Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky
Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Používajte Excel s klávesnicou a čítačkou obrazovky na zoraďovanie a filtrovanie tabuliek. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Zoraďovanie umožňuje usporiadať a rýchlo vyhľadávať požadované údaje a rýchlejšie ich analyzovať. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétnu skupinu údajov, čo je mimoriadne užitočné vo veľkých hárkoch.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na zoradenie alebo filtrovanie údajov v Excel, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme Zoradenie údajov vtabuľke alebo Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie

V tejto tabuľke sú uvedené klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vypnutie rozbaľovacej ponuky Automatický filter v záhlaví stĺpca

Ctrl + Shift + L

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Automatický filter z hlavičky stĺpca

Alt + šípka nadol

Zoradenie od najmenšieho po najväčšie alebo od A po Z

Alt + A, S, A alebo Alt + šípka nadol, S

Zoradenie od najväčšieho po najmenšie, alebo od Z po A

Alt + A, S, D alebo Alt + šípka nadol, O

Otvorenie dialógového okna Zoradenie

Alt + A, S, S alebo Alt + H, S, U

Nové zoradenie po zmene údajov

Ctrl + Alt + L alebo Alt + A, Y, 3

Filtrovanie podľa farby

Alt + šípka nadol, I

Filtrovanie podľa čísla alebo textu

Alt + šípka nadol, F

Otvorenie dialógového okna Formát buniek

Alt + H, O, I

Použitie funkcie TRIM

Alt + M, T a potom prejdite na trim pomocou klávesu so šípkou nadol

Informácie o zoraďovaní v Excel

Údaje môžete zoradiť podľa textu (od A po Z alebo od Z po A), čísel (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie) alebo dátumov a časov (od najstaršieho po najnovšie alebo od najnovšieho po najstaršie) v jednom alebo viacerých stĺpcoch. Môžete zoraďovať aj podľa vlastného zoznamu (napríklad Veľké, Stredné alebo Malé) alebo podľa formátu vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon. Väčšina operácií zoraďovania zoraďuje stĺpce, ale môžete zoraďovať aj podľa riadkov.

Keď zoraďujte tabuľku, Excel uloží kritériá použité so zošitom, aby ste ich mohli znova použiť pri každom otvorení zošita. Je to dôležité najmä pre viacstĺpcové zoradenia alebo pre zoradenia, ktorých vytvorenie trvá dlho. Funguje to však len pre údaje v tabuľke a nevzťahuje sa na rozsah buniek. Ak chcete kritériá zoraďovania uložiť, aby ste ich mohli pri otvorení zošita opätovne použiť, je vhodné použiť tabuľku.

Poznámka: Po zoradenie údajov nie je možné obnoviť pôvodné poradie. Ak ste súbor po zoradení neuložili, môžete sa vrátiť späť pomocou tlačidla Späť (Ctrl + Z).

Zoradenie textu v tabuľke alebo rozsahu

Zoradenie textu v tabuľke

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na riadok hlavičky v tabuľke. Keď sa nachádzate v riadku hlavičky, za umiestnením bunky sa ozzve "Header item" (Položka hlavičky).

 2. Stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava sa presuňte na hlavičku stĺpca s údajmi, ktoré chcete zoradiť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol otvorte ponuku filtrovania a potom opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Menu, Sort A to Z, unchecked menu item" (Ponuka, Zoradiť od A po Z, nezačiarkovaná položka ponuky).

 4. Možnosti, ktoré sa zobrazujú, závisia od druhu údajov v stĺpci. Môžete napríklad zoradiť číselné údaje od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenší. Môžete zoradiť alfanumerické údaje od A po Z alebo od Z po A. Zoraďovať môžete aj podľa farby.

  Pomocou klávesu so šípkou nadol prechádzajte možnosťami a potom stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť. Ozzve sa "Sorted" (Zoradené) a vybratá možnosť.

Zoradenie textu v rozsahu

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo na stĺpec tabuľky obsahujúci alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Otvorí sa karta Údaje a v Moderátorovi sa ozzve: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item" (Karty na páse s nástrojmi, Vybraté, položka karty Údaje). V JAWS sa ozzve: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Horný pás s nástrojmi, skupina, karta Údaje). V NVDA sa ozzve: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Rozbalená karta Karty na páse s nástrojmi, vybratá karta Údaje).

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť vo vzostupnom alfanumerickom poradí(Zoradiť od A po Z),stlačte kláves S a potom kláves A.

  • Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom alfanumerickom poradí(zoradiť od Z po A),stlačte kláves S a potom D.

Zoradenia s rozlíšením malých a veľkých písmen

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo na stĺpec tabuľky obsahujúci alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. Otvorí sa dialógové okno Zoradenie a v Moderátorovi sa ozzve: "Sort, OK button" (Zoradiť, tlačidlo OK). V JAWS sa ozzve: "Sort dialog, OK button" (Dialógové okno Zoradiť, tlačidlo OK). V prípade NVDA sa ozzve: "Sort dialog, Sort window" (Dialógové okno Zoradiť, okno Zoradiť). 

