Príprava na zaznamenávanie

Ak chcete začať, otvorte požadovanú prezentáciu a kliknite na kartu Prezentácia.

Tip:   Ak má prezentácia veľa snímok, môže byť pohodlnejšie pracovať v zobrazení Radenie snímok. Kliknite na položky Zobrazenie > Radenie snímok a vyskúšajte si to.

Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné skontrolovať pred spustením nahrávania:

 • Ak chcete nahrať len časť vašich snímok, skôr než začnete vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte snímky, ktoré nechcete zahrnúť, a kliknite na položku Skryť snímku.

   ALEBO

  • Kliknite na položky Vlastná prezentácia > Vlastná prezentácia > + (pridať).

   Ak chcete zaznamenať podmnožinu snímok, vyberte položku Skryť snímku alebo Vlastná prezentácia.
 • Ak chcete zmeniť časovanie medzi snímkami bez ovplyvnenia hovoreného komentára alebo gest, ktoré ste už nahrali, použite tlačidloVyskúšať.

  Vyskúšajte rôzne časovanie medzi snímkami pomocou tlačidla Vyskúšať
 • Skontrolujte, či je mikrofón nastavený správne. V Macu prejdite v časti Systémové nastavenia na položku Zvuk.

Zaznamenanie prezentácie

Ak chcete do prezentácie pridať hovorený komentár alebo komentár, skontrolujte, či je mikrofón nastavený a funguje.

Spustenie nahrávania:

 1. Kliknite na kartu Prezentácia, vyberte snímku, na ktorej chcete začať nahrávať, a potom kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Ak chcete spustiť zaznamenávania, kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu
 2. Počas nahrávania môžete stlačením klávesu Ctrl a kliknutím získať prístup k príkazom nahrávania, ktoré umožňujú pohyb snímkami, zmenu kurzorov alebo spustenie sčernenia alebo vybielenia obrazovky.

  Stlačením klávesu Control a kliknutím zobrazíte počas zaznamenávania zoznam príkazov
 3. Ak chcete ukončiť nahrávanie, kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

 4. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť. Ak chcete záznam uložiť, kliknite na položku Áno alebo na položku Nie, ak ho chcete nahrať znova.

  Ukladanie prepíše všetko, čo ste dovtedy zaznamenali. Ak chcete nahrať inú prezentáciu obsahujúcu rovnaké snímky, uložte súbor prezentácie pod iným názvom.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku nahrávky, kliknite na položku Prehrať od začiatku.

Klávesové skratky používané počas tvorby záznamu

Zoznam klávesových skratiek si môžete vytlačiť, aby ste mali pomôcku počas nahrávania:

Úloha

Klávesová skratka

Prechod na ďalšiu snímku alebo animáciu

N
Kliknite na položku
Medzerník
Šípka
doprava Šípka
nadol Return (návrat
) Page Down

Návrat na predchádzajúcu snímku alebo animáciu:

P
Delete (odstrániť
) Šípka
doľava Šípka
nahor Page Up

Prechod na určitú snímku

Číslo snímky + Enter

Prepínač sčernenia obrazovky

B
. (bodka)

Prepínač vybielenia obrazovky

W
, (čiarka)

Zastavenie alebo reštartovanie automatickej prezentácie:

S

Ukončenie prezentácie

Kláves ESC
Command +. (bodka)

Vymazanie kresby na obrazovke

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je skrytá

H

Zmena ukazovateľa na pero

Command + P

Zmena ukazovateľa na šípku

Command + A

Skrytie šípky pri pohybe myši

CONTROL + H

Kontextová ponuka

CONTROL + kliknutie

Posun vpred po kliknutí myši (iba počas skúšania)

M

Nastavenie možností prehrávania

Keď dokončíte nahrávanie a ste pripravení distribuovať prezentáciu, kliknite na položku Nastaviť prezentáciu a vyberte požadované možnosti, ktoré sú pre vaše publikum najvhodnejšie.

Pred distribúciou prezentácie nastavte typ prezentácie a ďalšie možnosti
 • Zobraziť typ    Zobrazenie prezentácie v režime na celú obrazovku alebo v okne.

 • Zobraziť možnosti    Vypnutie hovoreného komentára alebo animácií.

 • Snímky    Výber podmnožiny snímok alebo možnosti Vlastná prezentácia, ak je k dispozícii.

 • Prechod na ďalšiu snímku    Nastavenie tejto verzie prezentácie tak, aby používatelia ňou mohli listovať manuálne.

Súvisiace informácie

Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

Uloženie prezentácie ako súboru s filmom alebo MP4

PowerPoint pre web nepodporuje nahrávanie prezentácií.

Táto funkcia je momentálne k dispozícii len pre tých, ktorí sa prihlásili do programu Office Insider. Pridajte sa k našej inšpirujúcej komunite, Buďte prvý, kto sa bude snažiť o ďalšie informácie o balíku Office, a poskytnite nám svoje pripomienky, ktoré nám pomôžu zlepšiť Office pre budúcnosť.

Ak potrebujete pomoc so starým zážitkom, prejdite na kartu Office pre Mac 2016-2019 v tomto článku.

Zaznamenanie prezentácie

 1. Na karte prezentácia vyberte položku zaznamenať prezentáciu a začnite nahrávať z aktuálnej snímky.

  Snímka obrazovky s kartou prezentácia a tlačidlom zaznamenať prezentáciu

 2. Prepnutie možností videa a zvuku v rozbaľovacích zoznamoch možností na paneli s nástrojmi nahrávanie.

  Obrázok možností zvuku a videa s rozbaľovacím zoznamom

 3. Na ovládanie hovoreného komentára a navigácie môžete použiť Snímka obrazovky s kartou prezentácia a tlačidlom zaznamenať prezentáciu záznamov , pozastaviť Obrázok tlačidla pozastaviť a obnoviť Obrázok tlačidla pokračovať .