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O otvorte dialógové okno Možnosti zoradenia. V Moderátorovi sa ozzve: "Sort options. Unchecked, Case sensitive checkbox" (Nezačiarkávané, začiarkavacie políčko Citlivé malé a veľké písmená). V JAWS sa ozzve: "Sort options dialog, Case sensitive checkbox, not checked" (Dialógové okno Možnosti zoradenia, začiarkavacie políčko Citlivé na malé a veľké písmená, neza začiarknuté). V nvda sa ozzve: "Sort Options dialog orientation, Case sensitive checkbox, not checked" (Orientácia dialógového okna Možnosti zoradenia, začiarkavacie políčko Citlivé na malé a veľké písmená, neza začiarknuté).

 4. Stlačením medzerníka začiarknite políčko Citlivé na malé a veľké písmená.

 5. Stlačte kláves Enter. Dialógové okno Možnosti zoradenia sa zatvorí a v Moderátorovi sa ozzve: "Sort, Options button" (Zoradiť, tlačidlo Možnosti). V JAWS sa ozzve: "Sort dialog" (Dialógové okno Zoradiť). V prípade NVDA sa ozzve: "Sort dialog, Sort window" (Dialógové okno Zoradiť, okno Zoradiť). 

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Zoradenie a použiť zmeny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Zoraďte text podľa vysvetlenia v časti Zoradenie textu v rozsahu.

Tip: Ak zoradenie stĺpca obsahuje kombináciu čísel a textu, možno ich budete musieť všetky naformátovať ako text. V opačnom Excel čísla najprv zoradí ako čísla a potom text zoradí. Ak chcete údaje formátovať, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník vyberte všetky údaje v stĺpci a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, N. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve "Selected, Number tab item" (Vybraté, položka karty Číslo), stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Text" (Text). Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Tip: Pri importovaní alebo kopírovaní údajov z iného umiestnenia sa môžu pred údajmi nachádzať úvodné medzery. Meno Sue Lidmanová môže byť napríklad zadané ako (medzera)(medzera)Sue Lidmanová. Ak používate čítačku obrazovky, možno neviete o medzerách, pretože JAWS nedokáže prečítať prázdne miesto v bunkách. Ak ich chcete nájsť, Excel bunky, ktoré majú v hornej časti zoradeného stĺpca medzery.

Zoraďovanie čísel

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na stĺpec číselných údajov v rozsahu buniek alebo na stĺpec tabuľky obsahujúci číselné údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Otvorí sa karta Údaje a v Moderátorovi sa ozzve: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item" (Karty na páse s nástrojmi, Vybraté, položka karty Údaje). V JAWS sa ozzve: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Horný pás s nástrojmi, skupina, karta Údaje). V NVDA sa ozzve: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Rozbalená karta Karty na páse s nástrojmi, vybratá karta Údaje).

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť od najmenšieho po najväčšie, stlačte klávesY a potom A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najväčšieho po najmenší, stlačte klávesY a potom D.

Kontrola uloženia čísel ako čísel

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na stĺpec číselných údajov v rozsahu buniek alebo na stĺpec tabuľky obsahujúci číselné údaje a potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník vyberte všetky údaje v stĺpci.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, N. Otvorí sa dialógové okno Formát buniek a ozzve sa "Format cells" (Formátovať bunky).

 3. Pomocou klávesu so šípkou doľava (alebo kombinácie klávesov Ctrl + Tab) sa presuňte na kartu Číslo. V Moderátorovi sa ozzve: "Number tab item" (Položka karty Číslo). V JAWS sa ozzve: "Number tab" (Karta Číslo). V prípade NVDA sa ozzve: "Number tab, selected" (Karta Číslo, vybraté).

 4. Stlačte kláves Tab. Otvorí sa zoznam Kategória a ozzve sa názov aktuálne vybratej kategórie, ako napríklad "General" (Všeobecné) alebo "Date" (Dátum).

 5. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Number" (Číslo).

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Decimal places" (Desatinné miesta) a za tým počet aktuálne použitých desatinných miest. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte nový počet desatinných miest. Ak chcete desatinné miesta úplne odstrániť, zadajte 0.

 7. Ak chcete zavrieť dialógové okno Formát buniek a použiť vykonané zmeny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a stlačte kláves Enter.

Zoradenie dátumov a časov

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na stĺpec dátumov alebo časov v rozsahu buniek alebo na stĺpec tabuľky, ktorý obsahuje dátumy alebo časy.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Otvorí sa karta Údaje a v Moderátorovi sa ozzve: "Ribbon tabs, Selected, Data tab" (Karty na páse s nástrojmi, Vybraté, karta Údaje). V JAWS sa ozzve: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Horný pás s nástrojmi, skupina, karta Údaje). V NVDA sa ozzve: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Rozbalená karta Karty na páse s nástrojmi, vybratá karta Údaje).

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť od najstaršej po najnovšie, stlačte klávesY a potom A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najnovšieho po najstarší, stlačte klávesY a potom D.

  • Ak chcete opätovne použiť zoradenie po zmene údajov, vyberte bunku v rozsahu alebo tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

Zoradenie podľa viacerých stĺpcov

Zoraďovať môžete podľa viacerých stĺpcov alebo riadkov, ak máte údaje, ktoré chcete zoskupiť podľa rovnakej hodnoty v jednom stĺpci alebo riadku a potom zoradiť ďalší stĺpec alebo riadok v rámci tejto skupiny rovnakých hodnôt. Ak napríklad máte stĺpec Oddelenie a stĺpec Zamestnanec, môžete najprv zoraďovať podľa stĺpca Oddelenie (na zoskupenie všetkých zamestnancov jedného oddelenia) a potom zoraďovať podľa mena (na zoradenie mien v rámci jednotlivých oddelení v abecednom poradí). Zoraďovať môžete až 64 stĺpcov.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete, keď bude mať zoraďovaný rozsah buniek záhlavia stĺpcov. Ak chcete zoraďovať podľa riadkov, uistite sa, že v dialógovom okne Zoradenie nie je začiarknutie políčka Tabuľka obsahuje hlavičky. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, S otvorte dialógové okno Zoradenie a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Checked, My data has headers checkbox" (Začiarknuté, začiarkavacie políčko Moje údaje majú hlavičky) alebo "Unchecked, My data has headers checkbox" (Nezačiarknuté, začiarkavacie políčko Moje údaje majú hlavičky). Ak potrebujete začiarknutie políčka vymazať, stlačte medzerník, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK, button" (OK, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter zmenu použite.

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na rozsah buniek s dvoma alebo viac stĺpcami údajov alebo do tabuľky s dvoma alebo viac stĺpcami.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A, S, S. Otvorí sa dialógové okno Zoradenie a v Moderátorovi sa ozzve: "Sort, OK button" (Zoradiť, tlačidlo OK). V JAWS sa ozzve: "Sort dialog, OK button" (Dialógové okno Zoradiť, tlačidlo OK). V prípade NVDA sa ozzve: "Sort dialog, Sort window" (Dialógové okno Zoradiť, okno Zoradiť). 

 3. Stláčajte kláves Tab, kým nenájdete rozbaľovacie pole Stĺpec: Zoradiť podľa. Ozzve sa "Sort by" (Zoradiť podľa) a potom názov stĺpca a potom "editable combo box" (upraviteľné rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte prvý stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým nenájdete rozbaľovacie pole Zoradiť podľa. Ozý sa: "Sort on, Cell Values, editable combo box" (Zoradiť podľa, Hodnoty bunky, upraviteľné rozbaľovacie pole). Ak sa neozve "Cell Values" (Hodnoty bunky), stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve.

 5. Ak chcete vybrať spôsob zoradenia hodnôt buniek, stláčajte kláves Tab, kým nenájdete rozbaľovacie pole Poradie. Ozzve sa "Order" (Poradie) a aktuálne vybratá možnosť a potom "editable combo box" (upraviteľné rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte možnosť Od A po Z,Od Z po A,Od najmenšiehopo najväčšie alebo Od najväčšieho po najmenšie.

 6. Ak chcete do zoraďovať ďalší stĺpec, pomocou klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Pridať úroveň, stlačte kláves Enter a zopakujte kroky tri až päť.

  Poznámka: Rozbaľovacie pole Zoradiť podľa sa pre ďalšie stĺpce nazýva Potom podľa.

 7. Ak chcete znova použiť zoradenie stĺpca po zmene údajov, vyberte bunku v rozsahu alebo tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

  Poznámka: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + L sa zoradenie riadka znova neuplatní.

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov dostanete neočakávané výsledky:

 • Skontrolujte, či sa hodnoty vrátené vzorcom zmenili. Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Zobrazte skryté riadky a stĺpce pred zoradením. Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť.

 • Skontrolujte miestne nastavenie. Poradie zoraďovania sa líši podľa miestneho nastavenia. V časti Miestne nastavenie alebo Miestne a jazykové nastavenie na ovládacom Nastavenia skontrolujte, či máte v počítači správne miestne nastavenie.

 • Zapnite alebo vypnite riadok záhlaví. Zvyčajne je najvhodnejšie mať pri zoraďovaní stĺpca riadok záhlaví, pretože to zjednodušuje pochopenie významu údajov. Hodnota v záhlaví predvolene nie je zahrnutá do zoraďovania. Niekedy môže byť potrebné zapnúť alebo vypnúť záhlavie, aby sa hodnota v záhlaví zahrnula alebo nezahrnie do zoraďovania.

 • Ak chcete zo zoraďenia vylúčiť prvý riadok údajov, pretože ide o záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie začiarknite políčko Moje údaje majú hlavičky.

 • Ak chcete do zoraďenia zahrnúť prvý riadok údajov, pretože to nie je záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie zrušte začiarknutie políčka Moje údaje majú hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď údaje umiestnite do tabuľky, Excel automaticky pridá rozbaľovaciu ponuku Automatický filter pre každú hlavičku stĺpca. Ak chcete rýchlo filtrovať, môžete otvoriť túto ponuku. Ak chcete odstrániť rozbaľovaciu ponuku Automatický filter zo záhlavia stĺpca, vyberte hlavičku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

 1. V hlavičke tabuľky stĺpca, ktorý chcete filtrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a v Moderátorovi sa ozzve: "Menu" (Ponuka). V JAWS sa ozzve: "Context menu" (Kontextová ponuka). V prípade NVDA sa ozzve: "Unknown" (Neznáme).