  Tip: Prispôsobte svoj záznam s prezentáciou zmenou veľkosti ďalšej snímky a tably s poznámkami.

 4. Po kliknutí na tlačidlo zastaviť Obrázok tlačidla zastaviť na zastavenie nahrávania môžete pomocou tlačidla Prehrať Obrázok tlačidla Prehrať Zobraziť ukážku toho, čo ste nahrali na aktuálnej snímke.

 5. Ak chcete opätovne nahrať snímku, kliknite na položku Kôš môže Obrázok tlačidla Kôš tlačidlo naľavo od tlačidla Record (záznam), ak chcete odstrániť existujúcu nahrávku, a potom znova kliknite na tlačidlo zaznamenať Snímka obrazovky s kartou prezentácia a tlačidlom zaznamenať prezentáciu .

 6. Po zatvorení záznamu so stlačením klávesu ESC alebo kliknutím na položku ukončiť prezentáciusa zobrazí hovorený komentár (zvuk a video), ktorý sa použije na snímku, spolu s riadnym časovaním snímok a animáciami písaných rukou.

  Tip: Prvky zvuku, videa a písania rukou je možné zmeniť ich veľkosť a presúvať sa v zobrazení na úpravy po nahrávaní.

Vymazanie časovania alebo hovoreného komentára 

 • Na karte prezentácia v časti zaznamenať prezentáciuvyberte položku Vymazaťa potom vyberte niektorú z týchto možností: Vymazanie časovania na aktuálnej snímke, Vymazanie časovania na všetkých snímkach, Vymazanie hovoreného komentára na aktuálnej snímkealebo Vymazanie hovorených komentárov na všetkých snímkach.

  Vymazanie možností záznamu prezentácie

Klávesové skratky používané počas tvorby záznamu

Úloha

Klávesová skratka

Prechod na ďalšiu snímku alebo animáciu

N
Kliknite na položku
Medzerník
Šípka
doprava Šípka
nadol Return (návrat
) Page Down

Návrat na predchádzajúcu snímku alebo animáciu

P
Delete (odstrániť
) Šípka
doľava Šípka
nahor Page Up

Prepínač sčernenia obrazovky

B
. (bodka)

Prepínač vybielenia obrazovky

W
, (čiarka)

Ukončenie prezentácie

Kláves ESC
Command +. (bodka)

Vymazanie kresby na obrazovke

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je skrytá

H

Zmena ukazovateľa na pero

Command + P

Zmena ukazovateľa na šípku

Command + A

Skrytie šípky pri pohybe myši

CONTROL + H

Kontextová ponuka

CONTROL + kliknutie

Súvisiace informácie

Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Záznam zvuku v PowerPointe pre Mac

Pridanie alebo odstránenie zvuku v prezentácii

Uloženie prezentácie ako súboru s filmom alebo MP4

Tipy na nahrávanie

 • Nahrávky sa k prezentácii pridávajú na každej snímke, takže ak chcete zmeniť nahrávku, opätovne stačí nahrať iba konkrétnu snímku alebo snímky. Taktiež môžete po nahrávaní zmeniť poradie snímok bez toho, aby bolo potrebné niečo nahrávať znova. Tiež to znamená, že si počas nahrávania môžete jednoducho urobiť prestávku.

 • PowerPoint počas prechodov medzi snímkami nenahráva zvuk ani video, takže počas prechádzania medzi snímkami nerozprávajte. Aby ste zabezpečili plynulosť prechodov a zamedzili prerušeniu hovoreného komentára počas prechodu z jednej snímky na druhú, pridajte na začiatok a koniec každej snímky krátku chvíľu ticha.

 • V aplikácii PowerPoint pre web nie je možné nahrať hovorený komentár. Nahrajte hovorený komentár v počítačovej verzii programu PowerPoint.

 • Veľkosť videa a písania rukou môžete prispôsobiť a upraviť v zobrazení úprav.

 • Ak je možné, že publikum spustí prezentáciu pomocou aplikácie PowerPoint na webe, použite prechody, ktoré PowerPoint na webe podporuje (Strih, Zmiznutie, Vytlačenie, Rolovanie, Rozdelenie, Pásiky, Tvar, Morfing).

 • Nahrávanie prezentácie funguje najlepšie v počítačoch s dotykovou obrazovkou a webovou kamerou.

 • Pred nahrávaním použite ukážku videa a skontrolujte, či je všetko nastavené správne.

 • Ak chcete na snímku nahrať gestá (napríklad písanie rukou), môžete vytvoriť viacero kópií danej snímky a jednoducho nahrať viac pokusov. Keď nahrávanie dokončíte, odstráňte nadbytočné snímky.

 • Ak chcete po určitom čase prejsť na ďalšiu snímku, nahrajte pár sekúnd ticha vypnutím zvuku a videa.

 • Na dosiahnutie vyššej kvality použite externú webovú kameru alebo mikrofón.

  Vstavané kamery a mikrofóny sú vhodné pre väčšinu úloh. Ak však chcete videu dodať profesionálnejší vzhľad, zvážte použitie externej webovej kamery, ak je to možné. Ak používate PowerPoint v tablete alebo prenosnom počítači a písanie rukou zadávate pomocou dotykového pera, externá kamera a mikrofón vám umožnia minimalizovať rušivé zvuky dotykového pera.

 • Po dokončení nahrávania prvej snímky si nahrávku hneď prehrajte.

  Skontrolujte, či zvuk a video zodpovedajú vašim predstavám ešte predtým, ako sa pustíte do nahrávania celej prezentácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×