 2. Ak stĺpec obsahuje čísla, v ponuke Automatický filter sa pomocou klávesu so šípkou nadol presuňte na položku Filtre čísel a stlačte kláves Enter. Ak stĺpec obsahuje textové údaje, pomocou klávesu so šípkou nadol sa presuňte na položku Textové filtre a stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka a ozzve sa: "Equals" (Rovná sa).

 3. Ak sa chcete premiestniť na požadovanú možnosť filtrovania, použite klávesy so šípkami a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný automatický filter a ozzve sa: "Custom AutoFilter" (Vlastný automatický filter).

 4. Zadajte alebo vyberte podmienky filtrovania.

  Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou čiastkou, vyberte možnosť Väčšie alebo rovné a do ďalšieho rozbaľovacieho poľa zadajte číslo, na ktoré máte pamätať.

  Ak chcete filtrovať údaje podľa dvoch podmienok, zadajte podmienky filtrovania do oboch množín textových rozbaľovacích polí. Ak majú byť obe podmienky pravdivé, stlačením kombinácie klávesov Shift + A vyberte podmienku And. Ak chcete, aby bola niektorá z podmienok pravdivá, stlačením kombinácie klávesov Shift + O vyberte podmienku Alebo.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete filtrovať. Prejdite na bunku, ktorá má byť bunkou v ľavom hornom rohu výberu, potom podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami doprava a nadol rozbaľte vybratý rozsah buniek.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L. Excel pridá rozbaľovaciu ponuku Automatický filter do prvej bunky každého stĺpca v rozsahu.

 3. V hlavičke tabuľky stĺpca, ktorý chcete filtrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a v Moderátorovi sa ozzve: "Menu" (Ponuka). V JAWS sa ozzve: "Context menu" (Kontextová ponuka). V prípade NVDA sa ozzve: "Unknown" (Neznáme).

 4. Pomocou klávesov so šípkami a klávesu Tab sa presuňte na požadované možnosti filtrovania. Použitie medzerníka na začiarknutie alebo výber začiarkavacieho políčka hodnoty filtra.

 5. Po výbere použite filter stlačením klávesu Enter.

Ak chcete vymazať filter a odstrániť rozbaľovacie ponuky automatického filtra, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

Pozrite tiež

Pomenovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie komentárov do hárka Excelu pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie hlavičiek stĺpcov v tabuľke v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte Excel pre Mac s klávesnicou a VoiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétnu skupinu údajov, čo je užitočné najmä vo veľkých hárkoch.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na zoradenie alebo filtrovanie údajov v Excel, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme Zoradenie Excel pre Mac v téme Filtrovanie zoznamu údajov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď údaje umiestnite do tabuľky, automaticky Excel automaticky pridá rozbaľovaciu ponuku Automatický filter pre každú hlavičku stĺpca.

 1. Vytvorte tabuľku podľa pokynov v časti Vloženie tabuľky do hárka programu Excel pomocou Excel obrazovky.

 2. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na hlavičku stĺpca tabuľky, ktorý chcete filtrovať.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Option + šípka nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku Automatický filter. Ozzve sa názov hlavičky stĺpca a potom "Window" (Okno).

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete filtrovať údaje podľa farby, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Filter by color, pop-up button" (Filtrovať podľa farby, kontextové tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte možnosťami filtrovania farieb a vyberte ich stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete filtrovať údaje podľa číselných alebo abecedných hodnôt, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Choose one, pop-up button" (Vybrať jedno, kontextové tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte možnosťami filtrovania a vyberte ich stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou čiastkou, vyberte možnosť Väčšie ako alebo Rovná sa a potom do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere filtra, zadajte potrebné číslo.

   Keď pridáte číselný alebo abecedný filter, zobrazia sa podmienky And a Or a do filtra môžete pridať viacero podmienok. Ak chcete prepnúť zo podmienky And na podmienku Alebo, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "And, selected, radio button" (A, vybraté, prepínač), a potom raz stlačte kláves so šípkou doprava.

  • Ak chcete stĺpec filtrovať tak, že vyberiete hodnoty uvedené v jednom stĺpci, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Entering table" (Zadávanie tabuľky). Potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol otvorte tabuľku a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prehľadávajte hodnoty. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vykonajte výber alebo zrušte začiarknutie políčka.

  Predvolene je začiarknuté políčko Automaticky použiť aExcel automaticky aktualizuje hodnoty. 

 5. Ak chcete ukončiť rozbaľovaciu ponuku Automatický filter, stlačte kláves Esc.

Filtrovanie údajov v rozsahu

Údaje je možné filtrovať aj v rozsahu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal každý stĺpec obsahovať hlavičku.

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na prvú bunku rozsahu údajov, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Fn + F8 zapnite možnosť rozšírenia výberu pomocou klávesov so šípkami. Potom pomocou klávesov so šípkami vyberte všetky údaje potrebné pre rozsah.

  Poznámky: Prípadne môžete pomocou týchto klávesových skratiek vybrať konkrétne časti hárka:

  • Stlačením kombinácie klávesov Command + A vyberte celý hárok.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + hviezdička (*) vyberte iba viditeľné bunky.

  • Stlačením kombinácie klávesov Control + medzerník vyberte celý stĺpec.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník vyberte celý riadok.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Shift + L.

  Excel pridáte rozbaľovaciu ponuku Automatický filter do prvej bunky každého stĺpca v rozsahu.

 4. Prejdite do hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať, a stlačte kombináciu klávesov Option + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a budete počuť názov hlavičky stĺpca a "Window" (Okno).

 5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete filtrovať údaje podľa farby, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Filter by color, pop-up button" (Filtrovať podľa farby, kontextové tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte možnosťami filtrovania farieb a vyberte ich stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete filtrovať údaje podľa číselných alebo abecedných hodnôt, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Choose one, pop-up button" (Vybrať jedno, kontextové tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte možnosťami filtrovania a vyberte ich stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou čiastkou, vyberte možnosť Väčšie ako alebo Rovná sa a potom do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere filtra, zadajte potrebné číslo.

   Keď pridáte číselný alebo abecedný filter, zobrazia sa podmienky And a Or a do filtra môžete pridať viacero podmienok. Ak chcete prepnúť zo podmienky And na podmienku Alebo, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "And, selected, radio button" (A, vybraté, prepínač), a potom raz stlačte kláves so šípkou doprava.

  • Ak chcete stĺpec filtrovať tak, že vyberiete hodnoty uvedené v jednom stĺpci, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Entering table" (Zadávanie tabuľky). Potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol otvorte tabuľku a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prehľadávajte hodnoty. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vykonajte výber alebo zrušte začiarknutie políčka.

  Predvolene je začiarknuté políčko Automaticky použiť aExcel automaticky aktualizuje hodnoty. 

 6. Ak chcete ukončiť rozbaľovaciu ponuku Automatický filter, stlačte kláves Esc.

Možnosti filtrovania pre rozsahy a tabuľky

Existuje niekoľko možností filtrovania údajov v Excel pre Mac.

Možnosti filtrovania textu

 • Rovná sa/Nerovnása: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa v textovom poli, na ktoré sa zameriavate, po výbere tejto možnosti, zobrazí alebo skryje presne ten text, ktorý ste zadali.

 • Začína na/Končí na:Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazia údaje, ktoré začínajú alebo končia presne tým textom, ktorý ste zadali do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere tejto možnosti.

 • Nezačnena/Neukončísa na: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa v stĺpci zobrazujú údaje, ktoré nezačnú alebo končia presne tým textom, ktorý ste zadali do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere tejto možnosti.

 • Obsahuje/Neobsahuje:Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa na zobrazenie alebo skrytie údajov zahŕňal presne ten text, ktorý ste zadali do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere tejto možnosti.

Number filter options

 • Rovná sa/Nerovnása: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa na zobrazenie alebo skrytie presného čísla, ktoré ste zadali do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere tejto možnosti.

 • Väčšie ako/Menšie ako:Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazia všetky čísla, ktoré sú väčšie alebo menšie ako číslo, ktoré ste zadali do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere tejto možnosti.

 • Väčšie alebo rovné/menšiealeborovné:Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa na zobrazenie všetkých čísel, ktoré sú väčšie alebo rovnaké alebo menšie ako alebo rovné hodnote, ako je číslo, ktoré ste zadali do textového poľa, na ktoré sa zameriavate po výbere tejto možnosti.

 • Medzi:Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa do týchto dvoch textových polí zobrazia všetky čísla v rámci konkrétneho číselného rozsahu. Po výbere tejto možnosti zadajte začiatočné číslo rozsahu k textovému poľu, na ktoré sa zameriavate, potom trikrát stlačte kláves Tab a potom zadajte číslo na záver rozsahu.

 • Top 10/Bottom 10:Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa v týchto grafoch zobrazí 10 alebo 10 dolných číselných hodnôt alebo percentuálnych hodnôt.

  Poznámka: Ak chcete namiesto číselných hodnôt filtrovať percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Items, pop-up button" (Položky, kontextové tlačidlo), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a potom raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozzve sa: "Percent" (Percento). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 • Nad priemernou alebo pod priemernouhodnotou: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa v stĺpci zobrazia číselné hodnoty, ktoré sú vyššie alebo nižšie ako priemerná hodnota všetkých čísel v stĺpci.

Možnosti farebného filtra

 • Farba bunky:Filtruje údaje stĺpca tak, aby zahŕňali bunky vyplnené špecifickou farbou. Keď otvoríte vedľajšiu ponuka Farba bunky, ozzve sa prvá farba bunky zobrazená v stĺpci. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte dostupnými farbami a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte farbu. Ak vyberiete položku ponuky Bez výplne, Excel bunky bez vlastnej farby pozadia – zobrazia sa bunky, ktoré majú predvolené biele pozadie.

 • Farba písma:Filtruje údaje stĺpca tak, aby zahŕňali bunky obsahujúce údaje napísané konkrétnu farbu písma. Keď otvoríte vedľajšiu ponuka Farba písma, budete počuť prvú farbu písma zobrazenú v stĺpci. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte dostupnými farbami a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte farbu. Ak vyberiete položku ponuky Automatické, Excel bunky obsahujúce údaje napísané predvolenou čiernou farbou písma.

 • Ikona bunky:Filtruje údaje stĺpca tak, aby zahŕňali bunky, ktoré obsahujú konkrétnu ikonu z množiny ikon podmieneného formátovania.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v Microsoft 365

V Excel môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS zoradiť údaje v rozsahu alebo tabuľke. Zoraďovanie údajov umožňuje usporiadanie a vyhľadanie požadovaných údajov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Zoradenie údajov v Excel

 1. V hárku, ktorý obsahuje tabuľku alebo rozsah údajov, umiestnite zameranie niekde do stĺpca tabuľky alebo stĺpca hárka, kde sa nachádza údaje, podľa ktorých chcete zoraďovať.

 2. Ťuknite v blízkosti hornej časti obrazovky štyrmi prstami, ak chcete presunúť zameranie na záhlavie okna zošita, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Show ribbon, button" (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty, napríklad "Home, tab" (Domov, karta).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku k karty, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Data, tab" (Údaje, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete údaje zoradiť abecedne alebo numericky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sort Ascending, button" (Zoradiť vzostupne, tlačidlo) alebo "Sort Descending, button" (Zoradiť zostupne, tlačidlo), v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tabuľka alebo rozsah údajov je zoradený. Údaje sú zoradené nasledovne:

  • Keď vyberiete možnosť Zoradiť vzostupne,údaje sa zoradia od najmenšieho po najväčšie alebo od A po Z.

  • Keď vyberiete možnosť Zoradiť zostupne,údaje sa zoraďujú od najväčšieho po najmenší alebo od Z po A.

  • Ak aktívny stĺpec obsahuje len text, údaje sa zoradia v abecednom poradí. Ak aktívny stĺpec obsahuje len čísla, údaje sa zoradia podľa hodnoty. Ak aktívny stĺpec obsahuje kombináciu textu a čísel, pomocou možnosti Zoradiť vzostupne sa údaje zoradia najskôr podľa hodnoty a potom abecedne a pomocou možnosti Zoradiť zostupne sa údaje zoradia ako prvé abecedne a potom podľa hodnoty. 

 5. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi a vrátiť zameranie na hárok, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Hide ribbon, button" (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v Microsoft 365

V programe Excel pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v Androide, na zoraďovanie a filtrovanie tabuliek. Zoraďovanie vám pomáha usporiadať a analyzovať údaje. Filtrovanie údajov je veľmi užitočné najmä pri hárkoch s obsahom veľkého množstva údajov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Zoradenie údajov v Excel

Textové a číselné údaje v hárku programu Excel môžete zoradiť tak, aby boli usporiadané v konkrétnom poradí, napríklad text od A po Z alebo od Z po A, čísla od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie, dátumy a časy od skorších po neskoršie alebo od neskorších po skoršie.

Poznámka: Po zoradenie údajov nie je možné obnoviť pôvodné poradie.

 1. Ťuknite na miesto v Excel hárku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do stĺpca, ktorý chcete zoradiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete výber.

 3. Ťahajte jedným prstom do hornej časti obrazovky, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa "Tab menu" (Ponuka k dispozícii) a aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (Domov, vybraté).

 4. Ak sa na karte Domov nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Home tab" (Domov, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 6. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "Sort and Filter menu" (Ponuka Zoradiť a filtrovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zoradiť alfanumerické údaje od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie, alebo ak chcete zoradiť dátumy a časy od skorších po neskoršie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sort Ascending, switch" (Zoradiť vzostupne, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zoradiť alfanumerické údaje od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie, alebo ak chcete dátumy a časy zoradiť od neskorších po skoršie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sort Descending, switch" (Zoradiť zostupne, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak sa chcete vrátiť do hárka, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "On, more options switch" (Zapnúť, prepínač ďalších možností), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zoraďovanie rozsahu buniek

Ak zošit obsahuje prázdne bunky, môžete najprv vybrať rozsah a potom tento rozsah zoradiť.

 1. Ťahajte jedným prstom do hornej časti obrazovky, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa "Tab menu" (Ponuka k dispozícii) a aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (Domov, vybraté).

 2. Ak sa na karte Domov nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Home tab" (Domov, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "Select Range" (Vybrať rozsah), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa dialógové okno Vybrať bunku alebo rozsah a zameranie sa nachádza v poli rozsahu. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte rozsah, ktorý chcete vybrať, napríklad A1:C15. Ťahajte prst po pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz je rozsah vybratý.

 6. Ťahajte jedným prstom do hornej časti obrazovky, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 8. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "Sort and Filter menu" (Ponuka Zoradiť a filtrovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zoradiť alfanumerické údaje od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie, alebo ak chcete zoradiť dátumy a časy od skorších po neskoršie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sort Ascending, switch" (Zoradiť vzostupne, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zoradiť alfanumerické údaje od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie, alebo ak chcete dátumy a časy zoradiť od neskorších po skoršie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sort Descending, switch" (Zoradiť zostupne, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Formátovanie údajov

Pri zoraďovaní môže byť niekedy potrebné preformátovať údaje, aby ste pri zoraďovaní mali správne výsledky.

 1. Prejdite na bunku alebo stĺpec, ktorý chcete formátovať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete výber.

 2. Ťahajte jedným prstom do hornej časti obrazovky, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa "Tab menu" (Ponuka k dispozícii) a aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (Domov, vybraté).

 3. Ak sa na karte Domov nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Home tab" (Domov, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Number Format menu" (Ponuka Formát čísla), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný formát, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Môžete vybrať z nasledujúcich formátov: General (Všeobecný), Number (Čísla), Currency (Mena), Accounting (Účtovníctvo), Date (Dátum), Time (Čas), Percentage (Percentá), Fraction (Zlomky), Scientific (Vedecký), Text (Text) a Special (Špeciálny).

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov získali neočakávané výsledky, skontrolujte toto:

 • Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť. Ak chcete odkryť, v Excel zošite:

  1. Prejdite na riadok alebo stĺpec vedľa skrytého stĺpca alebo riadku. TalkBack oznámi: "Adjacent to hidden cells" (Susediaci so skrytými bunkami).

  2. Potiahnite prstom na hlavičku stĺpca alebo doľava na číslo riadka a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte celý stĺpec alebo riadok. Otvorí sa kontextová ponuka.

  3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Unhide, button" (Odkryť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Skontrolujte si miestne nastavenie v telefóne. Zoradenie výsledkov sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. V Excel sa posúvajte jedným prstom na obrazovke, kým sa neozve "Vstupná tabuľka" a potom tabuľka a podrobnosti bunky.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na stĺpec, ktorý chcete filtrovať, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak sa ozzve "Cut button" (Tlačidlo Vystrihnúť), potiahnite prstom nadol a potom doľava, aby sa zatvorla kontextová ponuka. 

 3. Presúvajte prst po dolnej časti obrazovky na paneli úloh, kým sa neozve "Filter options button" (Tlačidlo Možnosti filtra), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Zoradiť a filtrovať. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Filter items button" (Tlačidlo Filtrovať položky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Nachádzate sa v poli Hľadať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku aktivujete pole Hľadať a zobrazíte klávesnicu.

 5. Zadajte kritériá, pomocou ktorých chcete filtrovať.

 6. Keď ste hotoví, presúvajte sa prstom po hornej časti obrazovky, kým sa neozve "Select All Results, button" (Vybrať všetky výsledky, tlačidlo), a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať všetky výsledky hľadania, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov želanej výsledku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Môžete vybrať viacero výsledkov hľadania.

 7. Ťahajte jedným prstom do pravého horného rohu obrazovky, kým sa neozve "Done button" (Tlačidlo Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ponuka Zoradiť a filtrovať sa zavrie a vrátite sa do tabuľky s použitými vybratými kritériami filtrovania.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte Excel pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky na umiestenie, zoradenie a filtrovanie údajov v tabuľke. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétnu skupinu údajov, čo je užitočné najmä vo veľkých hárkoch.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na filtrovanie údajov v Excel, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si časť Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel pre web.

Obsah tohto článku

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky. Ozzve sa: "Create table" (Vytvoriť tabuľku).

 3. Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, po otvorení dialógového okna Vytvorenie tabuľky stlačte kláves Enter. 

  Tip: Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, Excel pre web vytvorí ich vložením zástupných textov do prvého riadka. Predvolené zástupné texty sú Stĺpec 1, Stĺpec 2, Stĺpec 3 atď. Názov textu hlavičky môžete zmeniť tak, že naň kliknete a zadáte názov, ktorý chcete.

 4. Ak tabuľka obsahuje hlavičky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Unchecked my table has headers checkbox" (Nezačiarkávané začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky). Stlačením medzerníka začiarknite políčko a potom stlačte kláves Enter.

Zoradenie textu v tabuľke

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na riadok hlavičky v tabuľke. Keď sa nachádzate v riadku hlavičky, za umiestnením bunky sa ozzve "Header item" (Položka hlavičky).

 2. Stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava sa presuňte na hlavičku stĺpca s údajmi, ktoré chcete zoradiť.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol otvorte ponuku filtrovania a potom opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Menu, Sort A to Z, unchecked menu item" (Ponuka, Zoradiť od A po Z, nezačiarkovaná položka ponuky).

 4. Možnosti, ktoré sa zobrazujú, závisia od druhu údajov v stĺpci. Môžete napríklad zoradiť číselné údaje od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenší. Môžete zoradiť alfanumerické údaje od A po Z alebo od Z po A. Zoraďovať môžete aj podľa farby. Pomocou klávesu so šípkou nadol prechádzajte možnosťami a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť. Ozzve sa "Sorted" (Zoradené) a vybratá možnosť.

Zoradenie textu v rozsahu

 1. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo na stĺpec tabuľky obsahujúci alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt Windows kláves s logom A. Otvorí sa karta Údaje a v Moderátorovi sa ozzve: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item" (Karty na páse s nástrojmi, Vybraté, položka karty Údaje). V JAWS sa ozzve: "Upper ribbon, Group box, Data tab" (Horný pás s nástrojmi, skupina, karta Údaje). V NVDA sa ozzve: "Ribbon tabs tab control expanded, Data tab selected" (Rozbalená karta Karty na páse s nástrojmi, vybratá karta Údaje).

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť vo vzostupnom alfanumerickom poradí(Zoradiť od A po Z),stlačte kláves S a potom kláves A.

  • Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom alfanumerickom poradí(zoradiť od Z po A),stlačte kláves S a potom D.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku Filter a zoradenie.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve Text Filters (Filtre textu) alebo Number Filters (Filtre čísel), a potom stlačením klávesu Enter spustite prístup k vedľajšej ponuka. Ak stĺpec obsahuje text alebo kombináciu textu a čísel, ozve sa Text Filters (Filtre textu). Ak stĺpec obsahuje iba čísla, ozzve sa Filtre čísel.

 4. Vo vedľajšej ponuka stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov filtra, ktorý chcete pre svoje údaje použiť, a potom stlačte kláves Enter. Pre jednotlivé možnosti filtrovania sa otvorí dialógové okno vlastného filtra. Keď sa otvorí dialógové okno, ozzve sa "Dialog custom filter focus on editing" (Dialógové okno vlastného filtra so zameraním na úpravy) a po dokončení akcie sa ozzve: "Filter applied" (Filter je použitý).

  Stláčaním klávesu Tab sa môžete presúvať medzi poľami dialógového okna vlastného filtra vrátane prepínačov A/Alebo.

 5. Ak chcete použitý filter vymazať, najskôr vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete obnoviť. Ak napríklad vyberiete bunku A1, stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol rozbaľte rozbaľovaciu ponuku a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Clear filter from Column 1" (Vymazať filter zo stĺpca 1). Stlačením klávesu Enter vykonajte výber. Po dokončení akcie sa ozzve: "No filter applied" (Nie je použitý žiadny filter). Ak ste premenovali text hlavičky bunky A1, namiesto "Stĺpec 1" sa ozzve názov hlavičky.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete filtrovať. Prejdite na bunku, ktorá má byť bunkou v ľavom hornom rohu výberu, potom podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami doprava a nadol rozbaľte vybratý rozsah buniek.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L. Excel pridá rozbaľovaciu ponuku Automatický filter do prvej bunky každého stĺpca v rozsahu.

 3. Vyberte bunku s rozbaľovacou ponuku Automatický filter. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa rozbaľovacia ponuka Automatický filter a v Moderátorovi sa ozzve: "Menu" (Ponuka). V JAWS sa ozzve: "Context menu" (Kontextová ponuka). V prípade NVDA sa ozzve: "Unknown" (Neznáme).

 4. Pomocou klávesov so šípkami a klávesu Tab sa presuňte na požadované možnosti filtrovania. Použitie medzerníka na začiarknutie alebo výber začiarkavacieho políčka hodnoty filtra.

 5. Po výbere použite filter stlačením klávesu Enter.

 6. Ak chcete vymazať filter a odstrániť rozbaľovacie ponuky automatického filtra, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

Možnosti filtrovania tabuliek

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla okrem toho, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.  

 • Väčšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je väčšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra.  

 • Menšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je menšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Medzi – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla v rámci zadaného číselného rozsahu. Rozsah zadajte do dvoch poskytnutých polí dialógového okna vlastného filtra

 • Prvých 10 – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil čísla s najvyššími alebo najnižšími číselnými hodnotami alebo percentami. Po otvorení dialógového okna sa ozve názov aktívnej bunky a oznam: „Focus on editing 10“ (Zameranie na úprave 10 položiek). Dialógové okno je predvolene nastavené na prvých 10 čísel (nazývaných položky), no toto číslo možno zmeniť na ľubovoľnú hodnotu. Ak chcete namiesto čísel filtrovať percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Items" (Položky), a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Percentage" (Percento), a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete filtrovať dolné čísla alebo percentá, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Top editable combo box" (Upraviteľné rozbaľovacie pole na hornú časť). Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Potom stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte položku "Dolu", potom stlačte kláves Enter.

 • Nad priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú vyššie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Pod priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú pod priemernou hodnotou všetkých čísel stĺpca.

 • Vlastný filter – pomocou tejto možnosti môžete v rozbaľovacej ponuke vybrať filter, ktorý chcete pre číselné údaje použiť. Ak chcete použiť túto možnosť, je najskôr v dialógovom okne potrebné zadať číslo, ktoré chcete filtrovať. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Editable combo box" (Upraviteľné rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte požadovaný filter a potom stlačte kláves Enter. Po dokončení akcie sa ozzve: "Filter applied" (Filter je použitý).

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetko okrem textu, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Začína na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje začínajúce sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Koniec textu môže byť ľubovoľný.

 • Končí na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje končiace sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Začiatok textu môže byť ľubovoľný.

 • Obsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje obsahujúce presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Neobsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje neobsahujúce text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Vlastný filter – umožňuje vybrať si v rozbaľovacej ponuke filter, ktorý chcete pre svoje údaje použiť. Ak chcete použiť túto možnosť, je najskôr potrebné zadať text, ktorý chcete filtrovať. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Editable combo box" (Upraviteľné rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte požadovaný filter a potom stlačte kláves Enter. Po dokončení akcie sa ozzve: "Filter applied" (Filter je použitý).

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie komentárov do hárka Excelu pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×